Kirjoitusohjeet

Centria Bulletin (ISSN 2489-3714) on Centria-ammattikorkeakoulun jatkuvan julkaisun verkkolehti. Lehteen voi kirjoittaa Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsen.

Lehdessä julkaistaan henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, jotka liittyvät Centrian opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön, kirjoittajan työtehtäviin tai ammattialaan. Artikkelien tulee olla uusia ja tuottaa uutta tietoa, ja niitä ei ole julkaistu aiemmin muualla. Artikkelit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Artikkelien suositeltava pituus on 1-5 A4-liuskaa 1,5 rivivälillä. Artikkelissa toivotaan olevan artikkelin sisältöä kuvaava otsikko, ingressi, jossa kerrotaan lyhyesti artikkelin pääkohdat, sekä muutama väliotsikko, jotka rytmittävät artikkelia ja helpottavat lukemista. Teksti jaetaan kappaleisiin, joiden olisi hyvä olla muutaman rivin mittaisia ja suhteellisen samankokoisia. Artikkeleissa tulee pyrkiä selkeään ilmaisuun ja välttää mutkikkaita lauserakenteita.

Tekstit lähetetään toimitukselle word-tiedostona webropol-lomakkeen kautta. Artikkeliin voi liittää mukaan kuvia, taulukoita tai kuvioita. Huomaathan, että kuvat ja kuviot pitää ”kirjoittaa auki” saavutettavuuden takaamiseksi. Valokuvat voi toimittaa webropol-lomakkeen kautta tai toimitukselle erillisinä tiedostoina. Kirjoittaja on vastuussa kuvien julkaisuluvasta (tekijänoikeuksien noudattaminen). Kirjoittaja voi halutessaan myös antaa toimitukselle vapaat kädet valokuvien suhteen. Taulukot ja kuviot kirjoittaja tuottaa itse. Myös taulukoiden sisältö pitää kirjoittaa auki saavutettavuuden takaamiseksi.

Jos artikkelissa käytetään lähteitä, ne merkitään Centria-ammattikorkeakoulun Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeen mukaisesti. Kirjoittaja on vastuussa lähdemerkintöjen oikeellisuudesta. Toivomus olisi, että automaattisia lähdemuotoiluja ei käytettäisi, sillä ne kopioidu julkaisualustalle oikein ja tuottavat julkaisussa ylimääräistä työtä.

Kirjoittajan/kirjoittajien tulee päättää artikkelinsa kirjoittajien nimiin, titteleihin, organisaatiotietoihin ja puhelinnumeroihin.

Toimitus oikolukee lehteen lähetetyt tekstit ennen julkaisua. Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä tarvittaessa, tai päättää olla julkaisematta artikkelia. Kirjoittajalle lähetetään oikoluettu teksti tarkistettavaksi, mikäli siihen on tehty muutoksia.