Kirjoitusohjeet

Centria Bulletin (ISSN 2489-3714) on Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti. Lehteen voi kirjoittaa Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsen. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Osa lehden numeroista voidaan julkaista teemanumeroina.

Lehdessä julkaistaan henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, jotka liittyvät Centrian opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön, kirjoittajan työtehtäviin tai ammattialaan. Artikkelien tulee olla uusia ja tuottaa uutta tietoa, ja niitä ei ole julkaistu aiemmin muualla. Artikkelit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Artikkelien suositeltava pituus on 1-5 A4-liuskaa 1,5 rivivälillä. Artikkelissa toivotaan olevan artikkelin sisältöä kuvaava otsikko, ingressi, jossa kerrotaan lyhyesti artikkelin pääkohdat, sekä muutama väliotsikko, jotka rytmittävät artikkelia ja helpottavat lukemista. Teksti jaetaan kappaleisiin, joiden olisi hyvä olla muutaman rivin mittaisia ja suhteellisen samankokoisia. Artikkeleissa tulee pyrkiä selkeään ilmaisuun ja välttää mutkikkaita lauserakenteita.

Tekstit lähetetään toimitukselle word-tiedostona. Artikkeliin voi liittää mukaan kuvia, taulukoita tai kuvioita. Valokuvat voi toimittaa itse toimitukselle erillisinä tiedostoina. Kirjoittaja voi halutessaan antaa toimitukselle vapaat kädet valokuvien suhteen. Taulukot ja kuviot kirjoittaja tuottaa itse. Kirjoittaja on vastuussa kuvien julkaisuluvasta.

Jos artikkelissa käytetään lähteitä, ne merkitään Centria-ammattikorkeakoulun Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeen mukaisesti. Kirjoittaja on vastuussa lähdemerkintöjen oikeellisuudesta.

Toimitus oikolukee lehteen lähetetyt tekstit ennen julkaisua. Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä tarvittaessa, tai päättää olla julkaisematta artikkelia. Kirjoittajalle lähetetään oikoluettu teksti tarkistettavaksi, mikäli siihen on tehty muutoksia.