Kirjoitusohjeet

Centria Bulletin (ISSN 2489-3714) on Centria-ammattikorkeakoulun jatkuvan julkaisun verkkolehti.

Lue tämä ohje tarkasti ennen julkaisun kirjoittamista.

Centria Bulletin – julkaisuaikataulu 2024

Centria Bulletin ottaa vuonna 2024 käyttöön ​artikkeleiden deadlinet:​

Aineistopäivä
(= viimeinen mahdollinen ​päivä lähettää materiaali)
​Julkaisussa viimeistään​
15.3.  30.4.​
15.5.  21.6.​
15.9.  31.10.​
15.11.  22.12.

Kuka Bulletiniin voi kirjoittaa?​

Lehteen voi kirjoittaa Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsen. ​

Jutun kakkoskirjoittajana voi toimia esimerkiksi opiskelijaharjoittelija tai toisen tutkimus- tai koulutusorganisaation jäsen.​

Harjoittelijat (myöskään palkallista harjoittelua suorittavat) eivät voi olla artikkelin 1. kirjoittajia tai kokonaan vastuussa sisällöstä, vaan vastuun tekstistä ottaa aina Centrian asiantuntija.​

Aiheet

Lehdessä julkaistaan henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, jotka liittyvät ​Centrian opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön, kirjoittajan työtehtäviin tai ammattialaan.​ Artikkelien tulee olla uusia ja tuottaa uutta tietoa, ja niitä (tai osia niistä) ei ole julkaistu aiemmin muualla. Jokainen artikkeli tarkistetaan plagioinnin varalta (myös oman tekstin uudelleenkäyttö on plagiointia). Artikkelit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Hyväksytään mm.​

 • Hankkeissa tapahtuvasta työstä kertovat aiheet​
 • Opetuksessa tapahtuvasta työstä kertovat aiheet​
 • Muun asiantuntijatyön aiheet​
 • Uusien asioiden omaksuminen osaksi työtä​
 • Centrian tuottamien innovaatioiden esittely​
 • Jos epäilet aiheesi soveltuvuutta, ota yhteyttä päätoimittajaan jo ennen kuin alat kirjoittamaan!​

Ei hyväksytä mm.​

 • Matkaraportit​
 • Kirjallisuuskatsaukset
 • Teknologiakartoitukset, mukaan lukien messuilla nähtyjen ratkaisujen tai esitysten kuvaukset​
 • Palvelukuvaukset​
 • Hankesuunnitelmat
 • Edellä mainittuihin rinnastuvat aiheet​

Kompastuskivet​

 Laki ja säädökset

Centria-ammattikorkeakoulua julkisena toimijana koskevat velvoitteet, joita meidän kaikkien pitää noudattaa:

Saavutettavuus​

Kaiken julkaistun materiaalin tulee olla luettavissa ruudunlukijoilla:​

Kuvat: Jokaiselle artikkelin kuvalle tulee olla sanallinen selitys (Alt-teksti) siitä, mitä kuva sisältää, esim. ”Kuvassa henkilö lukee satukirjaa lapsille.” Tämä on eri asia kuin kuvateksti, esim. ”KUVA 1. Lapset tarvitsevat sanallisia virikkeitä kehittyäkseen. Kuva: Cecilia Centrialainen 2023.”​

Kaaviot ja kuviot: Wordpressiin ei voi syöttää wordilla tuotettuja kaavioita ja kuvioita suoraan, vaan ne tulee tallentaa kuvina ja toimittaa erikseen toimituskunnalle. Muista edellä mainittu kuvailuteksti myös näissä!​

Taulukko: Mikäli taulukko toimitetaan kuvana, muista kuvailuteksti, jossa on koko taulukon sisältö!​

Tekstin tulee olla selkeää ja ymmärrettävää: Unohda siis jargon!​

Tekijänoikeudet ja hyvä tieteellinen käytäntö​

 • Tekijänoikeudet: Mitään kuvia, taulukoita tai kuvia ei saa ottaa netistä käyttöön ilman kuvien omistajan lupaa. Ei siis riitä, että kuvan lähteeseen viitataan. Jos saat kuvan käyttöön luvan sen omistajalta, kuvan viittaukseen merkitään lähdetietojen lisäksi ”omistajan luvalla”. Yleisesti on yksinkertaisinta tuottaa kuvamateriaali itse.​
 • Jos haluat artikkeliin kuvituskuvan, voit selata Adobe Stockia ja ilmoittaa toimitukselle haluamasi kuvan #-tunnuksen.​
 • Kaikki tekstit tarkistetaan toimituskunnan toimesta plagioinnintarkistussovelluksella. Kunnioita toisen tekstiä: Suorat lainaukset merkitään aina lainausmerkein ja asianmukaisin viittauksin. ​
 • Myös oman tekstin uudelleenkäyttö on plagiointia. Muotoile siis asiat aina uusin sanoin, myös hankekuvaukset ja oma aikaisempi teksti.​

Tekoäly

 • ​Tekoälyä on suositeltavaa käyttää esimerkiksi kieliasun tarkistuksessa.​
 • Artikkelitekstin tulee olla aina kirjoittajan itsensä tuottamaa, ja mikäli tekoälyä jostain syystä käytetään jonkin tekstinosan tuottamiseen, se tulee mainita tekstin yhteydessä.​
 • Muistathan, että tekoälyn tuottaman tekstin oikeellisuus (= todenmukaisuus) on todella vaikeaa tarkistaa ja toimituskunnan resurssit eivät riitä siihen. Julkaise siis vain sellaista tekstiä, jonka pantiksi voit laittaa oman maineesi kirjoittajana. Tekoälylle ei voida laittaa affiliaatiota.​

Viittaukset ja lähdeluettelo​

Viittaus

Jos viittaus koskee koko kappaleen sisältöä, merkitään viittaus kappaleen loppuun. (Centrialainen 2024.)​

Jos viittaus koskee vain yhtä virkettä, merkitään se ennen virkkeen pistettä (Centrialainen 2024).​

Viittauksen erityistapaukset löydät täältä: https://libguides.centria.fi/c.php?g=691790&p=4956688.  ​

Lähdeluettelo

 • Kirja: Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Painos (mikäli muu kuin ensimmäinen). Kustannuspaikka: Kustantaja. ​

Järvinen, P. 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. 8. uud. p. Helsinki: Talentum.

 • E-kirja: Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Painos (mikäli muu kuin ensimmäinen). Kustannuspaikka: Kustantaja. ​Saatavissa: pysyvä osoite. Viitattu: päivämäärä.

Pirinen, H. 2023. Esihenkilö muutoksen johtajana. 5., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent. Saatavissa: https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.centria.fi/teos/EAFBBXXTBBAEF. Viitattu 15.1.2024.

 • Artikkeli: Artikkelin tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi. Volyymi tai vuosikerta, numero, koko artikkelin sivunumerot.​

Leppisaari, I., Kleimola, R., Herrington, J., Maunula, M. & Hohenthal, T. 2014. Developing More Authentic e-Courses by Integrating Working Life Mentoring and Social Media. Journal of Interactive Learning Research, 25(2), 211–236.

Jos kyseessä on sähköinen artikkeli, viitteen loppuun lisätään myös pysyvä osoite, nk. DOI-tieto, ja viittauspäivämäärä.

Puhakka, A. 2022. Työnantajien luottamushenkilöistä ja edustajista tavallisiksi palkanansaitsijoiksi? Työelämän tutkimus, 20(1), 152–155. Saatavissa: https://doi.org/10.37455/tt.115318. Viitattu 15.1.2024.

 • Raportti tai esite: Tekijän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Kustannuspaikka, kustantaja, sarja ja sarjan numero. (Huom. Vuosilukua ei tarvitse toistaa, ellei se sisälly sarjan numerointiin.)

Hakulinen-Viitanen, T., Hietanen-Peltola, M., Bloigu, A. & Pelkonen, M. 2014. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä kouluterveydenhuolto: valtakunnallinen seuranta 2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 12/2014.

Jos kyseessä on sähköinen raportti tai esite, viitteen loppuun lisätään myös: Saatavissa: pysyvä osoite. Viitattu: päivämäärä.

Leppisaari, I., Ihanainen, P., Nevgi, A., Taskila, V.-M., Tuominen, T. & Saari, S. 2008. Hyvässä kasvussa – Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta.  Helsinki. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 4: 2008. Saatavissa: https://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KKA_408.pdf. Viitattu 19.1.2024

 • Verkkosivu: Sivun omistaja tai yritys. Vuosi. Otsikko. Saatavissa: pysyvä osoite. Viitattu: päivämäärä. ​

Sijoitustieto. 2019. Aloita sijoittaminen. Saatavissa: https://www.sijoitustieto.fi/sijoittaminen. Viitattu 19.1.2024.

TAI

Aloita sijoittaminen. 2019. Sijoitustieto. Saatavissa: https://www.sijoitustieto.fi/sijoittaminen. Viitattu 19.1.2024.

 • Lait ja asetukset: Lain tai asetuksen nimi. Asetuspäivä/numero. Teos tai osoite, josta laki on saatavilla. 

Ammattikorkeakoululaki. 14.11.2014/932. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932. Viitattu 19.1.2024.

MUISTA VIITTAUSPÄIVÄMÄÄRÄ!​

Muut viittaustapaukset: https://libguides.centria.fi/c.php?g=691790&p=4956689

Voit myös käyttää Mendeley-palvelua automaattisen lähdeluettelon tuottamiseen. Ohjeen löydät täältä.

Muista!​

 • Suhtaudu julkaisemiseen Centria Bulletinissa samaan tapaan kuin toimittaisit kameravalmiin paperin journaaliin tai konferenssiin. ​
 • 2-5 A4-sivua rivivälillä 1,5 riittää! Tätä pidemmät jutut voivat olla lukijalle raskaita.
 • Tee kieliasun tarkistuksia esimerkiksi tekoälyn tai muiden työkalujen avulla. ​
 • Rakenna viittaukset ja lähdeluettelo huolellisesti.​
 • Pidä huoli, ettet ole plagioinut tai käyttänyt luvatta tekijänoikeuden alaisia materiaaleja.​
 • Toimita artikkelin mukana kuvat erillisinä tiedostoina ja liitä mukaan kuvatekstit, kuvailutekstit (alt), asiasanat (käytä finto.fi:ssä määriteltyjä asiasanoja), rahoittajatiedot (jos tarvis) sekä kirjoittajien tiedot.​
 • Jos julkaisu on puutteellinen, se palautetaan kirjoittajalle tarvittaessa useammankin kerran, jolloin luvattua julkaisupäivää ei voida taata.​
 • Mikäli artikkelissa käsitellään hankkeisiin liittyviä asioita ja ne mainitaan hankkeen raportissa, artikkelille on syytä tuottaa ns. kansikuva, jossa on ko. rahoittajan ja rahoituksen myöntäjän logot (esim. EAKR ja liitto), sekä mainita rahoituksesta tekstissä

Muista myös, että jos olet tuottelias kirjoittaja, voit välillä valita julkaisusi foorumiksi muunkin alustan kuin Bulletinin. Esim. ammattilehdet ottavat usein asiantuntija-artikkeleita mielellään vastaan. Tämä vaihtelu vahvistaa sekä omaa uskottavuuttasi asiantuntijana että Bulletinin uskottavuutta julkaisukanavana.

Tekstit lähetetään toimitukselle word-tiedostona webropol-lomakkeen kautta.