Kirjoitusohjeet

Centria Bulletin (ISSN 2489-3714) on Centria-ammattikorkeakoulun jatkuvan julkaisun verkkolehti. Lehteen voi kirjoittaa Centria-ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsen.

Lehdessä julkaistaan henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, jotka liittyvät Centrian opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön, kirjoittajan työtehtäviin tai ammattialaan. Artikkelien tulee olla uusia ja tuottaa uutta tietoa, ja niitä (tai osia niistä) ei ole julkaistu aiemmin muualla. Jokainen artikkeli tarkistetaan plagioinnin varalta. Artikkelit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Kirjoittaja huolehtii itse kieliasun oikeellisuudesta ja tarkistuksesta esim. sanakirja.fi-palvelun proofing-toiminnolla.

Artikkelien suositeltava pituus on 1-5 A4-liuskaa 1,5 rivivälillä. Artikkelissa toivotaan olevan artikkelin sisältöä kuvaava otsikko, ingressi, jossa kerrotaan lyhyesti artikkelin pääkohdat, sekä muutama väliotsikko, jotka rytmittävät artikkelia ja helpottavat lukemista. Teksti jaetaan kappaleisiin, joiden olisi hyvä olla muutaman rivin mittaisia ja suhteellisen samankokoisia. Artikkeleissa tulee pyrkiä selkeään ilmaisuun ja välttää mutkikkaita lauserakenteita.

Tekstit lähetetään toimitukselle word-tiedostona webropol-lomakkeen kautta. Artikkeliin voi liittää mukaan kuvia, taulukoita tai kuvioita. Huomaathan, että kuvat ja kuviot pitää ”kirjoittaa auki” saavutettavuuden takaamiseksi, tai liittää artikkelin mukaan kuvan alt-teksti, jossa esim. diagrammi kirjoitetaan täydellisesti auki. Valokuvat voi toimittaa webropol-lomakkeen kautta tai toimitukselle erillisinä tiedostoina. Kirjoittaja on vastuussa kuvien julkaisuluvasta (tekijänoikeuksien noudattaminen). Kirjoittaja voi halutessaan myös antaa toimitukselle vapaat kädet valokuvien suhteen. Taulukot ja kuviot kirjoittaja tuottaa itse. Myös taulukoiden sisältö pitää kirjoittaa auki saavutettavuuden takaamiseksi.

Jos artikkelissa käytetään viittauksia ja lähteitä, ne merkitään Centria-ammattikorkeakoulun Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeen mukaisesti. Tekoälyä voidaan käyttää kirjoitustyössä vain ideointiin, ei varsinaisen tekstin tuottamiseen. Kirjoittaja on vastuussa lähdemerkintöjen oikeellisuudesta. Automaattisia lähdemuotoiluja ei voi käyttää, sillä ne eivät kopioidu julkaisualustalle oikein ja tuottavat julkaisussa ylimääräistä työtä.

Mikäli artikkelissa käsitellään hankkeisiin liittyviä asioita ja ne mainitaan hankkeen raportissa, artikkelille on syytä tuottaa ns. kansikuva, jossa on ko. rahoittajan ja rahoituksen myöntäjän logot (esim. EAKR ja liitto), sekä mainita rahoituksesta tekstissä.

Toimitus oikolukee lehteen lähetetyt tekstit ennen julkaisua. Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä tarvittaessa, tai päättää olla julkaisematta artikkelia. Kirjoittajalle lähetetään oikoluettu teksti tarkistettavaksi, mikäli siihen on tehty muutoksia.