Opiskelijapalaute ohjauksen ja Skills Centrian opiskelijakyselyyn

Linda Krokfors

Kuva Skills Centria -julisteesta

Skills Centria aloitti toimintansa syyslukukaudella 2020, ja sen toiminta perustuu opiskelijoiden tukemiseen opinnoissa ja työnhaussa. Covid-19-pandemia on lisännyt epävarmuutta opiskelijan arkeen, ja etäopiskelu on ollut vahvasti läsnä lokakuusta lähtien. Monet Skills Centrian työpajat ja sessiot oli suunniteltu toteutettaviksi kampuksella, mutta ne toteutuivatkin lopulta etäyhteyksien kautta. Olemme pitkin lukuvuotta yrittäneet ennakoida opiskelijoiden tuen tarvetta. Pitkä etäopiskelu on tuonut monelle opiskelijalle etäopiskeluväsymystä, ja olemme esimerkiksi avoimen tehtäväpajan kautta yrittäneet tarjota tukea ja vaihtelua yksinäiseen puurtamiseen kotona.

Tärkeintä Skills Centrian toiminnassa on se, että järjestämme sellaisia sessioita ja työpajoja, jotka ovat opiskelijoiden mielestä hyödyllisiä ja mielenkiintoisia. Lähetimme huhtikuun alussa kaikille opiskelijoille kyselyn, joka oli avoinna 1.4.–18.4. Saimme 82 vastausta; 45 vastasi englanniksi ja 37 suomeksi.  Näiden palautteiden ja ideoiden siivittäminä teemme nyt suunnittelutyötä seuraavalle lukuvuodelle.

Covid-19-pandemian rajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti korkeakouluopiskelijoiden arkeen ja opintoihin. Kyselyssä päätettiinkin kysyä laaja-alaisesti lisätuen tarpeesta, Skills Centrian toiminnasta lukuvuonna 2020–2021 ja siitä, mitä toiveita ja ideoita opiskelijoilla on ensi lukuvuodelle. Esittelen tässä artikkelissa poimintoja kyselyn vastauksista.

Onko sinusta tuntunut, että olet tarvinnut lisätukea opintoihin lukuvuonna 2020–2021?

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Graafissa näkyy, että opiskelijoista noin 60 % on tarvinnut lisätukea lukuvuoden aikana, ja heistä yli 30 % ei ole saanut tarpeeksi tukea. Noin 40 % opiskelijoista on joko saanut tarpeeksi tukea tai ei ole tarvinnut lisätukea.

Opiskelijat, jotka olisivat tarvinneet lisätukea mutta eivät ole saanet sitä, vastasivat kysymykseen ”Missä tilanteissa/asioissa olisit tarvinnut lisätukea?”.

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Vastaukset jakautuvat melko tasaisesti eri vastausehdotusten välillä. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneet erottuvat siinä, että heistä 50 % olisi tarvinnut lisätukea työnhakuun, ja suomenkieliseen kyselyyn vastanneet eivät tarvinneet lisätukea työnhakuun. Suomenkieliseen kyselyyn vastanneet olisivat kaivanneet etenkin tukea opinnäytetyön loppuun viemiseen (46 %), itsensä johtamisen haasteisiin (28 %) ja motivaation haasteisiin (28 %), oman hyvinvoinnin tukemiseen (31 %) sekä ajanhallinnan haasteisiin (23 %). Molemmissa kyselyissä kaivattiin tasaisesti tukea tehtävän tai opintojakson loppuun viemiseen sekä etäopiskeluväsymykseen

Opiskelijat, jotka kokivat, että he ovat tarvinneet lisätukea ja saaneet lisätukea, sekä opiskelijat, jotka vastasivat, että ovat saaneet tarpeeksi tukea, vastasivat kysymykseen, ”Missä asioissa/tilanteissa olet saanut tukea?”

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Vastauksissa näkyy, että opiskelijat ovat saaneet tukea laajasti eri haasteisiin. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneiden vastauksissa erottuu tyytyväisyys tukeen ajanhallinnan haasteisiin (52 %), motivaation haasteisiin (40 %), etäopiskeluväsymykseen (36 %), oppimisvaikeuksiin (28 %) sekä työhaun haasteisiin (28 %). Suomenkieliseen kyselyyn vastanneet kokivat, että ovat he saaneet tukea eritoten tehtävän tai opintojakson loppuun viemiseen.

Kysyimme myös, mistä olet saanut tukea lukuvuonna 2020–2021?

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Vastausten perusteella näemme, että luokka- ja opiskelukaverit ovat tärkein tuki. Toiseksi tulevat opintojakson opettajat sekä tutoropettaja. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneiden vastauksissa korostuvat myös opettajatutor (38 %), opiskelijatutor (16 %) sekä opintotoimisto (13 %). Suomenkieliseen kyselyyn vastanneiden vastauksissa näkyy taas useammin opinto-ohjaaja (19 %) tai Skills Centria (14 %) tai muualta (14 %), esimerkiksi perheeltä saatu tuki. Näiden vastausten perusteella saamme vahvistusta siihen, että kaikkien toimijoiden työpanosta tarvitaan hyvään ja laadukkaaseen opiskelijaohjaukseen.

65 % suomenkieliseen kyselyyn vastanneista ja 58 % englanninkieliseen kyselyyn vastanneista ei ollut osallistunut Skills Centrian toimintaan. 25 opiskelijaa oli osallistunut toimintaan, ja heiltä kysyttiin, Mihin olet hakenut tukea osallistumalla työpajaan / kurssille tai sessioon?

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Kyselyssä korostuvat englanninkieliseen kyselyyn vastanneiden vastaukset, joissa peräti 69 % on osallistunut toimintaan työnhaun haasteiden takia. Suomenkieliseen kyselyyn vastanneiden vastauksissa erottuvat opintojakson loppuun vieminen (33 %) sekä opintojen loppuun vieminen (25 %).

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Yli 90 % Skills Centrian toimintaan osallistuneista opiskelijoista (25) koki, että on saavuttanut tai osittain saavuttanut oppimistavoitteensa. Suosituimmat aktiviteetit, joihin kyselyn vastanneet olivat osallistuneet, olivat kielten työpajat, työnhakutaitojen sessiot ja työpajat sekä opintojaksot Valmentava matikka sekä Kielenhuolto ja kirjoittaminen.

Yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä kyselyssä oli seuraava: Mihin Skills Centria -toimintoihin / sessioihin haluaisit osallistua ensi lukuvuoden aikana? (Skills Centria opiskelijakysely 2021)

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Opinnäytetyöprosessi (51 %), oman hyvinvoinnin edistäminen (43 %) sekä kielten työpajat (27 %) näyttäisivät olevan mielenkiintoisimpia suomenkieliseen kyselyyn vastanneiden keskuudessa.

In which Skills Centria activities would you like to participate during the next Academic year? (Skills Centria student survey 2021)

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Englanninkieliseen kyselyyn vastanneiden kohdalla kielten työpajat (51 %), työnhaku- ja/tai ura-aiheiset sessiot (49 %) sekä työ- ja harjoittelupaikkojen tsemppiryhmä (40 %) näyttävät olevan suosituimpia. Myös opinnäytetyöprosessi (29 %) sekä yritysvierailut (27 %) kiinnostavat opiskelijoita. Näistä tuloksista saammekin paljon tietoa opiskelijoiden kiinnostuksen kohteista ensi lukuvuoden suunnitteluun.

Kysyimme myös opiskelijoiden kiinnostuksesta osallistua vertaisryhmiin ensi lukuvuonna ja ehdotimme muutamia sekä kysyimme opiskelijoiden ehdotuksia.

Haluaisimme aloittaa muutamia vertaisryhmiä ensi lukuvuonna. Minkälainen vertaisryhmä voisi olla mielenkiintoinen sinulle?

Grafiikka ei ole saavutettavassa muodossa.

Pian valmistuvien vertaisryhmä oli selkeästi mielenkiintoisin sekä suomenkieliseen (32 %) sekä etenkin englanninkieliseen (57 %) kyselyyn vastanneiden joukossa. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneiden kohdalla löytyi myös kiinnostusta tutustua uuteen kotikaupunkiin vertaisryhmän kanssa (35 %). Vastanneiden joukosta löytyi myös kiinnostusta perheellisten opiskelijoiden vertaisryhmälle. Vajaa puolet (43 %) suomenkieliseen kyselyyn vastanneista ei ollut kovin kiinnostunut vertaisryhmistä.

Lopuksi kysyimme myös avoimen kysymyksen kautta opiskelijoiden toiveita ja ideoita ensi lukuvuoden toimintaan. Vastauksissa ehdotettiin työkaluja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen, tietoa ja työkaluja oppimisen ja opiskelutaitojen vahvistamiseen, vertaisryhmää opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, kaivattiin käytännön tukea eri tietojärjestelmien ja ohjelmien käyttöön, tukea työnhakutaitojen vahvistamiseen, tukea yrittäjyyteen ja tukea suomen kielen oppimiseen sekä omaan ajanhallintaan.

Poimintoja seuraavalle lukuvuodelle

Olemme erittäin kiitollisia kaikista vastauksista ja otamme palautteet ja vastaukset huomioon ensi lukuvuoden suunnittelussa. Tässä vaiheessa kerronkin, että valmentavat opintojaksot jatkuvat ensi lukuvuonna ja suunnitteilla on myös uusi valmentava matematiikka -opintojakso insinööriopiskelijoille.  ICT-mentoring, lääkelaskenta sekä kielten, matematiikan ja opinnäytetyöprosessin työpajat tulevat myös jatkumaan. Lääkelaskennan opintopiiri (laskupaja) on myös suunniteltu ensimmäisen vuoden opiskelijoille syksyllä.

Tartumme myös toivomukseen, jossa toivottiin työkaluja opiskelutaitojen vahvistamiseen. Tulemme järjestämään lyhyitä sessioita, joissa käydään läpi, miten omia opiskelutaitoja ja opiskelutekniikkaa voi vahvistaa, jotta opinnot sujuisivat sujuvasti. Erityisopettajan avoimet tehtäväpajat jatkuvat myös.

Työnhakutaitojen osalta tulemme järjestämään CV:n ja työhakemuksen tekemisen sessioita ja tilaisuuksia, joissa opiskelija voi saada palautetta CV:stä tai työhakemuksesta. Työnhaun sparrausryhmä jatkaa myös ensi lukuvuonna. Centria on mukana Momentum-hankkeessa, ja sen kautta opiskelijoille avautuu monipuolista uravalmennusta, työelämäkoulutuksia, webinaareja, podcasteja, pienryhmätoimintaa, työpajoja ja henkilökohtaista sparrausta.

Vertaisryhmien osalta jäämme jännityksellä odottamaan, löydämmekö vertaisohjaajia. Vertaisryhmistä sekä Skills Centrian muusta toiminnasta löydätte tietoa Skills Centrian verkkosivulta. Tulemme myös lähettämään uutiskirjeen kuukausittain kaikille opiskelijoille sekä opetushenkilöstölle.

Linda Krokfors
opinto-ohjaaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0406

Facebooktwitterlinkedinmail