Urataitoja oppimassa UraMOOC Työelämään! -opintojaksolla

Paula Santapakka
Anne Kuusela

Mitä yhteistä on optometrillä, yhteisöpedagogilla, tradenomilla, insinöörillä ja arkkitehdillä? UraMOOC Työelämään! -opintojaksopa tietenkin! Syyslukukaudella 2019 toteutettu kolmen opintopisteen laajuinen Työelämään! -opintojakso keräsi opintojensa päättövaiheessa olevia opiskelijoita Centria-ammattikorkeakoulusta, Oulun ammattikorkeakoulusta sekä Oulun yliopistosta yhteisen opintojakson pariin kehittämään omia urataitojaan. Tässä artikkelissa kerrotaan Työelämään! -opintojakson suunnittelusta ja toteutuksesta.

Urasuunnittelutaidot keskiössä

Nimensä mukaisesti UraMOOC-opintojakso keskittyy urasuunnittelun keskeisiin teemoihin ja käsitteisiin. Opintojakso on suunnattu opintojensa loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille, mutta se soveltuu myös työelämässä jo mukana oleville, jotka haluavat tarkastella omaa uraansa sekä kehittää urasuunnittelutaitojaan. Opintojakson sisältöihin haluttiin nostaa niitä keskeisiä asioita, joita opiskelijan olisi alasta riippumatta hyvä tietää ja tunnistaa työelämään siirtyessään ja siellä toimiessaan. Näitä teemoja ovat: itsetuntemus ja oma osaaminen, muuttuva työelämä ja uravisio, työelämätietous, työelämätaidot, työnhaku, tulevaisuuden työ ja ammatillinen kasvu.

Opintojakso jaettiin teemojensa mukaisesti opiskeluviikoiksi. Opintojakson aluksi orientoiduttiin opintojaksolle ja tutustuttiin niin omaan kuin opiskelutovereiden uratarinoihin. Näin ollen opintojakson pituudeksi määräytyi yhdeksän viikkoa. Jokaiseen teemaan liittyi teoriamateriaalia sekä tehtäviä. Opiskelijat etenivät opintojaksolla omaan tahtiinsa, mutta kuitenkin viikkokohtaisessa aikataulussa; uusi teemaviikko alkoi aina keskiviikkoisin ja tehtävät tuli palauttaa viimeistään tiistaisin. Viikkoaikataulu piti opiskelijan työmäärän tasaisena läpi opintojakson.

Opintojakson suunnittelu toteutettiin useamman työntekijän voimin, jolloin kokonaisuuteen saatiin monipuolinen asiantuntijapohja ja sisältö. Opintojakson sisältö on aihepiiriltään alati muuttuvaa ja syvyydeltään eri tasoista asiatietoa sisältävä, joten tällainen ratkaisu palveli eri koulutusaloja ja erimittaisia työkokemuksia omaavia opiskelijoita. Oppimistehtävät sekä niiden ohjeistus rakentuivat rinnakkain sisällön tuotannon kanssa.

Läsnäoloa, ohjausta ja arviointia verkossa

Opintojakso toteutettiin MOOC-tyyppisesti. MOOC eli Massive Open Online Course on verkossa pidettävä kurssi ja opintojakso ei sisällä lähiopetusta ollenkaan. Opintojakson oppimisympäristönä toimi Optima, jonka kautta kaikki viestintä ja opintojen ohjaus tapahtui – vain aloituskirje lähetettiin opiskelijoille sähköpostitse.

Koska opintojakson etenemistahti oli tiivis, kiinnitettiin oppimisympäristössä erityistä huomiota navigointiin, tehtävien monipuolisuuteen sekä ohjeistuksen täsmällisyyteen. Etenkin opintojakson aloitusvaiheen ohjeistus mietittiin tarkasti, jotta opiskelijat pääsevät mahdollisimman jouhevasti työskentelemään opintojaksolle. Oppimistehtävien onnistunut ohjeistus palveli sekä opiskelijan että ohjaajan työskentelyä. Etukäteen mietittiin tarkasti myös opiskelijan eteneminen opintojaksolla.

Opintojakson toteutuksessa kiinnitettiin huomiota opiskelun oikea-aikaiseen tukemiseen sekä ohjauksen läsnäoloon. Ohjaajien läsnäolo alkoi opintojakson esittelyvideolla, jossa ohjaajat kertoivat opintojakson suorituksesta. Ohjauksellinen läsnäolo jatkui läpi koko opintojakson; opiskelijoilla oli mahdollisuus reaaliaikaiseen ohjaukseen kaksi kertaa viikossa chat-päivystyksen aikana. Opintojaksolla oli käytössä myös tutoropettajan posti -keskustelualusta, jonka viesteihin ohjaajat vastasivat lähes päivittäin. Opiskelijat saivat myös palautetta jokaisesta tehtävästä ennen seuraavan tehtävän palautusta.

Oppimistehtävien arvioinnissa hyödynnettiin paljon myös vertaisarviointia ja osa tehtävistä työstettiin pienryhmissä. Ryhmäkeskustelujen aikana opiskelijat tunnistivat omaa oppimistaan sekä vertaisarvioivat toistensa oppimistehtäviä. Ohjaajien tehtävänä oli sekä asiantuntija- että oppimispalautteen tuottaminen. Verkossa toteutettu opintojakso sisälsi siis paljon vuorovaikutusta ohjaajien ja opiskelijoiden kesken.

Ohjeistus ja ohjaus onnistumisen taustatekijöitä

Ensimmäisen Työelämään! -opintojakson osallistujaryhmä koostui sekä AMK- että yliopisto-opiskelijoista. Osa oli päiväopiskelijoita ja osa työelämässä olevia monimuoto-opiskelijoita. Myös työkokemuksen pituus ja uravalinnat vaihtelivat, kun osa opiskelijoista oli valmistumassa ensimmäiseen ammattiinsa ja toiset opiskelivat jo kolmattaan. Opiskelijoiden mukaan monimuotoisuus oli yksi opintojakson antoisista puolista ja erilaiset taustat kirvoittivat paljon uusia ajatuksia ja näkökulmia ryhmätehtävien aikana.

Ohjaajille suuren opiskelijaryhmän aikataulutettu palautteenanto oli tiivis työrupeama. Toisaalta ohjaajan säännöllinen palautteenanto sekä läsnäolo opintojaksolla koettiin tärkeäksi oppimista edistäväksi tekijäksi. Tulevaisuudessa vertaisarviointia ja -palautteita sekä tehtävien tarkistusautomatiikan käyttöä lisäämällä voidaan helpottaa ohjauskuormitusta. Tällä tavoin voidaan kasvattaa lisäksi opintojakson ryhmäkokoa.

Ohjaajien kokemuksen mukaan onnistuneella ja täsmällisellä ohjeistuksella oli ratkaiseva merkitys opintojakson toteutuksessa. Tarkasti etukäteen mietityt ohjeet helpottivat opiskelijoiden navigointia opintojaksolla. Myös monipuoliset aktiviteetit pitivät mielenkiintoa yllä: Teoriaosuudet olivat osin videomateriaalia, osin Optimassa olevaa tekstiä, osa artikkeleita ja osa teoriatiedoista löytyi annetuista verkkolähteistä. Oppimistehtävät vaihtelivat ryhmäkeskusteluista käsitekarttoihin sekä oman osaamisen kuvaamisesta videomuotoon.

Työelämätaitoja tulevaisuudessa myös englanniksi

UraMOOC Työelämään! -opintojakso suunniteltiin ja toteutettiin osana ESR-rahoitteista Digiohjausta kaikille! -hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on uraohjauksen toimintatapojen tehostaminen ja kehittäminen koulutuksen ja työelämän nivelvaiheeseen. Digiohjausta kaikille! on yhteishanke, jonka päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Opintojakson toteutuksesta vastasi Centria-ammattikorkeakoulu.

UraMOOC Työelämään! -opintojakso jää Centrian ja Campus Onlinen opintojaksotarjontaan hankkeen päättymisen jälkeenkin. Seuraava opintojaksokierros ajoittuu ensi syksylle ja se on suunniteltu toteutettavaksi Centrian uudella ItsLearning-oppimisalustalla. Opintojaksosta tuotetaan lisäksi englanninkielinen toteutus, CareerMOOC – Towards Working Life, joka on opintojaksotarjonnassa keväällä 2021.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/digiohjausta-kaikille

Paula Santapakka
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 729 9911

Anne Kuusela
Asiantuntija (oppimisympäristöt)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 838 1577

Facebooktwitterlinkedinmail