Uudet älymaatalouden teknologiat testikentällä

Marika Hautala
Marjo Heikkilä
Tero Kippola
Marjut Koskela
Ossi Saukko

Drone lentää traktorin edessä.

Tulevaisuuden maatalous tarvitsee luotettavaa ja matalaviiveistä tietoliikennepalvelua älykkäiden ratkaisujen rakentamiseen. Erityisesti älymaataloudessa on paljon tietoliikennettä, jonka toiminnan varmistaminen on haasteellista.  Maa- ja metsätaloustoiminnassa esimerkiksi käsiteltävän tiedon suuri määrä, integroidut tietojärjestelmät ja reaaliaikavideon siirto tarvitsevat kunnolliset tietoliikenneyhteydet viiveettömään tiedonsiirtoon.  Maaseudulla voi olla tarvetta myös täydentäville tietoliikenneverkkoratkaisuille, jotka takaavat älymaatalouden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Erilaisilla älymaatalouden teknologioilla voidaan parantaa harvaan asutun maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.

PRIORITY-hankkeen yhtenä tutkimuskohteena on Älykäs maaseutubisnes, jonka tärkeitä mahdollistajia ovat muun muassa digitalisaatio, kehittynyt tietoliikenne ja tekoäly. Hankkeessa tavoitellaan mobiiliverkkojen parempaa kuuluvuutta, joka tuo lisää tiedonsiirtokapasiteettia haja-asutusalueille sekä maa- ja metsätalouteen.

Centria koordinoi testaustapahtumia, joita järjestetään PRIORITY-hankkeen aikana yhteensä kolme kappaletta. Koordinoinnista vastaa Centrian TKI-päällikkö ja langattoman tietoliikenteen asiantuntija Marjo Heikkilä. Älymaatalouden ja langattoman tietoliikenteen asiantuntijat kokoontuivat kesäkuun lopussa hankkeen toiseen testaustapahtumaan Saarijärven Biotalouskampukselle Tarvaalaan, jossa testattiin maaseudulle suunnattuja täydentäviä tietoliikenneverkkoratkaisuja ja älymaatalouden teknologioita.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE) tarjosivat Tarvaalan kampusalueellaan testaustapahtumalle upeat puitteet ja autenttisen maatalousympäristön, jonne voitiin kenttätestien ajaksi rakentaa kaksi paikallista 4G-verkkoa ja 5G-verkko erilaisiin tiedonsiirron käyttötarkoituksiin. Tarjolla oli myös maatalouden huippuosaamista kyseisten organisaatioiden järjestämänä.

Testattavia älymaatalouden teknologioita olivat muun muassa paikallisen tukiasemaverkon tiedonsiirto, traktorin etäohjaus, robottinavetan sisällä olevat sensorit, drone-teknologian hyödyntäminen datan keräykseen sekä vierasesineiden ja lannoitteen levittämisen tunnistaminen tekoälyn avulla. Testaustapahtumassa tuotiin myös vahvasti esiin maatilayrittäjän tarpeet maatalouden erilaisissa käyttötapauksissa.

Media- ja kutsuvierastilaisuuksissa kiitettävä määrä osallistujia

Tarvaalassa pidetyn testiviikon aikana järjestettiin myös media- ja kutsuvierastilaisuudet, joissa medialle, maatalousalan sidosryhmille ja loppukäyttäjille esiteltiin teknologioita, joita voidaan tarjota maatalouden tarpeisiin. Esillä oli etäohjattava ja autonominen traktoriratkaisu, droneja, jotka tunnistavat muun muassa vierasesineitä pellolta, yrityksiä tietoliikenneratkaisuineen ja erilaisia sensoriratkaisuja sekä peltopuolelle että navettaan ja eläinten monitorointiin. POKE:n navettaan ja eläinten seurantaan oli mahdollisuus tutustua privaattiverkon välittämän valvontakamerakuvan avulla.

Ihmisiä istumassa kutsuvierastilaisuudessa.
Centrian TKI-päällikkö Marjo Heikkilä juonsi kutsuvierastilaisuuden. Kuva: Marika Hautala 

Vieraille esiteltiin myös Otter Tool -monitoimikarttaohjelma, jolla visualisoitiin sensoritietoa reaaliajassa kartalle esimerkiksi sääolosuhteista, navetan ilmanlaadusta ja maaperän ravinnepitoisuudesta. Maatalousalan sidosryhmille ja loppukäyttäjille järjestettiin lisäksi kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitä tarpeita he kokevat olevan tiedonsiirrolle maatalousympäristössä sekä millaista tiedonsiirtokapasiteettia ja verkkoja maatalousyrittäjällä olisi hyvä olla sujuvan elinkeinon harjoittamisen apuna. Tilaisuudet vetivät kiitettävästi yleisöä helteisestä kesäpäivästä huolimatta.   

Centrian monipuolinen teknologiaosaaminen kenttätestin tukena

Centria vei kenttätestiin pitkän linjan asiantuntijuuden muun muassa tietoliikenneverkoista, drone- ja sensoriteknologioista, datan keräämisestä ja visualisoimisesta sekä kuvansiirrosta.  Asiantuntijat Ossi Saukko ja Tero Kippola osallistuivat Valtra-traktorin etäohjauksen rakentamiseen yhteistyössä Agco Suomi Oy:n kanssa. Centrian laitteisto siirsi traktorin etäohjauskomennot etäohjauspisteeltä traktorille ja toi joitakin traktorin tilatietoja etäohjauspisteeseen, kuten esimerkiksi traktorin moottorin kierrosluku, vaihteiston tieto ja etäohjauksen tila.

Minitietokone traktorissa
Centrian ohjelmoima minitietokone välitti traktorin ja ohjaamon välisiä viestejä mobiiliverkon yli. Kuva: Marika Hautala

Droneteknologian hyödyntäminen lannoitteen levinneisyyden ja vierasesineiden tarkistamisessa

Droneteknologiaa voidaan hyödyntää maataloudessa monenlaisiin tarpeisiin. Kasvustojen kuvaamista pidetään yleisimpänä käyttökohteena, mikä tarkoittaa, että peltoja kuvataan eri vuodenaikoina ja saadusta kuvamateriaalista visualisoidaan peltoalueiden tilannetta kuvaavia kasvustokarttoja. Tulevaisuuden käyttökohteita droneille ovat lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden levitys.

PRIORITY-hankkeen toisen kenttätestauksen aikana droneteknologian hyödyntämistä kokeiltiin myös lannoiterakeiden levinneisyyden ja mahdollisten vierasesineiden tarkistamiseen pellolla. Testauksia suorittivat Centrian asiantuntijat Pentti Eteläaho ja Juha Erkkilä. Lannoiterakeiden levinneisyyden tarkistamista varten luotiin ensin viljelysuunnitteluohjelmalla lannoituskartta, jolla voitiin kohdentaa lannoituksen määrä eri puolille peltoaluetta vallitsevan kasvuindeksin mukaan. Ennen täsmälannoitusta peltoon asennettiin lannoitteen määrän tarkistusmattoja, joiden avulla voitiin seurata, osaako työstökone säädellä erilaisia lannoitemääriä laaditun suunnitelman mukaisesti. Dronet puolestaan kuvasivat kameralla lannoitustapahtuman jälkeen, kuinka paljon matoille oli kertynyt lannoitetta. Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa rakeiden määrä matolta ja tutkia pellon täsmälannoituksen onnistumista. Vierasesineiden tunnistaminen tapahtui myös dronekuvausta hyödyntäen.  

Kuvassa kolme henkilöä, dronelaitteistoja ja visualisoitia kolmella suurella näytöllä.
Centrian asiantuntijat Pentti Eteläaho (vas.), Juha Erkkilä ja Marjut Koskela esittelivät kutsuvieraille dronen ja sensoreiden hyödyntämistä maatilatoiminnassa. Kuva: Marika Hautala

Centria käyttää myös dronen keräämää kuvaa ja laserkeilaimen tuottamia pistepilviä esimerkiksi muodostamaan kattavaa 3D-kuvaa tietystä alueesta. Laserkeilaimella kuvattua pistepilveä voitiin hyödyntää hankkeen toisessa kenttätestissä muun muassa signaalien kantavuuden hahmottamiseen ja antennikorkeuksien määrittämiseen. Hankkeen toisen kenttätestin tapahtumapaikka kuvattiin dronella ennen testaustapahtumaa, jolloin Tarvaalan Biotalouskampuksen alueesta ja sen lähiympäristöstä voitiin kuvamateriaalin avulla tuottaa kenttätestin suunnittelua hyödyttävät 3D-mallit.

Centrian Otter Tool visualisoi sensoridataa

Maanviljelijä voi valvoa muun muassa sääaseman dataa, navetan sisäilman laatua ja peltojen tilaa Centrian Otter Tool -ohjelmiston avulla, joka kokoaa ja visualisoi sensoreista kerättyä dataa samalle alustalle. Peltosensorit mittaavat muun muassa maaperän ravinnepitoisuutta ja kosteutta, navettasensorit puolestaan ilmanlaatua. Jos jokin pitoisuus esimerkiksi navetassa kohoaa liikaa, voitaisiin maanviljelijälle järjestää ohjelman kautta myös hälytys halutulle päätelaitteelle.

Asiantuntija Ossi Saukon kehittämä datan visualisointiohjelma ilmoittaa sensoreiden sijainnin ja niiden mittaamat arvot ohjelman karttapohjalla sekä numeerisesti että graafisesti. Maan alle sijoitetut sensorit ja mittalaitteet löytyvät myös ohjelmiston kartan avulla helposti.

Kuva Otter Tool-sovelluksesta
Centriassa kehitetyn Otter Tool -ohjelman avulla yrittäjä voi valvoa maatilansa olosuhteita. Kuva: Ossi Saukko

Sensoritiedon siirtämiseen käytettiin Digitan LoRa-verkkoa, joka sopii hyvin pienempien tietomäärien siirtämiseen.  Reaaliaikaisen datansiirron lisäksi ohjelma pystyy hakemaan myös historiatietoa, jonka avulla voidaan vertailla tilannemuutoksia pidemmällä aikavälillä. Sensoritiedot kerättiin Centrian kehittämään Foam-järjestelmään, johon asiantuntija Markus Liuska kehitti Otter Tool -ohjelmaa varten rajapinnat sensoritiedon hakemiseen ja reaaliaikaiseen välitykseen.

Turun ammattikorkeakoulu vastasi kenttätesteissä eläinten seurannasta

Turun ammattikorkeakoulu asensi Poken navettaympäristöön valvontakameroita, joilla voitiin suorittaa eläinten seurantaa. Kamerat pystyvät välittämään myös lämpökamerakuvaa eläimistä, josta voidaan tunnistaa esimerkiksi lehmän utaretulehdus.

Miehet osoittavat sormillään näytöllä näkyvää sovellusta.
Turun ammattikorkeakoulun asiantuntija Juha Kalliovaara (vas.) ja Centria-ammattikorkeakoulun asiantuntija Ossi Saukko esittelevät valvontakameroista saatua valvontakuvaa ja sensoridataa. Kuva: Marjut Koskela

Siirtämällä valvontakameroista saatua kuvamateriaalia pilveen voidaan tuottaa erilaista aineistoa myös konenäköä varten, joka puolestaan tunnistaa esimerkiksi eläimen liikkumattomuuden. Manuaaliseen seuraamiseen kuluvaa aikaa voitaisiin konenäön avulla maataloudessa vähentää ja käyttää sen sijaan muihin työtehtäviin.

Kaksi miestä asentaa tukiasemalaitetta siirrettävään mastoon.
TKI-asiantuntija Juha Erkkilä ja kehitysinsinööri Pentti Eteläaho asentavat Centrian siirrettävää tukiasemaa. Kuva: Marjut Koskela

Kenttätesteissä Poken navetan läheisyyteen oli asennettu Centrian siirrettävä tukiasema, jonka kautta lämpökameroiden kuvaa välitettiin eteenpäin. Centrian tukiasema hyödynsi Bittiumin langatonta taktista linkkiä, jonka avulla data saatiin lähetettyä kauempana sijaitsevaan valvomoon.

MTK edustaa hankkeessa kehitettävien teknologioiden loppukäyttäjiä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK edistää maaseudulla toimivien maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etuja sekä luo haja-asutusalueille parempia kehittymisedellytyksiä. Organisaatiossa on tunnistettu haja-asutusalueiden tietoliikenneverkkojen kuuluvuushaasteet, mikä sai MTK:n lähtemään mukaan PRIORITY-hankkeeseen. ”Me tarvitsemme maaseudulle välityskykyiset ja luotettavat tietoverkot, jotta maaseudun elinkeinot pysyvät mukana vahvassa digikehityksessä ja toiminnassa voidaan hyödyntää tarjolla olevaa ajantasaista tietoa. Tietoverkot mahdollistavat esimerkiksi sen, että tieto voi kulkea muullakin tavalla kuin muistitikulla työkoneiden ja tilan tietojärjestelmän välillä. PRIORITYn yhtenä tavoitteena on havainnollistaa maatalouden potentiaalisia käyttökohteita, joissa tarvitaan nopeita verkkoja”, avaa MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki.

Markus Lassheikki
MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki toi kenttätestiin älykkään maatalouden asiantuntijuutta. Kuva: Max Nyberg

Lassheikki sai eräällä työmatkallaan idean poiketa Saarijärven Biotalouskampuksella ehdottamassa sitä PRIORITY-hankkeen seuraavaksi kenttätestauspaikaksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston asiantuntijat innostuivat oitis yhteistyöstä. ”Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli siinä, että ne kouluttavat uusia yrittäjiä, kuten Biotalouskampus maatalousyrittäjiä. Siinä mielessä on myös tärkeää, että ammattikorkeakouluilla on tarjota uusinta ja tuoreinta tietoa esimerkiksi siitä, mitä älymaatalous on. Tämä oli yksi syy, minkä takia Trial2:n testipaikaksi valikoitui nimenomaan Biotalousinstituutti. Nähtiin myös, että paikalla on hyvät edellytykset testata älymaatalouden teknologioita todellisessa maatalous- ja oppimisympäristössä. Löytyy navetat, pellot ja simulaattorihalli, missä ovat tarvittavat laitteet”, kertoo Lassheikki.

MTK:n arvoja lähellä ovat kestävä kehitys ja luonnonvaroja fiksusti säästävät toimenpiteet maataloudessa. ”Kun lannoitetta levitetään pellolle täsmäkohdennettuna, saadaan aikaan sekä kustannuksia että ympäristöä säästävä vaikutus. Ympäristön kannalta on myös hyvä, ettei ylimääräistä lannoitetta kulkeudu vesistöihin. Tässä mielessä monenlaisia hyötyjä voidaan saada aikaan, kun käytetään tietoa hyväksi nimenomaan siihen, että saadaan täsmällisesti suoritettua juuri ne toimenpiteet, mihin on tarvetta”, painottaa Lassheikki.  

Lehmä tuijottaa kameraan aitalankojen välistä.
Lypsykarjaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouskampuksella Tarvaalassa. Kuva: Marika Hautala 

PRIORITY-hankkeessa on myös edetty koronaepidemian takia poikkeuksellisissa olosuhteissa. ”Korona on monella tavalla muuttanut sitä, mitä ajateltiin tehdä. Hyvä, että on päästy vaiheeseen, jossa kenttätestejä voidaan oikeasti toteuttaa. Hanke on lisäksi koko ajan toiminut etäyhteyksien varassa, sillä konsortion jäsenet ovat maantieteellisesti hyvin hajallaan. Etäyhteydellä järjestettävät suunnittelupalaverit ovat myös hyvä esimerkki siitä, kuinka olemme riippuvaisia toimivista tietoliikenneyhteyksistä,” toteaa Lassheikki.

Lassheikin mielestä yksi PRIORITY-hankkeen hienoimmista ulottuvuuksista on käytännön toimijoiden, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden välinen yhteistyö sekä johtopäätösten tekeminen ja analysoiminen mittauksista. ”Myös se, että syntyy hankkeen toimintaa havainnollistava video, joka helpottaa aiheesta kiinnostuneita ymmärtämään, mitä oikeasti tutkitaan”, päättää Lassheikki.  NTRNZ Media tuottaa PRIORITY-hankkeen kolmesta trialista videoproduktion, joissa näytellään trialiin liittyviä kriittisen viestinnän käyttöskenaarioita ja kuvataan kenttätestauksia. 

Digita – tietoliikenteen infrastruktuurin tarjoaja

Digita ylläpitää radio- ja tv-verkkoja Suomessa. ”Olemme verkkoja rakentava tietoliikenteen infrastruktuurin tarjoaja. Digitan uusimpina palveluina ovat nyt pidempään olleet privaattiverkot ja LoRa-puolen asiat,” kertoo tekninen kehityspäällikkö Annemarie Hjelt.

Annemarie Hjelt
Tekninen kehityspäällikkö Annemarie Hjelt PRIORITY-hankkeen kenttätesteissä kesäkuussa 2021. Kuva: Marika Hautala

Digitalla oli hankkeen toisessa testaustapahtumassa selkeä rooli, sillä se toi mukaan privaattiverkkobisneksen, jonka on vastikään aloittanut. ”Testasimme toisen trialin aikana yksityistä verkkoa, joka palvelee yrityksen tai paikallisen toimijan tavoitteita. Maatalousaiheeseen sopi pystyttää verkko dedikoidusti.  Meillä on myös LoRa-puoli, mikä mahdollisti sensoreiden tuomisen kenttätesteihin mukaan. Seurasimme maaperässä olevia sensoreitamme, jotka välittivät maaperän tilannetta, sen lämpötilaa ja kosteutta. Navetassa oli taas ympäristönvalvonta. Sinne oli asennettu sensoreita, joilla ympäristöä voidaan seurata, kokoaa Hjelt.

Digita kokee tärkeänä yhdessä tekemisen sekä integraation suurempaan järjestelmään ja sen toimivuuden testaamisen. ”Hankkeen hieno puoli on tiivis yhdessä tekeminen, jossa mikään organisaatio ei työskentele erillään muista. Mukana on paljon erilaisia toimijoita, joilla on omat intressinsä, mikä synnyttää usein uusia kohtauspisteitä. Uutena on tullut muun muassa traktorin etäohjaus. On tärkeä tutkia, miten etäohjaus ja muitakin osapuolia saadaan sovitettua verkkoon. Olemme perinteisesti testanneet teollisuuspuolella, joten tämä on meille täysin uusi ala”, sanoo Hjelt.  

Kaksi miestä asentamassa tukiasemaa. Toinen seisoo auton katolla.
Digitan asiantuntijat Tommi Korhonen (katolla) ja Kasperi Jääskeläinen pystyttävät Digitan  tukiasemaa. Kuva: Jouni A. Kemppainen

Hjeltistä on hienoa, että hankkeessa lähdetään avoimin mielin ratkaisemaan haasteita. ”Ja se just, että kaikkea ei tiedä etukäteen. Käytännön kokemus on hiukan eri, kuin että paperilla näkee kaiken toimivan. Siihen kuuluu aina demoefektit, jolloin backupit on hyvä pitää mielessä.  Vaikka kaikki on standardisoitu, niin liitännät, kuinka eri asioita yhdistetään, tuovat omia haasteita ja kokemuksia.  Hankkeessa nähdään käytännössä, minkä tyyppisiin haasteisiin voidaan törmätä ja miten ne sitten ratkaistaan”, pohtii Hjelt.

Agco Suomi toi testiin Valtran traktorit

Kiinnostus Agco Suomen ja Valtra-traktorin etä- ja automaattiohjaukseen näkyi erityisesti testaustapahtuman media- ja kutsuvierastilaisuuksissa.  Mukaantulo PRIORITY-hankkeeseen lähti liikkeelle Agco Suomen tuotepäällikkö Pekka Päivikön ja ohjelmistosuunnittelija Risto Toivakan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta traktorin automaattiohjauksen kehittämiseen. ”PRIORITY-hankkeeseen mukaantulo on minun ja Riston omiin ajatuksiin pohjautuva sekä Riston tietotekniikan opintojen kautta syntynyt idea. Projektin aikaisilla kokeiluilla pystytään kehittämään traktorin etä- ja automaattiohjausta, mitä sitten organisaatiomme projektien puitteissa toteutetaan. Mukaantulo vaati tietynlaista asialle omistautumista ja meiltähän sellainen hullun kiinnostus löytyy”, kertoo Päivikkö hymyillen.  ”PRIORITY-hanke on hyvä paikka katsoa, missä asioissa on haasteita ja missä taas potentiaalia. Kokeillessa syntyy myös uusia ideoita. Meitä kiinnostaa eniten käyttö- ja sovelluskohteet eikä niinkään tekniikka taustalla”, sanoo Toivakka.

Me tunnetaan hyvin traktorin sielunelämä, mutta tietoliikenneverkkoasioihin on taas omat ammattilaisensa. Tämän hankkeen puitteissa muihin teknologioihin on saatu paljon valaistusta, ettei tarvitse keksiä ihan kaikkea itse. Se on kuitenkin nykypäivänä, kun tekniikka on niin kehittynyttä, ettei ole semmoista kaikkien alojen ammattilaista. Yksi tietää yhdestä ja toinen toisesta. Meidän ideoita on yhdistetty asiantuntijoiden ideoihin, joita hankkeessa työskentelee”, valottaa Päivikkö.

PRIORITY-hankkeen kriittisen viestinnän ekosysteemi on koonnut keskeiset toimijat Suomesta yhteen. “Hankkeessa on mukana Suomen huippuja, jolloin näkee myös sen tiedonsiirron tason, jota tällä hetkellä eletään”, jatkaa Päivikkö.   Agcolla arvostetaan suuresti konkreettisia kenttätestejä. ”Nykypäivän markkinointi kun on sitä, että helposti luvataan kaikkea. Kenttätesteissä pystytään livenä todentamaan, eikä vain paperilla pyöritetä asioita.  Kun päästään vähän ajamaan ja tekemään, niin syntyy lisää ideoita, mihin etäohjausta voitaisiin hyödyntää. Pelastusjuttuihin, metsäpaloihin ja sen sellaiseen ohjaus on tavallaan jo valmis. Vaarallisissa pelastustilanteissa kuljettajan suojaaminen on tosi hankalaa ja kallista. Jos pystytään ohjaamaan etänä pelkästään laitteistoa, niin sen hinta on pieni verrattuna ihmishengen menettämiseen. Jos taas mennään siviilipuolelle, niin tulevat vastaan turvallisuus- ja viranomaismääräykset. Kenttätesteissä oli Traficomilta lupa, että saimme etäohjata”, visioi Päivikkö.  ”Tienylitykseen meillä oli myös lupa”, tarkentaa Toivakka.

laitteiden asennus traktoriin.
Pekka Päivikkö ja Risto Toivakka asentavat etäohjausta Valtra-traktoriin. Kuva: Marika Hautala

Maatalon isännälle merkitsee luonnollisesti, mitä teknologia maksaa. Vielä kun mennään tuohon etäohjaukseen, että mitä hyötyä sitä on toimistosta käsin ajaa sitä yhtä traktoria, kun voisi ihan hyvin olla siellä traktorissakin helteisenä päivänä varsinkin ilmastoinnin ollessa päällä. Meidän puolelta nähdään tulevaisuuden autonomisen etäohjauksen tarkoittavan sitä, että jossakin vaiheessa etäohjauksesta siirrytään automaattiohjaukseen, jolloin traktorissa ei tarvitse olla edes henkilöä, joka seuraa traktorin liikkeitä. Useita traktoreita ja peltolohkoja voidaan ajaa yhtaikaa. Traktori aloittaisi autonomisesti peltotyöskentelyn ensimmäisellä peltolohkolla ja isäntä voisi ohjata samanaikaisesti toisen traktorin työskentelemään toiselle peltolohkolle. Kun traktori olisi hoitanut työn, se pysähtyisi odottamaan, että isäntä ottaa uudestaan komennon haltuun ja ajaa pois.  Useamman traktorin samanaikainen etäohjaus vaatii kuitenkin vielä automaattiohjauksen kehittämistä”, pohtii Päivikkö. Toivakka lisää, että on astetta helpompi tehdä itsestään kulkeva auto, joka tunnistaa olevansa ajotiellä. Työkoneen täytyy pystyä myös samalla tekemään työt.

Kuva traktorin etäohjaamosta, jossa näkyy traktorin ohjauslaitteet ja ajonäkymä kolmella näytöllä.
Valtra-traktorin etäohjaamo. Kuva: Marika Hautala 

Kun Agco Suomen asiantuntijoilta kysytään, miten kauan vielä kestää, että traktorit liikkuvat itsenäisesti pellolla, vastaa Päivikkö seuraavasti: ”Tiedonsiirron, kameroiden ja muiden laitteiden myötä maatalon isännät voivat valvoa, että työ tehdään oikein traktorissa. Ehkä se on ensin ja sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun autot ajaa autonomisesti tiellä, niin traktorit tulee perässä.” ”Työkoneiden teknologia tulee usein noin kymmenen vuotta autoja jäljessä, sillä työkoneiden myynti on niin paljon pienempää. Ensin tehdään kehitys siellä, missä ovat isoimmat myyntivolyymit”, toteaa Toivakka.

Traktoria on täysin turvallista ohjata tällä hetkellä vain sille ennalta opetettuja ajolinjoja pitkin. ”On myös paikkoja, joista kartan mukaan ei voi mennä. Siihen tarvitaan sitten sellaista tekoälyä, jota ei ole vielä keksitty”, painottaa Toivakka. ”Siellä voivat olla esteenä salaojakaivot ja sähköpylväät tai mummot marjassa”, lisää Päivikkö.  

Kutsuvierasyleisö kuuntelemassa esitystä traktorin etäohjauksesta.
Agco Suomen tuotepäällikkö Pekka Päivikkö esittelemässä Valtra-traktorin etäohjausta kutsuvierastapahtuman yleisölle. Kuva: Jouni A. Kemppainen

Päivikön ja Toivakan mielestä Agco Suomi hyötyy myös verkoston luomista uusista kontakteista. ”Lisäksi oma tietomäärä lisääntyy, kun oppii ymmärtämään muista teknologioista. Olemme puhuneet jo pidemmän aikaa organisaatiossamme, että meidän pitää olla mukana PRIORITY-hankkeen kaltaisessa konsortiossa, joka kuuluu 5GMomentumiin. Ympäristö on jo muuttunut niin paljon, että meilläkin on konsernitasolla huomattu tutkimuksen tarpeellisuus automaattiohjauksessa. Tehtaalta lähti kolme vuotta sitten automaattiohjauksia 20 prosenttia tuotannosta ja nyt luku on jo 70 prosentissa, mikä tehtaalta lähtee. Keski-Euroopassa ollaan vielä kotimaata hiukan pidemmällä. Haluamme pysyä kehityksen kärjessä”, päättää Päivikkö.

Kriittinen kommunikaatio myös osa maataloutta

PRIORITY-hankkeen eri tutkimusalueita yhdistää kriittinen kommunikaatio, jolla voidaan tarkoittaa muutakin kuin pelastusviranomaisten välistä viestintää. Hankkeen ensimmäinen vuosi tutkittiin viranomaisviestintää, mutta viimeisen vuoden aikana tutkimus on keskittynyt älykkään maaseudun tarpeisiin. Kriittinen kommunikaatio on osa älykästä maataloutta, joka on riippuvainen toimivasta tiedonsiirrosta.   Saarijärven Biotalouskampuksella kokeiltiin tietoliikenteen uusimpia käyttökohteita ja älymaatalouden teknologioita, jotka tuovat ratkaisuja modernin maatilatoiminnan haasteisiin. Toinen testaustapahtuma oli myös kurkistus tulevaisuuden maatalouteen.

Mies pystyttää sääasemaa.
Kenttätestien asennustöiden aikaan helteet kohosivat yli 30 asteeseen varjossa. Kehitysinsinööri Pentti Eteläaho pystyttämässä Centrian sääasemaa. Kuva: Marika Hautala

Tutkimalla tietoliikennettä konkreettisten kenttäkokeilujen avulla pystyttiin paremmin todentamaan, mitä maatalouden loppukäyttäjät aidosti tarvitsevat ja miten ratkaisut toimivat todellisessa käyttöympäristössä. Kokeiluilla edistetään myös uusien teknologioiden käyttöönottoa tulevaisuudessa. Kokemusta tarvitaan, sillä uusien ideoiden eteneminen tutkimuspöydältä kuluttajamarkkinoille tapahtuu hitaasti. Uusien teknologioiden laaja-alaisessa käyttöönotossa maatalouteen on vielä kehitettävää, mutta ennen kaikkea paljon potentiaalia.

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä PRIORITY kuuluu Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaan. Oulun yliopiston koordinoiman hankkeen konsortioon kuuluu neljä muuta tutkimuskumppania: VTT, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on 15 yritystä ja viranomaisia. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Airbus, Agco, Bittium, Digita, Exfo, Goodmill, Keysight, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Erillisverkot, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Marika Hautala
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 487 5812

Marjo Heikkilä
TKI-päällikkö / Projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2507

Tero Kippola
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu

Marjut Koskela
TKI-asiantuntija / Projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu

Ossi Saukko
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu 

Facebooktwitterlinkedinmail