Centria Master School -kehittämishanke uudistaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja

Annukka Kukkola
Marko Ovaskainen

Centrian päärakennus

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (yamk-tutkintoja) on Centriassa toteutettu jo vuosia liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksina. Tutkintojen saama palaute on ollut erittäin hyvää, ja koulutusten vetovoima on noussut. Nyt yamk-tutkintoja ja niiden koulutustapaa ollaan edelleen uudistamassa ja jatkokehittämässä Centria Master School -kehittämishankkeen kautta. Sosiaali- ja terveysalan yamk-koulutus on hyvä esimerkki siitä, mitä uudistus voi tarkoittaa ja millaisia mahdollisuuksia se voi parhaimmillaan avata.

Centrian yamk-koulutuksen nykytila ja tulevaisuuden linjaukset

Centria-ammattikorkeakoulu on amk-perustutkintokoulutuksen ohella tunnettu myös tasokkaasta ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (yamk) koulutuksesta. Centria on menestynyt erinomaisesti yamk-opiskelijoiden tyytyväisyyttä mittaavissa vertailuissa, ja esimerkiksi valmistuville opiskelijoille suunnatun OPALA-kyselyn tuloksissa vuonna 2020 Centria sai Suomen parhaan keskiarvon. Jatkuvan kehittämisen periaatteella Centriassa ollaan nyt edelleen kehittämässä ja uudelleenorganisoimassa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarjontaa, sisältöä ja luonnetta erityisellä Centria Master School -kehittämishankkeella.

Tarjonta kootaan yhteen Centria Master School -toimintamallin ja -brändin alle. Näin halutaan uudistaa ja laajentaa opintotarjontaa, lisätä opintojen joustavuutta sekä edistää monialaista yhteistyötä. Keskustelujen kautta on hahmottunut yhteinen tahtotila, jota ollaan lähdössä viemään määrätietoisesti eteenpäin. Visiona on olla jatkossa entistäkin tunnetumpi ja halutumpi master-tasoisten tutkintojen kouluttaja.

Yamk-tutkintojen tavoitteena on vastata muuttuvan asiantuntijuuden ja/tai esihenkilötyön vaatimuksiin. Tähän pyritään myös monialaisten oppimiskokemusten kautta, samalla huomioiden myös alojen erilaisuus. Esimerkiksi johtamisosaaminen on kaikille yamk-tutkinnoille yhteinen osaamiskokonaisuus, jossa alojen vuoropuhelu voi olla hedelmällistä. Toisaalta eri alojen tutkintojen tulee olla profiloituneita ja erikoistuneita. Tähän yleisen ja erikoistuneen asiantuntijaosaamisen yhdistämisen haasteeseen lähdetään nyt uudella tavalla vastaamaan.

Tutkintojen vahvuutena on työelämälähtöisyys ja tiivis kytkentä opiskelijan oman työn ja työpaikan kehittämiseen. Oppimistehtävät ovat pääosin soveltavia ja kehittämistä tukevia. Erityisesti opinnäytetyö tarjoaa merkittäviä kehitysmahdollisuuksia sekä opiskelijalle että toimeksiantajalle. Yamk-tutkinto tuottaa siis opiskelijalle kelpoisuuden ja pätevyyden uralla etenemiseen. Samalla toteutuu tavoite uuden osaamisen soveltamisesta työpaikkojen ja alueen kehittämisessä.

Tärkeitä arvoja ja tavoitteita yamk-tutkintojen kehityksessä ovat työelämälähtöisyys, avartava monialaisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Näitä tukevat työelämäkontaktit, verkostot ja kehitettävä alumniyhteistyö.

Master School -kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa (sote) opiskelevat ovat sosionomeja, sairaanhoitajia sekä terveydenhoitajia, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon jälkeen omalta alaltaan. Opiskelijat sijoittuvat valmistumisen jälkeen pääosin erilaisiin johtamistehtäviin sekä kehittämishankkeisiin ja myös opettajiksi.

Koulutus on ollut vetovoimainen. Opiskelijat tulevat pääosin Centrian lähialueilta, mutta kasvavassa määrin myös ympäri Suomea. Koulutus on kolmivuotinen, mutta se on mahdollista suorittaa myös nopeammassa aikataulussa. Opetuksessa sovelletaan luentojen ohella myös toiminnallisia opetusmenetelmiä, kuten simulaatiopedagogiikkaa ja ongelmaperusteista pedagogiikkaa (PBL).

Master School -hanketta pidetään odotettuna ja tervetulleena uudistuksena. Dialogi koulutusalojen kesken on ollut avointa ja rakentavaa niiden erilaisista lähtökohdista huolimatta. Jokaisella koulutusalalla on omia yhteiskunnallisia tehtäviään ja niiden mukaisia osaamistavoitteita. Sote-alalle ollaan rakentamassa myös valtakunnallisesti omia johtamisen ja kehittämisen ydinosaamistavoitteita.

Soten näkökulmasta Centria Master School mahdollistaa opiskelijoille entistä yksilöllisemmät oppimispolut.  Tämä korostuu erityisesti esihenkilöinä toimivien opiskelijoiden kohdalla, joilla on kokemusta ja ehkä aiempaa koulutustakin johtamisesta. Yleisesti uuden Master School -toimintamallin odotetaan parantavan opiskelijan mahdollisuuksia suunnitella ja valita omaa oppimistaan tukevia valinnaisia opintoja opettajan tuella.

Soten tulevaisuuden skenaarioissa painottuu esihenkilön kyky toimia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa. Terveydenhuoltolaissa on painotettu johtamisen moniammatillista asiantuntemusta. Opiskelijapalautteissa opiskelijoiden monialaisuus on koettu vahvana oppimista tukevana tekijänä. Opiskelijoilla saattaa olla opintojen alkuvaiheessa kapea-alainen näkemys työelämästä lähinnä oman työyksikön näkökulmasta. Opintojen edetessä opiskelijat alkavat hahmottamaan soten kenttää ja asiakasprosesseja laajemmin. He oppivat tuntemaan ja arvostamaan toisten tekemää työtä. Master School -toimintamallissa erilaisten näkökulmien huomioiminen korostuu entisestään, kun yhteisten opintojen myötä opiskelijoiden monimuotoisuus lisääntyy. Opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua ja toteuttaa myös yhteisiä kehittämisprojekteja esimerkiksi opinnäytetöissä. Lisäksi Centria Master School mahdollistaa laajemman kansainvälisen verkostoitumisen.

Sote-alan haasteet ja yamk-tutkintojen tulevaisuuden mahdollisuudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on isojen muutosten myllerryksessä. Muutoksilla on vaikutusta myös johtajuuteen. Erityisesti lähijohtajien työn vaatimukset ovat lisääntyneet, ja he joutuvat kohtaamaan monenlaisia haasteita ja paineita työssään.  Organisaatiot ovat entistä isompia, jolloin johtaminen toteutuu osin etäjohtamisena hajautetuissa organisaatioissa. Henkilöstön työhyvinvointia uhkaavat monenlaiset tekijät. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita siihen liittyvän osaamisen, kuten digitalisaation ja erityisesti robotiikan ja tekoälyn, hallintaan. Asiakkaan palvelujen kehittämisessä tulisi suunnata pois siilomaisesta ajattelusta kohti asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämistä.

Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus tuovat omat haasteensa sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta. Onnistuessaan Centria Master School -toimintamallin uskotaan tarjoavan uusia ratkaisuja myös näihin haasteisiin vastaamiseksi, unohtamatta oman alan ydinosaamisen vaatimuksia.

Kukkola, Annukka
Yliopettaja (sosiaali- ja terveysalan yamk), TtT
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 7250 579

Ovaskainen, Marko
Head of Centria Master School, yliopettaja (liiketalous), KTT
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 7250 435

Facebooktwitterlinkedinmail