Opintojen edistyminen korona-aikana

Ritva Saviluoto
Marko Laitila

Nainen opiskelee kotona vauvan kanssa

Opiskelijan arjessa korostuu monien asioiden yhteensovittaminen. Opiskelun lisäksi työ, perhe ja ystävät sekä harrastukset vaativat aikaa. Korona-aikana totutut toimintatavat ovat ainakin osittain muuttuneet, niin myös opiskelussa. Etäopetus on lisääntynyt ja kokoontumisrajoitukset vähentäneet lähitapaamisia. Osalla opiskelijoista opinnot sujuvat normaalisti, osalla ne ovat hankaloituneet ja osalla tuntuvat edistyvän jopa paremmin kuin aiemmin.

Opinto-ohjauksen ja opettajatutorin tehtävissä olemme pohtineet korona-ajan vaikutuksia opintojen edistymiseen. Ammattikorkeakoulut ovat tunnistaneet ja reagoineet koronan aiheuttamiin haasteisiin. Verkosta löytyi esimerkiksi artikkeli, jossa kerrottiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) saaneen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 240 000 € opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseksi kaksivuotiseen hankkeeseen (JAMK 27.1.2021). Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) on myös tehnyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) toimeksiannosta kiinnostavan selvityksen ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskelumotivaatiosta. Kyselyn mukaan opiskelumotivaatio olisi laskenut ja stressi kasvanut 50 %:lla ammattikorkeakoulujen kyselyyn vastanneista opiskelijoista. (SAMOK 2020.)

Selvittääksemme opiskelijoiden kokemuksia korona-ajan vaikutuksista opiskeluun ja opintojen edistymiseen teimme kyselyn Ylivieskan kampuksen tekniikan opiskelijoille. Kyselyyn osallistuneet opiskelijat ovat pääasiassa monimuoto-opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen korona-aikaa ja tottuneet etäopiskeluun. Kysely lähetettiin 190 opiskelijalle, vastuksia saatiin 52, mitä voidaan pitää hyvänä vastausprosenttina (27%).

Kyselyssä jaoimme opiskelijat kolmeen kategoriaan: a) korona ei ole vaikuttanut opiskeluihin, b) korona on vaikuttanut kielteisesti opiskeluihin ja c) koronan vaikutus opiskeluihin on ollut positiivinen. Lisäksi kysyimme lähes kymmeneltä Ylivieskan kampuksen opettajalta heidän käsityksistään koronan vaikutuksista opiskelumenestykseen omien opintojaksojensa osalta.

Ei huomattavaa vaikutusta

Noin puolet vastanneista (52%) koki, että korona-ajalla ei ole ollut huomattavaa vaikutusta opintoihin. Vapaan sanan kommenteissa kuvattiin opiskelun muuttumista ja kokemuksia korona-ajalta.

Opiskelu on sujunut, kun monimuoto-opinnoissa etäopiskeluun totuttiin jo ennen korona-aikaa. Etäopetuksen lisääntymisen koettiin kuitenkin tuoneen enemmän vapautta opiskelun aikatauluihin. Monilla opiskelijoista työ on muuttunut etätyöksi. Etäopinnot tuntuvat sopivan hyvin myös vuorotyön ohessa suoritettaviksi. Aikaa ja rahaa säästyy matkustamisesta kampuksen lähipäiviin sekä majoittumisesta lähipäivien aikana.

Toisaalta lähijaksojen yhteisöllisyyttä ja opiskelijaryhmän tukea kaivattiin. Muita opiskelijoita on ollut mukava nähdä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vähyys on voinut murentaa mielialaa. Lähituntien vähäisyys vaikuttaa myös jaksamiseen. Päivät voivat olla raskaita, kun istuu koneen ääressä koko päivän. Opiskelu on itsenäistä, mutta samalla yksinäistäkin. Koulun tukea varsinkin loppuvaiheen opintoihin kaivataan.

Muutama opiskelija koki opintojaksojen työmäärän kasvaneen. Joissakin opintojaksoissa on tarvittu ohjelmistoja, joiden asentamisessa kotikoneelle on saattanut olla vaikeuksia. Lisäksi rinnakkaisnäyttö olisi tehostanut etäopiskelua kotona. Harjoittelupaikan löytäminen on hankaloitunut koronan takia, vaikka onnistumisiakin tässä on koettu.

Eräs opiskelija pohtii, että lisääntyneen ajan olisi voinut käyttää tehokkaamminkin. Opiskelupaikkana Centria saa kehuja hyvin toimivista etäopiskelun mahdollisuuksista, myös tentit ja laboratoriotyöt ovat onnistuneet etänä.

Opinnot hankaloituneet

Kielteisesti opintojen etenemiseen vastanneet (27%) löysivät monia syitä heikentyneeseen opintomenestykseen.

Tehtävien tekeminen koettiin vaikeaksi yksin kotona ilman opettajan tai ryhmän tukea. Lähiopetuksessa on helpompi heti kysyä epäselvistä asioista niin opettajalta kuin muilta opiskelijoiltakin. Etäopiskelija joutuu joskus odottamaan vastausta pidempään ja näin opiskelun eteneminen hidastuu.

Edelleen koulujen sulkeutuminen keväällä 2020 ja pienten lasten kanssa kotona opiskelu koettiin erittäin hankalaksi sovittaa yhteen. Seurauksena on ollut joidenkin opintojaksojen suoritusten viivästyminen. Eräs opiskelija piti raskaana sitä, että lisääntyneet työt ja opiskelut tehdään kaikki kotoa käsin.

Monimuoto-opiskelijoissa on mukana myös alan vaihtajia, joiden opinnot kustantaa vakuutusyhtiö. Tällaisessa tilanteessa vakuutusyhtiön hiostus opintojen valmistumiseksi koettiin painostavaksi ja stressiä aiheuttavaksi. Tämä yhdessä koronan kanssa on koetellut henkistä jaksamista.

Ryhmän keskinäiset keskustelut ovat vähentyneet ja opiskelija kaipasi lähijaksoja, jolloin ryhmäytymistä tapahtuu helpommin. Myös joitakin käytännön laboratorioharjoituksia jää toteutumatta. Opiskelijan mielestä oppitunnit saattoivat olla yksipuolista luennointia, joista interaktiivisuus puuttui. Toinen vastannut pelkäsi käytännön oppimisen jäävän etänä suoritettaessa heikommalle tasolle, vaikka kurssin läpäiseekin.

Opiskelutahti parantunut

Opiskelumenestykseen myönteisesti suhtautuneet (21%) kiittelivät siirtymistä etäopetukseen, koska nykyiset työkalut mahdollistavan opiskelun etäältä. Samalla korona ja etäopetus on toiminut opettajille uudistumisen velvoittajana. Tässä on onnistuttukin henkilön mukaan hienosti. Kehityssuuntaa pidettiin hyvänä ja oikeanlaisena.

Kaukana asuvilta etäopetus on saanut kiitosta. Väitetään jopa, että opinnot olisivat viivästyneet tai keskeytyneet ilman etäopetusta. Jotkut opiskelijat ovat valinneet lisäkursseja, koska etäopiskelumahdollisuudet ovat laajentuneet ja aikaa on säästynyt etäopetuksen ansiosta.

Etäopetukseen positiivisesti suhtautunut opiskelija moittii kuitenkin ryhmätyötehtäviä, koska niiden toteuttaminen muutenkin toisilleen tuntemattomien opiskelijoiden kesken tuntuu vaikealta. Myös laboratoriotöiden kohdalla koettiin hankaluutta, vaikka etäopiskelu muutoin nähtiin mainiona tapana jopa nopeuttaa valmistumista.

Useassa vastauksessa pidetään hyvänä, että myös tentit on mahdollista tehdä etänä. Tämä on helpottanut ja vauhdittanut opintoja. Opettajat saavat kiitosta siitä, että opetuksen taso on pysynyt hyvänä poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Aina on voinut kysyä, jos joku asia on jäänyt mietityttämään.

Opettajien havaintoja

Kysyimme opettajien näkemyksiä opintojen edistymisestä korona-aikana vapaamuotoisten keskustelujen avulla.

Opettajat kertoivat opintojen edistyneen pääsääntöisesti normaalisti, suurta muutosta opintojen edistymisessä ei oltu havaittu. Monimuoto-opiskelijat ovat paikalla verkkotunneilla ja opinnot etenevät. Koronaepidemian alkuvaiheessa yksi opettajista oli tunnistanut notkahduksen opinnoissa. Tehtävien palautuksia venyi tai jäi tulematta normaalitilannetta enemmän.

Eniten huolta aiheutti tekniikan opetukseen oleellisesti liittyvien käytännön laboratoriotöiden järjestäminen. Osasta töitä on selvitty etäohjelmointi- ja simulaatioympäristöjä hyödyntäen. Kuitenkin käytännön työt ammattikorkeakoulun laboratoriotiloissa nähtiin opiskelijan kannalta parempana vaihtoehtona. Osa töistä onkin toteutettu pienryhmissä kokoontumisrajoitukset ja turvaohjeet huomioiden. Pienryhmissä työt ovat sujuneet hyvin, jopa reilusti odotuksia paremmin.

Monimuoto-opetuksessa on pyritty joustavuuteen ja joitakin laboratoriotöitä on jo aiemmin tilanteen mukaan voinut korvata etätehtävillä. Tässä korona-aika on lisännyt tasapuolisuutta, koska nyt kaikilla on ollut samanlaiset tehtävät ja kaikki ovat toimineet etänä.

Lopuksi

Monimuoto-opiskelijat ovat tottuneet etäopiskeluun ja heidän kohdallaan muutos opiskella täysin etänä on kyselyn perusteella sujunut kohtalaisen hyvin. Kuitenkin monille opiskelijoille lähipäivät ovat tärkeitä ryhmän yhteishengen ja tuen kannalta. Lähipäivät motivoivat opiskeluun ja niitä kaivataan. Tämä on hyvä huomioida opetuksen suunnittelussa.

Kyselyyn vastattiin nimettömänä, vain koulutusala kysyttiin. Koulutusalakohtaiset erot olivat pieniä. Eniten opintojen hankaloitumista koettiin paljon laboratoriotyöskentelyä sisältävissä opinnoissa. Ohjauksen kannalta mietimme myös niitä opiskelijoita, jotka jättivät vastaamatta kyselyyn. Huoli nousee siitä, onko ero menestyjien ja heikkojen välillä kasvanut entisestään.

Saamissamme vastauksissa tuli selvästi esiin, että koulun tukea ja ohjausta tarvitaan. Erityisesti opintojen loppuvaiheessa opiskelija kaipaa tiedotusta ja vinkkejä harjoittelun, opinnäytetyön ja opintovalintojen suhteen. Vaikka sähköiset kanavat tiedon hankintaan ovat hyvät, on ohjauksella tärkeä rooli kohdata opiskelijat opintojen eri vaiheissa.

Lähteet:

JAMK. Uutiset 27.1.2021. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen 240 000 euroa – fokuksessa koronan vaikutukset. Saatavissa: https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/opiskelijoiden-hyvinvoinnin-kehittamiseen-240-000-euroa–fokuksessa-koronan-vaikutukset. Viitattu 19.2.2021

SAMOK. 2020. AMK-opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta. Kooste opiskelijakuntien toteuttamien kyselyiden tuloksista kevään 2020 poikkeustilanteessa. Saatavissa: https://samok.fi/wp-content/uploads/2020/05/amk-opiskelijoiden-kokemuksia-etaopiskelusta.pdf_.pdf. Viitattu 19.2.2021

Ritva Saviluoto
Lehtori (sähkö- ja automaatiotekniikka)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2513

Marko Laitila
Lehtori (kielet ja viestintä)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2545

Facebooktwitterlinkedinmail