Föreningar som resurs i samhället

Mona Groop-Sjöholm
Azra Arnautovic

Psykisk ohälsa bland unga är en stor utmaning för samhället idag och ofta är detta kopplat till utanförskap och ensamhet på olika sätt. Föreningar är en mycket viktig resurs för samhället i detta avseende. I föreningssammanhang får man möta andra, vilket motverkar ensamhet och genom deltagande i ett större sammanhang får man en känsla av mening i tillvaron.

Forskaren Markku T. Hyyppä (2007) konstaterar att aktivitet på fritiden ökar både välbefinnandet och förbättrar hälsan. Dessa tankar låg som grund när projektet Ung i Förening skapades.

I Österbotten finns det väldigt många aktiva föreningar. Via tidigare föreningsprojekt har det kommit fram att många föreningar upplever att det är utmanande att informera om sin verksamhet på ett sätt som når unga. Mycket verksamhet ordnas i föreningar som inte alltid syns utåt, vilket gör att de som kanske skulle vara intresserade av att delta inte blir involverade. För föreningar som önskar fler medlemmar skulle det vara viktigt att ta vara på möjligheten att marknadsföra sin förening på ett kreativt sätt via sociala medier. I projektet Ung i Förening tog yrkeshögskolorna Centria och Novia fasta på denna utmaning. Strävan i projektet var att öka ungas kännedom om regionens mångsidiga föreningsverksamhet, samt att på lång sikt öka ungas engagemang i föreningar i Österbotten.

En guide som hjälper föreningar att nå unga

En enkätundersökning gjordes inledningsvis för att ta reda på mer om ungas föreningsdeltagande och var de helst söker information om föreningar. Enkätresultaten beskrivs närmare i artikeln ”Projektet Ung i Förening: Prata med varandra om föreningsliv!” (Arnautovic, Groop-Sjöholm 2023). Enkätundersökningen låg till grund för ett arbetspaket med verktyg och information som skapades och testades i workshoppar med föreningar på olika platser i Österbotten. I workshopparna har föreningar fått hjälp med bland annat att planera och skapa innehåll för sociala medier. De har också fått inspiration kring hur man kan uttrycka sig på ett levande sätt med hjälp av storytelling. De verktyg och tips som skapats i projektet har samlats i en guide: ”Ung i Förening: Inspiration och verktyg för hur föreningar kan nå ut till unga”. Guiden publiceras i december 2023.

Projektledarna Mona Groop-Sjöholm och Azra Arnautovic. Foto: Malin Andtbacka 2023.

Föreningsinfluencers engagerades

Så kallade föreningsinfluencersengagerades också i projektet, det vill säga unga personer som hade som uppgift att besöka föreningar och berätta om dem i sociala medier. Detta gav upphov till fint och kreativt material om många olika typer av föreningar. Föreningsinfluencerna gjorde vanliga inlägg, filmer, intervjuer och använde sig av olika nätbaserade designverktyg för att få inläggen levande. I guiden beskrivs konceptet med föreningsinfluencer och förhoppningen är att föreningar får inspiration för den egna verksamheten.

Mötesplatser mellan unga och föreningar viktiga

För föreningar som önskar fler unga med i verksamheten vore det viktigt att ta sig tid att möta ungdomar där de rör sig, besöka skolor och ungdomsgårdar eller ta kontakt med det lokala ungdomsarbetet och initiera samarbete. Föreningar behöver gå till unga och inte alltid förvänta sig att de unga ska hitta till föreningen. Genom att diskutera och lyssna på vad de unga är intresserade av och varför eller varför inte de är med i någon förening kan man få idéer och lärdomar för hur man når ut till unga med föreningens verksamhet.

Kommuner har en viktig roll i att stötta föreningar

Föreningar har en viktig samhällsbärande funktion och mycket av det som ordnas i kommunen sköts de facto på föreningsbasis av frivilliga eldsjälar som brinner för sin förening. Därför är det viktigt att kommuner på olika sätt stöttar föreningar i deras uppgift.  Forum där beslutsfattare och föreningar kan mötas för både formella och informella samtal vore betydelsefulla.  För att ge föreningar synlighet kan kommunen gärna på sin webbsida ha kort info om de föreningar som finns i kommunen.  Detta ökar tillgängligheten betydligt för olika målgrupper såsom barnfamiljer, unga, äldre och nyinflyttade som då lättare hittar den info man är intresserad av. Till detta kunde kopplas någon form av gemensam händelsekalender för föreningsaktiviteter och andra aktiviteter som hör till tredje sektorn.

Förhoppningen är att projektet både genom verksamheten under projektets gång, samt genom guiden med dess tips och verktyg, har kunnat hjälpa föreningar att nå ut till unga så att fler skulle få upp ögonen för den mångsidiga föreningsverksamhet som finns i Österbotten.

Projektets finansiärer är Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och SFV. Projektet pågår till 31.12.2023.

Källor

Hyyppä, M.T. 2007. Livskraft ur gemenskap – om socialt kapital och folkhälsa. Lund: Studentlitteratur AB.

Arnautovic A., Groop-Sjöholm M. 2023. Projektet Ung i förening: Prata med varandra om föreningsliv! Tillgänglig: https://svangrum.sofuk.fi/65-2023/mars/398-projektet-ung-i-forening-prata-med-varandra-om-foreningslivhttps://svangrum.sofuk.fi/65-2023/mars/398-projektet-ung-i-forening-prata-med-varandra-om-foreningsliv Hänvisat 30.11.2023

Mona Groop-Sjöholm
Projektledare
Centria ammattikorkeakoulu
p. +358 40 621 1887 

Azra Arnautovic
Projektledare
Yrkeshögskolan Novia
p. +358 505215089

Facebooktwitterlinkedinmail