Myrskyn jälkeen on poutasää

Johanna Hautamäki
Kirsi Palomäki

Hankemaailmassa työskentely voi olla joskus melkoista myräkkää ja olemme saaneet olla osaltamme pyörittämässä yhtä MYRSKY:ä tämän vuoden ajan. MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa on yksi neljästä suurhankkeesta, jotka ovat vuoden 2023 aikana muodostaneet valtakunnallisen kokonaisuuden.

22 ammattikorkeakoulua ovat yhteisponnistuksena luoneet mikro-opintojen Yritysten muutoskumppanina -sivuston, sekä tuoneet alueellisesti valtavana ponnistuksena yrityksille paremmin näkyväksi sitä asiantuntijuutta, jota heille on tarjolla. Tässä artikkelissa kerrotaan tämän yritysyhteistyön kokemuksista.

Laajaa valtakunnallista yhteistyötä näkyvyyden lisäämiseksi

Ammattikorkeakouluilla on tarjolla yrityksille valtavasti asiantuntijuutta, erilaisia palveluita sekä koulutuksia. Yksi tunnistettu haaste on se, että tätä laajaa tarjontaa ei ole helppoa tuoda yritysten näkyville. Tälle pohjalle rakentui MYRSKY-hanke. Valtakunnallisesti tämän ammattikorkeakoulujen yhteisen toiminnan tavoitteena on ollut keskittää vuoden 2023 aikana kattavasti kaikkien ammattikorkeakoulujen PK- ja mikroyrityksiä palvelevat, muutoskyvykkyyttä tukevat mikrokurssit yhteen ikkunaan, yritysten helposti saavutettavaksi.

Kahdeksan ammattikorkeakoulua Länsi-Suomen alueella ovat toteuttaneet MYRSKY-hankkeessa (1.11.2022-31.12.2023)  yhteistyössä Muutosjohtamista vahvistavan Inspiraatioiltojen sarjan sekä rakentaneet muutossparraajien verkostoa ohjaamaan yrityksiä ammattikorkeakoulujen osaamispalvelujen äärelle ja järjestäneet eri teemaisia työpajoja yritysten sparraamiseksi. Kaikilla ammattikorkeakouluilla on oma vahvuusalueensa tarjolla näihin työpajoihin ja sparrauksiin. Tällaista ammattikorkeakoulujen yhteistä kehittämistyötä tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa aluekehitysroolia sekä yhteyksiä työelämään myös jatkuvana toimintana. Yksi hanke ei saa tällaista kokonaisuutta valmiiksi.

Centrian omana alueellisena tavoitteena on ollut jatkokehittää olemassa olevia yritysyhteistyön muotoja, johon saatiin MYRSKY-hankkeen puitteissa hyvä tilaisuus. Kehittämiskohteiksi valikoituivat Centrian palvelusimulaatioympäristö SILMU, Centria Talks-konsepti, Företags Boost sekä digihankkeiden tulosten jalkauttaminen yrityksiin. Kehittämiskohteita valittaessa sekä hankkeen aikana niitä työstettäessä on toimittu yrityslähtöisesti heidän tarpeitaan huomioiden. Näiden kehittämiskohteiden tuloksista on valmistumassa vuoden vaihteessa myös oma julkaisu Centrian julkaisusarjaan.

Yritysten tavoittamisen haaste ja tarpeiden kartoittaminen

Yksi keskeisiä haasteita hankkeen aikana on ollut se, miten tavoitetaan yrityksiä toiminnan pariin näin lyhyessä ajassa. Yrityksille on ylipäätään valtavasti tarjontaa erilaisten tilaisuuksien, työpajojen ja koulutusten muodossa. Hankkeessa on pohdittu, millä keinoin tavoitetaan ne yritykset, jotka erityisesti hankkeen tarjonnasta hyötyisivät? Mistä kanavista heidät tavoittaa ja, millä keinoilla heidät saisi vedettyä mukaan? Mukaan lähteneiden yrityksien kanssa on ollut helppo keskustella heidän lähitulevaisuuden osaamisen tarpeista sekä tämänhetkisistä puutteista. Hyödyllisiä keskusteluja on käyty myös alue- ja yrityskehitystoimijoiden kanssa. Näiden pohjalta saimme esille kehittämis- ja osaamistarpeita, jotka koskevat yksittäisten toimijoiden lisäksi myös laajempaa määrää mikro- ja pk-yrityksiä.  

Hankkeessa oli etukäteen mietitty aiemman yritysyhteistyön kokemusten pohjalta, millaisia valmennuksia ja sparrauksia yrityksille voitaisiin alkuun toteuttaa. Tarkoituksena oli, että hankkeen edetessä kerätään lisää tietoa osallistujilta ja otamme mukaan esille nousseita uusia sisältöjä. Myrskyssä tällaiseksi yritysten tarpeista esille nousseiksi sisällöiksi voimme nimetä esimerkiksi Tekoälyä Yrityksille -koulutukset. Monissa pienemmissä yrityksissä toiminta pyörii arkisten rutiinien keskellä. Lisäksi voi olla vaikeaa etsiä itselleen sopivaa tarjontaa, varsinkin kun tekoälyyn liittyvää sisältöä on juuri tällä hetkellä massiivisesti tarjolla. Yrittäjientoiveesta syntyivät alkeista liikkeelle lähtevät tekoälytyöpajat, joissa lähdettiin liikkeelle perusteista hyvin käytännönläheisesti. Koulutuksia toteutettiin kaikilla Centrian kampuksilla, sekä kertaalleen etänä verkossa samansisältöisinä. Näissä tilaisuuksissa todettiin yhdessä osallistujien kanssa, että vain mielikuvitus on rajana tekoälyn tuomille mahdollisuuksille yrityksen toiminnassa. Koulutuksista saatu pohja on yrityksille hyvä perusta rakentaa jatkoa tekoälyn hyödyntämiselle eri osa-alueilla, esimerkiksi markkinoinnin tai rekrytoinnin tukena.

Yritysten henkilöstöä osallistumassa tekoälykoulutukseen Myrsky-hankkeessa Centrialla.
KUVA 1.  Ylivieskassa 22.11.2023 yrityksille järjestetyn tekoälykoulutuksen osallistujia kuuntelemassa Centrian asiantuntija Emilia Nygårdia. Kuva: Kirsi Palomäki 2023.

Osana vaikuttavamman viestinnän kokeiluja yrityksille tarjottiin yhteistyössä Centrian koulutuspalvelujen kanssa tarvekartoituskeskusteluja. Tarvekartoituskeskusteluissa käydään läpi toimintamallin kuvauksen kautta, yrityksen toiminnan pullonkauloja tai mahdollisia tiedossa olevia kehittämiskohteita. Tältä pohjalta tarjottiin MYRSKY-hankkeen valikoimasta yrityksille sopivimmat vaihtoehdot. Pidempikestoisissa, laajemmissa kokonaisuuksissa tai hankkeen ulkopuolista osaamista vaativissa tarpeissa, Centrian koulutuspalveluilta kyettiin tarjoamaan ratkaisuja, jotka jatkuisivat hankkeen päättymisen jälkeen. Esille nousi myös muita mahdollisia yhteistyöideoita yritysten ja Centrian välillä, esimerkiksi täydennyskoulutusten, asiantuntijapalveluiden tai opinnäytetöiden osalta. Suurin osa näistä kartoituskeskusteluihin osallistuneista yrityksistä oli mukana hankkeen järjestämissä sparraustyöpajoissa ja muussa oppilaitosyhteistyötoiminnassa. Näiden keskustelujen avulla saatiin myös uusia ideoita yritysten sparraustyöpajojen sisältöihin, kuten syksyllä mukaan otettu strategian työstäminen. Kartoituskeskustelu osoittautui hyväksi ja vaikuttavaksi työkaluksi laajemman yritysyhteistyön kartoittamiseen Centrian ja yritysten välillä.

Yhteistyössä on voimaa

Yritysyhteistyötä ei ole järkevää rakentaa koskemaan vain jotain yksittäistä toimintoa yrityksen ja ammattikorkeakoulun välillä. Työ kannattaa myös laajentaa alueelliseksi yhteistyöksi. Yhdeksi avaintekijäksi yritysten vaikuttavammassa tavoittamisessa on osoittautunut ns. portinvartijatahojen tunnistaminen ja niin sanottu win-win yhteistyö heidän kanssaan. Tässä tapauksessa portinvartijat ovat tahoja, joilla on jo valmiiksi kosketuspinta suurempaan määrään yrityksiä, ja he ovat yritysten kanssa jatkuvassa yhteistyössä. Portinvartijoiden kautta tavoitetaan isompia määriä yrityksiä sen sijaan, että tavoiteltaisiin suoraan yksittäisiä yrityksiä. Näiden tahojen toiminnan tarkoituksena on myös yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunvalvonta ja osaamisen kehittäminen. Näin ollen portinvartijatahot hyötyvät hankkeen sisällön välittämisestä kohderyhmälleen ja hanke, sekä edelleen Centria, hyötyvät yritysten tavoittamisesta toiminnan pariin. Myös hankkeen tuloksia on mahdollista levittää laajemmin.

Tähän tarpeeseen valjastettiin käyttöön Centria Talks -konsepti. Centria Talks on jo aiemmin kokeiltu konsepti, jossa alueen asiantuntijat ja opiskelijat voivat vapaamuotoisesti kokoontua valitun aiheen pariin jakamaan näkemyksiään, verkostoitumaan ja vertaisoppimaan. Aiemmin näitä tilaisuuksia on järjestetty esimerkiksi Dev Talks-teemalla IT-alaan liittyen. MYRSKY-hankkeen työntekijät kontaktoivat omia verkostojaan ja keskustelivat yhteistyön mahdollisuuksista eri yhteistyötahojen kanssa. Kiinnostusta yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen löytyi ilahduttavan paljon eri sidosryhmissä. Osa kokeiluista hyötyisi jatkokehittämisestä ja konseptoinnista, toiset kokeilut olivat heti startissa onnistuneita.

Parhaat tulokset osallistujamäärällä, sekä panos-tuotto suhteella mitattuna saatiin yhteistyöstä henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Henry ry verkoston kanssa. Henry ry:n osalta yhdistettiin heidän vuosittain toistuvaa pikkujoulu-etkot teemaansa Centrian Talks -konseptiin ja järjestettiin yhteisiä HR-Talks -tilaisuuksia.  Yhteistyö eri organisaatioissa toimivien järjestäjien välillä oli rivakkatahtista, mutta sujuvaa. Kokeiluluontoisesti Pohjanmaan Henry ry:n kanssa järjestetty HR Talks keräsi Kokkolaan Centrian kampukselle pitkästi toistakymmentä HR-ammattilaista Palautevuorovaikutus etätyössä -luentoteeman ympärille. Tilaisuudessa tarjoiltiin maistuva aamiainen, jonka jälkeen kuultiin luento. Puheenvuorojen jälkeen aikaa jäi vielä runsaasti kysymyksille, keskustelulle ja vapaalle verkostoitumiselle. Järjestäjien toiveena on, että yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa.

Yritysten henkilöstöä osallistumassa HR-Talks-tilaisuuteen Myrsky-hankkeessa Centrialla.
KUVA 2. HR-Talk @Centria with Henry ry Pohjanmaa 14.11.23. Kuvassa Centrian asiantuntija Johanna Jansson kertoo palautteen antamisen tavoista ja tärkeydestä tilaisuuden osallistujille. Kuva: Kirsi Palomäki 2023.

Verkot vesille, kokeilemalla oppii

Yksi- tai kaksikanavainen viestintä ei riitä ja, kaikki verkot on laskettava vesille, jotta yrityksiä tavoitetaan tehokkaasti ja saadaan heidät tempaistua hankkeen imuun mukaan. Osallistumisen myötä yritykset saavat kokemusta ja, oppivat myös laajemmin käyttämään hyödykseen Centrian tarjontaa oman toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Hanketyöntekijöiden asiantuntijuus ja vuosien saatossa rakentuneet ammatilliset verkostot ovat korostuneet ajallisesti tiiviin hankkeen aikana sekä yritysten tavoittamisessa.

Viestinnässä on käytetty hyödyksi sekä orgaanista että maksettua sosiaalisen median mainontaa. Tässä ajassa some-näkyvyys on toiminnan olemassaolon edellytys ja on hyvä todeta, että eri polkuja pitkin voidaan päästä samaan määränpäähän. Parhaan mahdollisen somenäkyvyyden saamiseksi ei ole jääty pelkästään Centrian tapahtumakalenterin armoille. Tietoja hankkeen tarjonnasta on reippaasti viety esimerkiksi Kokkolan tapahtumakalenteriin, josta ne nousevat myös Kosekin uutiskirjeelle sekä Pietarsaaren osalta Pohjanmaan tapahtumakalenteriin. Mahdollisimman laaja näkyvyys tuo tapahtumiin ja tilaisuuksiin myös enemmän osallistujia, koska niiden löydettävyys paranee. Maksullisen somen kampanjoissa on hyödynnetty useimmissa tapauksissa yhtä tai useampaa kuvaa tai videota. Siten koukkuja on vedessä kerralla useampi, ja toisistaan poikkeavat visuaaliset virikkeet kutkuttelevat erilaisia kohderyhmiä kattavammin mukaan.

Yhteistyö erilaisen tarjonnan markkinoinnissa eri yhteistyötahojen eli portinvartijoiden kanssa on MYRSKY-hankkeessa koettu erityisen hedelmälliseksi. Hanke on vieraillut muiden aluekehittämiseen keskittyvien toimijoiden tilaisuuksissa ja vastavuoroisesti kutsunut heitä Centrian ja hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. Useinkaan eri toimijoiden mukanaolo ei ole eturistiriita, vaan päinvastoin sitä enemmän hyödymme alueena, mitä paremmin tiedämme ja tunnemme toistemme tarjontaa. Siten osaamme ohjata alueen yrityksiä heidän senhetkisiin tarpeisiinsa sopivien hankkeiden ja yhteistyötahojen äärelle. Vastavuoroisuus myös pitkässä juoksussa tiivistää hyvää alueellista yhteistyötä ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamista ja käytäntöön viemistä eri tahoille.

Tuulisinta MYRSKY:ssä on ollut suhteellisen rivakalla aikataululla saada toiminta suunniteltua ja kaikki järjestettyä, sekä tavoittaa yritykset. Nyt kun summataan kokonaisuutta, voidaan todeta, että kyllä MYRSKY:n jälkeen on jälleen poutasää. MYRSKY:ssä huomattua ja kokeilun kautta opittua pystytään hyödyntämään jatkossa, sillä hankkeen teemana ollut muutoskyvykkyys on myös hankkeen toteuttajilla kehittynyt hankkeen haasteiden kautta. Hankkeen aikana havaittuja tarpeita ja verkostoja tullaan hyödyntämään Centriassa myös jatkossa seuraavien hankkeiden ja koulutusten muodossa, Länsi-Rannikon yhteistyötä edelleen vahvistaen. Toimintaa on syytä tulevaisuudessakin suunnitella pitkäjänteisesti ja hyödyntää MYRSKY:ssä hyväksi havaittuja toimintamuotoja. Toisaalta on hyvä varautua myös puuskaisiin tuulen suunnan muutoksiin ja tilanteisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja kurssin muutosta. MYRSKY:n myötä käynnistynyt tiivis yritysyhteistyö ei lopu, vaikka hanke päättyy. Toimintojen kehittäminen sekä yritysten tavoittaminen on jatkuvan työn prosessi, jota tulee jatkossakin toteuttaa suunnitelmallisesti.

Artikkeli on kirjoitettu osana MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa-hankkeen toimintaa (https://net.centria.fi/hanke/myrsky/ ).

Hanke rahoitetaan REACT-EU välineen määrärahoista osana unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Johanna Hautamäki
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 631 6754

Kirsi Palomäki
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 050 478 6825

Facebooktwitterlinkedinmail