Nuorisotilatyö kunnallisen nuorisotyön lippulaivana

Mari Murto
Mona Groop-Sjöholm

Nuorisotila-kyltti keltaisen nuorisotalon seinässä. Hankkeen toteuttajien ja rahoittajan logot.

Nuorisotyön toimintaympäristöt muutoksessa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa, millaisia nuorten kohtaamispaikkoja Pietarsaareen tarvitaan. Asiaa on kartoitettu Pietarsaaren nuorisovaltuustossa, kouluissa sekä nuorisotalojen toiminnassa.

Vuonna 2023 toteutetun, yksivuotisen hankkeen päätoteuttaja on ollut Pietarsaaren kaupunki, ja Yrkeshögskolan Novia ja Centria-ammattikorkeakoulu ovat olleet hankkeen osatoteuttajia. Tuloksena on saatu arvokasta tietoa Pietarsaaren tulevaisuuden visiota ja toimintasuunnitelmaa varten. Hankealueella tehdyn kartoituksen lisäksi haluttiin nuorisotyön ammattilaisille lähetetyn kyselyn avulla selvittää muista kaksikielisistä n. 10 000–30 000 asukkaan kunnista sekä yksikielisistä Pietarsaaren kokoisista, noin 20 000 asukkaan kunnista, millaisia nuorison suosimia tiloja niissä on. Lisäksi kysyttiin haastattelemalla Pietarsaaren alueen ulkopuolisen kunnan kahdelta pieneltä nuorisoporukalta vapaamuotoisia ajatuksia, miksi he kokoontuvat juuri valitsemissaan tiloissa ja mikä aikuisen merkitys kyseisissä tiloissa on.

Nuoret viihtyvät sekä kunnallisen nuorisotyön että muiden toimijoiden tarjoamissa tiloissa

Nuorisotyöntekijöille suunnattu kysely lähetettiin kahdeksaan kaksikieliseen kuntaan ja 14 suomenkieliseen kuntaan. Vastaukset saatiin kuudesta kaksikielisestä kunnasta ja kymmenestä yksikielisestä kunnasta. Vastaajat olivat nuorisotyössä työskenteleviä nuorisoalan ammattilaisia. Kyselyssä kysyttiin muun muassa, millaisia tiloja nuorille tarjotaan joko kunnan tai muun tahon toimesta sekä haasteista ja onnistumisista nuorisotyöhön liittyen.

Kyselyvastausten mukaan lähes kaikissa kunnissa nuorisolle on tarjolla perinteiset nuorisotilat, mutta lisäksi vastauksissa tulee esille jalkautuminen ja niin kutsutut pop-up-nuorisotilat, joita viedään sinne, missä nuoret kokoontuvat. Lisäksi joissakin kunnissa on nuorisotiloja koulujen ja kauppakeskusten yhteydessä. Joissakin kunnissa on käytössä myös liikkuvia nuorisotaloja eli autoja, joissa kohdataan nuoria, sekä eri toimintoihin profiloituneita tiloja, kuten mopotalli, skeittihalli tai bänditila. Myös Ohjaamopalvelut kyselyvastauksissa mainitaan.

Kuntien nuorisopalveluiden lisäksi muutkin tahot tarjoavat kohtaamispaikkoja nuorille. Kyselyvastauksissa nousevat esille erityisesti seurakuntien tarjoamat tilat. Joissakin kunnissa myös yhdistyksillä on nuorison käyttöön tarkoitettuja tiloja sekä vapaaehtoistoiminnan kautta mukanaolevia aikuisia. Lisäksi kuntien muissa tiloissa, kuten kirjastoissa ja kouluilla, on nuorisolle suunnattuja kokoontumispaikkoja. Kirjasto kohtaamispaikkana nousee esiin myös nuorille tehdyssä haastattelussa. Nuoriso kokoontuu sekä kysely- että haastatteluvastausten mukaan myös pizzerioissa ja burgeripaikoissa sekä kahviloissa, mutta myös laavuilla, rannoilla ja puistoissa ja parkkipaikoilla.

Biljardipöytä ja viisi biljardipalloa, kuvassa näkyy pelaajan käsi ja keppiä.

Kivat aikuiset vetävät nuoria nuorisotiloihin

Nuoret suosivat kyselyvastausten mukaan enimmäkseen nuorisotalojen vapaamuotoista toimintaa, mutta joissakin kunnissa myös teemallinen tekeminen vetää porukkaa. Joissain vastauksissa kävi ilmi, ettei tilan toiminnoilla ole niinkään väliä, vaan nuoret hakeutuvat tiloihin, joissa kokevat olonsa turvalliseksi ja joissa on luotettavia nuoret huomioivia aikuisia. Olennaista on myös se, ketä missäkin on: nuoret viihtyvät tietyissä porukoissa. Ruokatarjoilulla ja lämpimillä sisätiloilla on kyselyn mukaan myös oma merkityksensä, ja näin toteavat myös haastatellut nuoret. Kyselyvastausten mukaan nuorisoa ei enää näy katukuvassa isoina ryppäinä kuten ennen, mutta toisaalta mopoilijaporukat kokoontuvat esimerkiksi koulujen ja päiväkotien pihoille. Nuoret viettävät nuorisotyöntekijöiden mukaan aikaa ja pelailevat myös nuorten kodeissa, ja samaa kertovat myös haastatellut nuoret.

Kyselyvastausten mukaan nuorisotyöntekijöillä on suuri merkitys nuorisotyössä. Aikuisia tarvitaan ja turvalliset aikuiset tekevät nuorisotilojen ilmapiiristä positiivisen ja rauhallisemman, joten nuoret haluavat niissä kokoontua, ja osa nuorista haluaa myös keskustella aikuisten kanssa. Haastatellut nuoret tuovat myös aikuisen merkityksen esiin: aikuisilla on suuri merkitys siinä, miksi ohjattuun toimintaan osallistutaan tai ei osallistuta. Haastatellut nuoret kokevat, että saavat keskustella rauhassa, kun aikuisia ei ole paikalla, mutta toisaalta kivat aikuiset vetävät nuoria paikalle. Nimekkäät esiintyjät vetävät omalta osaltaan väkeä nuorisolle suunnattuihin tapahtumiin. Joskus nuorisotiloilla vallitsevat säännöt saattavat ajaa osan nuorista pois nuorisotiloilta sekä kyselyn että haastattelun mukaan. Sääntöjä voivat olla esimerkiksi nuuskan ja energiajuomien käytön kieltäminen. Vapaat, ”säännöttömät” tilat ovat kyselyn mukaan joidenkin nuorisoporukoiden suosiossa.

Hyviä käytänteitä ja onnistumisia, mutta myös haasteita

Kyselyyn vastanneissa kunnissa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että nuoret otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Monet kunnat nostavat esille yhteistyön merkityksen: yhteistyötä tehdään muiden nuorison parissa toimivien kanssa: esimerkiksi seurakunnat ja järjestöt ovat tärkeässä roolissa, mutta myös vartijat kauppakeskuksissa ja nuorten perheet. Jalkautuvasta nuorisotyöstä on hyviä kokemuksia; on tärkeää, että nuoria kohdataan heidän omissa kokoontumispaikoissaan, niin vapaa-ajalla kuin kouluissakin. Monissa kunnissa kuntien omat nuorisotilat koetaan onnistuneiksi, ja nuoria riittää, kun tilat ovat viihtyisät ja mukavat ja ilmapiiri on rento.

Nuorison kohtaamispaikkojen haasteisiin liittyen nousivat kyselyssä esiin koko ajan lisääntynyt ilkivalta ja häiriökäyttäytyminen sekä päihteidenkäyttö. Kuntien haastava taloudellinen tilanne näkyy nuorisotyössä: työntekijäresursseja ja tiloja sekä rahaa toimintaan pitäisi olla enemmän, ja nuorisotyöstä joudutaan säästämään. Vaikka nuorten parissa toimivien välinen yhteistyö koetaan kunnissa tärkeäksi, joskus on haasteita saada verkosto mukaan yhteistyöhön.

Nuorisotyötä ja nuorten omia tiloja tarvitaan

Välillä kuullaan keskustelua, että nuorisotyö on hiipumassa eivätkä nuoret enää kokoonnu yhteen. Kyselyn tulosten kautta kuntien viesti on kuitenkin selvä: Nuorisotyötä tarvitaan, nuoret kokoontuvat edelleen ja heidän aikuisentarpeensa on suuri. Erityisen tärkeää nuorisotyö on kyselyn mukaan niille nuorille, jotka eivät ole aktiiviharrastajia tai joiden elämässä aikuisten läsnäolo  on vähäistä. Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että nuorisolle suunnatut tilat ovat nuorison suosimia kohtaamispaikkoja ja niissä työskentelevät työntekijät ovat tärkeitä aikuisia nuorten elämässä. Kaikki nuorisolle suunnatut tilat ja tapahtumat eivät kuitenkaan vedä kaikkia nuoria, joten monentyyppisiä tiloja ja monentyyppistä nuorisolle suunnattua toimintaa, jalkautumista sekä ymmärrystä nuoruuden elämiseen kunnissa tarvitaan.

Artikkelin kuvat: Mari Murto, 2023.

Mari Murto
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 184 8237

Mona Groop-Sjöholm
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 621 1887

Facebooktwitterlinkedinmail