Vuorovaikutteinen etätyö hyödyttää työntekijää, yritystä ja aluetta 

Leni Forsberg
Kati Hyvönen

Nuori mieshenkilö osallistuu kotitoimistollaan Zoom-kokoukseen.

Japanilainen käsite ”ba” tarkoittaa uniikeissa tilanteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta luotuja sisältöjä, joita on mahdotonta toistaa täysin samanlaisena uudestaan. Hankkiutuminen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin auttaa etätyöntekijää kehittämään uutta. Verkostoituminen ja yhteisöön kuuluminen vaikuttavat positiivisesti myös yritystasolla ja lopulta koko alueen elinkeinoelämän tasolla.

Etätyöntekijä ja uuden kehittäminen  

Japanilainen käsite “ba” tarkoittaa konteksteja ja sisältöjä, jotka on luotu ja jaettu vuorovaikutuksessa tiettynä aikana ja tietyssä paikassa (Chen 2007). Bassa fyysinen läsnäolo yhdistyy eri tilanteissa toteutuvaan henkiseen ja sosiaaliseen tilaan. Innovatiivisuuden yhtenä tekijänä on erilaisten tietojen, osaamisen ja ajattelun tuominen yhteen näkökulmien yhdistämiseksi ja uuden ajattelun perustaksi. (Kiander & Onnismaa 2021.)

Toimivassa tiimissä vuorovaikutus tehostaa etätyötä, sujuvoittaa yhteistyötä ja pitää yllä työntekijän motivaatiota. Tiimin on hyvä olla säännöllisesti ja avoimesti yhteydessä. Mutta entä jos etätyöntekijä onkin vuorovaikutuksessa organisaation ulkopuolisten kanssa, millainen ba silloin syntyy ja mitä sillä voi saavuttaa? 

Uusien ajatusten ja näkökulmien paikka voi olla yhteisöllinen tila, jossa oleva tieto, osaaminen ja ihmiset vaihtelevat. Uusi ajatus nousee uudesta kontekstista eri näkökulmien ja tiedon avulla. Avoimuus ja erilaiset kohtaamiset virkistävät ajattelua ja laajentavat verkostoja. Ba toimii taustoista ja organisaatioista riippumatta, kun tarjolla on luottamuksellinen ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö.

Kontekstin ja vuorovaikutuksen merkitys ihmiselle on olennaista yhteisöllisessä etätyötilassa, jossa voi toteutua monia kohtaamisen tasoja. Tila voi vastata fyysiseen työtilan tarpeeseen: työpaikalle on matkaa, kotona ei ole työrauhaa. Tila voi vastata sosiaaliseen työyhteisön tarpeeseen: työtä tehdään yksin, freelancerina tai muuten kaukana omasta organisaatiosta, ja sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus ei toteudu perinteistä kautta. Työn ja tuottavuuden näkökulmasta etätyötila voi laajentaa verkostoa, tutustuttaa eri aloihin ja ihmisiin ja tuoda yhteen ongelmia ja ratkaisuja. Parhaimmillaan etätyötila vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin olemalla ba: vuorovaikutusta ja uusia oivalluksia fyysisessä, mentaalisessa ja sosiaalisessa tilassa. Suomen etätyötilojen verkostossa (etatyotilat.fi) onkin välillä keskustelua käytettävästä nimestä. Jos tavoitteena on yhteisö, ehkä etätyötila-nimen sijaan voitaisiin käyttää termiä yhteisöllinen työtila, co-working hub.

Sosiaaliset tarpeet samat organisaatiorajoista välittämättä 

Työterveyslaitoksen tuoreen katsauksen mukaan koronan jälkeen työntekijöiden mahdollisuus työn kehittämiseen ja työssä oppimiseen on jonkin verran heikentynyt ja pitkään jatkunut etätyö on alkanut uuvuttaa ja tylsistyttää. Ne, jotka ovat kokeneet työyhteisönsä toimivan hyvin, ovat mielellään palanneet lähityöhön tai osittaiseen lähityöhön. (Ranki 2023.)

Etätyö on erityisen yleistä tietotyössä, joka mahdollistaa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn. Vuoden 2021 työolobarometrin mukaan kuitenkin juuri korkean tuottavuuden asiantuntijatyötä tekevät toimihenkilöt ovat vähiten yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tunnetta kokeva työntekijäryhmä. Asiantuntijatyö on itsenäistä, mutta vaarana on myös vapaan ideoinnin ja yhteisen kehittämisen väheneminen etätyössä. Innovointi, uudistuminen ja työn imu vahvistuvat toimivassa työyhteisössä. (Ranki 2023.)

Jatkuvassa etätyössä sattumalle on vähemmän sijaa. Epävirallisten tapaamisten ja kokousten jälkeisten keskustelujen puuttuessa ei ole tilanteita, joissa syntyy vahingossa ideanpoikasia tai joissa omia mietteitä voi peilata ja suhteuttaa toisten ajatuksiin. Monimuotoisessa ja muuntuvassa työyhteisössä yllätyksellisyys ja tuttuus toimivat rinnatusten. 

Miten Suomi voi -tutkimuksen mukaan pandemia-aikana haitallisin työhyvinvointimuutos on ollut työssä tylsistymisen yleistyminen, ja tylsistyminen sekä henkinen etääntyminen työstä voivat heikentää työkykyä. Pelkkään etätyöhön verrattuna hybridityö mahdollistaa paremmin työyhteisön tuen ja luottamuksen syntymisen. (Kaltiainen & Hakanen 2021.) Hybridityöllä tarkoitetaan työskentelyä, jossa on sujuvasti yhdistetty etätyö ja fyysinen työ työpaikalla. Tukea tylsistymisen kokemuksiin tai henkiseen etääntymiseen on hyvä miettiä etätyöratkaisuja tehtäessä.

Edellä mainitun tutkimuksen tulokset osoittavat työyhteisön ja vuorovaikutuksen tärkeyden. Yhteisöllinen etätyötila voi osaltaan vastata tähän tarpeeseen. Yhteisön ei tarvitse aina olla organisaation sisäinen, vaan sitä voivat yhdistää paikka, aika, yhdessä viihtyminen ja avoin asenne. Kehittävä ja kehittyvä työntekijä tarvitsee muita ihmisiä: sosiaalinen vuorovaikutus ja kohtaamiset luovat asiantuntijatyössä tarvittavia onnekkaita sattumia (Toivanen, Känsälä, Kalliomäki-Levanto, Kauppi, Tuomivaara, Yli-Kaitala & Suorsa 2021).

Myös yksinyrittäjä hyötyy yhteisöstä ja vertaistuesta. Vaikka kaikkea ei voi eikä tarvitse jakaa, yhteisöllinen etätyö voi tarjota sosiaalisuutta, innovatiivisuutta ja verkostoja yrittäjän arkeen. Sosiaaliset tilanteet voivat poistaa luovuuden esteitä, ja oikeanlaisessa sosiaalisessa tilanteessa sekä ympäristössä luovuuden avulla voidaan ratkaista monia ongelmia. 

Etätyö on yrittäjien mahdollisuus verkostoitua 

Jaettu oppiminen sekä verkostoituminen koetaan yrittäjien keskuudessa hyödylliseksi keinoksi kehittää omaa yritystä sekä myös omaa oppimista. Centria-ammattikorkeakoulun Winwin-hankkeessa kehitettiin pienyritysten osaamista bootcamp-työpajojen avulla ja tuettiin yritysten verkostoitumista pandemian aikana ja sen jälkeen. Hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan yrittäjät kokivat verkostoitumista tukevat tapahtumat ja tilanteet kaikista hedelmällisimmiksi. He saivat näistä eniten ideoita ja ajatuksia oman yrityksen eteenpäin viemisessä.  

Pysyvä yhteisöllinen etätyötila voi antaa mahdollisuuden satunnaisille kohtaamisille ja epäviralliselle ideoinnille, sekä tuoda jatkuvuutta hankkeissa tehtävien etätyökokeilujen sijaan. Pidemmälle strukturoituna organisaatiorajat ylittävä yhteistyö voi johtaa monipuoliseen tietojen ja resurssien jakamiseen sekä monimuotoisiin innovaatioihin, joita ei syntyisi yksin organisaatioiden sisällä. Yhteisöllinen etätyötila voi helpottaa tasaamaan erilaisten organisaatiokulttuurien eroja ja auttaa neutraalina alueena luomaan uusia käytäntöjä.  

Yhteisöllisen etätyön vaikutus alueen elinkeinoelämään 

Onnistunut verkostoituminen auttaa yritystä kasvattamaan markkinoita ja kehittymään. Yritysten henkilöstön läsnäolo ja työskentely yhteisöllisessä etätyötilassa auttaa myös elinkeinoyhtiöitä ja muita kunnan tai seutukunnan edustajia pysymään ajan tasalla yritysten tilanteesta ja kentän haasteista.  

Kysyimme Etätyötilojen verkostossa mukana olleilta alueiden yrityskehittäjiltä ja kehitysyhtiöiltä, kuinka ne tuovat kaupunkinsa tai alueensa etätyöpistettä esiin yrittäjille. Suurin osa kyselyyn vastanneista ei juurikaan tuonut etätyöpistettä esiin yrityksille eikä hyödyntänyt tilaa verkostoitumisnäkökulmasta. Yhtenä tekijänä oli, että joku muu piti yllä etätyöpistettä. 

Alueen elinkeinoelämän kehittäjien tulisi pohtia, kuinka etätyöstä saataisiin vaikuttavuutta myös alueellisella tasolla.

Tutkitusti monipaikkaisuus ja etätyö hidastavat keskittymis- ja kaupunkikehitystä. Paikkariippumaton työ lisää päiväväestön määrää ja palvelujen käyttäjiä maaseutukunnissa. (Rehunen, Pitkänen, Strandell & Nurmio 2021, 18–19.) Tässä yhteydessä tulisikin pohtia, mitä alueella on tehty, jotta etätyön voisi kääntää myös voimavaraksi. Koordinoituna, suunniteltuna ja tuettuna etätyö voi vaikuttaa alueeseen vielä enemmän, ja yhteisöllisen etätyötilan tarjoaminen voi olla yksi kunnan tai seutukunnan valteista uusien toimijoiden ja asukkaiden houkuttelussa. 

Siirtymä etätyöhön on saattanut tehostaa tilankäyttöä yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, mutta se on lisännyt tilantarvetta kotitalouksissa (Rehunen ym. 2021, 35).  Etätyötilat vastaavat tilatarpeeseen, mutta samalla ne mahdollistavat myös verkostoitumisen alueen muihin yrityksiin. Etätyötilat eivät kuitenkaan toimi ilman alueen omaa panostusta. Aktiivisen markkinoinnin lisäksi etätyöpisteissä olisi hyödyllistä järjestää yrityksille ja yrittäjille verkostoitumista ja myyntiä tukevia tapahtumia. Näiden teemojen ympärille on mahdollista ideoida ja rakentaa useita erityyppisiä lyhyitä tapahtumia tai työpajoja. Näin etätyöpiste voi työtilana toimimisen lisäksi hyödyttää alueen elinkeinoelämää käytännönläheisesti, kehittää verkostomaista toimintaa ja vilkastuttaa liiketoimintaa. Tämä auttaa myös tuomaan etätyöpisteitä tunnetuksi aluetasolla, jolloin niitä voidaan ja osataan hyödyntää aktiivisesti. 

Alueen yhteisöllisessä työpajassa voidaan tukea yritysten verkostoitumista ja oppimista yritysesittelyin, keskustelutilaisuuksin ja työpajoin. Yhteisöllisessä työtilassa voidaan järjestää ongelmanratkaisuiltapäiviä, markkinointikoulutuksia, brändäystyöpajoja, verkkokauppakoulutusta jne. yritysten ja alueen tarpeiden mukaan. Yritysten lisäksi tapahtumiin on hyvä kutsua myös julkisen sektorin ja muiden sidosryhmien edustajia verkostoitumisen tehostamiseksi.  

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä etätyötä ja verkostoitumista monista eri näkökulmista. Olemme havainneet yhteisöllisen työnteon ja verkostoitumisen hyödyt ja saaneet niistä etätyöhankkeisiin osallistujilta positiivista palautetta. Haasteemme on saada eri toimijat kokeilemaan uutta ja hyödyntämään tutkittua tietoa yhdessä tekemisen eduista. Välillä kuulemme: ”Maaseudulla kaikilla on tilaa tehdä etätöitä kotonakin.” Mutta nousevatko yksin kotona esiin kaikki potentiaaliset ideat, tulevatko mieleen uudenlaiset yhteistyökumppanit, kertooko kukaan kahvipöydässä alan uusia kuulumisia?

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina -hanke

Tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava etätyöpisteiden verkosto sekä tarjota etätyöpisteiden kehittäjille ja aluekehittäjille parhaimmat työvälineet ja tieto tarjota hyvä työpäiväkokemus etätyöntekijöille ja heidän työnantajilleen.

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen AKKE-varoista.
Toteuttajat: Aisapari ry, Centria AMK, Seinäjoen AMK, Kaustisen seutukunta.
Projektin kesto: 1.9.2021-31.12.2023.
https://www.etatyotilat.fi/

Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö -hanke

Hankkeessa kehitetään maaseudun etätyökäytänteitä ja luodaan pilottikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa luodaan malli, jonka avulla kunnat voivat helpottaa asukkaidensa etätyön tekemistä.

Rahoittajat: Euroopan maaseuturahasto (Pohjanmaan ELY-keskus), Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö.
Toteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu & Yrkeshögskolan Novia. 
Projektin kesto: 1.8.2021-31.12.2023.
https://www.hallbartdistansarbete.fi/

DistanceLAB-hanke

Tavoitteena on kehittää julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden älykkäitä etätyöskentelytaitoja sekä yrityksen kehittämisen palveluita Itämeren alueella. Hankkeen aikana luodaan hubi, johon kehitetään ja kootaan etänä tarjottavia tukipalveluita yrityksille. 

Rahoittajat: Euroopan unionin Interreg Baltic Sea Region.
Toteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Skellefteå Science City, More & Romsdalin kunta, Ventspils High Technology Park, Latvian yliopisto, Kaunas Science & Technology Park, Lithuanian Innovation Centre.
Projektin kesto: 1.1.2023-31.12.2025.
https://interreg-baltic.eu/project/distancelab/

Winwin-hanke

Hankkeessa toteutettiin keskipohjalaisille yrittäjille kansainvälistymisen ja digitalisaation työpajoja ja muodostettiin kumppanuuksia ja toteutettiin yhteisiä projekteja.

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto ja Keski-Pohjanmaan liitto.
Toteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu ja Viexpo.
Projektin kesto: 1.9.2021-31.8.2023.
https://net.centria.fi/hanke/winwin/

Lähteet

Chen, D. 2007. Knowledge Creation Theory: Past, Present, and Beyond. Saatavissa: https://www.slideshare.net/derchao.chen/kct-2007. Viitattu 2.10.2023. 

Kiander, T & Onnismaa, J. 2021. Missä olemme ja mitä muistamme, kun olemme etänä?
Aikuiskasvatus 41(3), 263–267. Saatavissa: https://doi.org/10.33336/aik.111584.  Viitattu 2.10.2023. 

Ranki, S. 2023. HELP-katsaus: Työelämän muutosnäkymät. Työterveyslaitos. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-067-6. Viitattu 2.10.2023.

Toivanen, M., Känsälä, M., Kalliomäki-Levanto, T., Kauppi, M., Tuomivaara, S., Yli-Kaitala, K. & Suorsa, T. 2021. Onnekkaat sattumat ja psykologinen turvallisuus uudistumisen lähteinä työpaikoilla. Työterveyslaitos. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619518. Viitattu 2.10.2023.

Kaltiainen, J. & Hakanen, J. 2021. Miten Suomi voi? -tutkimus: työhyvinvoinnin kehittyminen korona-aikana kesään 2021 mennessä. Työterveyslaitos. Saatavissa: https://www.ttl.fi/file-download/download/public/2925. Viitattu 2.10.2023.

Rehunen, A., Pitkänen, K., Strandell, A. & Nurmio, K. 2021. Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Yhdyskuntasuunnittelu 4/2021 vol. 59. Saatavilla:  https://doi.org/10.33357/ys.115567. Viitattu 2.10.2023.

Leni Forsberg
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 050 4795047

Kati Hyvönen
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 050 5751608

Facebooktwitterlinkedinmail