Comeasti kohti tulevaa

Anu Kamau
Tarja Mäkitalo

Työpajassa ihmisiä keskustelemassa pöytien ääressä. (Kuvaaja: Anu Kamau)

COMEA-hankkeessa toteutettiin työpajoja, joissa suunniteltiin yhdessä Centria HealthLabin verkoston kanssa Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologiaverkoston toimintaa ja kirkastettiin yhteistä tavoitetta. Hankkeen tuloksena valmistui ensimmäinen Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma.

Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamassa (AKKE) COMEA -hankkeessa panostettiin yritysten verkostomaisen toiminnan kehittämiseen. Hankkeen benchmarkkaus-matkoilla tutustuttiin HealthLab-toimijoihin Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Tutustumiskäynneillä kerättiin systemaattisesti tietoa hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnasta kansallisesti ja kansainvälisesti. Kerätty tieto jaettiin verkostolle ja sitä hyödynnettiin ja tullaan hyödyntämään alueellisen kehittämistyön suunnittelussa. Löydät julkaistun yhteenvedon täältä: COMEA Living lab -kartoituksen johtopäätöksiä

Hankkeen aikana alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiatoimijoille järjestetyissä työpajoissa kokeiltiin työskentelymallia, jolla tunnistetaan paremmin alueen yhteisiä kehittämistarpeita ja peilataan omaa toimintaa kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. COMEA-hankkeen toiseen, marraskuussa pidettyyn työpajaan kutsuttiin alueen toimijoita avoimella kutsulla suunnittelemaan hyvinvointi- ja terveysteknologian tulevaisuuden toimintaa. Mukana oli yrittäjiä, yrityskehittäjiä, opetushenkilöstöä, sote-alan ammattilaisia ja Centrian TKI-asiantuntijoita. Työpajassa pohdittiin alueen vahvuuksia, asetettiin tavoitteita ja suunniteltiin konkreettisia toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

Kuviossa 1 kuvatussa työpajamallissa on esitetty viisivaiheisen työskentelyn toteutus. Työpajamalli on sovellettavissa laajasti monitoimijaisessa yhteiskehittämisessä.

Työpajan vaiheet: 1. Alustus 2. Ideointi 3. Priorisointi 4. Yhteinen suunnitelma 5. Iterointi ja yhteisarviointi. Malli toistetaan seuraavassa työpajassa
KUVIO 1. Centria HealthLabin työpajamalli yhteiskehittämiseen.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma

COMEA-hankkeessa tuotettu benchmarking-raportti tarjoaa kattavasti tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä TKI-toiminnasta. Tutustumiskäynneiltä ja vierailuilta kerättyä antia hyödynnettiin alueen hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Raportin tuottama tieto toimi pohjana yhteisissä keskusteluissa, joissa tunnistettiin Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian vahvuuksina mm. kuntoutusosaaminen, digitaaliset palvelut ja alueen pieni koko, joka mahdollistaa ketterän yhteistyön.

Tärkeimmiksi lähitulevaisuuden tavoitteiksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelmaan (KUVIO 2) asetettiin toimijoiden vahvuuksien ja ydinosaamisen esiintuominen, resurssien käytön järkeistäminen yhteistyön avulla, etäpalveluiden kehittäminen ja käyttöasteen nostaminen sekä osallisuuden edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi kirjattiin konkreettisina toimenpiteinä tapahtumien toteuttaminen koko maakunnan alueella, benchmarkkaus oman maakunnan sisällä ja koordinoitu yhteistyö hyvinvointialueen, yritysten ja kuntapäättäjien välillä. Jatkossa Centria HealthLab kokoaa yhteen hyvinvointi- ja terveysteknologiatoimijat säännöllisesti tarkistamaan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Kehityssuunnitelmassa kuvattu alueen vahvuudet, yhteiset tavoitteet, tehtävät toimenpiteet sekä viestintään liittyvät huomiot. Kuvio ei saavutettavassa muodossa.
KUVIO 2. Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toiminnan kehityssuunnitelma.

Anu Kamau
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 624 7952

Tarja Mäkitalo
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 808 5109

Facebooktwitterlinkedinmail