InnoCluster 0.1 – Inspiration och samarbete som drivkraft för innovation

Katja Jankens
Jimmy Nymark
Johnny Finne

EU logo och en robot

Hur kan vi främja innovationer hos SME-företag? Hur skapa mera samarbete mellan företagen i regionen? InnoCluster 0.1 -projektet har under året 2023 tagit fasta på att skapa flera förutsättningar för innovationer och samarbete i Jakobstadsregionen genom att bjuda in regionens företag till diskussioner kring olika teman och innovativa lösningar, tillverkade av InnoClusters projektpersonal på Centria.

Innovationskoncept som diskussionsunderlag

Innovationskoncepten som har skapats i InnoCluster 0.1 -projektet vid Centria har haft sitt ursprung i företagens uttalade behov, men har inte byggts för att svara på de behoven utan för att skapa något annorlunda och udda, som i sin tur kan trigga innovationstänket och skapa nya idéer hos företagen. Genom att skapa innovationer som de deltagande företagen inte direkt har nytta av men som de kan relatera till och diskutera om, och som de i sin tur kan ta med sig hem till sitt företag och omvandla idéerna till nytta för just dem själva är grundtanken i projektet, samtidigt som projektet vill utreda behovet för ett innovationsnätverk i regionen. Under projektets gång har InnoClustergänget skapat och byggt flera olika innovationskoncept som har presenterats för företagen och vidareutvecklats utgående från dessa diskussioner med företag. Det har handlat om bl.a VR-presentationer, lättanvända AI-lösningar, radiostyrd OneWheel osv.

Företagsträffar för ett bredare samarbete i regionen

InnoCluster 0.1 -projektet har samlat företag inom den tillverkande industrin i Jakobstadsregionen till månatliga träffar, där deltagarna har representerat företag i olika storlekar från olika delar av regionen. Projektpersonalen har aktivt lyssnat på företagens behov och intresse under dessa träffar, och tack vare detta har också företagsträffarna som ordnats månatligen varit välbesökta och omtyckta. Att öppet diskutera problem, utmaningar och möjliga lösningar har uppskattats av företagen, speciellt när man fått ta del av olika företags innovationsprocesser och tankar kring bl.a. produktionstekniska utmaningar. Innovation skapas med hjälp av inspiration, nya impulser, och kommer från de personliga upplevelserna, diskussionerna och möten med både gamla och nya bekantskaper. Därför är det viktigt att skapa plattformar för företag där de har möjlighet att träffa andra företag som tampas med utmaningar av olika slag. Även om, eller också på grund av att utmaningarna skiljer sig åt hos företagen har de stor nytta av att få lufta sina tankar i en neutral och kreativ miljö med andra i en öppen dialog. Här har Centria haft en nyckelposition som kunnat fånga idéer och skapa sådant som intresserar och skapar mervärde.

Innovation – en process?

Egentligen är svaret på hur man både främjar innovationer samt skapar samarbete relativt simpelt. Tillit är ett av nyckelorden. I en omgivning där man tillåts slänga ur sig galna idéer, kan man också omvandla dem till något konkret att bygga vidare på. Att få jobba i en tillåtande och uppskattande gemenskap gynnar innovativt tänkande. Att kunna lyckas men också misslyckas är en viktig del av innovationsprocessen, och något InnoCluster 0.1 -projektet också aktivt visat med sina innovationskoncept. Och oftast är det just det som misslyckats som skapat mest diskussioner och nya förslag på lösningar. Processen kräver också att företagen aktivt sätter resurser på det kreativa, och inte kräver resultat under tidspress när det gäller innovationer. Deltagarna har under företagsträffarna fått diskutera fritt i en stressfri miljö, vilket har varit oerhört uppskattat bland deltagarna. För att främja innovation behöver individer och organisationer odla en miljö som uppmuntrar inspiration och samarbete, och inte dömer misslyckanden. Under projektets gång har vi märkt hur diskussionerna under företagsträffarna flödat och frön till nya samarbeten satts.

Innovationsnätverk i regionen?

InnoCluster 0.1 -projektet har aktivt kartlagt de deltagande företagens behov för ett innovationsnätverk i regionen. Ett innovationsnätverk kan utformas på olika sätt beroende på företagens behov och intresse. Under InnoCluster 0.1 -projektet har det tydligt framkommit att även ett sådant nätverk skulle behöva formas på ett nytt och innovativt sätt, utan att det belastar företagens resurser. Företagen har inte själva möjligheter att administrera ett innovationskluster eller innovationsnätverk, men de har behov och intresse att fortsätta samarbetet via en utomstående aktör. Tydliga idéer och lösningar kommer att testas under de kommande åren via ett nytt projekt. InnoCluster 0.1 -projektet avslutades vid årsskiftet.

Hur blev svaret då på frågorna vi ställde? Kan vi främja innovationer hos SME-företag? Och kan vi bidra till att det skapas mera samarbete mellan företag i Jakobstadsregionen? Svaret är ja, det kan vi och det kommer vi aktivt att fortsätta med här hos Centria.

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden som en del av de åtgärder som genomförs av Europeiska unionen som svar på COVID-19-pandemin. 

Katja Jankens
FUI-expert
Centria-ammattikorkeakoulu
Tel +358 50 565 0473

Jimmy Nymark
FUI-expert
Centria-ammattikorkeakoulu
Tel +358 50 593 4023

Johnny Finne
FUI-expert
Centria-ammattikorkeakoulu
Tel +358 50 347 3945

Facebooktwitterlinkedinmail