Ammattikorkeakoulujen rahoitustilanne: Menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuuden haasteet

Piia Lindell

Laskutoimituksen tekeminen laskukoneella.

Ammattikorkeakoulut ovat koulutussektorilla verrattain nuori toimija suhteessa yliopistoihin, sillä ne aloittivat toimintansa hieman yli 30 vuotta sitten. Näin ollen niiden toiminnan ja sen rahoituksen kasvu on tapahtunut pääasiassa 2000-luvun alussa.

Ymmärtääksemme ammattikorkeakoulujen rahoitustilannetta kokonaisvaltaisemmin on hyödyllistä arvioida, miten ammattikorkeakoulujen toiminta ja rahoitus ovat muuttuneet viime vuosikymmenen aikana. Tässä kirjoituksessa tarkastelen koko ammattikorkeakoulusektorin tunnuslukuja sekä kotiorganisaationi Centria-ammattikorkeakoulun tunnuslukuja pääsääntöisesti vuodesta 2012 lähtien.

Maailmanlaajuinen finanssikriisi 2007–2009 vaikutti myös Suomen julkiseen talouteen ja sen myötä ammattikorkeakouluihin. Julkisen talouden tilanteen vuoksi ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja leikattiin tuolloin merkittävästi, ja suurimmat rahoitusleikkaukset kohdistuivat vuosiin 2012–2015. Lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen indeksejä jäädytettiin vuosina 2013–2019. Vuonna 2012 valtion ja kuntien perusrahoitus ammattikorkeakoulusektorille oli noin 965 miljoonaa euroa valtion talousarvioesityksessä (sisältäen myös arvonlisäverokompensaation). Vuoden 2023 valtion talousarvioesityksessä vastaava rahoitus oli 954 miljoonaa euroa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019; Valtiovarainministeriö 2012; Valtiovarainministeriö 2023.)

Kuvio 1 kuvaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) tulevan valtionrahoituksen ja opiskelijamäärien kehitystä viimeisen vuosikymmenen aikana:

Diagrammi ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 1. Ammattikorkeakoulujen OKM-rahoitus (nimellinen ja reaalinen) sekä opiskelijamäärä (2012 = 100). (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen, ammattikorkeakoulujen ilmoittamat tiedot; Tilastokeskus )

Ammattikorkeakoulujen rahoitus ei ole saavuttanut vuoteen 2023 mennessä vuoden 2012 tasoa edes nimellisesti. Reaalinen rahoitus on leikkaantunut vuodesta 2012 vuoteen 2023 yhteensä 21 %, kun samaan aikaan opiskelijamäärät ovat kasvaneet 18 %.

Centria-ammattikorkeakoulussa (aiemmin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu) vuoden 2012 leikkaukset olivat keskimääräistä ankarammat. Rahoitus väheni kokonaisuudessaan noin 30 %, mikä johti henkilöstövaikutuksiin ja 70 työntekijän vähennykseen usean vuoden aikana.

Diagrammi ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 2. Centrian OKM-rahoitus (nimellinen ja reaalinen) sekä opiskelijamäärä (2012 = 100). (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen (ammattikorkeakoulun ilmoittamat tiedot); Tilastokeskus)

Vuonna 2023 Centrian rahoitus oli nimellisesti 16 % pienempi kuin vuonna 2012. Reaalinen muutos on ollut kuitenkin -32 %. Samaan aikaan opiskelijamäärä on kasvanut 24 %. (KUVIO 2.)

Rahoitusleikkaukset pakottivat korkeakoulut tarkastelemaan toimintaansa uudelleen tehokkuuden näkökulmasta laatua kuitenkaan unohtamatta.

TKI-toiminnan kasvu ja ulkopuolinen rahoitus

Opiskelijamäärien ja tutkintotavoitteiden kasvun ohella korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on kasvanut merkittävästi. EU-ohjelmakauden 2014–2021 viivästyminen vaikutti myös ammattikorkeakoulujen toimintaan, mutta sen jälkeen TKI-toiminnan kasvu on ollut nopeaa.

Ammattikorkeakoulusektorilla TKI-toiminnan ulkopuolinen rahoitus on kasvanut vuodesta 2012 yhteensä 55,7 % ollen 163,3 miljoonaa euroa vuonna 2023. Vastaavana aikana Centrian ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus on kasvanut 85,4 %, eli se oli 8,2 miljoona euroa vuonna 2023. (KUVIO 3.)

Diagrammi ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 3. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ulkopuolinen rahoitus (2012 = 100). (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Henkilöstökustannukset ja -resurssit ammattikorkeakouluissa

Henkilöstökustannukset ovat ammattikorkeakoulujen suurin kuluerä. Ne kattavat noin 70 % kustannuksista. Suomessa ammattikorkeakoulujen henkilöstöresurssi vuonna 2023 oli yhteensä lähes 11 000 henkilötyövuotta. Centrian henkilötyövuodet ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana noin 18 %, kun ammattikorkeakoulujen keskiarvo on pysynyt samalla tasolla. Sekä Centriassa että valtakunnallisesti henkilöstömäärä laski hetkellisesti valtionrahoituksen leikkausten jälkeen. (KUVIO 4.)

Diagrammi ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 4. Ammattikorkeakoulujen henkilötyövuosien kehitys (2012 = 100). (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Piirakkadiagrammit ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 5. Ammattikorkeakoulusektorin henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2015 ja 2023. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Ammattikorkeakoulusektorilla TKI-henkilöstön henkilötyövuodet ovat kasvaneet 131 % vuodesta 2015 vuoteen 2023. Opetus- sekä muun henkilöstön määrä on pysynyt lähes samana. Tilastoista on kuitenkin nähtävissä, että TKI-toiminnan kasvaminen ei ole lisännyt muun henkilöstön määrä, vaan sen osuus kokonaishenkilötyövuosista on pienentynyt 4 % vuodesta 2015. (KUVIO 5.)

Piirakkadiagrammit ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 6. Centrian henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2015 ja 2023. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Centrian opetushenkilöstön henkilötyövuosien määrä on kasvanut 19 % vuodesta 2015 vuoteen 2023. Samana aikana TKI-henkilöstön määrä on kasvanut 139 prosenttia. Muun henkilöstön määrä on kasvanut 39 %, mutta sen osuus koko henkilöstöstä on pienentynyt 27 prosentista 24 prosenttiin. (KUVIO 6.) Ammattikorkeakoulusektorilla muun henkilöstön osuus oli 31 % vuonna 2023 (KUVIO 5).

Ammattikorkeakoulujen rahoitusrakenne ja rahoituksen riittävyys

Korkeakoulujen tavoitteet kasvavat jatkuvasti, kuten esimerkiksi tutkintotavoitteiden kasvu (OKM:n sopimuskaudesta 2021–2024 kauteen 2025–2028 noin 17 % valtakunnallinen kasvutavoite AMK-tutkinnoissa ja 23 % kasvutavoite YAMK-tutkinnoissa) sekä valtakunnallinen tavoite tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen nostamisesta 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta, ja tämä asettaa lisää tehokkuusvaatimuksia ammattikorkeakouluille ja haasteita rahoituksen riittävyydelle. Korkeakoulujen rahoitusmalli on kokonaisuutena nollasummapeliä, joten tuotosten kasvu pienentää esimerkiksi tutkinnosta tai opintopisteestä saatavaa yksikköhintaa. Yksinkertaistaen, mikäli jokainen ammattikorkeakoulu tuottaa 100 ylimääräistä tutkintoa, kasvaa tutkintomäärä valtakunnallisesti 2 400 tutkinnolla, mutta ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoituksen määrä ei kasva. Jos siis korkeakoulumme tutkintomäärät kasvavat mutta muut kasvattavat tutkintomääriä samassa suhteessa, rahoituksemme ei lisäänny.

Kuinka ammattikorkeakoulut ovat sitten selvinneet taloudellisesti, kun rahoitusta on leikattu, opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja omarahoitusosuuksia vaativa TKI-toiminta on kasvanut? Toiminnan sopeuttamista on jouduttu tekemään paljon viime vuosikymmenenä. Kustannussäästöt ovat kohdistuneet mm. henkilöstöresursseihin ja kiinteistöihin. Edelleenkin taloussuunnitelmia seuraaville vuosille tehdään tiukan talouden periaatteella.

Korkeakoulut ovat myös kyenneet hankkimaan täydentävää rahoitusta toimintaansa. Korkeakoulujen liikevaihdon kasvuun ovat vaikuttaneet erityisesti ulkopuolisen TKI-rahoituksen kasvu ja lukuvuosimaksut. Centriassa pääasiassa TKI-rahoituksen kasvu ja lukuvuosimaksut ovat kasvattaneet liikevaihtoa 54 % vuodesta 2015 vuoteen 2023. Samalla ajanjaksolla henkilötyövuodet ovat kasvaneet 55 %. Valtakunnallisesti liikevaihto on kasvanut samana aikana 27 % ja henkilötyövuodet 14 %. (KUVIO 7.)

Diagrammi ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 7. Ammattikorkeakoulujen liikevaihdon ja henkilötyövuosien kehitys (2015 = 100). (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitus vuonna 2015 oli 957,8 miljoonaa euroa. Tästä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionrahoitus oli 86 %, tuet ja avustukset 9 % sekä muu liikevaihto 5 %. Vuonna 2023 kokonaisrahoitus oli 1 214,9 miljoonaa euroa. Korkeakoulujen valtionrahoituksen osuus oli 74 %, avustustuotot 16 %, liiketoiminnan tuotot 5 % ja muut tuotot, joka sisältää lukuvuosimaksut, oli 5 %. (KUVIO 8.)

Piirakkadiagrammit ei saavutettavassa muodossa.

Kuvio 8. Ammattikorkeakoulusektorin rahoitusrakenne 2015 ja 2023. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Kaavioissa mainittujen tulolajien lisäksi ammattikorkeakouluilla on sijoitustoimintaa, joka voi tuoda lisärahoitusta toimintaan. Pääasiassa ammattikorkeakoulujen tilikauden voitossa tai tappiossa mukana oleva sijoitustoiminta on realisoitumatonta arvonmuutosta, joten liikevoitto tai -tappio -rivi kuvaa parhaiten varsinaisen toiminnan tulosta.

Korkeakoulujen taloushallinnon koodisto on muuttunut vuosien 2015 ja 2023 välillä. Erät Maksuasetuksen perusteella perityt maksut ja Muut tuotot ovat lähes samansisältöisiä keskenään samoin kuin Liiketoiminnan tuotot ja Muu liikevaihto. (KUVIO 8.)

Yhteenvetona voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on pienentynyt 12 prosenttiyksikköä vuodesta 2015, ja se oli 74 % vuonna 2023. Avustustuotot ovat taasen kasvaneet 7 prosenttiyksikköä 16 prosenttiin ja muut tuotot, joka sisältää lukuvuosimaksut, on tullut uutena eränä ja oli 5 % vuonna 2023. Liiketoiminnan tuotot olivat 5 % vuonna 2023. (KUVIO 8.) Ammattikorkeakoulujen hankkima ns. täydentävä rahoitus on ollut yhteensä 318,8 miljoonaa euroa vuonna 2023. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Piirakkadiagrammit ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 9. Centrian rahoitusrakenne 2015 ja 2023. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Vuonna 2015 Centrian saama valtionrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 80 %, kun vuonna 2023 se oli 53 %. Näin valtionrahoituksen osuus on pienentynyt 27 prosenttiyksikköä. Vuonna 2023 avustustuotot olivat 25 %, muut tuotot 14 % ja liiketoiminnan tuotot 8 %. Avustustuotot olivat kasvaneet 13 prosenttiyksikköä vuodesta 2015 ja muut tuotot (pääasiassa lukuvuosimaksut) 14 prosenttiyksikköä. (KUVIO 9.)

Kuviossa 10 on vertailun vuoksi yliopistosektorin rahoitusrakenne vuonna 2023. Yliopistoilla valtionrahoituksen osuus on merkittävästi pienempi, 60 % kokonaisrahoituksesta, kun ammattikorkeakoulusektorilla se oli 74 %. Lisäksi on hyvä huomata, että näiden rahoituserien lisäksi yliopistot saavat rahoitusta merkittävän määrän myös varainhankinnan ja sijoitustoiminnan kautta.

Piirakkadiagrammi ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 10. Yliopistosektorin rahoitusrakenne 2023. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Tilastojen perusteella korkeakoulut ovat hankkineet merkittävän osuuden täydentävää rahoitusta toimintaansa. On toki tärkeää huomata, että TKI-toimintaan kohdistuvilla avustuksilla ei rahoiteta esimerkiksi tutkintoon johtavaa koulutusta tai muita korkeakoulun yleisiä kustannuksia. Rahoitus kohdistuu erikseen haettuihin kehittämiskohteisiin ja -toimenpiteisiin ja toiminta vaatii lähes poikkeuksetta korkeakoululta omarahoitusosuutta.

Diagrammi ei saavutettavassa muodossa.
Kuvio 11. Ammattikorkeakoulujen ja Centrian ulkopuolinen TKI-rahoitus 2023. (Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen.)

Centria-ammattikorkeakoululla on hieman erilainen rahoitusrakenne verrattuna koko ammattikorkeakoulusektoriin keskimäärin. Kuvion 11 perusteella Centria saa suhteellisesti enemmän rahoitusta EU-puiteohjelmista, yrityksiltä ja Business Finlandilta, kun taas ammattikorkeakoulut keskimäärin saavat Centriaa enemmän rahoitusta kotimaisilta yksityisiltä rahastoilta ja säätiöiltä, muista julkisista lähteistä sekä Suomen Akatemialta.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijamäärien ja tutkintotavoitteiden kasvu sekä TKI-toiminnan laajentuminen ovat olleet keskeisiä kehityskulkuja ammattikorkeakoulusektorilla viime vuosikymmenenä. Ammattikorkeakoulujen taloudellinen tilanne on ollut haastava, mutta ne ovat osoittaneet merkittävää sopeutumiskykyä vastatakseen näihin haasteisiin. Lisäksi ulkopuolisen rahoituksen, erityisesti lukuvuosimaksujen, kasvu on tuonut korkeakouluille lisäresursseja toimintaan. Niin sanottua löysää rahaa ei ole, mutta olemme pärjänneet keskimäärin kohtuullisesti. Jokainen vuosi on erilainen, ja erityisesti valtionrahoituksen ja TKI-toiminnan rahoituksen määrä on tärkeä, vähättelemättä esimerkiksi lukuvuosimaksujen merkitystä.

Vaikka tilastot osoittavat, että korkeakoulut ovat pystyneet hankkimaan merkittävän osuuden täydentävää rahoitusta, rahoituksen riittävyys kasvaviin tavoitteisiin nähden on edelleen haasteellista. Erityisesti lukuvuosimaksullisten EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden mahdollinen poistuminen korkeakoulujen rahoitusmallista sopimuskaudesta 2029–2032 lähtien loisi entistä suurempia paineita korkeakoulujen taloudelliseen kestävyyteen. Lisäksi työvoiman saatavuuden turvaamisen näkökulmasta, erityisesti todennäköisillä työvoimapulan aloilla, tulisi lukuvuosimaksulliset opiskelijat edelleen huomioida rahoitusmallissa. Korkeakoulut tarvitsevat täydentävää rahoitusta toimintaansa, sillä valtionrahoitus ei riitä kattamaan toiminnan kustannuksia erityisesti huomioiden kasvutavoitteet ja menneisyydessä tehdyt rahoitusleikkaukset.

Lähteet

Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen. Saatavissa: https://www.vipunen.fi ja https://extra.vipunen.fi. Viitattu: 20.4.2024.

Tilannekuvaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:34. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161968/OKM_2019_34.pdf?sequence=4  Viitattu: 20.4.2024.

Tilastokeskus. Rahanarvonmuunnin. Saatavissa: https://stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html Viitattu: 20.4.2024.

Valtion talousarvioesitys 2012. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Saatavissa https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2012&lang=fi&maindoc=/2012/aky/aky.xml&opennode=0:1:15:317:721:787:801: Viitattu: 29.4.2024.

Valtion talousarvioesitys 2023. Helsinki: Valtiovarainministeriö, Saatavissa https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2023&lang=fi&maindoc=/2023/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:261:715:765:785: Viitattu: 29.4.2024.

Piia Lindell
Hallinto- ja talouspäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 044 725 0046

Facebooktwitterlinkedinmail