Hakeutuminen korkeakouluun ja prosessi sen takana 

Kirsi Vuotila
Maria Ljungberg
Nea Koivisto

Nuoria opiskelijoita oppitunnilla.

Matka potentiaalisesta hakijasta tutkinto-opiskelijaksi on monivaiheinen, niin korkeakoulun kuin hakijan osalta. Artikkelissa pohdimme hakuprosessin, hakijamarkkinoinnin ja opiskelijavalintojen vaiheita korkeakoulun näkökulmasta. 

Hakeutumiselle raamit 

Korkeakoulun koulutustarjonta päätetään noin 1,5 vuotta ennen kyseisen lukuvuoden alkamista. Tutkintoon johtavan koulutuksen hakeutumisen vuosikellossa suunnitellaan jo seuraavia hakuja samalla, kun tehdään juuri päättyneiden hakujen opiskelijavalintoja. Korkeakoulun alkavat koulutukset ja tarjonta on tarkasti määritelty hyvissä ajoin. Haun valmistelut ja valtakunnallinen hakeutumiseen liittyvä yhteistyö ja säännösten sopiminen pyörivät jatkuvasti taustalla. Aina on jotain meneillään. 

Hakukohteiden määrittely ja valintakriteerien asettaminen riippuvat hausta ja haun kohderyhmästä. Työelämän ja alueen tarpeet huomioidaan koulutusten suunnittelussa. Kriteeristön ja valintaperusteiden määrittely auttaa hakijaa hahmottamaan myös omaa soveltuvuuttaan ja elämäntilanteen sopivuutta opiskelun rytmiin. Opintojen täytyy soveltua opiskelijoiden elämäntilanteisiin. 

Hakeutuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen tapahtuu keskitetysti Opintopolku.fi -palvelussa. Tämä mahdollistaa yhden korkeakoulupaikan säännöksen seuraamisen ja toteutumisen. Hakukohtaisesti asetetaan tarvittavat raamit: määritellään haussa mukana olevat koulutukset, koulutuskohtaiset valintaperusteet, valittavien kiintiöt, eri taustoista tulevien mahdolliset kiintiöt ja muut hakutekniset asiat. Hakijat ovat hakeutuessaan tietoisia haun kriteeristöstä, eikä niitä tule muuttaa kesken haku- ja valintaprosessin. Kaikki haut ja niissä valittavien opiskelijoiden määrät pohjautuvat korkeakoululle määriteltyyn alakohtaiseen tutkintotavoitelukuun.  

Hakeutumistapoja on useita 

Erilaisia hakuja ja hakeutumistapoja on paljon. Valtakunnallisia yhteishakuja on vuodessa kolme: kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Suurin osa perustutkintojen opiskelijoista valitaan näiden hakujen kautta. Mikäli opiskelijoita ei saada riittävästi varsinaisen haun kautta, voidaan toteuttaa lisähaku, jolla täydennetään ryhmää. Korkeakoulu voi itse päättää, millaisia erillishakuja se toteuttaa yhteishakujen lisäksi. Joihinkin tarjolla oleviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pelkästään korkeakoulun omissa erillishauissa. Tämä joustavoittaa ja täydentää hakujen kokonaisuutta. 

Yhteishaun lisäksi Centria-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua polku- tai väyläopintojen kautta, keskeneräisellä tutkinnolla taikka siirtohaussa. Hakeutuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella on joustavaa ja opintoja voi suorittaa kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta. Polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi voi hakea suoritettuaan 45 opintopistettä koulutusohjelman tavoitteiden mukaisia opintoja. Polkuopintojen kautta hakeutuvalta hakijalta ei edellytetä ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta.  

Väyläopinnot puolestaan tarjoavat mahdollisuuden edetä joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin. Vauhtiväylän 16:n opintopisteen laajuiset opinnot suoritettuaan toisen asteen opiskelija voi hakeutua Centriaan opiskelemaan ilman pääsykoetta. Tutkintokoulutuksista varataan vuosittain paikkoja vauhtiväylän opintoja suorittaneille. 

Keskeneräisen tutkinnon haku mahdollistaa aiemmin kesken jääneen tutkinnon loppuun suorittamisen. Hakija voi hakeutua uudelleen opiskelijaksi joko samaan tai vastaavaan koulutukseen. Henkilökohtainen opetussuunnitelma mahdollistaa opintojen sujuvan etenemisen ja tavoitteen saavuttamisen ilman uuden valintakoeprosessin läpikäyntiä.  

Siirtohaku mahdollistaa opiskelijalle hakeutumisen toiseen ammattikorkeakouluun samalle taikka läheiselle alalle, tai korkeakoulun sisällä toisen, läheisen alan opintoihin, mikäli suoritettavien opintojen tutkintonimike muuttuu. Tämä sujuvoittaa opiskelijan elämää, mikäli elämäntilanne kesken opintojen muuttuu.  

Kansainvälisille hakijoille tarjotaan opiskelupaikkoja yhteishaun lisäksi muun muassa Master’s hauissa, Double Degree -haussa, SAT-haussa ja tietyille kohderyhmille suunnitelluissa erillishauissa. Kansainvälisen opiskelijavalinnan prosessit ja valintatavat vaativat merkittäviä määriä henkilöstöresursseja. Kasvavat hakijamäärät ja hakijoiden taustojen läpikäynti työllistävät opiskelijarekrytointia tekeviä ja hakijapalveluita yhä enemmän.  

Hakijamarkkinoinnin rooli 

Opiskelijarekrytointi on vilkkaimmillaan yhteishakujen aikana, sillä useat korkeakoulut kilpailevat potentiaalisista hakijoista. Vuoden 2023 kevään toisessa yhteishaussa hakijoita oli 142 000, joista pelkästään ammattikorkeakouluihin haki 46 %, yliopistoihin 39 % ja noin 15 % haki molempiin. Haettavana oli puolestaan yhteensä 50 970 aloituspaikkaa (Opetushallitus 2023). Kevään toisen yhteishaun lisäksi toteutetaan vielä kaksi erillistä yhteishakua, ja myös monet muut polut mahdollistavat hakeutumisen tutkinto-opiskelijaksi.  

Hakijamassan kiinnostuksen eteen työskennellään kuitenkin ympäri vuoden, ja markkinointia toteutetaan esimerkiksi sosiaalisen median, uutiskirjeiden, sidosryhmäyhteistyön ja opiskelijamessujen kautta. Sosiaalisen median alustoja hyödynnetään kohderyhmästä riippuen aina TikTokista, LinkedIniin ja YouTubeen. Etenkin videosisällön pohjalle rakentuvat kanavat tarjoavat mahdollisuuden nykyisten opiskelijoiden tarinoiden jakamiseen. Hakijamarkkinointia on toteutettu myös yhteistyössä vaikuttajien sekä erilaisten verkkomedioiden kanssa. Aloittaville opiskelijoille toteutetussa kyselyssä 70 % vastanneista kertoikin törmänneensä Centria-ammattikorkeakoulun markkinointiin sosiaalisen median kautta. Kyselyyn vastasi 205 uutta opiskelijaa.  

Tärkeänä resurssina toimivat myös opiskelijalähettiläät, jotka vierailevat tiiviisti toisen asteen oppilaitoksissa, jatko-opintoilloissa, messuilla ja näkyvät yhä enemmän myös sosiaalisessa mediassa. Pelkästään viime lukuvuoden aikana opiskelijalähettiläät edustivat Centriaa kansallisesti 40 tilaisuudessa aina kouluvierailuista kampuskierroksille, tehden samalla arvokasta sidosryhmäyhteistyötä ja kertoen omista opiskelukokemuksistaan. Kouluvierailuiden lisäksi tärkeitä kohtaamisia tarjoavat erilaiset messut ja jatko-opintoillat, jolloin mahdollisille hakijoille tarjoutuu mahdollisuus saada tietoa Centriaan hakeutumisesta.  

Asiakaspalvelu ja neuvonta 

Hakijapalvelut tarjoavat neuvontaa Centrian koulutuksiin hakeutumiseen liittyen sekä suomeksi että englanniksi. Pääasiakaspalvelukanavat messujen ja eri tilaisuuksien lisäksi ovat sähköposti, puhelin, WhatsApp ja Facebook. Palvelu jatkuu ympäri vuoden, hakujen aikana ja niiden ulkopuolella. Koska mahdollisuuksia opiskella on paljon, ja opiskelemaan hakeutuminen eri kanavien kautta eri lähtökohdista tuleville hakijoille on omanlaisensa viidakko, on neuvonta ja opastus oikeaan suuntaan ensiarvoisen tärkeää. Centrian hakijapalveluissa hakijaa neuvotaan eri kanavissa hänen toiveidensa mukaisesti, sopivinta reittiä tai reittejä kohti opintoja. Sama hakija voi myös hakeutua opintoihin useita eri reittejä pitkin, varmistaakseen pääsyn opintoihin. Mikäli Centrian opintotarjonnassa ei ole henkilölle sopivaa vaihtoehtoa, ohjataan hänet toisen koulutusorganisaation palvelujen piiriin. Kaikille opiskelusta kiinnostuneille löytyy vaihtoehto.  

Kun hakija on hakeutunut, selvittänyt valintaprosessin, ottanut paikan vastaan ja aloittanut opinnot, siirtyy hän hakijapalveluiden näkökulmasta asiakaspalveluprosessissa eteenpäin. Osa uuden opiskelijan palvelusta hoidetaan hakijapalveluiden ja opiskelijapalveluiden rajapinnassa, josta hän sitten siirtyy opiskelijapalveluiden, opettajien ja opintojen ohjauksen piiriin.    

 Valintaprosessi 

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vuosittain toistuvissa hauissa, joista osa on korkeakoulujen yhteisiä yhteishakuja ja osa korkeakoulujen omia. Haun päätyttyä alkaa opiskelijavalinta, joka toteutuu tarkasti määritellyn prosessin mukaisesti.  

Jotta opiskelija voi olla mukana opiskelijavalinnassa, tulee hänen olla hakukelpoinen kohteeseen, johon hän hakeutuu. Tämä tekee jokaisesta hakijasta yksilöllisen. Hakijat valitaan koulutuksiin tietyin reunaehdoin. Valintakriteerit on päätetty valtakunnallisesti, ja lisäksi korkeakouluilla voi olla omia tarkennuksia ja kynnysehtoja hakijoille.  

Valintakokeita on sekä korkeakoulun omia että valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettavia. Kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja mahdollisuus tulla valituksi määräytyy hakijan menestymisestä hakukohteensa valintaprosessissa. Menestys arvioidaan ennalta määriteltyihin kriteereihin pohjautuen. Valintakokeiden organisointi ja läpivienti on yksi merkittävä osa hakijapalveluiden työtehtäviä, ja niiden onnistuminen varmistaa laadukkaan opiskelijavalinnan.  

Hakijan on otettava tarjottu opiskelupaikka vastaan määritellyssä ajassa. Paikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijaksi valitun tulee vielä tehdä lukuvuodelle ilmoittautuminen, ja maksaa lukuvuosimaksu, mikäli se koskee hakijaa. Tämän jälkeen prosessi on valmis ja opiskelija voi aloittaa opinnot.  

Eri hakupolkujen kautta samaan opiskeluryhmään 

Hakeutuminen korkeakouluopintoihin on monimuotoista kuten opiskelukin. Hakutapoja on monenlaisia kuten myös hakijoilla elämäntilanteita ja taustoja. Vaikka suurin osa hauista tuottaa opiskelijoita aloittavaan uusien opiskelijoiden ryhmään, osassa hauissa hakeudutaan myös jatkavien opiskelijoiden ryhmiin. Tällöin hakijalla on jo alan opintoja taustalla. Myös opiskelumuotoja on erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Kun opiskelijat aloittavat opintonsa Centrialla lukukauden alussa, ovat he kulkeneet jo siihen mennessä omanlaisensa hakeutumispolun kohti opintoja. Luokassa kun ensimmäisenä opiskelupäivänä istutaan, ei ole merkitystä mistä siihen on tultu – matkaa jatketaan yhdessä.   

Lähde

Opetushallitus. 2023. Korkeakouluihin 142 000 hakijaa kevään toisessa yhteishaussa. Tiedote. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/korkeakouluihin-142-000-hakijaa-kevaan-toisessa-yhteishaussa. Viitattu: 30.7.2023.

Nea Koivisto
Markkinointisuunnittelija
Centria-ammattikorkeakoulu
P. +358 50 435 9046

Kirsi Vuotila
Opintoasiainpäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
P. +358 44 725 0040

Maria Ljungberg
Asiantuntija (hakijapalvelut)
Centria-ammattikorkeakoulu
P. +358 44 725 0335

Facebooktwitterlinkedinmail