Kuntakokeiluhankkeen mahdollistama koulutus kuntakokeiluhenkilöstön muutoksen tukena

Hannele Häli

Centria-ammattikorkeakoulu on ollut osatoteuttajana OKM:n avustuksen mahdollistamassa kuntakokeiluhankkeessa, jossa järjestettiin yhtenä toimenpiteenä koulutusta Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena oli tukea henkilöstöä muutoksessa. Onnistunut koulutus suunniteltiin ja räätälöitiin kuntakokeilun henkilökunnan tarpeiden mukaan.

Kuntakokeilut edeltävät TE-palveluiden siirtymistä valtiolta kunnille

Työ- ja elinkeinoelämän eli TE-palveluiden järjestäminen on siirtymässä valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Tämän suuren muutoksen ensimmäinen konkreettinen askel oli työllisyyden kuntakokeilujen käynnistyminen 1.3.2021 yhteensä 25 kokeilualueella 118 kunnan voimin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2023.) Keski-Pohjanmaan alueella käynnistyi tuolloin Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu, johon Kokkolan kaupungin lisäksi liittyivät Kannuksen kaupunki, Perhon kunta ja Kaustisen seutukunta (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli). Käytännössä kuntakokeilun käynnistyminen merkitsi muutosta sekä TE-palveluiden asiakkaille että työntekijöille. Osa Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaista siirtyi oman kotikuntansa työllisyyspalveluiden asiakkaiksi ja osa työntekijöistä kuntakokeilun palvelukseen. (Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu 2023.)

Valtakunnallisten kuntakokeilujen tavoitteet ovat selkeät, mutta vaativat. Kokeiluilla on haluttu tehostaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista, helpottaa erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja heikommassa asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, sekä parantaa osaavan työvoiman saatavuutta. Näiden tavoitteiden keskiössä ovat asiakkaat ja heidän yksilölliset palvelutarpeensa, joita kuntakokeiluissa on lähdetty ratkomaan kehittämällä ja kokeilemalla uusia palvelumalleja, joissa integroidaan työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluita aiempaa tiiviimmin yhteen. (TEM 2023.) Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa luotavalla rajat ylittävällä työllisyydenhoidon palvelumallilla pyritään sujuvoittamaan asiakaspalveluprosesseja, kehitetään ja sovitetaan yhteen eri toimijoiden palveluja sekä rakennetaan uutta, verkostomaisesti toimivaa organisaatiota (Kokkolan kaupunki 2023).

Kuntakokeiluhanke työllisyyden kuntakokeilun toteuttamisen tukena

Samoihin aikoihin Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa käynnistyi kuntakokeiluhanke tukemaan työllisyyden kuntakokeilun toteuttamista OKM:n avustuksen turvin. Hankkeen päätoteuttaja on ollut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kpedu, ja osatoteuttajina Centria ammattikorkeakoulu ja Kokkolan kaupunki. Hankkeen kohderyhmään ovat kuuluneet kuntakokeilun asiakkaat, korkeakoulututkinnon suorittaneet ja korkeakouluopinnoista kiinnostuneet työttömät työnhakijat, työantajaorganisaatiot sekä kuntakokeilun henkilöstö. Hankkeen puitteissa on järjestetty kuntakokeilun asiakkaille esimerkiksi ohjelmointikoulutuksia, avoimen amk:n opintoja sekä ura- ja opinto-ohjausta. Yrityksiin on toteutettu laaja osaamistarvekartoituskysely.

Organisaatiomuutoksessa yksilöt tarvitsevat monenlaista tukea, kuten koulutusta työtehtävien tekemiseen muuttuneessa organisaatiossa (Pahkin, Mattila-Holappa, Nielsen, Wiezer, Widerszal-Bazyl, de Jong & Mockałło 2011, 15), joka on tunnistettu hankkeen alkumetreiltä lähtien. Alun perin kuntakokeilun henkilöstölle oli suunniteltu asiakaspalveluohjauskoulutusta vuodelle 2021, mutta tuolloin ei ollut vielä oikea hetki koulutukselle, sillä organisaatiomuutoksen sulattelu vaati vielä aikaa. Työllisyyspäällikkö ja kuntakokeilun koordinaattori Sanna-Mari Levijoen mukaan (2023) tällaisessa muutoksessa mennään pitkään perustehtävän ympärillä. Tilanne oli toinen vuoden 2022 lopulla, kun henkilöstön koulutustarpeet otettiin uudestaan esiin Centrian hanketoimijoiden ja Levijoen yhteisessä tapaamisessa. Tuolloin muutoksesta oli kulunut riittävästi aikaa; ihmiset olivat tutustuneet toisiinsa, perustehtävä alkoi olla hallussa ja toiminta siinä vaiheessa, että sitä voitiin alkaa jalostaa ja kehittää yhdessä (Levijoki 2023).

Tarpeisiin räätälöityä koulutusta kuntakokeilun henkilöstön tueksi muutoksessa

Kuntakokeilun henkilöstölle ryhdyttiin suunnittelemaan koulutusta keväälle 2023. Koulutuksen sisältö ja toteutus räätälöitiin yhdessä Sanna-Mari Levijoen kanssa kuntakokeiluhenkilöstön tarpeisiin. Koulutuspäivien aihevalinnassa otettiin huomioon sekä ajankohtaiset työn muutokseen liittyvät aiheet että aiemmissa kehittämispäivissä esiin nousseet teemat. Neljän koulutusiltapäivän aiheeksi muodostuivat haastavan asiakkaan kohtaaminen psykologian keinoin (Päivi Montgomery 23.3.2023), haastavan asiakkaan kohtaaminen fyysisestä näkökulmasta (Petri Ala-Tainio 20.4.2023), työntekijän omat voimavarat (Päivi Montgomery 4.5.2023) sekä oman työn muotoilu (Aku Varamäki 1.6.2023). Kouluttajina toimineet asiantuntijat valittiin yhdessä.

Koulutuspäivät suunniteltiin osallistujalähtöisesti monesta eri näkökulmasta. Koulutusten ajankohdaksi valittiin torstai-iltapäivä, joka oli jo varattu yhteiselle palaverille koko Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun alueen henkilöstön kalentereissa. Koulutusiltapäivien suunnittelussa tunnistettiin kuntakokeilun henkilöstön istuvan paljon muutokseen liittyvissä infoissa, ja työn lomassa he opiskelevat työttömyysturvasta TE-akatemiassa. (Levijoki 2023.) Siksi iltapäivien asiantuntijaosuudet haluttiin pitää tiiviinä tunnin mittaisina luentoina. Koulutusiltapäivistä haluttiin tehdä myös mahdollisimman osallistavia, joka tarkoitti sitä, että asiantuntijaluentoja seuraisi työpajatyyppiset yhteiset keskustelut luentojen aiheista pienissä ryhmissä. Ryhmäkeskustelujen yhteiseen purkuun varattiin myös aikaa. Lisäksi koulutusiltapäivissä haluttiin kiinnittää huomiota osallistujien hyvinvointiin. Asiantuntijaluentojen ja ryhmäkeskustelujen väliin sijoitettiin kahvitauko, jonka tarjoiluihin panostettiin, ja koulutusiltapäivät haluttiin päättää mukavasti ryhmäkeskustelujen purkujen jälkeen hemmotteluhetkeen.

Jokaisen koulutusiltapäivän jälkeen osallistujilta kerättiin palaute. Palautteiden mukaan osallistujat olivat pääosin tyytyväisiä asiantuntijaosuuksiin. Osa osallistujista koki käsiteltyjen aiheiden olleen osin tuttuja. Koulutusiltapäivien suunnittelussa tunnistettiin se, että osa osallistujista on pitkän linjan konkareita ja osa uusia. Levijoen (2023) mukaan asiantuntijaosuuksien erilaisuus toi hyvää vaihtelua kokonaisuuteen. Toisaalta myös osallistujat olivat erilaisia. Osa piti konkreettisista asioista, mikä näkyi erityisesti asiakkaiden kohtaamista käsittelevässä koulutusiltapäivissä. Osa taas halusi pohtia asioita laajemmin, mikä tuli esille oman työn muotoilua käsittelevässä iltapäivässä (Levijoki 2023.) Palautteiden perusteella osallistujat pitivät erityisesti työpajojen ryhmäkeskusteluista ja koulutusiltapäivien päätteeksi järjestetyistä hemmotteluhetkistä. Kahtena koulutusiltapäivänä asiantuntijaosuudet järjestettiin etäyhteyden avulla, joka ei ollut välttämättä paras mahdollinen toteutustapa tällaisessa koulutuksessa. Erityisesti toisena koulutusiltapäivänä osallistujamäärä oli huomattavasti pienempi verrattuna muihin koulutusiltapäiviin. Näilläkin kahdella kerralla ryhmäkeskustelut olivat kuitenkin vilkkaita, ja hemmotteluhetket iltapäivien päätteeksi koettiin hyviksi.

Ennakkokyselystä sisältö verkostoyhteistyön kehittämispäivään

Syksyllä 2023 toteutettiin vielä yksi koulutuspäivä kuntakokeiluhankkeen puitteissa. Tässä verkostoyhteistyöhön liittyvässä kehittämispäivässä osallistujat olivat työllistymistä edistävästä monialaisesta verkostosta; kuntakokeilusta, TE-palveluista, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitesta ja Kelasta. Kehittämispäivän asiantuntijaksi valittiin verkostotyön, verkostojen johtamisen ja dialogisuuden tutkija Timo Järvensivu. Kehittämisiltapäivän suunnittelussa haluttiin kuulla osallistujien näkökulmia ja toiveita, joten heille laadittiin yhdessä verkoston yhteyshenkilöiden kanssa ennakkokysely yhteistyön nykytilanteesta, onnistumisista, kehittämiskohteista ja -ideoista sekä yhteistyön tulevaisuuden visiosta ja ajatuksista kehittämispäivään liittyen. Kyselyyn vastasi 15 henkilöä, vähän alle puolet koulutuspäivään osallistuneista. Timo Järvensivu laati tekoälyn avulla näppärästi yhteenvedon kyselystä nousseista teemoista, joiden pohjalta kehittämisiltapäivän sisältö rakentui. Iltapäivä haluttiin toteuttaa rauhoittavassa ympäristössä meren äärellä Elbassa Kokkolassa.

Verkostoyhteistyön kehittämisiltapäivä muodostui Järvensivun alustuksista ja aktiivisista keskusteluista pienissä ryhmissä. Ryhmien keskustelut kirjattiin ylös, ja Järvensivu dokumentoi tuotokset ja toimitti ne verkostojen yhteyshenkilöille iltapäivän jälkeen. Levijoen (2023) mukaan tällaisia pysähtymisiä yhteistyön tekemisen äärellä tulisi olla säännöllisesti. Hänen mukaansa on erityisen tärkeää, että henkilöstö kokee tulleensa kuulluksi – se luo luottamusta ja turvaa. Esihenkilöiden ja johtajien vastuulla on, että henkilöstön nostamia asioita viedään eteenpäin, eivätkä ne unohdu papereille. On tärkeää luoda silta historiaan, kun henkilöstön esittämiä asioita käsitellään: ”Muistatteko, kun tätä asiaa käsiteltiin kehittämisiltapäivässä” (Levijoki 2023). Palautteiden perusteella osallistujat olivat pääosin tyytyväisiä kehittämisiltapäivään, joskin aikaa olisi voinut käyttää siihen enemmänkin kuin iltapäivän verran.

Levijoki (2023) on erittäin tyytyväinen kuntakokeiluhankkeen mahdollistamiin koulutus- ja kehittämisiltapäiviin ja erityisesti siihen, että ne räätälöitiin täysin kuntakokeilun henkilöstön tarpeisiin. Centria koulutuspalvelut toteuttaa tyypillisesti kuvatun mukaista koulutusten räätälöintiä asiakkaiden tarpeisiin asiakaskohtaisissa täydennyskoulutuksissa. Räätälöinti on onnistuneen koulutuksen ehto, joka tarkoittaa asiakkaiden tarpeiden tunnistamista ja huomioimista monesta eri näkökulmasta. Kuntakokeiluhanke päättyy vuoden 2023 lopussa, ja yhteistyö kuntakokeilun kanssa jatkuu edelleen yhteisen työllisyyden hoidon sekä tarpeisiin räätälöitävien täydennyskoulutusten merkeissä.

Lähteet

Kokkolan kaupunki 2023. Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu. Saatavissa: https://www.kokkola.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/. Viitattu 30.10.2023.

Levijoki, S-M. 2023. Työllisyyspäällikön haastattelu 30.10.2023. Kokkolan kaupunki. Kokkola.

Pahkin, K., Mattila-Holappa, P., Nielsen, K., Wiezer, N., Widerszal-Bazyl, M., de Jong, T. & Mockałło, Z. 2011. Mielekäs muutos – Kuinka tukea työntekijöiden hyvinvointia organisaatiomuutoksen aikana? Työterveyslaitoksen julkaisu. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131745/Mielekas_muutos.pdf?sequence=1. Viitattu 31.10.2023.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2023. Työllisyyden kuntakokeilut. Saatavissa: https://tem.fi/tyollisyyskokeilut. Viitattu 30.10.2023.

Hannele Häli
Koulutuspäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu, koulutuspalvelut
P. 040 632 4341

Facebooktwitterlinkedinmail