Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista

Thomas Böckelman
Marko Forsell
Katja Komonen
Leena Paaso
Sirpa Tuomi
Mirva Pilli-Sihvola

 

Kysely tehtiin osana valtakunnallista eAMK-hanketta, johon osallistuu 23 ammattikorkeakoulua, Arene sekä yksi yliopisto. Tavoitteena on yhteistyön kautta avata kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta asteittain vuoteen 2020 mennessä. YAMK-opiskelijoille ja
-alumneille suunnatun kyselyn tavoitteena oli saada tietoa siitä kuinka paljon ja millaisia verkko-opintoja YAMK-opiskelijat ovat suorittaneet tai olisivat halunneet suorittaa osana tutkintoaan.

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä kahdessa vaiheessa ja se suunnattiin eAMK-hankkeen YAMK-työryhmän ammattikorkeakoulujen (Centria, JAMK, Novia, OAMK ja XAMK) YAMK-opiskelijoille sekä vuonna 2016 tai sen jälkeen valmistuneille alumneille. Otos sisälsi monipuolisesti eri koulutusaloja. Kysely lähetettiin kaikkiaan 821 opiskelijalle ja 767 alumnille ja vastauksia saatiin yhteensä 295 kappaletta, joista 111 tuli opiskelijoilta ja 184 alumneilta. Vastausprosentti oli kaikkiaan 19%, jota voidaan pitää tyydyttävänä Webropol-kyselylle.

Verkko-opintojen laajuus ja ristiinopiskelu

Vastaajista 21 % ilmoitti, ettei heidän koulutuksensa sisältänyt lainkaan verkko-opintoja. Loput 79 % ilmoittivat, että verkko-opintoja oli ollut aina yhdestä opintopisteestä alkaen koko tutkinnon suorittamiseen eli 90 opintopisteeseen saakka.

Suurin osa (88 %) ilmoitti tehneensä verkko-opintoja vain omaan ammattikorkeakouluunsa. Suurimmat syyt ristiinopiskeluun toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettuihin verkko-opintoihin olivat hankaluudet osallistua työn vuoksi oman ammattikorkeakoulun tarjoamaan opetukseen, toisen ammattikorkeakoulun verkko-opintojen hyvä sopivuus omaan HOPS:aan ja että muissa ammattikorkeakouluissa löytyi mielenkiintoisia verkko-opintoja.

Verkko-opiskelun esteitä

Halusimme kyselyssä pureutua myös verkko-opiskelun esteisiin. Opiskelijoiden neljä suurinta syytä olla tekemättä verkko-opintoja olivat:

  1. Omassa koulutuksessa löytyi riittävästi opintojaksoja ja/tai valinnaisuutta ei ollut.
  2. Sopivia opintojaksoja ei ollut tarjolla ja/tai niihin ei mahtunut mukaan.
  3. Lähiopetus ja ryhmässä oppiminen koettiin keskeisiksi YAMK-opinnoissa.
  4. Suoritettavista opintojaksoista ei ollut tietoa.

Vastauksista voidaan huomata, että mikäli koulutukseen ei ole rakennettu riittävästi valinnaisuutta, niin ei opintoja ole tarjollakaan. Näin ollen keskeisimmiksi esteiksi nousevat koulutusten opetussuunnitelmien valinnaisuuksien pienuus ja tätä kautta tarjonnan vähyys. Voisi myös olettaa, ettei tietoa opinnoista jaeta, jos ne eivät opetusohjelmaan mahdu.

Odotukset verkko-opinnoille

Odotuksia verkko-opinnoille löytyi sekä sisällön että toteutustavan mukaan. Verkko-opintoja haluttiin eniten TKI-osaamisen ja johtamisen piiristä. Vastaajia kuitenkin tähän osioon oli varsin niukasti (6,4 %), joten kovin varmoja johtopäätöksiä ei tulosten perusteella voi tästä vetää. Mukaan mahtuu myös voimakasta vastustusta verkko-opintoja kohtaan.

Eniten kysyntää löytyi niin kutsutuille non-stop-tyyppisille opintojaksoille, jotka opiskelija pystyy aloittamaan milloin haluaa ja suorittamaan täysin omassa tahdissaan. Toiseksi eniten kysyntää olisi opintojaksoille, jotka ovat aikaan sitomattomia siten, että niiltä löytyvät selkeät aloitus- ja lopetuspäivämäärät, mutta muuta aikataulutettua toimintaa ei ole. Syy tällaisen tarpeen nousuun saattaa johtua siitä, ettei tämän tyyppisiä toteutuksia ole juuri lainkaan tällä hetkellä tarjolla.

Verkko-opintojen, kuten kaikkien opintojen, tulee olla laadukkaasti toteutettuja. Opintojaksojen tavoitteet tulisi sitoa kiinteästi ja selkeästi työelämän tarpeisiin. Ajanmukaisuus ja opintojen syvyys täytyy löytyä. Vaikka tutkimuksessa keskityttiin verkko-opintoihin, niin kävi selvästi ilmi, että kaiken tyyppisiä opintoja kaivataan: luento-opetusta, ryhmäoppimista, itsenäistä opiskelua, verkko-opiskeluja muiden muassa. Tärkeää ovat opintototeutusten erilaisuus. Liika monotonisuus ja yhden tavan painottaminen käyvät ajan myötä raskaaksi.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että YAMK-opintojen toivottiin selkeästi erottuvan perustutkinto-opinnoista ja huomioivan, että opiskelijat ovat jo oman alansa ammattilaisia. Tiivis yhteistyö ja yhteys työelämään täytyy olla YAMK-opintojen lähtökohtana. YAMK-tutkinnot ovat keino vastata nopeasti työelämän muutoksiin, joten reagointikykyä koulutuksilta vaaditaan.

Toimenpide-ehdotukset

Kyselyn tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat toimenpide-ehdotukset:

Koulutusten opetussuunnitelmien tulee olla joustavia ja sisältää valinnaisuutta, jolla voidaan mahdollistaa henkilökohtaisemmat opiskelupolut. Näin voidaan tukea opiskelijoiden työn ohessa oppimista ja itselleen tarpeellisen tiedon hankkimista. Opiskelija kykenee näin helpommin valitsemaan itselleen soveliaan toteutustavan, opiskelun rytmittämisen ja yhdistämisen työpaikkansa tarpeisiin.

Opintojaksojen toteutusten tulee olla monipuolisia ja laadukkaita. Tuloksista käy selkeästi ilmi, että kaiken tyyppisiä toteutuksia tarvitaan. Lisäksi YAMK-opetuksen tulee perustua viimeisimpään tietoon ja opettajan täytyy olla oman alansa ammattilainen.

Verkko-opetustarjonnan täytyy olla laajaa ja laadukasta. Opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ovat moninaiset, joten tarjontaa täytyy rakentaa laajasti. Tämä ei onnistu yhden ammattikorkeakoulun voimin, vaan tähän täytyy valjastaa kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, joten eAMK-hankkeen tavoitteet sopivat erityisen hyvin YAMK-koulutukseen. Laatua voidaan taata esimerkiksi eAMK-hankkeessa luoduilla laatukriteereillä.

Opintojen suunnittelussa tulee laajemmin hyväksi käyttää TKI-hankkeita sekä opiskelijoiden että alan yritysten tietoja ja taitoja. Näin opintojaksot pystyisivät paremmin kohdistaman osaamisen kehittymistä siihen suuntaan, joka hyödyttää yrityksiä. Lisäksi TKI-toiminnan kautta mahdollistuu viimeisimmän tiedon sisällyttäminen opintojaksoihin.

Kirjoittajat:

Thomas Böckelman
Novia yrkeshögskolan

Marko Forsell
yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 808 5128

Katja Komonen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Leena Paaso
Oulun ammattikorkeakoulu

Sirpa Tuomi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mirva Pilli-Sihvola
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Facebooktwitterlinkedinmail