Opintojakson tavoitteet ja arvioinnin kriteerit ohjaavat opiskelijan oppimista

Annakaisa Marjokorpi

Keskustelimme opinnoista äskettäin ammattikorkeakouluopinnot aloittaneen opiskelijaryhmän kesken. Opiskelijoita mietitytti, mikä eri opintojaksojen vaatimustaso on. He halusivat tietää, mitä heiltä vaaditaan, jotta he tietävät miten opiskella. Nämä pohdinnat muistuttivat, kuinka tärkeää on, että opiskelija saa ennalta tiedot opintojakson osaamistavoitteista, vaatimustasosta, arvioinnin kriteereistä ja arvioinnista sekä vaihtoehtoisista suoritustavoista.

Tämä tukee opiskelijan itseohjautuvuutta ja oppimista. Opetussuunnitelmien kehittyessä korkeakoulujen tulee kiinnittää näihin jatkuvasti huomiota. Tässä artikkelissa avaan, miten näillä ennakkotiedoilla voidaan ohjata opiskelijan oppimista. Kuvaan ensin keskeiset käsitteet ja lähestyn sitten asiaa opiskelijan sekä opettamisen ja opettajan näkökulmista.

Osaamisperustaisen arvioinnin käsitteet

Opintojakson osaamistavoitteilla tarkoitetaan sitä, millaiseen osaamiseen opiskelu opintojaksolla tähtää ja mitä opiskelijan odotetaan osaavan käytyään opintojakson. Opintojakson vaatimustasolla tarkoitetaan osaamiskuvausta siitä, mitä vaaditaan erinomaiseen ja/tai kiitettävään, hyvään tai alempiin arvosanoihin. Kriteerien kuvaus kertoo myös, mikä on osaamisen minimitaso, jolla opintojakso on mahdollista läpäistä.

Opintojakson vaatimustason kuvaukset eri osaamistasoille (arvosanoille) toimivat osaamisen arvioinnin kriteereinä niin opiskelijalle itselleen kuin opettajalle. Arvioinnin kokonaisuuden avaaminen kertoo opiskelijalle puolestaan sen, miten opintojakson arvosana muodostuu, eli mitkä ovat arvioinnin kohteet (esim. oppimispäiväkirja, tentti, näyttö, essee tai näiden kombinaatio jne.) ja mikä on eri kohteiden painoarvo suhteessa toisiinsa sekä kokonaisarvosanan muodostumiseen. Suoritustavat tai vaihtoehtoiset suoritustavat kertovat, millaisia vaihtoehtoja opintojakson osaamisen kerryttämiseksi ja osoittamiseksi on tarjolla. Mikäli vaihtoehtoja on olemassa, nämä tulee esitellä opiskelijalle avoimesti.

Osaamistavoitteiden, arvioinnin kriteerien, vaatimustason ja suoritustapojen tulisi olla opiskelijan saatavilla ennen opintojakson aloitusta. Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus perehtyä näihin tietoihin itsenäisesti ennen opintojaksolle ilmoittautumista, sen aikana ja jälkeen. Arvioinnin kriteerit ja osaamistavoitteet on syytä kerrata yhteisesti myös opintojakson alussa, jolloin niistä voidaan tarvittaessa käydä tarkentavaa keskustelua. Oppimisen arvioinnin on havaittu ohjaavan opiskelua ja oppimista voimakkaasti (esim. Helsingin yliopisto 2008). Huomionarvoista on se, että arvioinnin käytänteet voivat ohjata opiskelua ja oppimista sekä syväoppimisen ja laadukkaan oppimisen suuntaan että vähemmän mairittelevaan suuntaan. Tärkeää on myös se, että kirjoitetut ja opiskelijoille viestityt arvioinnin käytänteet ovat paitsi kaikkien arvioinnin osapuolten tiedossa myös linjassa sen kanssa, miten käytännön tasolla toimitaan. (Esim. Helsingin yliopisto 2008.)  

Opintojaksojen osaamistavoitteiden ja arvioinnin kriteerien hyöty opiskelijalle

Opiskelijan näkökulmasta tarjolla olevat tiedot tavoitteista, vaatimustasosta, arvioinnin kriteereistä ja suoritustavoista ovat hyödyllisiä. Ne antavat hänelle mahdollisuuden suunnitella opintojaan, huomioiden esimerkiksi eri opintojaksojen vaatimukset ja kokonaiskuormitus. Erityisesti tiedot auttavat opiskelijaa ymmärtämään, mitä tulee oppia ja miten (millä tasolla) tulee oppia. Näin ollen ne auttavat opiskelijaa suuntaamaan oppimistaan tavoitteiden mukaisesti.

Mitä tarkemmin opiskelija oppii kohdentamaan oppimistaan ja käyttämiään opiskelustrategioita suhteessa oppimisen tavoitteisiin, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on onnistua opinnoissaan ja saavuttaa oppimiselle asetettuja tavoitteita. Mitä vähemmän näitä ennakkotietoja opiskelijalle annetaan, sitä riippuvaisempi hän on opettajasta oppimisensa ohjaajana. Tarjoamalla nämä olennaiset oppimisjaksoja koskevat tiedot tuetaan opiskelijan omaa tavoitteellisuutta, itseohjautuvuutta ja kykyä onnistua opinnoissaan.

Oppimisen taitojen kehittyminen vahvistaa opiskelijan minäpystyvyyttä ja motivaatiota. Korkean minäpystyvyyden on havaittu olevan yhteydessä parempaan tunteiden säätelyyn (Galla & Wood 2012), joka on yhteydessä opinnoissa menestymiseen. Sen on havaittu vaikuttavan myös tavoitteenasetteluun ja opintoihin sitoutumiseen. Opiskelijat, joilla on korkea minäpystyvyys, asettavat itselleen korkeampia tavoitteita eivätkä pelkää epäonnistumista ja ovat sitoutuneempia tehtävien saavuttamiseen kuin opiskelijat, joilla minäpystyvyys on alhaisempaa (Zimmerman 2000). Oppimisen taidot, minäpystyvyys ja motivaatio ovat korkeakouluopinnoissa ja jatkuvan oppimisen polulla keskeisiä teemoja.

Opintojaksojen osaamistavoitteiden ja arvioinnin kriteerien selkeys ja läpinäkyvyys helpottavat oppimisen tuen suunnittelua ja järjestelyjä. Ne mahdollistavat, että esim. erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muut oppimisen tuen sidosryhmät voivat hahmottaa opintojakson kokonaisuutta paremmin. Ne edistävät myös arvioinnin oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta sekä palvelevat opiskelijaa epäselvissä kysymyksissä.  

Ydinosaamisen kuvaaminen opettajan työvälineenä

Opintojaksojen tavoitteiden ja vaatimustason osaamisen kuvaaminen on opettajille tuttua puuhaa. Kyse on oppimisjakson ydinainesanalyysin tekemisestä. Ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä on syytä puhua myös ydinosaamisen analyysista. Tässä pitäydyn käsitteessä ydinaines Karjalaisen ja Jaakkolan (1999) mukaisesti. Ymmärrän käsitteen kuitenkin laajasti myös osaamista sisältävänä. Ydinainesanalyysi edellyttää opettajalta kokonaisvaltaista ja syvällistä oppiaineksen ja osaamisen sekä alaan liittyvän geneerisen osaamisen hallintaa.

Ydinainesanalyysi sopii työvälineeksi opintojaksojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Se auttaa opettajaa hahmottamaan opettamansa aiheen tietojen ja taitojen väliset hierarkiat, yhteydet ja merkitykset suhteessa tuleviin opintojaksoihin, tutkinnon tavoitteisiin ja työelämätaitoihin. Ydinainesanalyysissa erotellaan ja luokitellaan opittavan aiheen ydinaines, täydentävä ja erityistietämys (Karjalainen & Jaakkola 1999).

Ydinaines pitää sisällään sellaiset tiedot ja taidot, joiden hallitseminen on välttämätöntä uusien tietojen omaksumisen kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa tietoja ja taitoja, jotka luovat pohjaa seuraaville opintojaksoille. Ydinaineksessa on mukana useimmiten teorioita, malleja ja periaatteita – harvemmin yksittäisiä faktoja. Suurin osa opintojaksosta tulisi käyttää ydinaineksen opiskeluun. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat hallitsevat opintojakson ydinaineksen ja ydinosaamisen. (Karjalainen & Jaakkola 1999.)

Täydentävä tietämys tai osaaminen kattaa esimerkiksi tietojen, taitojen, teorioiden, mallien ja periaatteiden yksityiskohtia ja laajennuksia. Rajallisten aikaresurssien takia näitä ei painoteta, eikä näitä painoteta varsinkaan ydinaineksen kustannuksella. Erityistietämys on ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen yksityiskohtia, joiden sivuuttaminen on mahdollista ydinainesosaamisen siitä kärsimättä. (Karjalainen & Jaakkola 1999.)

Pähkinänkuoressa kuvattuna ydinainesanalyysissa erotetaan Karjalainen & Jaakkolan (1999) mukaan

  • ydinaines, jonka hallitseminen on välttämätöntä jatkon kannalta ja jonka ymmärtäminen mahdollistaa syventävän / laajentavan tiedon hankkimisen,
  • täydentävä tietous, joka lisää teoreettisia yksityiskohtia ja selventää harvinaisempia sovelluksia ja
  • erityistietämys, joka syventää jonkin alueen hallintaa.

Osaamistasojen sanallistaminen on tehtävä riittävän informatiivisella ja osaamisen tasoa aidosti kuvailevalla tavalla. Tämä vaatii opettajilta vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta. Kuvailu ei saa jäädä liian geneeriseksi (esim. opiskelija hallitsee opintojakson tavoitteet kiitettävällä tasolla), vaan sen tulee sellainen, joka aidosti palvelee oppimista ja opettamista. Suuressa kuvassa tavoitteiden ja arvioinnin perusteiden kirkastaminen sekä linjakkuus valittujen oppimis- ja opetusmenetelmien kanssa lisää opettamisen ja oppimisen laatua.

Lähteet

Galla, B. M. & Wood, J. J. 2012. Emotional self-efficacy moderates anxiety-related impairments in math performance in elementary school-age youth. Personality and Individual Differences 52, 118–122. Saatavissa: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.09.012. Viitattu 30.9.2023.

Helsingin yliopisto (2008). Oppimisen arviointi. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetuksen kehittämisryhmä. Saatavissa: https://www.cs.helsinki.fi/laitos/oppimisen_arviointi.pdf . Viitattu 30.9.2023.

Karjalainen, A. & Jaakkola, E. 1999. Opetusmoniste: Akateemisen opetussuunnitelman kehittäminen. Oulun yliopisto.

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology 25, 82–91. Saatavissa: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016. Viitattu 30.9.2023.

Annakaisa Marjokorpi
Opinto-ohjaaja
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 050 438 9616

Facebooktwitterlinkedinmail