Perhevapaiden uudet tuulet

Paula Lahti

Suomessa perhevapaat ja varsinkin korvatut perhevapaat, hoitovapaa huomioiden, ovat Euroopan pisimpiä. Ansiosidonnaisen vanhempainrahan pituus vastaa muiden Pohjoismaiden tasoa, mutta pitkä, korvattu hoitovapaa poikkeaa muista Pohjoismaista – vain Norjassa on samanlainen mahdollisuus korvattuun hoitovapaaseen, ja sielläkin kesto on huomattavasti Suomea lyhyempi.

Sen sijaan vanhan lain mukaisten perhevapaiden osalta Suomen järjestelmä oli joustoiltaan Pohjoismaiden kankeimpia ja päivärahojen tulotaso jää usein pienemmäksi kuin muissa Pohjoismaissa. (SAK 2017, 2–3.) Suomessa isät käyttivät vuonna 2021 vain 11,1 % kaikista vanhempainvapaapäivistä, mikä on vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa (Tilastokeskus 2022; Vainio 2019). Asenteet ja käytännöt ovat ohjanneet pitkään äitejä käyttämään suurimman osan perhevapaista, mikä taas on huonontanut heidän ura- ja ansiokehitystään sekä heikentänyt eläkekertymää.

Perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022. Entisiin perhevapaakuvioihin verrattuna nykyisessä mallissa on uudistettu monta seikkaa, vaikka osa perhevapaan muodoista on säilytetty ennallaan. Taustatyötä ja suunnittelua on uudistusta varten tehty useita vuosia, eri hallituskokoonpanoissa ja työryhmissä. Päämääränä on ollut jakaa perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken, saada äidit palaamaan työmarkkinoille nopeammin ja isät käyttämään oikeuttaan perhevapaisiin ahkerammin, ja näin jakaa hoitovastuu perheissä tasaisesti molemmille vanhemmille. Lisäksi uudistuksen myötä huomioidaan erilaisten perhemuotojen tasa-arvoisuus järjestelmässä ja lisätään valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen. Uudistuksilla vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä pienennetään palkkaeroja sukupuolten välillä. (Eduskunta 2022; Kela 2022b.) Lähtökohtana on taustalla ollut kaikessa myös EU:n työelämän tasapaino -direktiivin aiheuttamat muutospaineet (Eduskunta 2022).

Ketä uusi laki koskee

Uutta lakia sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen ja jos perhe saa vanhempainpäivärahoja uuden lain voimaanastumisen jälkeen, 1.8.2022 alkaen. Adoptiotilanteissa uusi laki koskee perheitä, joissa lapsi on otettu hoitoon aikaisintaan 31.7.2022, ja tällöin vanhempainrahaa on alettu maksaa elokuun alusta lähtien. (Kela 2022b.)

Äitiysrahasta raskausrahaksi

Synnyttävä vanhempi, joka on vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti, on oikeutettu raskausrahaan, jonka kesto on 40 arkipäivää. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin, pois lukien arkipyhät. Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivältä riippumatta lapsen todellisesta syntymähetkestä. Jos lapsi syntyy ennen kuin työntekijä on ehtinyt jäädä raskausvapaalle, alkaa maksu heti syntymää seuraavasta arkipäivästä. Raskausvapaa aloitetaan yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, mutta työnantajan kanssa on niin haluttaessa mahdollista sopia myöhäisemmästä alkamisajankohdasta. Raskausvapaalle täytyy kuitenkin jäädä viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Raskausrahapäiviä ei voi siirtää myöhemmin pidettäviksi, eikä niitä voi pitää useammassa jaksossa. (Glad 2022; Miettinen 2022, 8; Sivista 2022.)

Erityisäitiysvapaa on muuttunut nimeltään eritysraskausvapaaksi, mutta sääntely on pysynyt muuttumattomana. Erityisraskausrahaa on mahdollista saada, jos raskaana oleva on työkykyinen, työssä on vaaratekijöitä, jotka eivät ole vältettävissä, eikä työnantaja pysty järjestämään raskauden ajaksi muita työtehtäviä. Erityisraskausrahaa on mahdollista saada, jos joutuu ennen varsinaisen raskausrahan saamista jäämään pois töistä kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuville taudeille altistumisen vuoksi. Erityisraskausrahaa maksetaan varsinaisen raskausrahakauden alkuun asti, eikä se vähennä varsinaista raskausrahaa. (Kela 2022b; Miettinen 2022, 9). Erityisraskausvapaa on palkatonta. 

Vanhempainvapaa ja vanhempainrahapäivien jakaminen

Synnyttävä vanhempi voi jatkaa vanhempainvapaalle heti raskausvapaan päätyttyä, vaikka lapsi ei olisi vielä syntynyt, ja toinen vanhempi voi aloittaa vanhempainvapaan heti, kun lapsi on syntynyt. Vanhempainvapaaseen on oikeutettu, jos on lapsen vanhempi ja huoltaja (biologinen tai adoptiovanhempi), ja tämän lisäksi täytyy myös hoitaa lasta ja olla pois työstä. (Glad 2022; Kela 2022a)

Kela maksaa yhdestä lapsesta vanhempainrahaa 320 arkipäivää, noin 13 kuukautta. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jakautuvat vanhempien kesken tasan, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää (Kela 2022a). Monikkoperheissä vanhempainvapaan arkipäiviin lisätään yhteensä 84 päivää yhtä useampaa lasta kohti. Vanhempien kannattaa suunnitella yhdessä, kuinka he aikovat päivät jakaa ja hoidetaanko lasta samanaikaisesti vai erikseen (Miettinen 2022, 13).

Kummallekin vanhemmalle on ”korvamerkittynä” 97 arkipäivää vanhempainvapaan 320 päivästä, mutta omasta vanhempainrahapäivien 160 päivän kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle enintään 63 arkipäivää (Kela 2022b). Lasta hoitavaksi henkilöksi luetaan puolisot, jotka eivät ole lapsen vanhempia sekä lapsen mahdollinen muu huoltaja. Päiviä voi luovuttaa usealle kriteerit täyttävälle henkilölle. Myös luovutetuilla henkilöillä on vanhempainpäivärahan maksun edellytyksenä, että he todellisuudessa hoitavat lasta ja ovat sen vuoksi pois työstä (Miettinen 2022, 12).  

Keskenmenon tai raskauden keskeytyksen tilanteissa, kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää, raskaana olevalla on oikeus raskausrahaan 40 arkipäivältä sekä vanhempainrahaan 65 peräkkäiseltä arkipäivältä heti raskausrahakauden perään (Miettinen 2022, 14).

Vanhempainrahaa ei voi jatkossa enää saada työssäoloajalta (pl. osa-aikainen vanhempainvapaa, josta jäljempänä lisätietoa), vuosiloman ajalta tai muun palkallisen vapaan ajalta (Miettinen 2022, 15).

Vanhempainvapaan pitäminen jaksoissa ja osa-aikainen vanhempainvapaa

Vanhempainrahaa voi saada joustavasti siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Vapaata voidaan pitää enintään neljässä jaksossa, joiden keston tulee olla vähintään 12 arkipäivää. Jaksoista tulee sopia etukäteen työnantajan kanssa (Miettinen 2022, 12).

Vanhemmille voidaan maksaa vanhempainrahaa samanaikaisesti enintään 18 arkipäivältä, sillä edellytyksellä, että he hoitavat lasta ja

  • molemmat ovat vanhempainvapaalla
  • toinen on raskausvapaalla ja toinen vanhempainvapaalla tai
  • toinen on vanhempainvapaalla ja toinen osittaisella vanhempainvapaalla

(Kela 2022a).

Osittaista vanhempainvapaata voi käyttää uuden järjestelmän myötä joustavammin kuin ennen. Myös osittaisen vanhempainvapaan osalta oikeus päättyy lapsen täyttäessä kaksi vuotta. Osa-aikaista vanhempainrahaa saa, jos työskentelee maksimissaan viisi tuntia päivässä, jolloin on oikeus 50-prosenttiseen vanhempainrahaan. Jos tekee työtä osan viikosta tai osan kuukaudesta, on oikeutettu vanhempainrahaan täysimääräisenä niiltä päiviltä, kun ei ole työssä. Vanhempien ei tarvitse tehdä osa-aikatyötä samaan aikaan, ja käytännön toimintatavoista voidaan muutenkin sopia vapaasti. Osa-aikatyöskentelyn vähimmäispituutta ei ole säädelty, vaan vapaasta sovitaan yhdessä työnantajan kanssa (Glad 2022; Kela 2022b; Miettinen 2022, 16).

Hoitovapaa, eli kotihoidon tuki ja osittainen hoitovapaa (työajan lyhentäminen)

Kotihoidon tukea voi saada, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää, eli kun lapsi on 6,5 kuukauden ikäinen. Hoitovapaa on tarkoitettu alle 3-vuotiaan samassa taloudessa vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi. Kumpi tahansa vanhempi voi jäädä hoitovapaalle, tai myös vanhemman puoliso – ei kuitenkaan samanaikaisesti (Glad 2022). Toinen vanhemmista voi kuitenkin pitää hoitovapaata samaan aikaan kuin toinen on raskaus- tai vanhempainvapaalla. Adoptiotilanteessa hoitovapaalla voi olla siihen asti, kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta, enintään siihen asti, kun lapsi aloittaa koulun. Tukea ei makseta alle kuukauden pituiselta jaksolta, eikä vanhempainrahaa ja kotihoidon tukea voi saada samanaikaisesti saman lapsen perusteella – eri lapsen perusteella se voi kuitenkin tulla kysymykseen. Hoitovapaata ja vanhempainvapaata voidaan käyttää vuorotellen (Miettinen 2022, 22). Hoitovapaalle jäämisestä tulee keskustella työnantajan kanssa, sillä työnantaja myöntää vapaan.

Osittaista hoitovapaata on mahdollista käyttää, jos on ollut saman työnantajan työssä vähintään kuusi kuukautta edeltävän 12 kuukauden aikana.  Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen alkaa vanhempainrahakauden päättymisestä ja kestää sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsen toinen lukuvuosi peruskoulussa päättyy. Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmilla oikeus säilyy 18 vuoden ikään saakka. Osittaisen hoitovapaan sääntelyyn ei ole tullut muutoksia. (Miettinen 2022, 22.)

Muutoksiin tottuminen vie aina aikaa

Johtavatko lainmuutokset haluttuun suuntaan perhevapaiden tavoitteiden kanssa? Vaikka perhevapaauudistusta on valmisteltu ja odotettu kauan ja oli tarve saattaa perhevapaat tälle vuosituhannelle, vie uudistuksiin sopeutuminen aina aikansa. Tarvitaan sopeutumista ja asenteiden työstämistä perheissä, työpaikoilla ja myös yhteiskunnassa, ennen kuin vanhempainvapaan jakaminen tasaisesti, tai edes tasaisemmin, sujuu luontevasti. Tällä hetkellä on usein vielä naisilla vastassaan työmarkkinoilla pelko, että avoimeen työpaikkaan palkataan mieluummin mies, joka ”ei ole heti jäämässä perhevapaalle” ja aiheuttamassa kustannuksia työnantajalle.  

Olisiko sitten ollut syytä kiintiöittää päivät tarkemmin kummallekin vanhemmalle, ilman päivien luovuttamisen mahdollisuutta, kuten esimerkiksi Ruotsissa on ollut käytäntö jo 10 vuotta? Tällä tavoin olisi ainakin selkeämmin ohjattu perheitä vapaiden tasapuoliseen jakamiseen. Tosin Ruotsin mallikaan ei takaa tasaista jakoa – siellä isistä vain vajaa kolmannes käyttää kokonaisuudessaan vanhempainvapaapäivänsä (Vainio 2019).

Miksi kotihoidontukeen ei tehty muutoksia perhevapaauudistuksen myötä? Alun perin muutoksen oli tarkoitus sisältää myös muutoksia yli kaksivuotiaiden lasten kotihoidontukeen, mutta hallitus ei päässyt asiasta yksimielisyyteen, joten tuki jätettiin ennalleen. Tällä kotihoidontuen leikkauksella olisi ollut työllisyyttä lisäävä vaikutus naisten kannalta – vuonna 2020 vain 7,9 % ja vuonna 2021 vain 8,1 % kotihoidontuen saajista oli miehiä (Kela 2020; Kela 2021). Vahvistettu lakiuudistus jäikin vaille työllisyyttä tukevia muutoksia, mikä oli ainakin työmarkkinajärjestöille pettymys.

Lakiuudistuksen tarkoitus kuitenkin oli, että jokainen perhe saa itse päättää, mikä heille on sopivin ratkaisu, ja tämä uudistus on askel siihen suuntaan. Huonoin skenaario tietysti on, että uudistus ei muuta mitään, vaan isät luovuttavat äideille luovutettavissa olevan osuuden omista vanhempainvapaistaan ja käyttävät itse päiviä samaan malliin kuin entisen lain aikanakin on niitä käytetty. Työnantajien myönteisellä suhtautumisella perhevapaisiin tulee olemaan iso merkitys siihen, miten perheet alkavat vanhempainpäivänsä jakaa.

Lähteet

Eduskunta 2022. Lakihankkeiden tietopaketit, Perhevapaauudistus. Saatavissa: eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/perhevapaauudistus.aspx. Viitattu 2.9.2022.

Glad, L. 2022, Duunitori, etuudet ja oikeudet, vanhempainvapaan faktat hukassa? Näin uudistus muutti perhevapaata – katso miten sen voi jakaa ja paljonko tukia saa. Saatavissa: www.Duunitori.fi/tyoelama/vanhempainvapaa. Viitattu: 7.10.2022

Kela 2020. Lapsiperhe-etuustilasto 2020. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/330043/Kelan_lapsiperhe_etuustilasto_2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Viitattu 18.10.2022.

Kela 2021. Lapsiperhe-etuustilasto 2021. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/343364/Kelan_lapsiperhe_etuustilasto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 18.10.2022.

Kela 2022a. Lapsiperheille. Saatavissa: https://www.kela.fi/lapsiperheet. Viitattu 2.9.2022.

Kela 2022b. Perhevapaauudistus 2022. Saatavissa: https://www.kela.fi/perhevapaauudistus. Viitattu 2.9.2022.

Miettinen, K. 2022. Perhevapaauudistus ja uusi perhevapaajärjestelmä -webinaari. EK-tieto.

SAK 2017. Perhevapaiden kansainvälinen vertailu 2-2017. Saatavissa: https://www.sak.fi/serve/bWVkaWEvNTA4NC9maWVsZF9maWxl Viitattu: 18.10.2022.

Sivista 2022. Yksityisen opetusalan työehtosopimus (8.9.2022-31.3.2024, 23-24). Saatavissa: https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2022/09/Yksityinen-opetusala-TES-2022_2024-FINAL.pdf. Viitattu 2.9.2022.

Tilastokeskus 2022. Isät tilastoissa 2022, Isien työllisyys ja perhevapaiden käyttö. Saatavissa: https://stat.fi/tup/poimintoja-tilastovuodesta/isat-tilastoissa.html. Viitattu 7.10.2022.

Vainio, S. 2019. Raportti: Suomalaisisät käyttävät vähiten isyysvapaita Pohjoismaissa – isien mielestä lastenhoito menee kodeissa tasan, äitien mielestä ei. Saatavissa: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006306902.html. Viitattu 7.10.2022

Paula Lahti
palkkasuunnittelija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 808 6613

Facebooktwitterlinkedinmail