TäsmäKoulutuksella osaamista yrityksiin

Paula Oja
Kirsi Vuotila

Kuvituskuvassa noppia, joissa erilaisia taitoja

TäsmäKoulutus on yritysten henkilöstön osaamisen päivittämiseen räätälöityä koulutusta, joka on yrityksen ja TE-hallinnon yhdessä rahoittamaa. Centria toteuttaa yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen suunnattuja TäsmäKoulutuksia yhteistyössä yritysten, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa.

Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen on tärkeää yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Työntekijöillä on tarve oppia uusia toimintatapoja ja ohjelmistoja; toimialan muutoksissa on tärkeää pysyä ajan hermoilla ja yritysten tulee kehittyä muuttuvissa olosuhteissa nopeastikin. Poikkeustilan tuomat haasteet ovat tuoneet monelle yritykselle eteen yllättävän muutostilanteen, jossa toimintaa pitää pystyä kehittämään pikaisesti. Ilman yllättäviä tekijöitäkin on tarpeen kehittää yrityksen toimintaa, ajantasaistaa osaamista tai hyödyntää uutta teknologiaa, jotta yritys pysyy kilpailukykyisenä ja kannattavana.

Yrityksen toiminnan kehittämiseen on monia tapoja. Usein se lähtee henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi syntyy joko uusien osaajien rekrytointitarve tai tarve olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen, mihin on saatavilla esimerkiksi erilaisia tutkintokoulutuksia, pätevyyksiä, muuntokoulutuksia, sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. Aina tarvittavaa koulutusta ei kuitenkaan ole valmiina tai saatavilla, vaan tarvitaan juuri tiettyyn osaamisen tarpeen kehittämiseen räätälöityä laajempaa yrityskohtaista koulutusta. Muuttuvat toimintaympäristöt voivat vaatia henkilöstön osaamisen kehittämistä nopeasti ja yrityskohtaisen koulutuksen järjestäminen on myös kustannuskysymys. Yritys voi tarvita taloudellista tukea, jotta tarvittava muutos toiminnassa mahdollistuu.

TäsmäKoulutus osaamisen kehittämisen välineeksi

Taloudellista tukea osaamisen kehittämiseen on yrityksen mahdollista saada esimerkiksi ELY-keskusten kautta. TäsmäKoulutus on yrityksen ja TE-hallinnon yhdessä rahoittamaa yhteishankintakoulutusta, joka on räätälöity yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin päivittämään yrittäjän tai yrityksen työntekijöiden osaamista ja ehkäisemään lomautuksia ja irtisanomisia. Se soveltuu hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille. TäsmäKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai niiden osia, eikä se ole tavanomaista perehdyttämiskoulutusta, vaan osaamisen kehittämistä uusien vaatimusten ja työtehtävien tasalle. Sisällöt räätälöidään vastaamaan osallistujien kehittämistarpeita ja kehittämään heidän ammattitaitoaan muuttuvissa työtehtävissä.

TäsmäKoulutus toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Asiantuntija Rose-Marie Lillmangs Pohjanmaan TE-toimistosta toteaa, että yrityksen henkilöstökoulutusta voidaan tukea, mikäli yrityksellä on kasvusuunnitelmia tai muuten kehityshankkeita tuotannon tai toiminnan turvaamiseksi. Hänen mukaansa TäsmäKoulutuksen tarkoitus on tukea yrityksen kasvua ja kehitystä sekä turvata työpaikat. Näin ollen tavallista henkilöstökoulutusta ei tueta. Koulutusta voidaan järjestää yhdelle tai useammalle henkilölle, joten se sopii esimerkiksi silloin, kun henkilö siirtyy haastavampaan tehtävään ja hänen tilalleen voidaan palkata uusi työntekijä. Tällaisessa tilanteessa voidaan myös samassa yhteydessä järjestää RekryKoulutus uudelle työntekijälle. Myös kyseiseen koulutukseen on mahdollista hakea rahoitusta TE-hallinnon kautta, ja ELY-keskuksen rahoitusosuus on 70 % koulutuskustannuksista.

Lillmangs toteaa, että “TäsmäKoulutus on hyvä työkalu, jolla tuemme yrityksiä muutoksissa. Haluamme, että yritykset alueellamme kehittyvät ja kasvavat. Kasvun edellytys on, että myös henkilöstön osaaminen kehittyy. TäsmäKoulutus ja sen lisäksi RekryKoulutus on ovat erinomaisia apukeinoja, joilla voimme auttaa kasvuun. Toivomme tietenkin myös, että työpaikat pysyvät alueellamme.”

Centrian toteuttamissa TäsmäKoulutuksissa on opiskeltu muun muassa yrityksen tuotantoprosessin kehittämistä, 3D-suunnittelua ja CAM-ohjelmointia, ohjelmistoalan uusia toimintamalleja sekä asiakaslähtöistä kehittämistä. Näin on ennakoitu liiketoiminnan muuttumisen myötä tulevia osaamistarpeita.

Tarpeesta koulutukseksi

Miten yrityksen tarpeesta tulee TäsmäKoulutus? Lähtökohtana on yrityksen tarve kasvattaa henkilöstön osaamista ja sen pohjalta yrityksen tekemä koulutusesitys TE-hallinnolle. TE-hallinto osallistuu yhteistyössä yrityksen kanssa koulutuksen suunnitteluun. Koulutusorganisaatio voi olla mukana jo suunnitteluvaiheessa, mikäli yrityksellä on tiedossaan jo koulutuskumppani, ja se tarvitsee tukea koulutussuunnitteluunsa. Tarjousvaiheen jälkeen tarkennetaan koulutuksen yksityiskohdat ja yritys esittää koulutuksen osallistuvat henkilöt. Koulutuksen sisällöt, toteutus ja kesto räätälöidään vastaamaan tarvetta. Koulutus sisältää yleensä tietopuolista opetusta lähi- ja/tai etäopetuksena sekä opitun soveltamista omaan työhön. TE-hallinnon 50-70 % maksuosuus yrityksen koosta ja liikevaihdosta riippuen mahdollistaa monelle yritykselle koulutuksen toteuttamisen.

Centria on toteuttanut useita TäsmäKoulutuksia, ja myös koulutuksen järjestäjän näkökulmasta TäsmäKoulutukset ovat tehokkaita osaamisen kehittämisen keinoja. Koulutus rakennetaan asiakkaan tarpeen pohjalta, jolloin keskitytään juuri tarvittaviin sisältöihin ja yritykselle sopiviin opetusmenetelmiin ja toteutustapaan. Yrityksellä on paras tietämys, mitä osaamista he tarvitsevat ja koulutuksen järjestäjän tehtävänä on koulutuksen suunnittelu näiden tarpeiden mukaisesti. Yhdessä mietitään sopivimmat kouluttajat, toteutustavat ja opetusmenetelmät sen mukaan, mitä halutaan kehittää. Centrian rooli kouluttajana toimimisen lisäksi on koko koulutusprojektin hallinta, ja tämä usein jo helpottaa yrityksen työkuormaa. Koulutuksen järjestäjä huolehtii yrityksen puolesta koulutusprojektin kokonaisuuden hallinnan sekä mahdolliset alihankittavat koulutusosiot toisilta palveluntarjoajilta yrityksen toiveiden mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen on prosessi

Innomac Oy:llä on menossa TäsmäKoulutus prosessien kehittämiseen liittyen. Innomac Oy:n toimitusjohtaja Pasi Vuohelainen on tyytyväinen TäsmäKoulutukseen ja toteaa, että heille TäsmäKoulutus on ollut hyvä keino lisätä osaamista. ”Haimme ratkaisua osaamisvajeeseen ja TäsmäKoulutus on tuonut henkilöstölle tarvittavaa uutta osaamista.” Vuohelainen toteaa, että koulutuksesta on saanut hyviä käytännön vinkkejä. TäsmäKoulutukseen sisältyy yleensä tietopuolista opetusta sekä työssäoppimista työpaikalla, jolloin tietopuolinen opetus ei jää irralliseksi, vaan viedään yrityksen toimintaan työssäoppimisen kautta. Koulutuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan se voi vaihdella tarpeen mukaan. Vuohelainen korostaakin koulutuksen keston merkitystä: “Koulutus on prosessi, jonka tulee olla riittävän pitkä, jotta asioita ehditään viedä käytäntöön”.

Koulutusta ei tarvitse toteuttaa peräkkäisinä päivinä, vaan kesto voi olla esimerkiksi vuoden ajalle aikataulutettuja lähi-, etä- ja työssäoppimispäiviä, joiden aikana oppimisprosessi etenee ohjatusti ja tavoitteellisesti. Tietopuolinen opetus lisää osaamista uusiin aiheisiin ja työssäoppimisen aikana opittua viedään käytäntöön ja kehitetään osaamista työpaikalla.

TäsmäKoulutuksessa prosessien hallinnan kouluttajana toimiva Centrian TKI-koordinaattori, Lean-asiantuntija Elisa Saarela toteaa, että TäsmäKoulutuksessa etsitään uusia lähestymistapoja vakiintuneisiin toimintatapoihin, mikä haastaa ja kehittää myös kouluttajaa. Saarelan mukaan TäsmäKoulutus soveltuu hyvin esimerkiksi prosessikehittämisen koulutuksiin. Työntekijöiden yksilölliset kehitystarpeet voidaan huomioida ja niitä voidaan kehittää henkilökohtaisen ohjauksen avulla, mutta samalla voidaan kehittää yrityksessä laajempaa kokonaisuutta. Saarela korostaa, että yrityksen johdon sitoutuminen prosessikehitykseen liittyvässä koulutuksessa on todella tärkeää, jotta koulutukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

TäsmäKoulutus voi olla osa laajempaa yrityksen kehittämistä. Esimerkiksi ELY-keskuksen Pk-yrityksien kehittämis- ja rahoituspalveluja on mahdollisuus yhdistää yhteishankintakoulutukseen. Jos yrityksellä on tarpeita TäsmäKoulutukseen, voi se olla yhteydessä TE-toimistoon tai koulutusorganisaatioihin, jotka auttavat mielellään koulutustarpeen täsmentämisessä. TäsmäKoulutus voi olla ratkaisu muuttuneiden tilanteiden tuomiin haasteisiin, ja sillä voidaan kehittää juuri sitä osaamista, mitä yrityksessä tarvitaan.

Lähteet:

TE-palvelut. TäsmäKoulutus. Saatavilla URL: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/ta_koulutukset/tasmakoulutus/index.html Luettu 7.10.20.

Paula Oja
Koulutuspäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2721

Kirsi Vuotila
Koulutuspäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 632 4341

Facebooktwitterlinkedinmail