Itsearvioinnista eväitä ammattikorkeakoulun toiminnalle

Heli Lauronen

kuvituskuva, tarkistuslista

Ammattikorkeakouluilla on ammattikorkeakoululakiin (932/2014) pohjautuen velvollisuus arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa sekä niiden vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulun on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulokset.

Käytännössä useimmat korkeakoulut osallistuvat kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämiin arviointeihin. Centria-ammattikorkeakoulu on auditoitu Karvin toimesta vuonna 2016. Seuraava auditointi ajoittuu vuodelle 2022. Karvi on julkaisut Korkeakoulujen auditointikäsikirjan 2019-2024, jossa periaatteet ja ohjeistukset auditoinnin toteuttamiseksi on esitelty selkeästi. Tällä ns. kolmannella kierroksella auditoinnin painopisteinä ovat opiskelijakeskeisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Auditoinnin dokumentaatio laaditaan julkiselle digitaaliselle alustalle, jolloin auditointitulokset ovat myös toisten korkeakoulujen hyödynnettävissä.

Tuleva auditointi pitää sisällään Centrialle kaksi merkittävää tehtävää, jotka tulee olla tehtynä ennen tuota varsinaista auditointikäyntiä vuonna 2022. Ensinnäkin korkeakoulussa on tehtävä itsearviointi kattaen kaikki auditoinnin osa-alueet. Arviointialueita on kolme pakollista ja näiden lisäksi korkeakoulu saa itse valita yhden arviointialueen. Osaamista luova korkeakoulu –arviointialue keskittyy koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen sekä koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen. Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu –arviointialueen painopisteet ovat yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja vaikuttavuuden johtamisessa. Tällä alueella keskitytään erityisesti TKI-toiminnan ja taiteellisen toiminnan sekä toiminnan uudistumista tukeviin menettelyihin. Kolmas arviointialue kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu keskittyy laatujärjestelmän hyödyntämiseen strategisessa johtamisessa, laatujärjestelmän tavoitteisiin ja kehittämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Neljäs alue, oppiva korkeakoulu, on korkeakoulun itse valitsema alue, joka nähdään korkeakoulun profiilin tai strategian kannalta keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

Toinen keskeinen tehtävä ennen varsinaista auditointia on se, että korkeakoulun on hyödynnettävä vertaisoppimista ja esitettävä kuvaus vertaisoppimisen suunnittelu- ja toteutusprosessista sekä arvioitava itse prosessin toteutumista. Korkeakoululla on vapaat kädet valita vertaisoppimisen aihe ja kumppaniorganisaatio.

Auditointiin valmistautuminen on aloitettu itsearvioinnin suunnittelulla. Itsearviointi tullaan toteuttamaan 2-3 tunnin mittaisilla työpajoilla, joista ensimmäiset pidetään mahdollisesti jo tämän vuoden puolella. Työpajojen tulosten perusteella laaditaan yksi raportti toimitettavaksi Karville vuoden 2022 alkupuoliskolla. Työpajoissa käytyjä keskusteluja voidaan hyödyntää myös valinnaisen arviointikohteen valinnassa sekä vertaisoppimisen aiheen ja kumppanin määrittelyssä.

On hyvä kuitenkin muistaa, että auditointi on vain osa toiminnan kehittämistä. Centrian toimintaprosessien kuvaaminen on aloitettu ARC-ohjelmistoa hyödyntäen jo viime vuonna. Centrian ydinprosesseihin Oppijan polku, Tutkimus ja kehittäminen sekä Liiketoimintapalvelut liittyvien alaprosessien kuvaamiset ovat menossa. Samoin ydinprosesseja tukevien Johtamisprosessin ja muiden tukiprosessien kuvaamiset on aloitettu. Prosessikuvausten lisäksi myös mm. Centrian toimintakäsikirjan päivitystyö on meneillään.

Heli Lauronen
Laatupäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
puh. 040 729 9954

Facebooktwitterlinkedinmail