Averkosta Oppimispalveluiksi – mitä ja miksi?

Anna Pulkkinen

Oppimispalvelut aloitti Centriassa syksyllä 2019. Oppimispalvelut kokoaa jatkuvaan oppimiseen, opinto-ohjaukseen ja pedagogiseen kehittämiseen liittyvät teemat yhden toiminnon alle. Mistä kokonaisuudessa on kyse?

Korkeakoulujen rahoitusmallista globaaleihin megatrendeihin

Termi jatkuva oppiminen on vilahdellut erilaisissa keskusteluissa ja raporteissa muutaman vuoden ajan, ja se on nostettu Rinteen hallitusohjelmaan strategisen kokonaisuuden Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi alle (Valtioneuvosto 2019). Jatkuvan oppimisen kokonaisuutta korostetaan myös ammattikorkeakoulujen uudistuneessa rahoitusmallissa, joka tulee voimaan vuonna 2021. Tällöin jatkuvan oppimisen osuus uudessa rahoitusmallissa kasvaa nykyisestä 5 prosentista 9 prosenttiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018).

Uudessa rahoitusmallissa myös tutkintojen painoarvo kasvaa aikaisemmasta, kun niiden osuus rahoituksesta muuttuu 34 prosentista 56 prosenttiin. Rahoitusmalliin on lisäksi sisäänrakennettu nopeampaa valmistumista korostavia rahoitustekijöitä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Tämä aiheuttaa entistä suurempia haasteita opintojen ohjaukselle, ja on vielä aiempaa tärkeämpää saattaa opiskelijat valmistumaan tavoiteajassa.

Digitalisaatiokin haastaa koulutuksen mm. osaamistavoitteiden, opettajan roolin muuttumisen, koulutuksen toteuttamisen, pedagogiikan ja välineiden suhteen. Opiskelijoiden tulisi saada eväitä työskennellä maailmassa, jota emme vielä tunne ja työtehtävissä, joita ei kaikilta osin ole vielä olemassakaan. Koulutuksessa digitalisaatio nähdään pedagogisen kehittämisen mahdollisuutena, ei itsetarkoituksena.

Averkosta Oppimispalveluiksi

Centria-ammattikorkeakoulussa todettiin näiden kolmen asian liittyvän tiiviisti yhteen ja tukevan toinen toisiaan, jos ne koottaisiin yhteisen sateenvarjon alle. Siksipä lukuvuonna 2018 – 2019 käytiin tiiviitä keskusteluja organisoitumismalleista ja -vaihtoehdoista. Lukuvuoden lopun häämöttäessä päädyttiin oheiseen opetusjohtajan luonnostelemaan kuvaan kokonaisuudesta:

Uusi kokonaisuus aloitti toimintansa Centria-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019. Kyse ei ole uudesta toiminnosta, vaan jo pitkään toimineeseen Averko eOppimiskeskukseen, joka oli jo aiemmin vastannut jatkuvaan oppimiseen ja digipedagogisen kehittämiseen liittyvistä osa-alueista, kytkettiin uutena kokonaisuutena opinto-ohjaus ja päätoimiset opinto-ohjaajat. Samalla todettiin, että aiempi nimi ei enää parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa kokonaisuutta, ja päädyttiin nimeen Oppimispalvelut.

Oppimispalvelut vastaa siis Centriassa ohjauksen, jatkuvan oppimisen ja pedagogisen kehittämisen koordinoinnista. Jokaiselle näistä vastuualueista on nimetty palveluvastaava, joka kehittää toimintaa yhdessä muiden tiimiläisten kanssa. Luonnollisesti yhteistyötä Centrian koulutusten ja muiden osapuolten kanssa tarvitaan ja tehdään jatkuvasti. Yhteistyön muotoja ovat tiiviin vuoropuhelun lisäksi koko ammattikorkeakoulun kattavat tiimit: opotiimi, joka kokoaa ohjauksen toimijoita, hyvinvointitiimi, jossa keskitytään korkeakouluyhteisön hyvinvointia tukeviin asioihin, jatkuvan oppimisen tiimi, joka vastaa jatkuvan oppimisen kehittämisestä ja koordinoi toisen asteen yhteistyötä, opetusteknologiatiimi, jossa teemoina ovat oppimisen digitaaliset ratkaisut, sekä digimentorit, jossa ovat mukana kaikkien koulutusalojen edustajat koulutuksen digitalisaatiota edistäen.

Parhaillaan oppimispalveluissa laaditaan Centrian opetuksen strategiseen toimintaohjelmaan kiinteästi kytkeytyviä kehittämissuunnitelmia. Jatkuvan oppimisen tiimissä kartoitetaan nykyisiä toisen asteen yhteistyön muotoja ja laaditaan koko ammattikorkeakoulun kattavaa toimintasuunnitelmaa. Samaan aikaan pohditaan ratkaisuja uudistuvan rahoitusmallin tuomiin haasteisiin kehittämällä avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa. Ohjaustiimi on koonnut ohjaukseen liittyviä kehittämiskohteita, joita ovat mm. uraohjaus, digiohjaus ja opiskelijakeskeisyys. Samalla päivitetään muiden ohjaustoimijoiden kanssa ammattikorkeakoulun ohjaussuunnitelmaa, jossa pyritään työnjaon, vastuiden ja tehtävien selkeyttämiseen. Myös digiohjaukseen ja eOpintopalveluiden kehittämiseen liittyviä toimia mietitään yhteistyössä Centrian opiskelijapalveluiden kanssa. Pedagogisen kehittämisen tiimi puolestaan suunnittelee yhdessä koulutusohjelmien kanssa laajaa opetussuunnitelmauudistusta, uuden oppimisalustan käyttöönottoa sekä monimuoto-opetuksen kehittämistyötä.

Mitä sitten tapahtui Averkolle? Yli kahden vuosikymmenen ajan kansallisesti ja kansainvälisestikin tunnetusta ja tunnustetusta kehittämistyöstä ja brändistä haluttiin pitää kiinni, ja Averko jää edelleen elämään Centria-ammattikorkeakoulun yhteisen verkko-opintojen – Averko-opintojen – nimessä.

Lähteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018. Luovuutta, dynamiikkaa ja toimintamahdollisuuksia. Saatavissa: https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf/44cd4514-8627-1ba7-029f-4ab712f40763/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf.pdf.

Valtioneuvosto. 2019. Pääministeri Rinteen hallitusohjelma 2019. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma.

Anna Pulkkinen
Kehittämispäällikkö (eOppiminen)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0084

Facebooktwitterlinkedinmail