Työelämä muuttuu, muuttuuko osaamisesi?

Leena Toivanen 
Hanna Lahnalampi 

Megatrendit suuntaavat tulevaisuuden työtä kohti monialaista ja merkityksellistä aikaa. Y-sukupolvi, eli 1980-1995-luvulla syntyneet, valtaavat noin puolet työvoimasta jo vuonna 2020. Tämä sukupolvi tuo työelämään mukanaan oman yhteisöllisen, omaehtoisen ja digitaalisuuden kanssa kehittyvän maailmankuvansa. Osaamistarpeet ja kykyjen soveltaminen nousevat avainasemaan työtehtävien muuttuessa digitalisaation myötä. Työelämä kohdistaa yksilöön moniosaajuuden vaatimuksen, joka voi aiheuttaa paineita erityisesti nuorille, jotka ovat siirtymässä työelämään.  

Koulutuksen alkutaipaleella oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet voivat olla vielä epäselviä. Kokemuksen ja tiedon kautta nuorelle avautuu laaja käsitys eri alojen tehtävistä ja osaamisvaatimuksista. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on pysyä työelämän osaamistarpeiden ajan hermolla. Samaan aikaan opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on suuri vastuu antaa nuorelle aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Kun ohjaus perustuu positiiviseen, vahvuuksiin perustuvaan vuorovaikutukseen, nuoren itsetuntemus ja reflektiotaidot kohentuvat. Nuorten siirtyminen koulutuksesta työelämään on uusi ja haastava tilanne, johon he kaipaavat tukea. Omien osaamisten ja taitojen tunnistaminen ja käyttäminen ulkopuolisten paineiden alla opettaa nuorelle niin omasta itsestään kuin työelämästäkin.  

Nykyaikainen osaamisidentiteetti muodostuu useista tekijöistä: koulutus, harrastukset, työelämä, sosiaalinen media, taidot, kyvykkyys, pätevyys, luonteenpiirteet, saavutukset, asiantuntemus ja elämänkokemus ovat kaikki arvokkaita taitojen lähteitä. Perinteisen ammatti-identiteetin muodostamisen sijaan on tärkeää, että nuori tunnistaa ja tuo esiin laajaa ja sovellettavaa osaamista. Työpaikkoja syntyy ja katoaa sekä päivittyy nopeammin kuin koskaan ennen, jonka vuoksi omaa osaamista täytyy voida muokata erilaisiin tarpeisiin. Samalla verkostot ja yhteistyö tuovat työhön puuttuvan palan.

Kun nuori pääsee tutustumaan käytännön työhön ja tehtäviin junioritasolta senioritasoon asti, hänelle muodostuu kattava käsitys alan osaamisvaatimuksista. Samalla oman osaamisen kehittymiskohteet selkeytyvät. Erityisesti teknologialähtöisissä töissä laaja yleiskäsitys toimialasta mahdollistaa vahvan pohjan ammatilliselle kasvulle. Työelämä hakee moniosaajaa, mihin nuoren on vaikea vastata, jos omien kykyjen potentiaalia ei ole tunnistettu 

Oikeus koulutusta vastaavaan työhön vai työtä vastaavaan koulutukseen? 

Nuori peilaa omaa osaamistaan ja kykyjään ympäristönsä, eli opetus- ja ohjaushenkilöstön, oppimisympäristön ja vertaisryhmien sekä työelämän kautta. Nuoren kykyjen tunnistaminen ja osaamisidentiteetin kasvun tukeminen ovat tärkeässä roolissa työelämään siirtyessä, ja voivat jopa ehkäistä syrjäytymistä. Vahva usko omien taitojen kehittämiseen muodostuu rakentavan palautteen ja onnistumiskokemusten yhteistyössä. Tutkinto voi olla vain ponnahduslauta, mutta koulutuksen aikana muodostuva uusiutumiskyky kantaa koko uran läpi. 

Opintojen aikainen yritysyhteistyö ja verkostojen muodostuminen selkeyttävät nuorelle oman tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kun nuoret pääsevät mataliin organisaatioihin tekemään töitä tai harjoittelua vanhempien asiantuntijoiden kanssa, he omaavat hyvät mahdollisuudet terveen ammattiosaamisen luomiseen ja sitä kautta pääsevät elinikäiselle oppimisen polulle. Aito, yritysten tarpeisiin ja toimintaan perustuva oppiminen takaa mahdollisuudet kehittää työelämässä tarvittavia taitoja. Samalla se opettaa opiskelijalle oman työuransa aktiivista johtamista ja hyvinvoinnista huolehtimista.  

DUDE – Do yoUr own DiligencE -hanke osallistui Nuorisotutkimuspäivien työryhmään ”Biokapitalismin ja prekarisaation puristuksissa – nuoret muuttuvilla työmarkkinoilla”. Hankkeen pitämän puheenvuoron aiheena oli ”Ammatti-identiteetin muodostuminen IT-alalla”. Nuorisotutkimuspäivillä tutustuttiin nuoren osallisuuteen yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Työryhmissä pureuduttiin nuorten koulutus- ja uravalintoihin, uraohjaukseen ja yhteiskunnan rooliin hyvän elämän muodostumisessa. DUDE poikkesi muiden esitysten annista tuomalla esiin erityisesti tiiviin yritysyhteistyön ja käytännönläheiset oman osaamisen esiintuomisen menetelmät.   

Leena Toivanen
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 701 3221

Hanna Lahnalampi
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 149 6199

 

Facebooktwitterlinkedinmail