Centria HealthLabin laitekaruselli tarjoaa helpon tavan kokeilla uutta teknologiaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien arjessa

Heidi Kaartinen
Anu Kamau
Heidi Hintsala

Teknologia tarjoaa monenlaisia ratkaisuja sekä itsenäisen asumisen että hoiva- ja hoitotyön tueksi. Laite- ja sovellusratkaisut eivät usein kuitenkaan ole helposti löydettävissä tai hankittavissa. Centria HealthLab tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uutta teknologiaa yhdessä monialaisen hanketiimin kanssa ennen hankintapäätöstä.

Ihastuksen huokauksia, ihmetystä, uteliaisuutta, jännitystä – tunteita laidasta laitaan. Kun miettii sanaa teknologia, nämä kuvaavat sanat eivät tule ensimmäisenä mieleen. Teknologia koetaan kovana, teknisenä ja välillä vaikeastikin lähestyttävänä asiana. Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) aloille suunnatusta teknologiasta löytyy myös pehmeämpi pohjavire: laitteet herättävät uteliaisuutta ja houkuttelevat tutustumaan. Uusi teknologia voi helpottaa hoivatyötä ja auttaa tuottamaan parempaa palvelua asiakkaille, mutta kiireinen arki ei jätä riittävästi aikaa työntekijöille itse perehtyä erilaisiin vaihtoehtoihin. Laitteet ja sovellukset tulevat helpommin tutuiksi, jos ne käytännöllisesti katsoen toimitetaan ovelle ja annetaan suoraan syliin.

Laitekaruselli pyörii sote-toimijoiden omissa tiloissa

Centrian RoboSote -hankkeessa (EAKR) on viimeisen kolmen vuoden ajan kehitetty toimintamallia, jossa sote-alan tarpeisiin perustuen valitut teknologiatuotteet toimitetaan suoraan käyttäjien ”syliin” kokeiltavaksi. Mallia kutsutaan tuttavallisemmin laitekaruselliksi, sillä laitteet kiertävät siinä käyttäjiltä toisille. Vaihtojen välissä Centria HealthLabin työntekijät tekevät laitteille tarvittavat tarkistus- ja huoltotoimenpiteet ennen seuraavaa kohdetta. Kun laite tuodaan sote-alan yksikköön, Centrian HealthLabin asiantuntija antaa tarvittavan opastuksen laitteen käyttöön ja ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Laite on sote-yksikössä kokeiltavana useimmiten noin kuukauden ajan. Tänä aikana käyttäjät voivat kokemukseen perustuen arvioida uuden teknologian hyödyllisyyttä omassa toiminnassaan ja tehdä tähän perustuen mahdollisen hankintapäätöksen.

Arjen hoivasta virtuaalitodellisuuteen

Centria HealthLab ei tarkoita konseptina neljää staattista seinää, vaan se on toimintamalli, jossa liikuteltavat laitteet voidaan tuoda käyttäjien ulottuville messuympäristöissä, luokkatilassa, sote-yksikössä tai asiakkaan kotona. Laitteet on hankittu RoboSote-investointihankkeessa ja uusia ratkaisuja pyritään löytämään vielä hankkeen päätyessä vuodenvaihteessa 2022–2023. Laitekarusellissa kiertävät ratkaisut vaihtelevat asumisen ja arjen sekä hoivatoimien avustamisesta kuntoutukseen ja aktivointiin sekä etäkonsultoinnin ja omamittauksen laitteistoihin (https://centriahealthlab.fi/teknologiaratkaisut/). Lisäksi tarjolla on virtuaaliratkaisuja ja -laitteistoja.

Asumisen ja arki- ja hoivatoimien avustamiseen liittyvät laitteet helpottavat arjen toimintaa ja muistamiseen liittyviä asioita. Laitteistokokonaisuudesta löytyy muun muassa asiakkaan nostamista ja tavaran siirtelyä tukevia laitteita, kuten kuljetusrobotti, selkää tukeva eksoskeleton ja kaatuneen henkilön nostamiseen soveltuva kompressorityyny. Asiakkaan arkea helpottavat lääkeannosteluun ja ruokailuun liittyvät apuvälineet, kuten älydosetti, lääkerobotti ja käden vapinan aiheuttamaa liikettä syödessä tasapainottava lusikka.

Kuntoutusta tukevissa laitteissa on runsaasti viihdyttäviä ja aktivoivia sovelluksia, kuten jättitabletti, jolla voidaan ryhmätilanteissa tuottaa vaikkapa yhteinen lauluhetki tai pelata muistipeliä. Liikuntalaattojen ja virtuaalisen reittiohjelmiston avulla asiakkaita motivoidaan liikkumaan. Teeman laitteisiin on valikoitunut muun muassa Centrian ensimmäisenä Suomeen tuoma Sointu-lempinimen saanut laite (CRDL), joka toimii sanattoman vuorovaikutuksen välittäjänä, sekä sosiaalinen robotti, Miro-E, joka imitoi eläimen reaktioita kosketukseen ja puheeseen hyvin aidolla tavalla.

Sote-ammattilaisten välistä etäkonsultaatiota tukevilla laitteilla asiakas voidaan tutkia kotona tai etäisemmällä terveysasemalla ja asiakkaan sijasta lähettää lääkärin tai hoitajan arvioitaviksi vain ammattilaisen keräämät mittaustiedot, kuten keuhko- ja sydänäänet, tai kuva korvatulehduksen arvioinniksi. Etäkonsultaatiovälineet soveltuvat myös reaaliajassa tapahtuvan etävastaanoton tueksi. Omamittauslaitteilla käyttäjä voi mitata omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita, kuten verenpainetta, verensokeria ja unta sekä aktiivisuutta, ja toimittaa niitä helposti, jopa automaattisesti, häntä hoitavalle organisaatiolle.  Etäkonsultaatio- ja omamittauslaitteistoista löytyy muun muassa sydämen rytmihäiriöitä tunnistava ja seuraava koru, digitaalinen stetoskooppi ja etädiagnostiikkaan soveltuva kamera.

Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisut sisältävät jo tavanomaisemmaksi muuttuneiden virtuaalilasien lisäksi muun muassa hansikkaat, jotka antavat tuntopalautteen (haptiikka) ja toimivat sovellusten ohjauksessa ohjaimen tavoin. Kävelymatto mahdollistaa virtuaalitodellisuudessa kävelyn ja antaa tilantunteeseen uuden ulottuvuuden. Kävelymaton ja ohjaimen lisäksi virtuaaliympäristössä voi liikkua katseen kohdentamisen avulla tai tilan salliessa kävelemällä lattialle rajatulla toiminta-alueella. Parhaimmillaan virtuaaliratkaisut ovat jo kevyitä ja käyttökelpoisia, eivätkä johdot enää rajoita niiden käyttöä. Virtuaalitodellisuuden sovelluksia voidaan hyödyntää kuntoutuksen tukena esimerkiksi puhe- tai toimintaterapiassa tai niiden avulla voidaan harjoitella asiointitilanteita eri ympäristöissä sekä motivoida liikkumaan.

Kokemukset laitekokeiluista

RoboSote -hankkeen aikana laitekokeiluja on tehty noin 30 eri soteyksikössä Keski-Pohjanmaan alueella. Kokeiluihin on osallistunut alueen julkisia ja yksityisiä sotepalveluntuottajia monipuolisesti eri toimialoilta. Lisäksi laitteita ovat päässeet suoraan kokeilemaan loppukäyttäjäasiakkaat omaisineen. Uusiin laiteratkaisuihin on päästy käytännön kautta tutustumaan muun muassa vammaisten ja ikääntyvien henkilöiden asumispalveluissa ja päivätoiminnassa, neurologisten asiakkaiden moniammatillisessa avo- ja laitoskuntoutuksessa, lastensairaalalla ja neuvolassa, terveysasemilla, nuorten mielenterveyskuntoutujien avopalveluissa ja aikuisten avo-osastolla. Laitekarusellissa on ollut mukana yli 20 eri teknologiaa arjen ja hoiva- sekä hoitotyön tueksi.

Kokeilujen lopuksi soteyksikön työntekijät ovat kertoneet kokemuksistaan Webropol-kyselyn kautta. Palautelomakkeella heiltä kysyttiin kokeilun tavoitteista, teknologian käyttökerroista ja käyttäjämääristä sekä laitteen tai sovelluksen käytettävyydestä ja toimintavarmuudesta. Palautetta pyydettiin myös teknologian tuomasta lisäarvosta asiakkaille, työntekijöille ja yksikölle sekä kehitysideoita, miten laite toimisi paremmin ja mitä uusia käyttökohteita sille voisi olla.

Kokeiluissa olleiden laitteiden koettiin mm.

  • tuovan vaihtelua terapiaan
  • lisäävän viihtyisyyttä ja aktiivisuutta
  • auttavan rauhoittumaan
  • lisäävän yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä
  • tuovan uusia aistikokemuksia
  • parantavan elämänlaatua

Palaute on ollut enimmäkseen positiivista ja teknologialle on löytynyt innokkaita kokeilijoita työntekijöistä ja asiakkaista. Toisaalta kokeiluiden avulla on myös voitu osallistujille kevyen prosessin avulla todeta, että kyseinen laite ei sovellu yksikön käyttöön tai että se ei ole tuonut lisäarvoa toimintaan. Tämäkin on arvokasta tietoa. On hyvä, että tuotteita voidaan kokeilla matalalla kynnyksellä, koska se tukee aidosti hyödyllisiä investointeja ja sillä vältetään virhehankintoja.

”Ikääntynytkin voi innostua uusista jutuista/teknologiasta, kun rohkeasti tarjoaa ja kannustaa mahdollisuuteen kokeilla. Tässä meillä ammattilaisilla on tärkeä rooli.”

Centria HealthLab

Centria HealthLab on hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatio-, demonstraatio-, kehitys- sekä oppimisympäristö, joka on saanut alkunsa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa RoboSote-hankkeessa. HealthLab tukee laajasti alan toimijoiden välistä verkostoitumista ja teknologiatuottajien asiakaslähtöistä ja lääkinnällisten laitteiden säätelyn mukaista tuotekehitystä sekä lisää sotetoimijoiden tietoisuutta uusimman teknologian tarjoamista mahdollisuuksista ja madaltaa kynnystä laite- ja sovellusratkaisujen käyttöönotolle. RoboSote-kehittämis- ja investointihankekokonaisuudessa on hanketoimijoiden yhteistyönä luotu Centria HealthLab-toimintakonsepti ja -ympäristö, jotka käsittävät monialaisen asiantuntijuuden, yhteiskehittämistä ja kokeilukulttuuria hyödyntävät toimintamallit sekä monipuolisen uuden laitteisto- ja sovelluskokonaisuuden. HealthLabin kehittäminen on jatkuva prosessi, jolla vastataan sen sidosryhmien hyvinvointi- ja terveysteknologian kehittämisen sekä hyödyntämisen tarpeisiin.

Heidi Kaartinen
TKI-asiantuntija, hankeviestintä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 729 9951

Anu Kamau
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 624 7952

Heidi Hintsala
TKI-koordinaattori, projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 185 6259

Facebooktwitterlinkedinmail