Hyvinvointia työstä – “tettiläisenä” Työtiksellä

Mari Murto

Centria-ammattikorkeakoulu kannustaa henkilöstöään osallistumaan työelämän kehittämisjaksolle toisessa organisaatiossa. Centrian sisäisessä työelämän kehittämisjakson ohjeistuksessa kerrotaan tavoitteiksi muun muassa päivittää henkilöstön omaa osaamista ja saada uutta tietoa oman työn ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Kehittämisjaksoilta voidaan saada uutta näkemystä muun muassa tämän päivän työelämän kehittymisestä ja muutoksista, työmenetelmistä, käytettävästä teknologiasta, työn organisoitumisesta sekä eri alojen toimintaympäristöistä.

Jokaisella centrialaisella on mahdollisuus hakea työelämän kehittämisjaksoilta päivitystä omaan työhönsä ja kehittää omaa osaamistaan ja samalla tuoda uusia ja nykyaikaisia ideoita Centriaan sekä auttaa Centriaa kehittymään paremmin työelämän ja yhteiskunnan vaatimuksiin. Työelämän kehittämisjaksot toimivatkin siis mahdollisuutena kehittää henkilöstön osaamista sekä huolehtia työssäjaksamisesta.Kun kotona omat yläkoululaiset pääsevät laajentamaan työelämätietouttaan TET-jaksoilla, myös minä sain ainutlaatuisen mahdollisuuden viettää kaksi viikkoa Työterveyslaitoksen (TTL), tuttavallisemmin Työtiksen, toimintaan tutustuen Helsingin Meilahden päätoimipisteessä.

Työterveyslaitos on perustettu vuonna 1945, ja siellä työskentelee n. 530 henkilöä. Se on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Toiminnan tulokset näkyvät työpaikoilla hyvinvoinnin lisääntymisenä ja yhteiskunnassa työurien pidentymisenä. Työterveyslaitoksen missio on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia työpaikoille, yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Työterveyslaitos edistää työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa. Näin he pääsevät vaikuttamaan siihen, että työelämän laatu ja työn tuottavuus paranevat sekä työhön osallistuminen lisääntyy. (Tietoa meistä; Strategia, arvot ja vastuullisuus.) Toiminta vakuutti ulkopuolisen; asiantuntijan ammattitaitoon luotetaan, ja henkilöstöllä on myös osaamista ja kykyä vastata ajan – ja organisaatioiden – haasteisiin – kuten Centriassakin.

Omalla työelämän kehittämisjaksollani pääsin kulkemaan erityisasiantuntija Miira Heiniön (VTM, sosiaalipsykologi) mukana Työterveyslaitoksen Työturvallisuussalkuksi nimetyllä osastolla. Työturvallisuussalkku kuuluu Tutkimus ja palvelu -osaamiskeskukseen eli TUPAan. Miira on organisaatioresilienssin, mutta myös fasilitoinnin, vahva asiantuntija, hän on tehnyt organisaatioiden kanssa työtä koko työuransa, tavalla ja toisella.

Resilientti organisaatio kykenee yllättävän tapahtuman tullen ylläpitämään keskeiset toimintansa, toipuu kohtuullisen nopeasti tilanteen aiheuttamista muutoksista, sopeutuu uuteen tilanteeseen ja jatkaa aktiivista toimintaympäristön seurantaa ja oman toimintansa kehittämistä myös yllättävän tapahtuman jälkeen. Organisaation resilienssin vahvistaminen parantaa työpaikan kykyä varautua poikkeaviin ja yllättäviin tilanteisiin, mutta tekee organisaatiosta ennakkoluulottoman ja kekseliään suunnannäyttäjän myös normaalimmissa oloissa. Resilientin organisaation toimintatapojen omaksuminen vähentää henkilöstön vaihtuvuutta, lisää asiakasuskollisuutta, kasvattaa myyntiä pitkällä aikavälillä ja ylipäätään tekee organisaatiosta toimintakykyisemmän voimakkaiden muutostrendien keskellä. (Resilientti organisaatio.)

Työterveyslaitoksella on käynnissä erilaisia hankkeita ja tutkimuksia organisaatioresilienssiin liittyen, ja organisaatiot tilaavat asiantuntijoilta valmennusta myös palvelutoimintana. Työelämässä tapahtuvia ilmiöitä arvioidaan kehittyneillä tutkimusmenetelmillä, mutta toisaalta muutokset ympäristössä tapahtuvat entistä nopeammin ja haastavat ihmisen kestävyyttä uudella tavalla fyysisesti, henkisesti, mutta myös sosiaalisesti (Ketola 2015, 551).

Etätyö lienee tullut jäädäkseen, ja aiempaa enemmän Työterveyslaitoksella – kuten monessa muussakin organisaatiossa – hyödynnetään etätyötä. Työterveyslaitoksella ollaan tottuneita etätyövälineiden käyttäjiä; toimipisteitä on pitkään ollut useampia ja toimipisteiden välistä yhteistyötä tehdään tiiviisti. Selvää on, että työ sanelee läsnäolon tarpeen, ja työpaikalle tullaan tilanteen niin vaatiessa, mutta myös tapaamaan työkavereita. Kahden viikon kehittämisjakson aikana työskentelimme pääosin lähityössä paria poikkeuspäivää lukuun ottamatta. Työpaikalle tulemista Työterveyslaitoksella tuetaan esimerkiksi niin, että tiistai on nimetty toimistotiistaiksi. Toimistotiistai ei velvoita ketään lähitöihin, mutta ajatuksena on, että suuremmalla todennäköisyydellä tiistaisin pääsee toimistolla tapaamaan työkavereita kasvotusten. Aika ajoin järjestetään myös tyhy-aamiaisia, mikä niin ikään kokoaa henkilöstöä toimistolle. Itsekin pääsin osallistumaan tyhy-aamiaiselle jakson aikana ja sain tutustua niihinkin työtisläisiin, joita ei siinä arkityön aikana olisi tullut ehkä muutoin tavattua. Centrian työntekijöilleen tarjoamalle työelämän kehittämisjaksolle osallistumiseni aiheutti sen, että Työterveyslaitoksellakin mietitään, voisiko se ottaa samantyyppisen jakson käyttöön omassa organisaatiossaan.

Työterveyslaitoksella on organisaatioresilienssiä tukevien valmennusten lisäksi paljon työhyvinvointia ja työturvallisuutta tukevaa valmennusta. Ttl.fi-sivustolta löytyy paljon myös maksutonta materiaalia sekä helppokäyttöisiä työkaluja organisaatioiden ja yksilöiden erilaisiin tarpeisiin hyödynnettäväksi.

Työterveyslaitoksella viettämäni työelämän kehittämisjakso oli kaikin puolin monipuolinen, kiinnostava, opettavainen ja ennen kaikkea varsin virkistävä kokemus; vuoden 2022 pimeän marraskuun kaksi viikkoa jäävät mieleen upeana elämyksenä, jonka palauttavaa ja uudistavaa vaikutusta voisi verrata lomaan. Hyvinvointia työstä!

Lähteet

Ketola, E. 2015. Majakka ja Luotsi. Työterveyslaitos 1945-2015. Helsinki: Työterveyslaitos.

Resilientti organisaatio. Työterveyslaitos. Saatavissa: https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/resilientti-organisaatio. Viitattu 22.11.2022.

Strategia, arvot ja vastuullisuus. Työterveyslaitos. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tietoa-meista/strategia-arvot-ja-vastuullisuus. Viitattu 22.11.2022.

Tietoa meistä. Työterveyslaitos. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tietoa-meista. Viitattu 22.11.2022.

Mari Murto
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 184 8237

Facebooktwitterlinkedinmail