Hyvinvointi- ja terveysteknologian laitedemonstraatiot TKI-integroidun oppimisen mahdollistajana terveysalalla

Hanna-Mari Pesonen
Heidi Hintsala

Tässä artikkelissa kuvaamme kokemuksiamme hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteiden demonstraatioista terveysalan koulutuksessa. Laitedemonstraatiot toteutettiin yhdessä terveysalan opettajien ja RoboSote-hankkeen työntekijöiden kanssa. Kokemuksemme ja saamamme palautteet rohkaisevat jatkamaan ja monipuolistamaan yhteisöllistä ja avointa TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota.

TKI-integroitu oppiminen ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulujen ydintehtävänä on kouluttaa osaajia ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Lisäksi ammattikorkeakoulut toteuttavat opetusta, työelämää ja aluekehitystä palvelevaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, § 4.) Ammattikorkeakoululakiin siis sisältyy opetuksen ja TKI-toiminnan integraation tehtävä. TKI-integroidun oppimisen avulla on mahdollista kehittää opiskelijoiden ammatillista asiantuntijuutta työelämälähtöisesti sekä yhteisöllisesti oppien ja kehittäen. Verkostoitumalla, jakamalla tietoa ja kokemuksia, sekä ratkaisemalla yhdessä ongelmia voidaan tukea opiskelijoiden kehittymistä luoviksi asiantuntijoiksi. (Kangastie 2016.) Opiskelijoiden, opettajien ja työelämän vuorovaikutuksessa ja yhteisessä tekemisessä toteutuva avoin TKI-integroitu oppiminen tuottaa kollektiivista osaamista kaikille osapuolille. Yhteistyö edellyttää kuitenkin keskinäistä luottamusta, avointa vuorovaikutusta ja sitoutumista. (Alajärvi-Kauppi & Kangastie 2020.)

TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiolle ei ole yhtä ainoaa selkeää määritelmää (Väänänen & Peltonen 2020). TKI-integroitu oppiminen voi toteutua eri tavoin ja monentyyppisissä tilanteissa, esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa, työelämän toimeksiannoissa tai palvelutoimintana. Opinnäytetyöprojektit, erilaiset kehittämistehtävät ja työharjoittelut sekä työn opinnollistaminen ovat esimerkkejä oppimisesta, joka tapahtuu todellisten työelämän ilmiöiden parissa tutkien ja kehittäen. (Fred, Helariutta, Kangastie, Merimaa & Päällysaho 2021.)

Artikkelissa avaamme kokemuksia laitedemonstraatioista, joita on toteutettu Centria –ammattikorkeakoulussa RoboSote-kehitys- ja investointihankekokonaisuuden ohessa. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman RoboSoten tavoitteena on lisätä tietoisuutta hyvinvointi- ja terveysteknologiasta sekä tukea alan toimijoiden välistä yhteistyötä Keski-Pohjanmaalla (Centria-ammattikorkeakoulu a). Terveysalan koulutuksen yhteydessä järjestetyt laitedemonstraatiot ovat tarjonneet opiskelijoille ja opetushenkilöstölle tilaisuuden kuulla uusimmista sote-alan teknologisista ratkaisuista ja päästä käytännössä itse kokeilemaan erilaisia laitteita ja sovelluksia. Demonstraatiot hyödyttävät laitteita valmistavia teknologiayrityksiä, kun tietoisuus heidän tuotteistaan kasvaa ja samalla yritykset voivat saada kehitysideoita alalle valmistuvilta hoitotyöntekijöiltä. Pian päättyvässä RoboSote-hankkeessa hyväksi koettuja toimintamalleja jatkamaan on luotu hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatio-, demonstraatio-, ja kehitysympäristö Centria HealthLab (Centria HealthLab).

Hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteiden demonstraatiot terveysalan koulutuksessa

Sairaanhoitajan tulee valmistuttuaan osata käyttää asiakkaan hoidossa tarvittavia hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteita (Silen-Lipponen & Korhonen 2020, 91). Sairaanhoitajilla on keskeinen rooli digitaalisten terveyspalvelujen tarjoamisessa turvallisesti, asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja eettisesti. Terveydenhuollon kehittyvät teknologiat laajentavat sairaanhoitajien työnkuvaa ja edellyttävät ammattilaisilta uudenlaista osaamista, joka tulee hankkia peruskoulutuksessa ja ylläpitää täydennyskoulutuksen avulla. (Sairaanhoitajat 2021.) Tuoreen tutkimuksen mukaan (Veikkolainen, Tuovinen, Jarva, Tuomikoski, Männistö, Pääkkönen, Pihlajasalo & Reponen 2022) sairaanhoitajaopiskelijoiden asenteet terveydenhuollon digitalisaatiota kohtaan ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Opiskelijoiden mielestä terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää osata käyttää digitaalisia laitteita sekä kehittää teknologioiden avulla työtapoja ja -käytäntöjä. Opiskelijat pitävät myös tärkeänä, että sairaanhoitajakoulutus antaa valmiuksia digitaalisten teknologioiden käyttöön terveydenhuollossa. Hoitotyöntekijöiden teknologiaosaamista edistävät ammattilaisen oman mielenkiinnon, motivaation ja myönteisen asenteen lisäksi muun muassa riittävä koulutus, riittävä aika oppimiseen ja laitteiden jatkuva käyttö. Lisäksi hoitotyöntekijät pitävät tärkeänä tietoa uusimmista terveys- ja hyvinvointiteknologioista sekä mahdollisuutta tutustua laitteisiin. (Söderlund & Vellonen 2019.)

Olemme järjestäneet Centriassa hyvinvointi- ja terveysteknologian laitedemonstraatioita sekä terveydenhoitajakoulutuksen että suomenkielisen ja englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen yhteydessä. Laitedemonstraatioita toteutettiin yhdessä opetus- ja hankehenkilöstön kanssa parhaiten soveltuviin opintojaksoihin integroituna vuosien 2020–2022 aikana. Sairaanhoitajaopiskelijoille tilaisuudet pidettiin viimeisen lukukauden opintojaksossa Hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. Terveydenhoitajaopiskelijoilla laitedemonstraatiot sisältyivät terveydenhoitajatyön opintoihin.

Opettajat ja RoboSote-hanketyöntekijät suunnittelivat laitedemonstraatiot yhdessä, mikä edellytti kaikkien osapuolten sitoutumista suunnitteluun ja toteutukseen. Valitsimme demonstraatioihin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisia teknologioita ja huomioimme toteutuksessa opiskelijaryhmän koon ja osaamistavoitteet. Mukana oli esimerkiksi asumisen ja arjen turvallisuuteen liittyviä laitteita, kuten nostotyyny, lääkerobotti ja etäseurantajärjestelmä, toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämisen teknologioita, kuten aktivoivat liikuntalaatat, vuorovaikutuslaite, unirobotti, sosiaalinen robotti ja jättitabletti, sekä etäkonsultaation mahdollistavista teknologioista lääketieteellinen etäkamera ja digitaalinen stetoskooppi (Centria HealthLab).

Laitedemonstraatioiden ohessa järjestimme opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla itse laitteiden käyttöä ohjatusti. Ohjatussa pienryhmätyöskentelyssä opiskelijat pystyivät kokeilemaan teknologioita vertaisten kanssa turvallisessa tilanteessa, mutta myös keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia ja ajatuksia yhdessä opettajien sekä TKI-hanketyöntekijöiden kanssa. Opiskelijoiden kanssa syntyi vilkasta keskustelua paitsi testatuista laitteista ja niiden käytettävyydestä, myös sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien teknologiaosaamisesta sekä tulevaisuuden digitaalisista palveluista. Opiskelijoiden palautteiden perusteella laitedemonstraatiot ovat olleet onnistuneita. Hyödyllisenä pidettiin sitä, että laitteita pääsi aidosti kokeilemaan ja testaamaan. Opiskelijat kokivat saaneensa tietoa olemassa olevista teknologioista ja tunnistivat niille konkreettisia sovellusmahdollisuuksia työelämässä. Lisäksi työskentely antoi opiskelijoille uudenlaisia näkemyksiä tulevaisuuden teknologisiin ratkaisuihin terveydenhuollossa.  Opiskelijat myös toivoivat, että vastaavia tilaisuuksia olisi jo aiemmin opintojen aikana.

 “Mielenkiintoinen, silmiä avaava. Enemmänkin voisi hyödyntää teknologiaa ja sen tuomia innovaatioita.”

“Kiva, kun pääsi itse kokeilemaan. Teknologia on nykypäivää ja varmasti tullaan käyttämään myös terveydenhoitajan työssä. Saatiin uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia tulevaan työhön.”

TKI-integroitu oppiminen jatkossa

Hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteiden demonstraatiot ovat tarjonneet terveysalan opiskelijoille mahdollisuuden tutustua erilaisiin teknologioihin niitä kokeillen jo opiskeluaikana. Samalla hanketyöntekijöiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteiset keskustelut esimerkiksi hyvinvointi- ja terveysteknologioiden hyödyistä, käytön esteistä ja mahdollisuuksista sekä opiskelijoiden ja ammattihenkilöiden asenteista ja valmiuksista käyttää teknologiasovelluksia ovat edistäneet opiskelijoiden ammatillista osaamista. Yhteistyön myötä myös opettajat ovat oppineet uutta hyvinvointi- ja terveysteknologiasovelluksista sekä TKI-toiminnasta. Laitedemonstraatiot ovat tukeneet yhteisöllistä tiedon rakentelua, jossa kaikki osallistujat, niin hanketyöntekijät, opettajat kuin opiskelijatkin ovat oppineet uutta yhdessä jakaen ja kokeillen.

Vaikka teknologiademonstraatioissa ei tehty varsinaista yhteiskehittämistä, eri toimijoiden yhteinen kokemusten, näkemysten ja ideoiden jakaminen hyödytti myös RoboSote-hankkeen toimintaa. Alan eri toimijoita yhdistävien TKI-työntekijöiden ymmärrys loppukäyttäjien tarpeista ja toiveista sekä tämänhetkisistä teknologiakäytännöistä lähialueilla on keskustelujen myötä vahvistunut. Opiskelijoiden laitedemonstraatioiden yhteydessä tuottama palaute ja kehitysideat laitteille sekä sovelluksille tarjoavat jatkossa kiinnostavia mahdollisuuksia teknologiayritysten ja terveysalan opiskelijoiden väliselle yhteiskehittämiselle. Lisäksi teknologiavalmistajat ovat arvostaneet laitedemonstraatioiden tarjoamaa positiivista näkyvyyttä heidän tuotteilleen.

Syksyllä 2022 käyttöön otetussa sairaanhoitajakoulutuksen uudistetussa osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa TKI-integraatio on kirjoitettu auki soveltuvien opintojaksojen opintojaksokuvauksiin ns. TKI-poluksi Centrian opetussuunnitelmien periaatteiden mukaisesti (Centria-ammattikorkeakoulu b). Tämä mahdollistaa jatkossa entistä suunnitelmallisemman, tavoitteellisemman ja monipuolisemman TKI-toiminnan integroinnin opetukseen.

Väänäsen & Peltosen (2020) mukaan opettajien ja TKI-toimijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella sekä toistensa osaamisen ja vahvuuksien tuntemisella on merkitystä TKI-toiminnan ja opetuksen integroinnin onnistumiselle. Kokemuksemme vahvistavat tätä havaintoa. Hanketyöntekijöiden ja opettajien yhteistyö laitekokeiluissa on edistänyt verkostoitumista, auttanut tuntemaan toinen toisiamme ja lisännyt tietoisuutta sekä TKI-toiminnasta että opetuksesta, jolloin yhteistyön tekemiselle on tulevaisuudessa entistä paremmat lähtökohdat.

Lähteet

Alajärvi-Kauppi, R. & Kangastie, H. 2020. Kestävää ja avointa TKI-integroitua oppimista (TKIO). Lumen – Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavissa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2020/10/29/kestavaa-ja-avointa-tki-integroitua-oppimista-tkio/. Viitattu 3.11.2022.

Ammattikorkeakoululaki. 14.11.2014/932. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932#L1P4. Viitattu 3.11.2022.

Centria-ammattikorkeakoulu b. Opetussuunnitelmien periaatteet ja laadintaohjeet. Centraali, Centrialaisten keskustelupalsta. Saatavissa: https://centriafi.sharepoint.com/sites/centraali2/SitePages/Opetus.aspx. Viitattu 3.11.2022.

Centria-ammattikorkeakoulu a. ROBOSOTE, Teknologiaratkaisuja sote-alalle. Saatavissa: https://net.centria.fi/hanke/robosote/. Viitattu 3.11.2022.

Centria HealthLab. Terveysteknologian innovaatio-, demonstraatio-, kehitys- ja koulutusympäristö. Saatavissa: https://centriahealthlab.fi. Viitattu 4.11.2022.

Fred, M., Helariutta, A., Kangastie, H., Merimaa, M. & Päällysaho, S. 2021. Avoin TKIO osana ammattikorkeakoulujen tehtävää. Teoksessa A. Helariutta, M. Fred, H. Kangastie,

Merimaa, M. & Päällysaho, S. (toim.) Avoin TKI-integroitu oppiminen – toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä. Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea-julkaisut 164, 6–9. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-611-2. Viitattu 3.11.2022.

Kangastie, H. 2016. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integrointi opetukseen (TKIO). Teoksessa H. Kangastie (toim.) Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integrointi opetukseen Lapin ammattikorkeakoulussa. Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B. Raportit ja selvitykset 20/2016, 13–18. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-149-8. Viitattu 3.11.2022.

Sairaanhoitajat. 2021. Sairaanhoitajaliiton digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen strategia. Saatavilla: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2021/05/E-health-1.pdf. Viitattu 3.11.2022.

Silén-Lipponen, M. & Korhonen, T. (toim.) 2020. Osaamisen ja arvioinnin yhtenäistäminen sairaanhoitajakoulutuksessa –YleSHarviointi-hanke. Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 5/2020. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111089877. Viitattu 3.11.2022.

Söderlund, E. & Vellonen. M. 2019. Hoitotyöntekijän terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista edistävät ja estävät tekijät. Laurea Journal. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833658. Viitattu 3.11.2022.

Veikkolainen, P., Tuovinen, T., Jarva, E., Tuomikoski, A-M., Männistö, M., Pääkkönen, J., Pihlajasalo, T. & Reponen, J. 2022. eHealth Competence Building for Future Doctors and Nurses – Attitudes and Capabilities. International Journal of Medical Informatics. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104912. Viitattu 4.11.2022.

Väänänen, I. & Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 52–69. Saatavissa: https://journal.fi/akakk/article/view/95963. Viitattu 3.11.2022.

Hanna-Mari Pesonen
Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 681 0588

Heidi Hintsala
TKI-koordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 185 6259

Facebooktwitterlinkedinmail