Digivisio 2030: ICT-hanke vai osaamisen kehittämistä?

Anna Pulkkinen

Korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke alkoi vuonna 2020. Hanke on historiallinen jo siinä suhteessa, että siinä ovat mukana kaikki suomalaiset 38 korkeakoulua ensimmäistä kertaa yhdessä. Tavoitteiden laajuudenkin suhteen hanke on ainutlaatuinen: korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta ja vaatimattomasti maailman parasta korkeakoulupedagogiikkaa (Digivisio 2030).

Digivisio 2030 –hankkeen ytimessä ovat oppijat ja heille rakennettavat käyttäjälähtöiset palvelut. Digivision palveluita voivat tulevaisuudessa käyttää kaikki oppijat – eivät siis vain korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat kaikki, jotka haluavat täydentää osaamistaan: tulevaisuuttaan suunnitteleva, uudelleen kouluttautuja, osaamisen syventäjä, jatko-opiskelija, esihenkilötyöhön siirtyjä, työnhakija, työn mielekkyyden etsijä, alanvaihtaja tai vaikka itsensä sivistäjä – Digivision ajatusmallin mukaisesti meistä jokainen on oppija (Digivisio 2030).

Yhteinen tarjotin kokoaa korkeakoulujen opintotarjonnan

Hankkeen ensimmäinen tuotos on jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin, jolle korkeakoulut kokoavat jatkuvan oppimisen opintotarjontaansa. Tarjotin rakennetaan kolmessa vaiheessa eli osajulkaisussa, ja se mahdollistaa korkeakouluille kaiken jatkuvan oppimisen tarjonnan tuomisen yhteen paikkaan. Tarjonta koostuu opintopisteytettyjen opetussuunnitelmissa olevien opintojaksojen lisäksi myös informaalista tarjonnasta, eli erilaisista korkeakoulujen järjestämistä tapahtumista, avoimista oppimateriaaleista, podcasteista, webinaareista ja kaikesta muusta, jonka voidaan ajatella edistävän oppimista. Lisäksi tarjottimelle voidaan viedä esimerkiksi erikoistumiskoulutukset, avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta tai täydennyskoulutukset. Korkeakoulut voivat itse päättää, kuinka laajasti he tarjotinta haluavat hyödyntää.

Yhteisen tarjottiminen ajatellaan tällä hetkellä olevan kaikkien korkeakoulujen käytössä vuoden 2024 lopussa. Ennen sitä tarjottimen jokaista osajulkaisua pilotoidaan muutaman korkeakoulun voimin.

Muut Digivision palvelut

Jatkuvan oppimisen tarjotin ei suinkaan ole ainoa Digivisio 2030 –hankkeen myötä kehittyvä palvelu, vaan sen ohella kehitetään yhteistä tunnistautumispalvelua, joka pohjautuu oppijan yhteen kansalliseen identiteettiin sekä ”minun tietoni”-palvelua, joka tuo oppijaan liittyvän tiedon elinikäisesti oppijan käyttöön. Tieto luo pohjan ohjaukselle, neuvonnalle, osaamisen tunnistamiselle ja oppijan niin halutessa myös työnhaulle. Korkeakoulujen käyttöön tulevat yhteiset tietovarannot, jotka tukevat korkeakoulujen kehittymistä tiedolla johdetuiksi avoimiksi yhteisöiksi. (Digivisio 2030.)

Muutos vaikuttaa laajalti

Iso muutos korkeakouluissa? Ehdottomasti. Korkeakoulujen sisäistä muutostyötä tukee Digivision muutosohjelma. Sen puitteissa korkeakoulut ovat nimenneet alkusyksystä korkeakoulunsa muutoskoordinaattorit, jotka aloittivat työnsä pääsääntöisesti lokakuussa. Centriassa muutoskoordinaattorina toimii tämän artikkelin kirjoittaja. Muutoskoordinaattoreiden tärkein tehtävä tänä vuonna on laatia joulukuun puoliväliin mennessä oman korkeakoulun asiantuntijoiden kanssa muutosohjelma, joka konkretisoi Centriankin osalta Digivision myötä tapahtuvaa muutosta. Muutosohjelmassa korkeakoulu ottaa kantaa mm. omiin tavoitteisiinsa Digivisio 2030 -hankkeessa, muutosvaikutuksiin sekä muutoksen aikatauluun. Vahvasti mukana on muutosviestintä ja eri tahojen osallistaminen, eli tiimivierailuja, fasilitoituja työpajoja ja muita osallistumismahdollisuuksia on suunnitteilla.

Centriassa muutoksen on jo tunnistettu vaikuttavan hyvin laajasti organisaatiossa erilaisiin prosesseihin, työnkulkuihin, työnkuviin, osaamistarpeisiin sekä tietojärjestelmiin. Jatkuvan oppimisen tarjottimelle vietävän opintotarjonnan suhteen on käytävä keskustelua ja tehtävä strategisia linjauksia. Opintopisteytettyjä opintoja ja muuta opintotarjontaa tuotetaan eri puolilla ammattikorkeakoulua: koulutusohjelmissa, Averkossa, TKI-toiminnoissa ja korkeakoulupalveluissa, ja meidän on pohdittava, miten saamme koottua tarjonnan yhteiselle alustalle varmistaen samalla sen laadun.

Tarjottimen myötä korkeakouluihin syntyy aivan uusia käyttäjärooleja. Opetussuunnitelmatyötä varmasti tarvitaan, opintojen kuvauksia on ehkä täydennettävä ja päivitettävä, ja opintojen tuottamiseenkin tarvitaan uusia tapoja ja tukipalveluita. Opinto-ohjauksen uudeksi kohderyhmäksi tulevat jatkuvan oppimisen oppijat. Opintotarjonnan markkinointi ja viestintä tulee vaatimaan toimenpiteitä. Osa jatkuvan oppimisen tarjottimeen liittyvistä tiedoista tulee siirtymään suoraan tietojärjestelmästä toiseen rajapintojen avulla, ja tämä vaatii meiltä paljon järjestelmäkehitystä sekä uusien järjestelmien tai lisäosien käyttöönottoprojekteja. Muutos vaatii meiltä paljon yhteistä keskustelua, aikataulutusta, suunnittelua ja suunnan määrittämistä, ja näihin toimiin pääsemme keväällä 2023 muutosohjelman toteuttamisen myötä.

Muutoksen merkitys: oppija on kehitystyön keskiössä

Vaikka muutos vaatiikin meiltä paljon, saamme sen myötä myös eteenpäin monia asioita. Erilaiset tukipalvelut kehittyvät, osaamisen kehittämiseen avautuu uusia mahdollisuuksia ja toimintamme pohjautuu entistä paremmin dataan ja sen hyödyntämiseen. Erilaiset tunnistautumiseen, ilmoittautumiseen, maksutoimintoihin ym. liittyvät prosessit yhtenäistyvät ja automatisoituvat ja käsityön määrä vähenee. Eikä unohdeta oppijaa, jolle muutoksella on valtava merkitys: suomalaiset korkeakoulut tarjoavat kenelle tahansa tulevaisuudessa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan korkeakoulutasoisen, tasokkaan ja pedagogisesti laadukkaan opintotarjonnan avulla.

Muutos tehdään yhdessä

Digivisio 2030 ei siis suinkaan ole pelkkä ICT-hanke, vaan valtavan laaja, kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen opetuksen ja oppimisen muutoshanke. Muutos voi joskus edetä hitaasti, ja se vaatii meiltä epävarmuuden sietokykyä ja keskeneräisyyden äärellä elämistä. Valmiita ratkaisuja ei ole, vaan niitä kehitetään yhdessä pilotoiden ja ketterästi kokeillen hankkeen aikana. Pidetään päämäärä kirkkaana edessämme: vuonna 2030 jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen ovat luonteva osa yhteiskuntaa (Digivisio 2030).

Lähteet

Digivisio 2030. Digivisio 2030 –hankkeen verkkosivut. Saatavissa: https://digivisio2030.fi/. Viitattu 30.11.2022.

Anna Pulkkinen
Asiantuntija, muutoskoordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 044 725 0084

Facebooktwitterlinkedinmail