Elinkeinoelämä kukoistamaan: Centria-ammattikorkeakoulun kansainväliset korkeakouluopiskelijat vastaavat osaajapulaan

Anni-Maija Viitasaari
Jyrki Rajala
Lyydia Märsylä

Osaajapula nousee keskusteluissa ja uutisissa esiin yhä useammin. Suomessa on tällä hetkellä monella alalla pula osaavasta työvoimasta ja tulevaisuudessa onkin erityisen tärkeää, että Suomi maana pystyy houkuttelemaan kansainvälistä työvoimaa Suomeen. Suomalainen kilpailukyky maailmanlaajuisesti pohjautuu korkeaan osaamiseen ja koulutustasoon. Tämän takaa laadukas korkeakoulutus ja vahva tki-toiminta.

OKM onkin asettanut tavoitteeksi kolminkertaistaa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän 2030 mennessä. Suomen tarve osaajille nousee esille myös silloin, kun puhutaan maailmanlaajuisesta kilpailusta ja investoinneista. Osaavan työvoiman saaminen ja helppous ovat kansainvälisille ja kansainvälisiksi haluaville yrityksille yksi syy investoida tiettyihin maihin tai alueisiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021.)

Centria-ammattikorkeakoulun yhtenä strategian (2021-2024) pääkohtana on kansainvälisyyden vahvistaminen. Centria aloittaa toimenpiteitä, joiden avulla pyritään vahvistamaan kansainvälisyyttä kytkemällä sen osaksi kaikkea toimintaa. Tavoitteena on mm. kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän nostaminen ja heidän integroitumisensa vahvistaminen suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin. Myös suomen kielen opintojen määrää on tarkoitus lisätä. Tavoitteena on myös, että työllistyvien ulkomaalaistaustaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus Centrian toiminta-alueella vuonna 2024 on 50 %. Centria-ammattikorkeakoulu onkin ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osalta yksi Suomen suurimmista korkeakouluista. Centriassa opiskelee tällä hetkellä noin 900 kansainvälistä opiskelijaa, joista noin 25% on vieraskielisiä. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Centria vastaanottaa vuosittain noin 100 vaihto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

Vuonna 2019 Eurostudent VII toteutti tutkimuksen, jonka mukaan noin 50 % ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista pohti Suomeen jäämistä tutkintonsa jälkeen. Tutkimuksessa todettiin myös, että mikäli opiskelijat olivat työskennelleet Suomessa opintojensa ohella, he luottivat työllistyvänsä paremmin Suomeen myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. (Juusola, H., Nori, H., Lyytinen, A., Kohtamäki, V. & Kivistö, J. 2021.) Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita jäämään korkeakoulunsa toiminta-alueelle töihin: Talent Boost- hankkeessa järjestettiin tapahtuma Talent Get Together. Siellä järjestettiin kysely, jonka vastaajat ilmoittivat olevansa kiinnostuneita jäämään töihin Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle valmistumisensa jälkeen, mikäli heille olisi alaa vastaavaa työtä tarjolla.

Kauppakamarin tekemän kyselyn mukaan 71 % pohjalaisyrityksistä kokee, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Peräti 78 % yrityksistä sanoo osaajapulan myös rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Pohjalaisyrityksistä 56 % arvioi yrityksen tarpeen rekrytoinnille nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Seuraavan muutaman vuoden aikana rekrytointitarpeen arvioitiin nousevan 70 % yrityksistä. Haasteeksi rekrytoinnille nousee esille hakijoiden riittämätön määrä, kiristynyt kilpailu osaajista, hakijoiden vähäinen työkokemus, soveltumaton koulutus tai riittämätön kielitaito ja muut monikulttuurisuuteen liittyvät haasteet.

Yritykset pitävät tärkeänä keinona osaajapulaan yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä, koulutuksen sisällön kehittämistä vastaamaan työelämän tarpeita ja tutkintojen määrän nostamista alueen oppilaitoksissa. Vaikka osaajapula on pohjalaisyrityksissä kova, kansainvälisten osaajien palkkaaminen ei ollut selvityksessä suosituimpien joukossa. Kuitenkin kansainvälisiä osaajia palkkaavista yrityksistä 76% kokee, että heillä on erittäin positiivisia tai positiivisia kokemuksia kansainvälisistä osaajista. (Kauppakamari 2022.)

Monimuotoinen työyhteisö pääomana

Monikulttuurisuus on monimuotoisen työyhteisön yksi tunnusmerkki. Monimuotoisesta työyhteisöstä puhuttaessa on tärkeää ymmärtää yksilöiden erilaisuus vahvuutena ja itseisarvona, joka parhaassa tapauksessa tuo lisäarvoa tiimien toimintaan. Monimuotoisuudella viitataan yksilöiden eroavaisuuteen seuraavissa asioissa: sukupuoli, etninen tausta, uskonto, poliittinen näkemys, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, perhetilanne, kieli, fyysinen kyvykkyys, terveydentila tai mikä tahansa muu tekijä. (Bergbom yms. 2020; Inklusiiv 2022; Thibault yms. 2022.)

Niin kansainväliset kuin suomalaisetkin tutkimusraportit osoittavat, että organisaatiot hyötyvät työyhteisön moninaisuudesta. On todettu, että työyhteisöjen monimuotoisuus lisää 1) innovatiivisuutta ja luovuutta, 2) liikevaihtoa ja markkina-alueita, 3) asiakastyytyväisyyttä ja uusia asiakasryhmiä, 4) riittävän työvoiman saantia, 5) tyytyväisyyttä työhön ja 6) myönteistä työnantajamielikuvaa. (ks. Esim. Bergbom yms. 2020; Thibault yms. 2022; Ely & Thomas 2020.)

Oletus siitä, että lisäämällä esimerkiksi yksittäisiä vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä, organisaatio saavuttaa edellä mainitut hyödyt ikään kuin automaattisesti, on virheellinen. Monimuotoisilta tiimeiltä vaaditaan toimintatapoja, jotka mahdollistavat monimuotoisen työyhteisön toimintapotentiaalin jalostamisen sekä selkeää visiota tiimin tavoitteista ja tehtävästä. Monimuotoisen työyhteisön kukoistaminen ei siis ole itsestään selvää. Se vaatii johtamista ja strategista suunnittelua monimuotoisen toimintakulttuurin rakentamisesta. (Bourke 2018; Business Finland 2022; Ely & Thomas 2020; Thibault yms. 2022.) Yksilöiden erilaisuuden johtamiseen ja huomioimiseen osana työyhteisöä on olemassa runsaasti kirjallisuutta ja oppaita. Entistä monimuotoisempi Suomi on tulevaisuus, jota halutaan tukea.

Uudistuneet työelämä- ja urapalvelut

Korkeakoulut tarjoavat opiskelijoille tukea opiskeluun. Opiskelijat kaipaavat yhä enemmän myös tietoa ja ohjausta omaan uraan ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä johtunee osaltaan työelämässä tapahtuneista mittavista muutoksista, kuten työurien ja tehtävänkuvien digitalisoitumisesta ja kansainvälistymisestä, työsuhteiden epäsäännöllisyydestä ja epävarmuudesta, työnteon luonteen muuttumisesta, geneeristen taitojen arvostuksen lisääntymisestä sekä tietysti yksilön henkilökohtaisista haasteista. Työelämässä tapahtuvat muutokset haastavat korkeakouluopiskelijoita jäsentämään ja rakentamaan koherenttia kuvaa omasta urapolusta. Korkeakouluopiskelijan matka kohti ammattia on dynaamista liikettä, joka sisältää yhden uratarinan sijaan lukuisia erilaisia suunnanottoja ja myöhemmin siirtymistä työstä työhön.

Centria-ammattikorkeakoulussa asetettiin lukuvuodelle 2022–2023 tavoitteeksi kehittää ja tiivistää opiskelijoille suunnattuja työelämä- ja urapalveluita. Uudistetut työelämä- ja urapalvelut tarjoavat opiskelijoille tietoa, neuvontaa ja ohjausta urasuunnitteluun ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä läpi opintojen ajan. Palvelut ovat tarkoitettu kaikille Centrian opiskelijoille suomeksi ja englanniksi. Kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet ovat myös otettu huomioon. Opiskelijat saavat ohjausta muun muassa työ- ja harjoittelupaikan hakemisessa, työhakuasiakirjojen laatimisessa, opinnäytetyöaiheen löytämisessä ja oman osaamisen tunnistamisessa.

Opiskelijoille suunnattuja työelämä- ja urapalveluita on kehitetty tiiviissä yhteistyössä eri koulutusalojen ja yritysten kanssa. Työelämä- ja urapalveluiden kehittämisessä on ollut ensiarvoisen tärkeää kuulla koulutusalojen ja yritysten huomioita siitä, mitä opiskelijat tarvitsevat löytääkseen harjoittelu- ja työpaikkoja omalta alalta. Lukuvuonna 2022–2023 koulutusaloilla on lähdetty rakentamaan opintojaksoja yhdessä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat saavat realistisen kuvan alalla tarvittavasta osaamisesta. Yrityksillä ja koulutusaloilla on yhteinen tavoite, miten ylläpitää ja kasvattaa alueen elinvoimaisuutta osaavien työntekijöiden turvin. Urapalveluissa ohjaamme ja tuemme opiskelijoita hakeutumaan alueen yrityksien tarjoamiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Centrian työelämä- ja urapalveluilla on merkittävä rooli ja tehtävä edistää niin opiskelijoiden sijoittumista työelämään kuin saattaa alueen elinkeinoelämä tutuksi korkeakoulumme opiskelijoille. Näin pyrimme osaltaan vastaamaan kansalliseen kokonaistavoitteeseen ylläpitää ja lisätä alueen elinvoimaisuutta kouluttamalla lisää osaajia alueellisiin tarpeisiin.

Talent Boost -toiminta

Centrian Talent Boost -toiminnan tavoitteena on auttaa kansainväliset osaajat ja Centrian tominta-alueen elinkeinoelämä yhteen. Toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota teollisuus- ja pk-yrityksiin ja elinkeinoelämän tukemiseen etenkin työharjoittelun ja työllisyyden näkökulmasta. Centrian Talent Boost -ohjelma tukee yrityksiä työllistämisessä ja auttaa kansainvälisen opiskelijan rekrytoinnissa. Centrian kansainvälinen opiskelija saa Talent Boost -ohjelman kautta yhteyksiä alueen yrityksiin, neuvoa työnhaussa, apua suomen ja ruotsin kielitaidon kehittymisessä ja työelämätaitojen kehittämisessä.

Pyrkimyksenä on tuottaa kansainvälistä osaamista alueille ja saada lisäarvoa TKI-toiminnalle. Alueen toimijat ovat tässä tärkeässä asemassa, ja kehitys tapahtuu heidän kanssaan yhteistyössä. Yhtenä tavoitteena on myös Talent Hub -ekosysteemin luominen. Talent Hub kokoaa ja koordinoi yhteen alueen toimijoiden palveluita kansainvälisille opiskelijoille, yrityksille ja kv-osaajille. Centrian Talent Boost -toiminta tekee vahvaa yhteistyötä Pohjanmaan ELY:n ja Talent Coastline Employmentin kanssa. Talent Boost on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön poikkihallinnollinen toimenpideohjelma, joka jatkuu vuoden 2024 loppuun asti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022.)

Export Expert -hanke

Export Expert -hanke palvelee osaltaan Talent Boostin tavoitteita. Hanke on ESR-rahoitteinen. Hanke pyrkii edistämään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla vahvistamalla korkeakoulu-yritysyhteistyötä. Hankkeen ytimessä on kansainvälisten osaajien integroituminen työelämään luomalla työelämäyhteyksiä ja kehittämällä verkostoja. Työharjoittelut toteutetaan tandem-työskentelyllä eli kv-opiskelijan ja kotimaisen opiskelijan yhteistyönä. Kv-opiskelijan suomen kielen omaehtoista oppimista tuetaan ja sekä opiskelijat että yritykset saavat mentorointia, ohjausta ja tukea hanketiimin asiantuntijoilta. Hankkeessa madalletaan yritysten kynnystä ottaa kv-osaajia yritykseen ja samalla saadaan tarjottua kotimaiselle osaajalle kokemus monimuotoisesta työelämästä, ja tuemme osaltamme työelämän kehitystä kohti monimuotoisuutta.

Hanke tarjoaa yrityksille tilaisuuden oppia huomiomaan monimuotoisuutta osana omaa työyhteisöään ja mahdollisuuden kehittää yrityksen kv-rekrytointivalmiuksia. Suomalaiset yritykset ovat nimenneet osaajien puutteen merkittäväksi esteeksi kasvulle ja kansainvälistymiselle. Export Expert -hanke pyrkii osaltaan helpottamaan alueen jatkuvaa osaajapulaa ja nostamaan alueen osaamistasoa.  

Yhä useamman puolesta

Centria-ammattikorkeakoulun uudistuneet työelämä- ja urapalvelut, Talent Boost -toiminta ja Export Expert -hanke pyrkivät osaltaan vahvistamaan alueellista pitovoimaa. Työikäisten osuus väestöstä vähenee noin 10 000:lla osaajalla vuosittain (Elinkeinoelämän keskusliitto 2021). Samaan aikaan tieteen ja teknologian kehitys sekä talouden globalisaatio kiihdyttävät kansainvälistä kilpailua ja työntekijöiden osaamisen merkitys korostuu entisestään (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022a ja b). Osaavan työvoiman riittävyyden varmistamiseksi ratkaisuja etsitään muun muassa korkeakoulutetun väestönosuuden kasvattamisesta, työurien pidentämispolitiikasta sekä kansainvälisestä työvoimasta.

Centria-ammattikorkeakoulu on onnistunut nostamaan alueellista vetovoimaa ja myös kansainvälisten opiskelijoiden prosentuaalinen osuus opiskelijoiden kokonaismäärästä on valtakunnallisesti huipputasolla. Alueen pitovoimassa on vielä tehtävää, sillä liian moni muuttaa työn perässä muualle. Etenkin kansainvälisten osaajien on haastavaa työllistyä alueellamme ja Kauppakamarin tutkimuksen mukaan kansainvälisien osaajien palkkaaminen ei ollut alueemme suosituimpien ratkaisujen joukossa (Kauppakamari 2022). Centriassa halutaan avustaa ja kannustaa yrityksiä kansainvälisten osaajien palkkaamisen suuntaan. Yksi helpoimmista tavoista testata, kuinka kansainväliset osaajat sopivat omaan yritykseen, on ottaa kansainvälinen opiskelija harjoitteluun.

Opiskelijoiden työllistymistä ja kehityssuuntaa tukeakseen Centriassa uudistetaan ja kehitetään toimintaa mainittujen hankkeiden avulla, mutta myös työelämä- ja urapalveluiden uudistamisen ja selkeyttämisen nähtiin olevan tarpeen. Export Expert -hankkeen tandem-harjoittelumalli vahvistaa pitovoimaa parantamalla etenkin kansainvälisten opiskelijoiden, mutta samaan aikaan luo myös kantaväestöön kuuluvien opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä alueelle.  Tandem-työparimallilla vahvistamme myös tulevaisuutta, jossa monimuotoinen työyhteisö on korkeakoulusta valmistuville uusi normaali. Centrian Talent Boost -toiminnan tavoitteena on osaltaan edistää alueemme monimuotoisuutta ja mahdollistaa kansainvälisille osaajille paikka elää, opiskella ja tehdä töitä. Uudistuneiden työelämä- ja urapalveluiden avulla pyrimme varmistamaan, että valmistuneilla on riittävät tiedot, taidot ja oman osaamisen tuntemusta, jotta ne kohtaavat yritysten työvoimatarpeet.  

Näiden hankkeiden sekä työ- ja urapalveluihin panostamisen tavoitteena on, että yhä useammalla valmistuvalla on mahdollisuus jäädä alueellemme töihin. On löydettävä sopivia uramahdollisuuksia, jotta alueen osaamispääoma voi kasvaa. Centria pyrkii toimillaan varmistamaan, että yritykset voivat kohdata ja hyödyntää uutta osaavaa työvoimaa. Yrityksiä halutaan kannustaa ja tukea myös kansainväliseen rekrytointiin entistä enemmän. Kun valmistuva saa työpaikan alueen yrityksestä, samalla mahdollistuu kokonaisen elämän rakentaminen alueellamme. Yritysyhteistyöllä voimme tukea opiskelijoiden työllistymistä, auttaa yrityksiä saamaan osaajia sekä elävöittää aluettamme.

Lisätietoa

www.centria.fi/urapalvelut

www.centria.fi/careerservices

www.centria.fi/opiskelijayhteistyo

www.centria.fi/student-collaboration

https://net.centria.fi/hanke/export-expert/

Lähteet

Bergbom, Barbara; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari 2020. Monimuotoisuusbarometri 2020: Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus. Työterveyslaitos 2020. Saatavilla: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140584/Monimuotoisuusbarometri2020.pdf?sequence=8&isAllowed=y. Luettu: 18.10.2022.

Business Finland 2022. Kulttuurisen monimuotoisuuden liiketoiminnalliset hyödyt suomalaisissa yrityksissä. Saatavilla: https://www.businessfinland.fi/49c676/contentassets/580058fd28ae4d65a671f65aaf5b1c11/kulttuurillisenmonimuotoisuudenhyodyt.pdf. Luettu: 22.6.2022.

Centria ammattikorkeakoulu 2022. Talent Boost. Saatavilla: https://net.centria.fi/tki/talent-boost/  Luettu 30.10.2022

Elinkeinoelämän keskusliitto 2021. Tilastoja maahanmuuttajien työllisyydestä. Saatavilla: https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/10/20211017-tilastoja-maahanmuuttajien-tyollisyydesta.pdf. Luettu: 29.10.2022.

Ely, Robin J. & Thomas, David A. 2020. Getting Serious About Diversity: Enough Already with the Business Case. Saatavilla: https://hbr.org/2020/11/getting-serious-about-diversity-enough-already-with-the-business-case. Luettu: 18.10.2022.

Juusola, H., Nori, H., Lyytinen, A., Kohtamäki, V. & Kivistö, J. 2021. Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa: Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2021:14. 9-11, 23, 29. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163013 Luettu: 30.10.2022.

Kauppakamari 2021. Suomi osaamisen kärkimaaksi. Saatavilla: https://kauppakamari.fi/vaikuttaminen/osaava-tyovoima/osaamisen-karkimaaksi/ Luettu: 30.10.2022

Kauppakamari 2022 Kauppakamareiden osaajakysely. Saatavilla:  https://www.ostro.chamber.fi/wp-content/uploads/2022/10/2209-osaajakysely_PKK.pdf Luettu: 31.10.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Centria-ammattikorkeakoulun välinen sopimus kaudelle 2021-2024. Saatavilla:  https://okm.fi/documents/1410845/3992270/Centria+ammattikorkeakoulu+sopimus+2021-2024.pdf/60375d9d-cd22-0d61-8c3c-f29a2555e585/Centria+ammattikorkeakoulu+sopimus+2021-2024.pdf?version=1.1&t=1611924192928 Luettu: 1.11.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022a. Tiekartta / Osaaminen. Saatavilla: https://okm.fi/tki-tiekartta/osaaminen Luettu 30.10.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022b. 3.3. Korkeakoulut. Saatavilla: https://okm.fi/koulutusselonteko/korkeakoulut Luettu: 18.10.2022.

Thibault Christian, Daniel Susheela, Salmani Sara, Boopathi S. Narashima, Taimela Ilona 2022. Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle. TEM oppaat ja muut julkaisut 2022:1 FI. Saatavilla: https://d1dhn91mufybwl.cloudfront.net/downloads/pdfs/tmed0q8unf/tmed0q8unf.pdf?v=1654764697. Luettu 18.10.2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2021. Työelämän monimuotoisuusohjelma – Toimenpideohjelma työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi maahanmuuton ja kotoutumisen näkökulmasta. Työ- elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:10. Saatavilla: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/e52509ea-b42f-4c77-9aa7-5f15d63adc35/6122e8af-7d95-4218-bf23-563dedcf2023/JULKAISU_20210830081554.pdf. Luettu 18.10.2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2022. Talent Boost -toimenpideohjelma. Saatavilla https://tem.fi/talent-boost Luettu: 30.10.2022.

Anni-Maija Viitasaari
Uraohjaaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 050 477 2847

Jyrki Rajala
Talent Boost -koordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 809 5380

Lyydia Märsylä
Export Expert -projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 568 5126

Facebooktwitterlinkedinmail