Finnish Clubista hyvinvointia, kotoutumisen edistämistä, monikulttuurisuustaitoja ja suomen kielen oppia paikalliseen tapaan

Teija Muuraiskangas

 

Kuva: Teija Muuraiskangas.

Centria-ammattikorkeakoulussa on n. 3000 opiskelijaa ja heistä lähes 700 on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Lisäksi vuosittain n. 100 vaihto-opiskelijaa on lyhyemmän jakson Centria-ammattikorkeakoululla opiskelemassa. Centria-ammattikorkeakoulu onkin Suomen kansainvälisin ammattikorkeakoulu, mikä vahvistaa Centrian toiminta-alueella myös yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Jotta tämä osaaminen saadaan nyt ja tulevaisuudessa paremmin hyödynnettyä, on edistettävä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kotoutumista ja sitä, että kansainväliset opiskelijat myös jäisivät alueellemme ja Suomeen. Alueen asukasluvun nousu myös entisestään edistäisi alueen kasvua ja elinvoimaisuutta. Finnish Club vastaa omalta osaltaan kotoutumisen kehittämistarpeisiin. Finnish Club on Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeen ja kielten opettajien kanssa yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama pilottiopintojakso.

Finnish Club

Huhti-toukokuussa 2019 käynnistyi ensimmäinen suomen kielen vapaavalintainen Finnish Club -opintojakso (2 op), joka on suunnattu Centria-ammattikorkeakoulun kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat jo käyneet alkuvaiheen suomen kielen pakollisia opintojaksoja. Kyseiselle opintojaksolle kutsuttiin myös suomalaisia yhteisöpedagogiopiskelijoita, jotka saivat käynneistään opintopisteitä kerryttäviä merkintöjä Centria Open Café -passiin. Tavoitteena oli samalla lisätä ulkomaalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden vuorovaikutusta. Hankkeessa ja Finnish Club -pilottiopintojakson toiminnassa näkyy vahvasti ajatus kotoutumisesta Suomeen ja paikalliseen asuinympäristöön, erityisesti vapaa-aikana, jota opiskelijalla on opintojen ulkopuolella. Kotoutumisen ja kielten oppimisen nähdään edistyvän, kun opiskelija voi psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvin.

Ensimmäiselle pilottiopintojaksolle oli ilmoittautunut monipuolisesti eri maista kotoisin olevia opiskelijoita, ja he olivat lisäksi eri koulutusohjelmista. Ensimmäisellä kerralla mukana oli myös suomalaisia AMK-opiskelijoita ja heitä toivottaisiin olevan vielä enemmän tulevilla kerroilla. Finnish Club -pilottiopintojaksolla kehittyvät monet työelämässäkin hyödylliset taidot kielitaidon lisäksi, kuten monikulttuurisuus- ja vuorovaikutustaidot, joita opintojaksolla pääsevät kehittämään sekä kansainväliset opiskelijat että suomalaisopiskelijat.

Hankkeemme harjoittelijan tekemien haastattelujen mukaan moni suomalainen AMK-opiskelija toteaa suhtautuvansa myönteisesti esim. kansainvälisten opiskelijoiden tutustumiseen ja pitää sitä tärkeänä. Näiden suomalaisille opiskelijoille tarkoitettujen haastatteluiden ja hankkeemme harjoittelijan tekemän toisen, kansainvälisille opiskelijoiden suunnatun kyselyn mukaan, opiskelijat eivät kuitenkaan käytännössä ole niin paljon vuorovaikutuksessa tai toiminnassa keskenään kuin sitä toivoisivat. Myös tähän tarpeeseen Finnish Club -opintojakso voi vastata ja mahdollisesti myös näin kasvattaa suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamisia sekä opiskeluissa että vapaa-ajalla.

Kuva: Teija Muuraiskangas.

Pilottiopintojakson tavoitteet ja sisältö

Finnish Club -pilottijakson oppimistavoitteita:

– Opiskelija kykenee toimimaan suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisissa tilanteissa, jotka liittyvät (erityisesti) vapaa-aikaan.

– Opiskelija, jonka äidinkieli ei ole suomi, kykenee käyttämään suomen kieltä työkaluna kommunikoidessaan suomenkielisten kanssa.

– Opiskelija kykenee käyttämään yksinkertaista suomen kielen jokapäiväistä sanastoa ja sanontoja (selkokieltä).

– Opiskelija kykenee luomaan monikulttuurisia verkostoja ja toimimaan kansainvälisissä ryhmissä käyttäen pääsiassa suomea.

Opintojakso on suunniteltu tarpeesta ja toiveesta lisätä suomen kielen vapaavalintaisia opintojaksoja. Pilottijakson tavoitteista huomaa, että kyse ei ole vain kielten oppimisesta vaan myös laajemmin kotoutumista, osallisuutta ja hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Tavoitteissa, opetuksen sisällössä ja opiskelijoiden palautteissa näkyvät vahvasti myös opintojakson sosiaaliset ja psykologiset ulottuvuudet.

Finnish Clubin sisältö on hyvin toiminnallista. Ensimmäisen pilottiopintojakson aikana tutustuimme erilaisiin paikkoihin Kokkolassa, kuten Yhteisöklubi Siltaan, vanhaan kaupunkiin Neristaniin, paikalliseen kahvilaan, Brita Marian puistoon ja paikalliseen luomumaatilaan. Harjoittelimme suomen kieltä myös mm. lautapelien, musiikin, liikunnallisten ryhmäpelien, lemmikkikohtaamisten ja ryhmäkeskusteluiden sekä erilaisten ajankohtaisten teemakeskusteluiden avulla. Finnish Clubissa kerrottiin opiskelijoille paikallisista tapahtumista ja paikoista, mitkä voisivat kiinnostaa nuoria aikuisia ja missä he voisivat kohdata suomalaisia. Ensimmäisellä pilottiopintojaksolla työskenteli kielten opettajan ja projektipäällikön lisäksi yksi suomalainen AMK-harjoittelija ja kaksi osa-aikaista projektityöntekijää, jotka ovat itsekin Centrian ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita.

Finnish Club vastaa osaltaan useampaan eri tarpeeseen, ja lisäksi kielten oppimiseen se tuo kaivattua suomen puhumisen harjoittelua, johon ei välttämättä jää tarpeeksi aikaa muilla kielten opintojaksoilla. Finnish Club edistää myös Centria-ammattikorkeakoulun strategisia tavoitteita, kuten kansainvälisyyttä sekä TKI:n ja opetuksen yhdistämistä. Jatkossa Finnish Clubin toivotaan houkuttelevan myös enemmän suomalaisia opiskelijoita mukaan, esimerkiksi integroimalla opintojaksoa entistä vahvemmin ammattikorkeakoulun jo olemassa oleviin opintoihin. Ensimmäisen pilottiopintojakson suosion myötä tulevana lukuvuonna Finnish Club:ia sovelletaan Kokkolan toisen opintojakson lisäksi myös Pietarsaaren seudulla suomeksi ja på svenska, förstås!

Palaute pilottiopintojaksosta

Opintojakson anonyymeista palautteista kävi ilmi, että kaikki opiskelijat suosittelisivat opintojaksoa myös muille opiskelukavereilleen ja kokonaisarvosanaksi he antoivatkin 4,2 (asteikolla 0–5). Opiskelijoiden palautteiden mukaan he pitivät opintojakson toiminnallisuudesta ja sitä toivottiin ohjelmaan vielä lisääkin, erityisesti liikuntaa. Opintojakson parhaimmiksi asioiksi nimettiin mm. tunnelma, uusien ihmisten tapaaminen, kielen oppimiseen liittyvät pelit, ulkona oleminen ja suomen kielen käyttäminen yhdessä muiden kanssa. Palautteessa kysyttiin myös opiskelijoilta, mitä he haluaisivat lisättävän opintojaksoon. Nämä vastaukset saattavat yllättää suomalaisen, sillä kansainväliset opiskelijamme toivoisivat oppivan vielä enemmän niistä asioista, jotka ovat suomalaisille niin arkisia, ettei niitä välttämättä edes osata ajatella eksoottisiksi. Esimerkiksi suomalaiset juhlat, kuten synttärit, sekä suomalaisen ruuan laitto kiinnostavat kansainvälisiä opiskelijoita. Opiskelijoilta kysyttiin myös numeroarvioinnilla erikseen erilaisista opintojaksoa kuvaavista asioista, kuinka ne onnistuivat heidän mielestään.

Parhaimmat arvosanat saivat mm. seuraavat arvioitavat opintojakson ominaisuudet (asteikolla 0–5):

Opin lisää suomalaisesta kulttuurista ja perinteistä: 4,2

Opin lisää paikallisista paikoista, tapahtumista ja muista aktiviteeteista: 4,4

Kehitin sosiaalisia taitojani: 4,2

Kiinnostukseni suomen kielen opiskelua kohtaan kasvoi: 4,3

Rohkeuteni suomen kielen käyttämistä kohtaan kasvoi: 4,4

Tunsin kuuluvani tähän Finnish Club -ryhmään: 4,2

Meillä oli hyvä tunnelma ryhmässä: 4,8

Optiman verkkotehtävät olivat hyödyllisiä: 4,5

Finnish Clubilla oli positiivinen vaikutus mielialaani: 4,3

Kiinnostukseni kasvoi opintojen jälkeiseen asumiseen ja työskentelyyn Suomessa: 4

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeen päätavoite on edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Yllä olevien tulosten mukaan Finnish Club onnistuu vaikuttamaan sellaisiin tekijöihin, jotka edesauttavat opiskelijoiden kotoutumista Suomeen ja alueellemme. Lisäksi opintojaksolla on selvästi nähtävissä hyviä vaikutuksia opiskelijoiden yleiseen psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, joka myös edistää kotoutumista. Finnish Club onnistuu herättämään ja kasvattamaan motivaatiota suomen kielen opiskeluun ja kotoutumiseen. Monilla eri mittareilla mitattuna Finnish Club on hyvä keksintö ja sen toivotaan jäävän osaksi kansainvälisen centrialaisen kotoutumista ja kotiutumista alueellemme ja Suomeen!

Kiitokset yhteistyöstä Finnish/Swedish Clubia suunnitteleville ja toteuttaville kielten opettajille: Tuija Tolonen-Kytölä, Inge Heleven, Hertta Erkkilä ja Maria Åhman-Nylund sekä ensimmäisellä pilottiopintojaksolla työskenneille centrian opiskelijoille: Mehmet Basalak, Suvi Klapuri ja Nhan Phan.

Teija Muuraiskangas
Projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hanke
teija.muuraiskangas@centria.fi
p. 040 185 3817

Facebooktwitterlinkedinmail