IPR-linjaukset selkeyttävät tutkimus- ja kehitystoiminnan pelisääntöjä

Johanna Jansson
Pekka Hulkko

Ammattikorkeakoulun perustoimintaan kuuluu koulutuksen rinnalla TKI-toiminta, jossa tuotetaan uutta tietoa ja innovaatioita työ- ja elinkeinoelämän hyötykäyttöön. TKI-toiminnan tulosten hyödyntämisen ensisijainen motiivi on aluekehitys ja Centrian oman perustoiminnan kehittäminen – ei kilpailuedun tai liikevaihdon kasvattaminen.

Merkittävänä osana edellä kuvattua toimintaa ovat immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet. Nämä vaikuttavat olennaisesti mahdollisuuksiin hyödyntää ja suojata tutkimus- ja kehitystoiminnassa syntyneitä tuloksia. Centrialla on laadittu immateriaalioikeuksiin liittyvät IPR-linjaukset, jotka ottavat kantaa TKI-toiminnan tulosten hyödyntämiseen ja niiden käyttöoikeuksiin sekä tulosten siirtämiseen sidosryhmille.

Aineettomat oikeudet

Aineettomat oikeudet eli immateriaalioikeudet (IPR, Intellectual Property Rights; Kuva 1) koostuvat teollisoikeuksista (patentti, hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti, tavaramerkki ja mallisuoja) sekä tekijänoikeuksista lähioikeuksineen. Immateriaalioikeudet ovat laaja kokonaisuus, johon sisältyvät edellä mainittujen oikeuksien lisäksi myös toiminimi ja verkkotunnus. Teollisoikeudet, verkkotunnus ja toiminimi edellyttävät pääsääntöisesti viranomaisrekisteröintiä, kun tekijänoikeudet puolestaan syntyvät automaattisesti tekijälle teoskynnyksen ylittyessä.

Kuva 1. Immateriaalioikeudet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi immateriaalioikeuksiin katsotaan kuuluvan myös liikesalaisuudet sekä sopimatonta menettelyä elinkeino-toiminnassa koskevat säännökset. Liikesalaisuudet ovat merkittävä osa aineetonta omaisuutta, mutta niille ei voi hankkia suojaa rekisteröinnillä. Liikesalaisuuksia pyritään suojaamaan salassapitosopimuksin.

Miksi aineettomat oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt?

IPR-linjausten laatiminen on tullut Centrialla ajankohtaiseksi tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvaessa. Centria on toimialueensa merkittävä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäjä ja kumppani, jonka tulee pystyä suojaamaan luotettavalla tavalla yhteistyökumppaneidensa liikesalaisuuksia sekä jakamaan tuloksia sidosryhmiensä hyödynnettäväksi. Lisäksi TKI-henkilöstön määrä on yli kaksinkertaistunut meneillään olevan EU-rahoituskauden aikana, minkä vuoksi vallitsevien toimintatapojen esiin tuominen on nähty tarpeelliseksi.

Hanketoiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä on ollut myös tarpeellista kirkastaa Centrian omaa tahtotilaa aineettomien oikeuksien omistajuuden suhteen. Kansainvälisissä hankkeissa konsortiosopimusneuvottelut ovat haastavia: Centrian näkökulmasta onnistunut sopimus edellyttää omien tavoitteiden määrittelemistä varhaisessa vaiheessa.

Aineettomien oikeuksien ajankohtaisuuteen liittyy lisäksi tavoite hankkeiden tulosten kaupallistamisesta, mikä on kirjattu päivitettyyn TKI-organisaation strategiaan vuosille 2019–2022. Tätä Centrian linjausta tukee myös uusin hallitusohjelma, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää merkittävästi tutkimus- ja innovaatioympäristöjä aineettomien ja aineellisten investointien kasvattamiseksi. Centrian IPR-linjaukset nivoutuvat osaksi hallitusohjelman TKI-alan ja luovan alan kasvun panostuksia. Lisäksi linjaukset sopivat luontevasti osaksi ammattikorkeakoulun tehtävää toimialueensa työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä sekä osana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

IPR-linjaukset TKI-toiminnassa

Centrian tavoitteena ei ole kerätä itselleen IPR-salkkua vaan pyrkiä turvaamaan mahdollisuus käyttää kerryttämäänsä osaamista ensisijaisesti omassa perustoiminnassaan eli koulutuksessa ja TKI-toiminnassa. Lisäksi sidosryhmille tulee turvata mahdollisuus osaamisen hyödyntämiseen elinkeino- ja työelämässä. Omistus- ja käyttöoikeuksia TKI-toiminnan tuloksiin tarjotaan ensisijaisesti ulkoisille, hankkeissa mukana oleville sidosryhmille huomioiden rahoittajan määrittelemät ehdot. Omistusoikeuden luovutustilanteessa Centrian tahtotilana on säilyttää vähintään rinnakkainen ja pysyvä käyttöoikeus omiin tuloksiinsa muuntelu- ja edelleen luovutusoikeuksineen. Siirtyville omistusoikeuksille määritellään markkinaehtoinen hinta, mitä myös ammattikorkeakoulun saaman perusrahoituksen ehdot edellyttävät.

Aineettomista oikeuksista sovitaan sidosryhmien välillä monin eri sopimuksin, mitä kuvataan kuvassa 2 alla. Hankkeisiin julkista rahoitusta myöntävä päärahoittaja määrittelee rahoituspäätöksessään ehdot tulosten hyödyntämiselle ja voi edellyttää tulosten julkaisemista ja laajaa yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä. Toisaalta elinkeino- ja työelämäkumppanit tai muut korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat odottaa saavansa hyvinkin laajoja käyttö- ja omistusoikeuksia syntyneisiin tuloksiin. Hankkeiden työelämäkumppaneiden sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa solmittavia yhteistyösopimuksia neuvoteltaessa tulee huomioida päärahoittajan asettamat ehdot tulosten käyttöoikeuksille.

Kuva 2. Immateriaalioikeudet sidosryhmien välillä

 

 

 

 

 

 

 

Jotta Centria voi päättää oikeuksien siirtämisestä ja jakamisesta sidosryhmille, sen tulee varmistaa oikeuksien siirtyminen itselleen. TKI-tehtävissä työskentely edellyttää ennen työn aloittamista allekirjoitettua oikeudensiirtosopimusta.

Liikesalaisuuksiin ja tekijänoikeuksiin liittyviä tutkimus -ja kehitystoiminnan riskejä on minimoitu Centrialla TKI-henkilöstön salassapito- ja oikeudensiirtosopimuksin. Salassapitosopimukset otettiin käyttöön vuonna 2018, ja oikeudensiirtosopimus on hyväksytty käyttöönotettavaksi helmikuussa 2019.

TKI-toiminnan IPR-linjaukset tai käyttöönotetut salassapito- ja oikeudensiirtosopimukset eivät tuo TKI-henkilöstölle uusia velvollisuuksia vaan selkeyttävät voimassaolevia käytäntöjä. Samalla nämä linjaukset viestivät omalta osaltaan sidosryhmille Centriasta luotettavana ja ammattimaisena yhteistyökumppanina.

Johanna Jansson
TKI-päällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 480 7570

Pekka Hulkko
Koulutusjohtaja

Facebooktwitterlinkedinmail