Monipuolista palvelua Centriasta

Jani Rättyä
Virve Antinoja
Marika Hautala

(Kuva: Janne Heikkilä)

Centrian menestyksekäs palveluliiketoiminta on saavutettu pitkäjänteisellä kehittämis- ja strategiatyöllä sekä toiminta-alueen yrityksiä palvelemalla. Toiminnan laajentuessa palveluja on alettu tarjota sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Artikkeli kokoaa pääpiirteittäin yhteen Centrian laajan palveluvalikoiman, joka jakaantuu kehittämis- ja koulutuspalveluihin. Elinvoimaisella palveluliiketoiminnalla on paljon positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä.  

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on monipuolista ja laajuudeltaan Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä. TKI työllistää noin 110 korkeakoulutettua asiantuntijaa hanketoiminnassa sekä kehittämis- ja koulutuspalveluissa. Vuosittain käynnissä on noin 100 tutkimus- ja kehityshanketta, joista noin neljäsosa on kansainvälisiä hankkeita. Toteutettavat hankkeet ovat monialaisia, Centrian koulutusaloja yhdistäviä. Vuonna 2019 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 8 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 5 M€ ja maksullisen palvelutoiminnan volyymi 1,6 M€. Centrian TKI-toiminnan peruspilarit ovat hanketoiminnan lisäksi elinkeinoelämälle suunnatut koulutuspalvelut sekä kehittämispalvelut, jotka jaetaan asiantuntijapalveluihin, tuotekehityspalveluihin sekä tuotannon ja prosessien kehittämispalveluihin. 

Laaja-alaisella palvelutarjonnalla Centria pyrkii vastaamaan asiakkaiden nykyisiin tarpeisiin ja ennakoimaan tulevaa. Palvelu Centriassa on asiakaslähtöistä ja lähtee aina liikkeelle asiakkaan tarpeista ja toiveista.  Mikäli tarjolla olevista palveluista ei löydy suoraan asiakkaan tarpeisiin sopivaa, se voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Monialaisen osaamisen ja monipuolisten kehittämisympäristöjen avulla asiakkaita voidaan tukea ja palveluja räätälöidä tuotekehitykseen, yrittäjyyteen, liiketoiminnan kehittämiseen, kilpailukyvyn kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjolla on myös ajantasaista teknologiatietoa ja uusimman teknologian sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin.   

Koulutuspalvelut 

Centrian koulutuspalveluilla on pitkät perinteet alueen elinkeinoelämän uudistamisessa. Asiakkaille on tarjottu koulutuspalveluja yli kolmen vuosikymmenen aikana. Tarjolla on sekä valmiita täydennyskoulutuskokonaisuuksia että erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä tilaus-, rekry-, täsmä– ja muutoskoulutuksia. Työvoimakoulutuksia Centria järjestää yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Koulutuspalvelut tarjoaa myös konsultointeja kaikilta ammattikorkeakoulun koulutusaloilta, eli tekniikasta, liiketaloudesta, sosiaali- ja terveysalalta, humanistiselta ja kasvatusalalta sekä kulttuurialalta. Centrian koulutuspalvelut on kehittänyt verkkokoulutuksia ja webinaareja, joilla voidaan vastata yhä laajemman asiakaskunnan tarpeisiin, myös poikkeusoloissa. 

Asiantuntijapalvelut 

Centrian asiantuntijapalvelut on pitkään tarjonnut messu- ja tapahtumapalveluita, joiden kautta asiakasyritysten messuosastoja on toteutettu vankalla kokemuksella, ammattitaidolla ja avaimet käteen -periaatteella Suomessa ja ulkomailla jo yli 30 vuotta  

Centrian messu- ja tapahtumapalvelut suunnittelee ja toteuttaa yritysten toiveiden mukaisia messuosastoja kokonaisvaltaisella palvelupaketilla, joka sisältää kaiken suunnittelusta ja rakentamisesta tarjoiluihin ja kunnossapitoon. Kuvassa Centrian messu- ja tapahtumapalveluista Johanna Ojala, Katariina Heikkilä ja Tiia Kauppinen. (Kuva: Marika Hautala)

Kehitysprojektin valmistelupalvelu helpottaa kehittämishaluisten pk-yritysten projektin käynnistämiseen ja rahoituksen hakemiseen liittyviä haasteita. Palvelun toteutuksen jälkeen Centria voi ottaa myös koordinointivastuun hankkeen toteutuksesta. Usein siitä on etua, että tutkimuslaitos on mukana myös itse hankkeen toteutuksessa. 

Uudempia Centrian tarjoamia palveluita ovat energiatehokkuutta edistävät asiantuntija– ja mittauspalvelut, kuten rakennusten sekä prosessi- ja tuotantolinjojen lämpökamerakuvaukset, paineilmaverkostojen vuotokartoitukset sekä Motiva-mallin mukaisesti toteutetut yritysten ja kiinteistöjen energiakatselmukset.  

Centria kehittää asiakkaiden liiketoimintaa myös palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilun menetelmin asiakas voi hyödyntää organisaation resursseja tehokkaammin, kehittää liiketoimintaa ja palveluiden laatua, kasvattaa henkilöstön osaamista sekä parantaa asiakaskokemusta.  

Tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijapalvelut tarjoavat monipuolisesti apua digitaalisen ja manuaalisen tietopääoman hallinnassa kuten tietoturvan nykytila-analyysissa, tietoturvapolitiikan luomisen, prosessien haavoittuvuuksien ja tietoturvauhkien tunnistamisessa sekä riski- ja vaikutusanalyyseissä. Palvelun kautta asiakas voi tilata myös tietoturvakoulutusta henkilökunnalle, räätälöidyn kyberturvallisuuskäsikirjan tai tietosuojavastaavan palveluja. 

Tuotekehityspalvelut  

Centrian tuotekehityspalvelut tarjoavat osaamista yritysten tuotekehitys- ja innovaatiovaiheiden tueksi. Apua on saatavilla tuotesuunnitteluun ja -konseptointiin sekä idean jalostamiseen.  

Prototyyppien valmistuksessa voidaan hyödyntää pikamallinnuslaitteita. 3D-tulosteiden avulla voidaan saada tietoa suunnitelmien ja 3D-mallinnuksen oikeellisuudesta, testata tuotteen konseptia tai muun muassa kokeilla tuotteen ergonomiaa ja käytettävyyttä. 3D-mittauspalvelun avulla asiakkaat saavuttavat hyötyjä etenkin tuotelaadun varmistamisessa ja parantamisessa sekä tuotekehitysvaiheen läpiviemisessä ja tehtyjen ratkaisujen toimivuuden todentamisessa. Mitattavien tuotteiden koko voi vaihdella sormenpään kokoisesta kappaleesta hyvinkin isoihin rakennuksiin.  

Testauslaboratorioissa suoritetaan monipuolisia tuotteiden ja prototyyppien testaukseen ja mittaukseen liittyviä toimeksiantoja. Olosuhdetestauspalvelussa tuote voidaan altistaa lämpötiloille, ilmankosteudelle ja suolasumulle. Säätestauspalvelu tarjoaa testausta QUV-kaapissa sekä ulkokentällä ja tuotteita voidaan altistaa testauksessa UV-valolle ja sateelle. Pääasiallisesti testattavien tuotteiden materiaalit ovat säätestauksessa joko muovia tai pintakäsiteltyä puuta. EMC-testauspalvelua tarjotaan sähkölaitteiden valmistajille ja maahantuojille. Käytössä on ajanmukainen ja luotettava testauskalusto. SFS-ENstandardien mukaan tehtyjä ovi- ja ikkunatestauspalveluja hyödyntävät pääasiallisesti ikkuna- ja ovivalmistajat ja testeillä testataan muun muassa tuotteen sateenpitävyyttä. 

Tärinätesteillä on tarkoitus selvittää tuotteen kestävyyttä käytön tai kuljetuksen aikaisissa olosuhteissa, joissa syntyy tärinää tai iskuja. Tärinätestauksia hyödyntävät tyypillisesti elektroniikan, ajoneuvojen ja työkoneiden valmistajat. U-arvolaskenta on yksi esimerkki ikkuna- ja oviteollisuuden tuotekehityksen työkaluista, jolla varmistetaan tuotteen viranomaisvaatimusten täyttyminen lämmönläpäisevyyden osalta. Mikroyritykset voivat lisäksi käyttää Centrian laskemaa lämmönläpäisyarvoa CE-merkinnässään. Tuotekehityksen tueksi Centria tarjoaa myös palvelua, jonka avulla voidaan arvioida pintakäsittelyaineen vedenläpäisevyyttä. 

Kemian analyysipalvelut, kuten koostumusmääritys- ja materiaalitutkimus auttavat asiakasta materiaalien tunnistamisessa, pitoisuusmäärityksissä ja laadunseurannassaAnalysointeja tehdään raaka-aineesta aina lopputuotteeseen asti. Koostumusmäärityksiä tehdään kiinteistä aineista, nesteistä ja kaasuista. Materiaalitutkimus toimii pohjana haluttujen ominaisuuksien kehittämiselle sekä raaka-aineen tai tuotteen koostumuksen optimoinnille. 

Ohjelmistokehityspalvelun kautta asiakas saa tarpeensa mukaan muun muassa ohjelmisto- ja sovelluskehitystä ja –testausta, web-pohjaisten järjestelmien suunnittelua ja toteutusta, tietokantojen hyödyntämistä toiminnanohjaus-, tilaus- ja suunnittelujärjestelmien kehityksessä, graafista ohjelmointia, sulautettujen järjestelmien ohjelmointia ja integrointia laajempiin järjestelmiin.

Tuotannon ja prosessien kehittämispalvelut   

Tuotannon ja prosessien kehittämispalvelut tukevat teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin toimintaa. Toimialoja yhdistäviä teemoja prosessien kehittämisessä ovat laatu, turvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Centria avustaa näiden kehittämisessä muun muassa laatujärjestelmiin, tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmiin tai vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen liittyvillä palveluilla. Centria Lean tarjoaa prosessien tehostuspalvelua. 

Centrian asiantuntijat Hanna Parikka ja Elisa Saarela ovat suorittaneet Lean Six Sigma Black Belt – sertifioidun koulutuksen. Lean Six Sigma on tilastolliseen prosessinohjaukseen perustuva menetelmä, jolla voi lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. (Kuva: Pauliina Mattila)

Chemplant eli kemian koetehdas palvelee kemian alaan liittyen yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa. Koetehtaan toiminnallisena ytimenä ovat kaksi pilot-mittakaavan reaktoria.  

Puutuoteteollisuudelle suunnattuja kehittämispalveluja ovat pintakäsittelyaineiden linjakoeajot, pintakäsittelyprosessin mittaus sekä pinottavuuden testaaminen. Centrialla on täyden teollisuusmittakaavan pintakäsittelylinja, joka tarjoaa todellisen ja asiakkaiden tilannetta vastaavan ympäristön. Linjakoeajoissa voidaan testata ja vertailla laboratorio-olosuhteissa eri pintakäsittelyaineiden soveltuvuutta. Pintakäsittelyprosessin mittauspalvelu varmentaa uuden pintakäsittelylinjan toimivuuden tai vastaavasti tehostaa jo olemassa olevaa pintakäsittelyprosessia. Pinottavuuden testaamispalvelun avulla selviää maalien ja lakkojen pinottavuusominaisuudet.  

Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen on suunnattu erityisesti tuotannollisille pk-yrityksille, hyvinvointisektorin yrityksille sekä palvelusektorin toimijoille, jotka tarvitsevat yrityksen liiketoiminnan hallintaan tiedonhallintajärjestelmää. Tiedonhallintajärjestelmä räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeen mukaan. 

Palveluliiketoiminnan tuottamat alueelliset hyödyt 

Centrian palveluliiketoiminta mahdollistaa toiminta-alueelle erityisesti yritysten kehittämistoimenpiteitä tukevia harvinaisempia palveluja. Kun kehittämis- ja koulutuspalvelut ovat lähellä, helpottavat ne alueellisten yritysten arkea. Centrian palveluliiketoiminnan tehtävissä työskentelevät toimivat usein myös opetus- sekä tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminnan tehtävissä, jolloin ajantasaisin tutkimustieto on automaattisesti myös palveluliiketoiminnan käytössä, kun asiakasyritys tarvitsee kehittämistukea esimeriksi uuden innovaation eteenpäin viemisessä. Elinvoimainen palveluliiketoiminta elävöittää Centriaa myös koulutusorganisaationa tarjoamalla työelämästä tulevia työtehtäviä, joita Centrian TKI-henkilöstö myös opetushenkilöstön tuella päivittäin ratkoo. Koulutuksen kanssa saman katon alla toimiva palveluliiketoiminta mahdollistaa lisäksi opiskelijoille työharjoittelupaikkoja organisaation sisällä. 

Jani Rättyä
Palvelupäällikkö 
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2577

Virve Antinoja
TKI-asiantuntija 
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2725

Marika Hautala
TKI-kehittäjä 
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 487 5812

Facebooktwitterlinkedinmail