Palvelutoiminta luo mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiseen hankkeen jälkeen 

Johanna Hautamäki
Kirsi Vuotila

(Kuva: Johanna Hautamäki)

Centria TKI –organisaatiossa toimivan koulutus- ja palvelutiimin kanssa tehtävä palvelutoiminta mahdollistaa monialaiset asiakaskohtaiset toimeksiannot. Esimerkiksi hanketyöskentelynä aloitettu kehittämisyhteistyö yrityksen tai muun organisaation kanssa saa tehokkaan jatkon, kun yhteistyötä voidaan jatkaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perehtyen. Tällöin syvennytään asiakkaan kanssa hankkeen aikana esiintulleisiin lisätarpeisiin ja voidaan suunnitella kehittämistä tulevaisuuteen, esimerkiksi kolmen vuoden tähtäimellä joustavasti ja luottamuksellisesti.

Palvelutoiminnassa asiantuntijatyö rakentuu asiakkaan tarpeiden ympärille. Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi asiantuntijan osallistuminen asiakkaan kehittämistyöhön, kokeileva kehittäminen, työpajojen fasilitointi tai henkilöstön kouluttaminen. Yhteistyön tähtäimenä on asiakkaan toiminnan kehittäminen, uusien toimintamallien ja liiketoiminnan luominen sekä uudenlaisen kehittämisnäkökulman ja -osaamisen tuominen henkilöstölle. Pitkäkestoisessa yhteistyössä ulkopuolinen näkökulma antaa pieninäkin suunnitelmallisina työskentelykierroksina lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

Pitkän tähtäimen kehittäminen vaatii tuekseen strategista suunnittelua. Strategiatyötä haastaa usein esimerkiksi tavoitteiden konkretisoiminen työn arjen tasolle ja vastaavasti arjen tarpeiden mukaan ottaminen strategiatasolle. 2019 päättyneessä AppSim – Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä -hankkeessa kehitettiin yhtenä tuloksena työkaluja tähän. Suunnitelmia konkretisoitiin henkilöstölle tulevaisuuskeskustelun ja palvelumuotoilun osallistavien menetelmien kautta, ja se toi esille tehokkaasti eri tasoisia kehittämistarpeita. Näiden kokemusten perusteella henkilöstön osallistaminen kehittämiseen koordinoidusti ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamana tuo esille asiakkaan sisäisen kehittämispotentiaalin. Yksittäisillä työskentelyillä voidaan saada uusia ideoita organisaation toimintaan, mutta muutosten käytäntöön vienti tai organisaation kehittäminen vaativat pitkän ajan suunnitelmallisuutta ja toistuvia työskentelyjä. Tällaisia pidemmän ajan suunnitelmallisia työskentelyjä voivat olla esimerkiksi uusien palvelumuotoilun tarjoamien kehittämismenetelmien käyttöön ottaminen tai kokeileva kehittäminen ohjatusti.

Työpajamateriaalia (Kuva: Johanna Hautamäki).

Palvelutoiminnan yhteistyöstä kehittyy usein laajempaakin yhteistoimintaa yrityksen ja Centrian välillä. Asiantuntijamme työskentelevät usein sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa ja tutun kumppanin kanssa on helppo laajentaa yhteistyötä monessa eri muodossa. Yhteistyö opetuksen ja yritysten välillä voi olla esimerkiksi opinnäytetöitä, työharjoittelua, opiskelijoiden ja yrityksen edustajien kanssa toteutettuja opintojaksoja ja kehittämispäiviä. Pidemmällä tähtäimellä tämä voi auttaa myös yritysten rekrytoinneissa, tutustuttamalla yrityksiä ja opiskelijoita toisiinsa jo ajoissa ennen opiskelijoiden työelämään siirtymistä.

Case ProAgria

ProAgria on yksi onnistunut esimerkki siitä, miten hankkeen aikana alkanut yhteistyö on kasvanut palvelutoiminnan asiakkuudeksi ja yhteistyöksi opetuksen kanssa hankkeen päättymisen jälkeen. AppSim –hankkeen aikana toteutettiin osaamisen ja mentelmien kehittämiseksi yhteisiä case-työskentelyjä 2 kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan muun muassa palvelumuotoilun ja simulaatiomenetelmien parissa viiden eri työelämäkumppanin kanssa. Hankkeen aikana kokeillusta ulkopuolisen asiantuntijan pitkäjänteisestä mukana olemisesta organisaation kehittämistyössä saatiin hyviä kokemuksia ja tätä päätettiin jatkaa palvelutoimintana hankkeen jälkeen yhdessä ProAgrian kanssa kolmivuotisella puitesopimuksella.

Uuden yhteistyön pohjana toimivat hankkeen aikana hyväksi todetut yhdessä tekemisen tavat ajatteluapu, yhteistyömalli konsulttityöhön, menetelmätyökalut ohjaukseen ja perusteiden hakeminen strategisille valinnoille. Merkittävin ero hankkeen aikaiseen yhteistyöhön on se, että nyt kehittämistyö tapahtuu kokonaan asiakkaan ehdoilla ja heidän tarpeisiinsa perustuen. Tuttu asiantuntija on helppo ottaa mukaan erilaisiin kehittämistilanteisiin, hänellä on jo kokonaiskuvaa organisaatiosta ja sen toimintatavoista. Palvelutoiminnan puitesopimus on mahdollistanut joustavaa ja kohdennettua yhteistyötä, pitkäjänteistä uusien kokeilujen sparraamista ohjatusti ja erilaisia kohdennettuja työpajoja asiakkaalle. Joustavan toiminnan myötä on ollut mahdollista vastata nopealla aikataululla myös esiin nouseviin uusiin asiantuntijatarpeisiin.

Puitesopimuksen lisäksi ProAgrian kanssa on syvennetty yhteistyötä myös tekemällä yhteistyötä palvelumuotoilun opetuksessa, tuttu asiakascase on ollut helppo ottaa joustavasti mukaan. Alkuvuonna 2020 liiketalouden opiskelijoiden “Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu”, monimuoto-opiskeluna toteutetulla opintojaksolla lähipäivä toteutettiin ProAgrian palveluiden tuotteistamisen parissa. Päivään osallistui kolme ProAgrian asiantuntijaa ja he työskentelivät pienryhmissä opiskelijoiden kanssa päivän ajan. Tämä mahdollisti opiskelijoille aidossa työelämästä tulevassa toimeksiannossa työskentelyn ja kontaktin yritykseen. Palautteiden perusteella päivä oli antoisa sekä opiskelijoiden että asiantuntijoiden näkökulmasta. Asiantuntijat saivat päivän aikana lisää kokemusta palvelumuotoilusta ja tuotteistamisideoita valitsemalleen palvelulle. Aito case-työskentely ja yhteiskehittäminen antoivat hyvän pohjan tuotteistamisen opettamiselle palvelumuotoilun näkökulmalla.

ProAgria Keski-Pohjanmaan johtaja Ritva-Liisa Nisula kuvaa kokemusta puitesopimuksesta tällä hetkellä: “Yhteistyömme lähti hyvin käyntiin AppSimista, löysimme yhteisen tavan ajatella, sparrata toisiamme ja tehdä tuloksekasta yhteistyötä luottamuksellisessa ja motivoituneessa ilmapiirissä. Sen pohjalta oli helppoa jatkaa yhteistyötä ja ottaa tuttu Centrian Johanna lennosta ohjaamaan milloin mitäkin kehittämistyöpajaa strategiasta asiakastiimiin ja nopeasta kokeilusta pitkäjännitteisempään palvelumuotoiluun. Eikä opiskelijoiden esimerkkiorganisaationa oloakaan tarvinnut pitkään pohtia. Oli pelkästään ilo päästä siihenkin mukaan.”

Työskentelyihin osallistuminen kasvattaa henkilöstön kehittämisosaamista ja tuo uusia näkökulmia omaan työhön. Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Kirsi Varila on ollut mukana jo AppSim -hankkeen aikaisissa työskentelyissä ja myös nyt puitesopimuksen aikana. Hän toteaa, usein käyvän niin, että arjessa sokeutuu oman organisaation toimintamalleille ja jatketaan työtä kuten ennenkin. “Tämmöinen ulkopuolinen sparrausapu pysähdyttää miettimään juuri oikealla tavalla toimintatapoja ja synnyttää uusia ja tehokkaampia tapoja. Yhteistyökumppanin käyttö tuo suurta lisäarvoa yrityksen palveluiden ja toiminnan kehittämisprojekteissa. Olen ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Centrian kanssa ja varmasti jatkamme yhteistyötä jatkossakin.”

Palvelutoiminnan kolmivuotista puitesopimusta on nyt takana ensimmäinen vuosi, yhteistyö Centrian ja ProAgrian välillä on ollut antoisaa ja tuonut uusia avauksia. Odotamme mielenkiinnolla mihin tämä aktiivinen ja innovatiivinen kumppanuus johtaa seuraavien kahden vuoden aikana!

Johanna Hautamäki
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 631 6754

Kirsi Vuotila
Koulutuspäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 632 4341

Facebooktwitterlinkedinmail