Podcast opinnäytetyönä – uusi muoto tuo uutta oppimista

Annukka Kukkola
Markus Korkiakangas
Hanna-Riina Aho

Opinnäytetyö on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa merkittävä osa tutkintoa. Se on laajuudeltaan 30 op. Keskustelua käydään laajastikin siitä, minkälainen opinnäytetyö voi olla verrattuna tiedeyliopistojen Pro Gradu -töihin. Opinnäytetyön tulee antaa opiskelijalle valmiuksia jatko-opintoihin, ja samaan aikaan sen tulee kiinnittyä vahvasti työelämään ja omaan ammatilliseen kasvuun, sekä olla kytköksissä tki-toimintaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan opinnäytetyötä, jonka tuotoksena syntyi podcast, jota käytetään oppimateriaalina henkilöstöjohtamisen opintojaksolla. 

Opinnäytetyön ohjaus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat työelämään suunnattuja tutkimuksellisia kehittämistöitä. Tutkimuksellisuus ohjaa opiskelijaa toimimaan prosessin eri vaiheissa systemaattisesti, luotettavasti ja eettisesti.  Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan lähestymistapoja ovat mm. toiminta- ja konstruktiivinen tutkimus. Nämä antavat opinnäytetyöhön kehikon, jonka sisällä opiskelija voi käyttää erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä. Tutkimus ja kehittäminen nivoutuvat saumattomasti yhteen muodostaen vahvan pohjan käytännön työelämästä nousseen ongelman ratkaisemiseksi. Opinnäytetyöprosessi etenee yleensä siten, että opiskelija selvittää ja kuvaa ongelman nykytilaa, minkä pohjalta hän jatkaa kehittämisosioon työelämästä kootun ohjausryhmän jäsenten tukemana. Tässä vaiheessa pohditaan myös nykyisen johtamisnäkemyksen mukaista henkilöstön osallistamista ja osallisuutta oman työnsä kehittämiseen.

Tämän artikkelin pohjana on Markus Korkiakankaan opinnäytetyö Ammatillinen kasvu henkilöstöjohtamisessa -podcast. Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta ja podcast Spotifysta. Aihe ja toteutustapa nousivat opiskelijan omasta mielenkiinnosta. Aiheen rajauksesta, toteuttamisesta, kohderyhmästä ja podcastin teknisestä toteutuksesta käytiin useampia keskusteluja. Ohjaaja hyväksyi aiheen ja sen toteuttamisen podcastina, koska podcastin sisältö vastasi henkilöstövoimavarojen johtamisen opintojakson tavoitteita. Podcastia voidaan hyödyntää opintojakson ennakkotehtävässä.  Myönteistä päätöstä tukivat myös opiskelijan vahva sitoutuminen aiheeseen, itseohjautuvuus ja tietotekninen osaaminen.  

Ohjaajan ensisijainen tehtävä opinnäytetyössä oli ohjata opiskelijaa toteuttamaan työnsä konstruktiivisen lähestymistavan mukaan. Opinnäytetyönä tehty podcast merkitsi ohjaajan omalta mukavuusalueelta poistumista, mutta se oli lopulta monin tavoin palkitsevaa. Ohjaajan yhteistyö Centrian asiantuntijoiden kanssa oli sujuvaa. Yhteiset keskustelut avarsivat ajattelua ja vahvistivat sekä ennen kaikkea rohkaisivat näkemystä toteuttaa opinnäytetöitä uusilla tavoilla.

Aiheen valinta

YAMK-opinnäytetyö on prosessina haastava. Ylemmän ammattikorkeakoulun moninaiset vaatimukset opinnäytetyölle tulee täyttyä, ja näin ollen opinnäytetyön aihe ja toteutustapa on mietittävä tarkkaan. Koska prosessi on pitkä, opiskelijan kannattaa kuunnella itseään aihetta valitessaan. Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä työelämään. Jotkut saattavat päätyä aiheeseensa koulun tai työnantajan ehdotusten perusteella. Opiskelijan oma mielenkiinnon kohde kantaa opinnäytetyön loppuun asti.

Ohjaavan opettajan kanssa käydyissä keskusteluissa voi ehdottaa aiheita ja yhdessä miettiä toteutustapoja. Ammattilaisena opettaja on työssään opiskelijaa varten, ja haluaa omalta osaltaan tehdä opinnäytetyöprosessista sujuvan ja järkevän. On kuitenkin opiskelijan omalla vastuulla sanoittaa auki toiveitaan ja ideoitaan. Ideoita opinnäytetyön aiheelle voi syntyä mistä vain, mutta usein ne ovat kytköksissä opiskelijan omaan työpaikkaan.

Podcast-idea syntyi opintojaksolla, jossa analysoitiin erilaisia tiedonjakamisen kanavia. Opiskelijan kiinnostus eri median muotoihin ja podcastien kuuntelu tukivat idean syntyä ja oman podcastin tekemisen ajatusta. Innostus opinnäytetyön tekemiseen välittyi myös muille opiskelijoille, ohjaajalle sekä ohjausryhmälle.

Tavanomaisesta poikkeava toteutustapa on kuitenkin vain osa opinnäytetyötä. Tärkeintä on itse aihe. Ihanteellista on valita aihe, joka opettaa tekijäänsä niissä asioissa, jotka hän kokee itselleen tärkeiksi ja joista hän haluaa oppia lisää. Opintojen alussa johtaminen näyttäytyi opiskelijalle suurena asiakokonaisuutena, jollain tavoin jopa mystisenä. Opintojensa aikana hän siirtyi esihenkilötehtäviin, joiden pohjalta hän päätyi tekemään podcastin henkilöstöjohtamisesta sen haastavuuden ja merkityksellisyyden vuoksi.

 Uusi toteutustapa – podcast

Vaikka uusi toteutustapa tuo omat haasteensa, se antaa uusia tuulia ja tietynlaista vapautta toteuttaa työ tutkijan toivomalla tavalla ja samalla luoda itselle sopivia raameja. Omista näkemyksistä voi tällaisessa luovassa opinnäytetyössä pitää hyvin kiinni. Podcastin avulla opinnäytetyö voi saada myös uusia lukijoita ja kuulijoita ja herättää laajemminkin huomiota.

Opinnäytetyön tutkimusosio perustui ryhmähaastatteluun, jossa oli mukana Centrian sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita esihenkilöitä. Haastattelun tulokset antoivat vahvan pohjan podcastin teemoihin. Podcastin vieraina oli kaksi esihenkilöä, jotka ovat valmistuneet myös Centriasta ja joista toinen oli mukana ryhmähaastattelussa.  Opinnäytetyön tekijä johdatteli keskustelua teemojen pohjalta. Valmis podcast täytti tavoitteensa ansiokkaasti. Podcastia pidettiin kerätyn palautteen perusteella laadukkaana ja siinä olevaa keskustelua luontevana. Opinnäytetyö täytti tutkimuksellisen kehittämistyön kriteerit, ja tutkimus ja kehittäminen sitoutuivat työssä saumattomasti yhteen.

Henkilöstöjohtamisesta löytyy suuret määrät podcasteja, joten voidaan kysyä, miten opinnäytetyössä luotu podcast eroaa muista ja mitä uutta se tarjoaa? Podcastin teemat pohjautuvat näyttöön, jonka taustalla on pitkään työelämässä toimineita esihenkilöitä. Näin teemoista muodostui omannäköisensä kokonaisuus, joka tarjoaa mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä näkökulmia henkilöstöjohtamiseen. Podcastissa ei myöskään käytetä abstrakteja käsitteitä, vaan työelämän kieltä. Sosiaali- ja terveysalan yhteisistä haasteista poiketen podcast tuo esille myös alueellisia näkökulmia henkilöstöjohtamiseen siinä olleiden esihenkilöiden kokemusten pohjalta.  

Yhteistyö

Uusi ja innovatiivinen aihe tai opinnäytetyön toteutustapa on myös opettajalle uusi ja opettava kokemus. Opinnäytetyön tekeminen opetti, että uudenlaisia aiheita ja ideoita kohti kannattaa mennä rohkeasti. Kaikki asiat selviävät, ja keinot ideoiden toteuttamiseksi löytyvät, kun antaa siihen mahdollisuuden.

Jatkossa olisi mielenkiintoista pohtia Master Schoolin yhteisiä koulutusaloja leikkaavia opinnäytetöitä, joissa yhdistetään sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketalouden opiskelijoiden innovatiivisia aiheita ja toteuttamistapoja. Eri alojen yhteistyö on mahdollisuus, jonka hyödyntämistä ei annata jättää toteuttamatta, koska yhteistyötaidot erialojen ihmisten välillä ovat ammatillisen osaamisen kulmakiviä. Niillä voidaan opiskelijoille ja opinnäytetyön ohjaajille taata monipuolista ammatillista kasvua.

Opinnäytetyön tiedot

Korkiakangas, M. 2022. Ammatillinen kasvu henkilöstöjohtamisessa -podcast. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052512102

Korkiakangas, M. 2022. Esihenkilön ammatillinen kasvu -podcast. https://open.spotify.com/show/4sLqEjvb3qLCtQCPwMBVIH?si=4cb9d88d1f3e483c .

Annukka Kukkola
Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0579

Markus Korkiakangas
Apulaisosastonhoitaja
Soite

Hanna-Riina Aho
Asiantuntija (oppiminen)
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0061

Facebooktwitterlinkedinmail