Yhdessä olemme enemmän – insinöörit ja sosionomit liikeideoitaan kehittelemässä

Kaija Arhio
Helinä Nurmenniemi

Tiedämme, että 1+1 on enemmän kuin 2.  Tiedämme myös, että innovaatioiden syntymistä edistää alojen välinen vuoropuhelu. Tämä pätee niin tiimiopettajuudessa kuin opiskelijoiden yhteisöissä.

Centrian Ylivieskan kampuksella ristipölytettiin tekniikan ja sosiaalialan opiskelijoita yrittäjyyden ja yritystoiminnan opintojaksojen yhteydessä. Kuluvan lukuvuoden aikana järjestetyn innovaatiopäivän aikana moniammatilliset ryhmät kehittivät niin sähkötekniikkaan kuin sosiaalialaan liittyviä liikeideoita. Opiskelijoiden palautteen ja päivän aikana aistittavissa olleen innostuneisuuden perusteella tämä onnistui hyvin ja uusia näkökulmia avautui. Välittömän palautteen lisäksi kysyimme seuraavalla viikolla tarkennuksia konkreettisiin uusiin näkökulmiin ja yhteisopiskelun hyötyihin.

Elämyksellisyyttä ja osallisuutta

Opiskelijoiden liikeideoissa nousi esille hyvinvoinnin tukeminen, arjessa selviytyminen, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta sekä turvallisuus. Erään idean taustalla oleva 1800-luvun elämä metsästyksineen maaseudun rauhassa auttoi kiireisiä ihmisiä pysähtymään, tutkimaan omia arvojaan ja jopa muuttamaan niitä. Idean mukainen maaseudun autenttinen ympäristö tarinoineen voi tarjota virkistystä ikääntyville, työssäkäyville, mielenterveyskuntoutujille ja lapsille.

Lapsille haluttiin tarjota elämyksiä Hoplop-tyylisillä palveluilla. Perheiden arjen selviytymistä tuettiin erilaisilla kodin- ja perheen hoitoon liittyvillä palveluilla, joiden kehittämisessä tekniikalla on roolinsa.  Ikääntymisen tuomiin haasteisiin kehitettiin erilaisia sovelluksia, kuten kiertävä pienoisrata ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Aurinkorannikolle tarjottiin ikääntyvien palveluja ja virkistystoimintaa. Hyvällä sähkö- ja valosuunnittelulla voidaan tuottaa lisää elämänlaatua, toisaalta myös sähköttömyyden ajateltiin antavan elämyksellisyyttä. Elämyksellisyys ja osallisuus olivat vahvasti läsnä opiskelijoiden liikeideoissa, myös historian merkitys tuli monella tapaa esille.

Opiskelijat kokivat yhdessä ideoinnin mielenkiintoisena, virkistävänä ja uusia näkökulmia tuovana. Tällaisia päiviä toivottiin lisää ja yhteisiä tunteja olisi voinut olla heti alusta alkaen. Oli mukava tehdä yhteistyötä eri alan opiskelijoiden kanssa. Tehtävä koettiin mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi ja ryhmätyö nosti erilaiset ammatillisen ulottuvuuden mahdollisuudet esille.

Sosionomi- ja insinööriopiskelijat liikeideoitaan hiomassa. Kuva: Helinä Nurmenniemi.

Sosionomiopiskelijat: ”Huolellista viestintää”

Sosionomit toivat esille, että piti olla huolellinen viestinnässä. Oman liikeidean esittely insinööreille edellyttää selkeää viestintää. Oman idean esittäminen toiselle jäsentää omaa ajattelua ja nostaa esiin kehittämishaasteita. Ryhmissä opiskelijat yhdistelivät eri näkökulmia ja muodostivat myös täysin uusia näkökulmia. Tärkeää oli huomata, että asioita voidaan katsoa eri näkökulmista.

Insinöörit olivat ajattelussaan laaja-alaisia, realistisia ja heillä oli enemmän taloudellista näkökulmaa asioihin. Sosionomit kokivat saaneensa ”miesnäkökulmaa ” asioihin. Yhdessä oppimisen nähtiin kehittävän verkosto- ja sosiaalisia taitoja, jotka ovat tärkeitä yhteistyössä. Eri alan opiskelijoiden huomioi kiinnittyi eri asioihin. Empatiataidot kehittyvät, kun työskentelee erilaisten persoonien kanssa ja pitää ymmärtää mitä toinen sanoo.

”Rajattomat mahdollisuudet”

Opiskelijat kokivat yhteistyöskentelyn uudenlaisena työmenetelmänä. Opiskelijat toivat esille, että yhteisopiskelulla on rajattomat mahdollisuudet. Sosiaalialan opiskelijat oppivat ymmärtämään teknologiaa ja insinöörit oppivat asiakkaisiin ja palveluihin liittyviä asioita. Yhteisopiskelun insinöörien kanssa uskottiin edistävän teknistä osaamista ja lisäävän luovuutta, jota voi hyödyntää vaikkapa myyntityössä.

Insinööriopiskelijat: ”Avartava kokemus”

Yhdessä työskentely oli avartava kokemus ja mahdollisti verkostoitumisen. Erilaisten ihmisten kohtaaminen nosti uusia ideoita esille. Ideoiden yhdessä pohtiminen ja kehittäminen ja erilaiset näkemykset tekivät opiskelusta luovempaa. Yhdessä opiskellessa löytyi uudenlainen strategia ja uusia näkökulmia omaan yritysideaan.

”Pitää puhua niin, että toinenkin ymmärtää ”

Insinööriopiskelijat toivat esille, että mikä toiselle on itsestään selvyys, saattaa toiselle olla utopiaa.  Kun puhuu niin, että asiaa tuntematon ymmärtää, kehittyvät myös omat esiintymistaidot.

”Asiakkaan merkitys yritykselle”

Insinööriopiskelijat olivat oivaltaneet asiakkaan merkityksen yritykselle, oppineet asiakaslähtöisestä toimintavasta ja toisten tarpeiden huomioimisesta. Yhdessä työskentely nosti esille markkinoinnin ja hyvinvoinnin merkityksen.

Yhteneväisyydet ja eroavaisuudet

Kummatkin opiskelijaryhmät painottivat selkeän viestinnän merkitystä. Uudet näkökulmat ja lähestymistavat tekivät opiskelusta luovaa.

Insinöörit toivat esille, että heillä olisi sosiaalialalle annettavaa esimerkiksi erilaisten työtä helpottavien välineiden kehittelyssä.  Tätä näkemystä vahvistaa sosionomien näkemys, että he oppivat insinööreiltä teknistä näkökulmaa.

Insinööriopiskelijoiden vastauksissa tuli vahvasti esille, että he saivat sosiaalialalta asiakasnäkökulmaa. Vastaavasti sosionomit kokivat saaneensa insinööreiltä taloudellisen ajattelun näkökulmia.

Opettajan näkökulmasta yhteisopettajuus ja moniammatillisten ryhmien yhdistäminen ovat juuri sitä mitä meidän tulee entistä enemmän ja laajemmin kehittää ja ottaa käyttöön. Centria monialaisena ammattikorkeakouluna antaa tähän mahdollisuuden, käyttäkäämme sitä.

Kaija Arhio
Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2570

 

 

 

 

Helinä Nurmenniemi
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2588

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail