From cradle to grave – Sticky Campus ja Blue Zone – Mitä jäi matkareppuun?

Hanna Lahnalampi
Anni-Maija Viitasaari
Jyrki Rajala

IAEVG -konferenssisali. Kuva: Jyrki Rajala

Centria AMK:n työelämä- ja urapalvelut lanseerattiin omana kokonaisuutenaan lukuvuonna 2022–2023. Työelämä- ja urapalvelut ovat osa Centrian oppimispalveluita. Pääsääntöisesti korkeakoulujen urapalveluiden tehtävänä on toimia eräänlaisena “nivelenä” opiskelijoiden ja alueen elinkeinoelämän kanssa.

Tämä on myös Centrian työelämä- ja urapalveluiden toiminnan keskiössä. Toimintamme uutuuden vuoksi palveluiden kehittäminen mm. erilaisten benchmark-vierailujen ja aiheeseen liittyvän uusimman tutkimuksen ja asiantuntijapuheenvuorojen näkökulmasta on erittäin tärkeää.

Centria-ammattikorkeakoulun strategiakauden 2021–2024 yksi kärkihankkeista on ollut saattaa kansainvälisyys osaksi kaikkea toimintaa sekä tukea työelämävaihtoja ulkomailla (Centria-ammattikorkeakoulun strategia 2021–2024).

Kesäkuussa 2023 saimme mahdollisuuden lähteä Hollantiin tutustumaan Centrian partnerikorkeakoulu Inholland University of Applied Sciencen Rotterdamin kampukseen sekä osallistumaan ohjausalan kansainvälisen keskusjärjestö IAEVG:n järjestämään kansainväliseen uraohjauksen konferenssiin Haagissa.

Inholland UAS on yksi Centrian yhteistyökorkeakouluista Hollannissa. Inholland UAS:lla on kampuksia Rotterdamin lisäksi Haagissa, Alkmaarissa ja Amsterdamissa. Kampuksilla opiskelee yhteensä noin 35 000 opiskelijaa eri aloilta. Centrian kanssa Inholland UAS tekee opiskelijavaihtoja liiketalouden puolelta.

Kansainvälinen IAEVG-konferenssi kokoaa vuosittain yhteen kansainväliset tutkijat ja ammatinharjoittajat jatkuvan oppimisen, ammatillisen ohjauksen ja uraohjauksen kentältä. IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) on järjestö, joka kokoaa yhteen ohjauksen puolestapuhujia. Järjestö edistää kansainvälisellä tasolla etiikkaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja parhaita käytäntöjä niin, että uraohjaus, opetus ja ammatinvalinnan neuvonta ja ohjaus olisivat saatavilla kaikille kansalaisille osaavien ammatinharjoittajien tarjoamina.  IAEVG:n puheenjohtajana kaudella 2023–2027 toimii Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori Jaana Kettunen. (IAEVG 2023.)

Kansainvälisen yhteistyön hyödyt ja vierailu Inholland UAS:en

Kansainvälisyys on vakiintunut osaksi suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimintaa. Tavoite ei ole kuitenkaan kansainvälisyys itsessään. Sen avulla pyritään vahvistamaan laatua ja luomaan uusia verkostoja ja mahdollisuuksia. Sen avulla uudistetaan ja kehitetään opetusta ja tutkimusta. Kansainvälistymisellä on positiivisia vaikutuksia, jotka liittyvät mm. korkeakoulujen osaamispohjan laajenemiseen, tiedon ja innovaatioiden jakamiseen, akateemisen laadun vahvistumiseen, maailmanlaajuisen ymmärryksen kasvamiseen sekä mahdollisiin vaikutuksiin taloudessa sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022.)

Vierailun aikana esittelimme korkeakoulujemme tapoja ja toimia edistää opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, työelämä- ja urapolkujen rakentamista ja opiskelijoiden ympärille rakennettuja tukipalveluita.

Vierailua suunniteltiin kuukausia etukäteen ja matkavalmistelut ja ohjelma hiottiin kuntoon hyvissä ajoin ennen vierailuajankohtaa. Matkaa varten saimme tukea Centrian kansainvälisten asioiden tiimiltä ja heidän kauttaan ja avustuksella haimme Erasmus+-tukirahaa matkan toteuttamiseen.

Inholland UAS:n toiminnassa oli paljon yhtäläisyyksiä Centrian toimintaan. Molempia korkeakouluja yhdistävät etenkin vahva opiskelijalähtöisyys ja hyvät tukipalvelut opiskelijoiden ympärillä. Vaikka eroja on, uusia toimintamalleja ja kehitysideoita matkaan tarttui monia. Näistä esimerkkeinä ovat Inholland UAS:ssa toimiva Student Success Centre ja Sticky Campus -malli.

KUVA 1. Inholland UAS:n kampusrakennus. Kuva: Jyrki Rajala.

Student Success Centre (SSC) eli ”Opiskelijoiden menestyskeskus” toimii yhteyspisteenä kaikille Inholland UAS:n opiskelijoille, joilla on kysyttävää henkilökohtaisissa tai opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. SSC on palkannut myös opiskelijakavereita (vertaisohjaajia), jotka auttavat muita Inholland UAS:n opiskelijoita. SSC ja opiskelijakaverit löytyvät kampukselta ja tarvittaessa sovittuina aikoina verkosta. Tällaista opiskelijakaveri- tai vertaisohjaajamallia käytetään Inholland UAS:ssa useassa eri yhteydessä. Vertaisohjaajat esimerkiksi auttavat muita opiskelijoita opintoihin liittyvien tehtävien teossa, löytämään vapaa-ajan toimintaa jne. SSC koordinoi vertaisohjaajatoimintaa rekrytoimalla vertaisohjaajia sekä kouluttamalla heitä tehtävään. (Inholland University of Applied Sciences 2020.) SSC-toiminnasta vastaava työntekijä Melissa van de Laar mainitsi, että vertaisohjaajien löytäminen ja sitouttaminen toimintaan on aikaa vievä prosessi. Toimintamallin hyödyt ovat kuitenkin jo nähtävissä, mikä kannustaa jatkamaan ja kehittämään toimintaa.

Etenkin vertaistuen tarjoaminen paikan päällä ja verkon kautta helposti löydettävänä ja lähestyttävänä palveluna Centrian toimintaympäristössä voisi olla toimiva konsepti ja tulevaisuudessa järjestettävissä oleva asia.

KUVA 2: Student Success Centre. Henkilöt kuvassa vasemmalta oikealle: Melvin Varlack, Hanna Lahnalampi, Anni-Maija Viitasaari, Melissa van de Laar ja Jyrki Rajala. Kuva: Marion van Tilborg.

Inholland UAS:ssa luodun Sticky Campus -toimintamallin tarkoituksena on ollut lisätä kampuksen houkuttelevuutta opiskelu ja vapaa-ajan toimintojen osalta. Inholland UAS:ssa on haluttu panostaa etenkin opiskelijoiden viihtyvyyteen. Tätä varten on uusittu paljon istuma-alueita opiskelijoiden käyttöön ja panostettu alueiden vihreyteen ja siisteyteen eli pyritty periaatteessa tekemään kampuksesta toinen koti opiskelijoille. Kampuksella on erilaisia sohvaryhmittymiä kahvikoneineen, ja ne kutsuvat opiskelijoita kokoontumaan yhteen niin opintojen pariin kuin vapaamuotoiseen seurusteluun. Lisäksi kampuksen kellarikerroksessa on niin sanottu Blue Zone -alue, joka on henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu kuntosali. Keskeisenä ajatuksena on saada opiskelijat jäämään luentojen ja laboratorioiden jälkeen viettämään aikaa jossain, missä he tuntevat voivansa olla oma itsensä ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Inholland UAS:n tavoitteena on ollut vahvistaa korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja kulttuuria covid-pandemian jälkeen, sillä opiskelijat eivät ole palanneet kampuksille samassa mittakaavassa kuin ennen pandemian alkua.

Tämänkaltainen toimintamalli ja idea on jo aiemmin otettu käyttöön Centriassa, mutta ei samassa mittakaavassa. Centriassa olisi myös hyvä panostaa siihen, että opiskelijat haluaisivat jäädä viettämään aikaa kampukselle luentojen jälkeen ja näin myös verkostoitumaan.

Edellä mainittujen teemojen lisäksi pääsimme keskustelemaan Inholland UAS:n kansainvälisen toimiston työntekijän Stacey Hamin kanssa alueen opiskelija-asuntotilanteesta. Keskustelimme lisäksi tutkija Lisa Klinkenbergin kanssa hänen tutkimuksestaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyen sekä kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnista Irina Stoyonovan kanssa. Yhteenvetona ja “tuliaisena” nämä keskustelut voidaan kiteyttää seuraavasti: toimintatapojemme erilaisuudesta huolimatta meillä on yhtäläisiä haasteita mm. opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa oikeanlaisilla ohjauspalveluilla. Keskusteluissa korostuivat myös opiskelija-asuntopula, opintojen viivästyminen henkilökohtaisten haasteiden takia sekä viestinnän ja markkinoinnin merkitys korkeakoulun vetovoimaisuuden edistäjänä.

Inholland UAS:ssa käyminen ja sen toimintoihin tutustuminen oli ehdottomasti hyödyllinen kokemus. Saimme paljon uusia näkökulmia oman toimintamme kehittämiseen, mutta samalla oppia siitä, mitkä asiat Centriassa toimivat jo hyvin. Kansainvälisessä yhteistyössä on ehdottomasti voimaa, ja verkostoituminen muista kulttuureista tulevien oman alan ihmisten kanssa kehittää omaa ammatillista kasvua. Erityisesti kansainväliset verkostot avaavat uusia mahdollisuuksia ja mahdollistavat uusien trendien, tiedon ja innovaatioiden jakamisen.

Kansainvälinen uraohjausverkosto IAEVG

IAEVG eli International Association for Educational and Vocational Guidance järjesti kesäkuussa Hollannissa konferenssin, jossa aiheena oli Lifelong development as a standard. IAEVG:n vuoden 2023 konferenssiteemat olivat työmarkkinoiden inkluusio, uraohjaus, kestävät uravalinnat, koulutus ja elinikäinen oppiminen. Konferenssin teemat olivat nousseet vallitsevasta työmarkkinatilanteesta, joka muuttuu nopeasti. Työtehtäviä jää pois tai ne muuttuvat. Ihmisten tulee pysyä mukana muutoksessa ja osittain sopeutua vallitsevaan tilanteeseen. On opittava uusia taitoja, omaksuttava uusia digitaalisia työkaluja ja vastattava vihreän siirtymän tuomiin muutoksiin. On siis selvää, että jatkuvaa oppimista tarvitaan entistä enemmän, on kehityttävä ja kehitettävä. Miten teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja vastaamme osaamistarpeisiin ketterästi? Miten oikea-aikaisella uraohjauksella voimme vastata näihin haasteisiin?

Konferenssissa Tristram Hooley (2023) nosti esiin ajatuksen, että uraohjausta tapahtuu vauvasta vaariin (from cradle to grave). Hooleyn mukaan jatkuvaa oppimista tulisi tarkastella elinikäisenä oppimisena (lifelong learning), mutta myös elämänlaajuisena (life-wide learning). Oppimista ei tapahdu ainoastaan lineaarisesti vaan ihmiset oppivat uusia taitoja eri yhteyksissä, paikoissa ja tilanteissa, harrastuksissa, mielenkiinnon kohteissa, eri kohdissa uraa tai uravaihdoksissa. Ihmisten urat ovat siellä missä ja, miten ihmiset elävät elämäänsä. Ihmisten urat ovat monisyisiä ja niihin vaikuttaa eletty elämä, työ, erilaiset mahdollisuudet, ihmissuhteet, organisaatiot ja yhteiskunnalliset seikat. Toisilla ihmisillä urat ottavat täysin uuden suunnan hyvin myöhään elämässä. Lisäksi on hyvä huomioida, että jokaisella ihmisellä on oma ura, jota täytyy vaalia.

Uraohjaus on Hooleyn (2003) mukaan ihmisten auttamista rakentamaan omia strategioitaan, auttaa heitä navigoimaan ja koordinoimaan koko elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen aallokossa.  Sen tulisi rohkaista ihmisiä ajattelemaan laatikon ulkopuolelta ja etsimään uusia mahdollisuuksia. Toisaalta uraohjauksen tulisi auttaa ihmisiä kyseenalaistamaan asioita ja luoda tahtoa muuttaa asioita, yhteiskuntaa, meidän toimintatapojamme.

Hooleyn luento sai meidät pohtimaan, miten tarjoamme Centriassa uraohjausta ja miten voisimme vielä kehittää toimintatapojamme vastaamaan enemmän jatkuvaan oppimiseen ja uraohjaukseen. Tällä hetkellä Centriassa opiskelee valtaosin monimuoto-opiskelijoita, jotka hakevat uutta osaamista ja taitoja, joita hyödyntää työelämässä ja myös omassa elämässä. Miten otamme huomioon opiskelijaryhmämme, heidän elämäntilanteensa ja urasuunnitelmansa? Miten tuemme heidän taitojaan kyseenalaistaa ympäröivää maailmaa ottaen samalla huomioon alueemme osaamistarpeet? Yksi Centrian rahoitusmittareista on opiskelijoiden laadullinen työllistyminen. Tehokas uraohjaus voisi olla ratkaisu laadullisen työllistymisen nostamiseen, opiskelijoiden oppimisen tukemiseen sekä alueen yritysten osaamistarpeiden huomioimiseen.

Lähteet

Centria-ammattikorkeakoulun strategia 2021-2024. Centria-ammattikorkeakoulu. Saatavissa: https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/06/STRATEGIA_centria_2021-2024.pdf. Viitattu 27.10.2023.

Hooley, T.J. 2023. Careering from cradle to grave: a lifelong vision for career development. Esitys IAEVG. 2023. International Association for Educational and Vocational Guidance. 29.6.2023  

Inholland University of Applied Sciences. 2020. Increase your success as a student with the new online training offer! Saatavissa: https://www.inholland.nl/nieuws/en/increase-your-success-as-a-student-with-the-new-online-training-offer/. Viitattu 31.10.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Kohti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten päivitystä KV-foorumin väliraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja: 2022: 1, s. 50. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-782-6. Viitattu 27.10.2023.

Hanna Lahnalampi
Kehittämispäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 149 6199

Anni-Maija Viitasaari
Uraohjaaja
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 050 477 2847

Jyrki Rajala
Talent Boost-koordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu
P. 040 809 5380

Facebooktwitterlinkedinmail