Jos tiedän, että debet on vasemmalla ja kredit oikealla – syntyykö siitä yrittäjyyttä?

Kari Ristimäki
Kaija Arhio

Pohdittaessa, miksi yrittäjyyden huomioiminen kaikessa opetuksessa on tärkeää, voidaan nostaa esiin kaksi pääkohtaa. Nykypäivän ja tulevaisuuden työ edellyttää tekijältään yrittäjämäistä käyttäytymistä. Tämä toteutuu työntekijän roolista riippumatta. Toinen syy on, että nuoret kohtaavat uravalintatilanteessa mitä suuremmalla todennäköisyydellä tilanteen, jossa yrittäjyys on mahdollinen vaihtoehto. Näistä syistä jokaisen centrialaisen tulee omalla kohdallaan pohtia kysymyksiä:

Miten Centriassa edistetään yrittäjämäistä toimintaa?

Miten autamme opiskelijaa tulevaisuuden uravalintatilanteessa?

Seuraavan kuvan alaosassa on asioita, jotka jokaisen ammattikorkeakouluopiskelijan tulisi saada kohdata opinnoissaan. Nämä ovat tärkeitä asioita jokaiselle. Näiden lisäksi Centrian tulee tarjota vankempaa yrittäjyysoppia nimenomaan niille opiskelijoille, joilla on oma liikeidea.

On erotettava se, että yrittäjyys on eri asia kuin liiketoimintaosaaminen. Kun puhutaan yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta, tulee määritellä mitä me niillä tarkoitamme.

Näkemys yrittäjyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä Centriassa. (Kari Ristimäki 2017)

Yrittäjyys on tapa toimia

Yrittäjämäisyyteen voidaan liittää kolme ulottuvuutta: innovatiivisuus, riskit ja katalyyttisyys. Yrittäjyys liitetään yleisesti innovatiivisuuteen, uutta luovaan toimintaan, jonka kautta toimintaa kehitetään. Lisäksi yrittäjyyteen liittyy aina riski ja riskien hallinta on yrittäjämäistä toimintaa. Kolmanneksi tähän voidaan liittää kemiasta tuttu termi katalyytti, joka kiihdyttää ja ylläpitää reaktiota vähenemättä itse.

Näin ajateltuna yrittäjyys on innovatiivisuuden, riskien hallinnan ja katalyyttisyyden kautta kulkeva jatkumo. Kun haluamme edistää yrittäjyyttä, tulee opetuksessa tarjoutua mahdollisuus uutta luovaan kehittävään toimintaan. Tähän liittyy aina myös epäonnistumisen riski. Innovatiivisuus kasvaa verkostoissa ja erilaisten ihmisten kohdatessa. Uusien ideoiden synnyttämiseen tarvitaan usein muita mukaan – näin ajateltuna juuri katalyytti on se, joka mahdollistaa muiden mukaan tulon toimintaan.

Puhuttaessa liiketoimintaosaamisesta se liitetään usein yrittäjyyteen ja me opetamme yrittäjyydessä myös liiketoimintaosaamista. Silloin opitaan bisneksen eri osa-alueita kuten markkinointia, yrityksen talouden hallintaa ja johtamista. Koulumaailmassa liiketoimintaosaaminen tarkoittaa sisällöllistä oppimista, mutta kun puhutaan yrittäjyydestä, on se enemmän toimintatapa. Kaikissa opetettavissa aineissa voidaan asioita lähestyä yrittäjämäisesti hyödyntäen innovatiivisuutta, riskien hallintaa ja katalyyttisyyttä.

Yrittäjyyspolku

Kuviossa kiinnostus, harkinta ja aikomus kuvaavat opiskelijan suhtautumisen tasoa yrittäjyyteen. Monesti kouluissa yritetään löytää sellaiset, jotka tähtäävät yrittäjiksi, ja heille rakennetaan erilaisia tukisysteemejä yrittäjyyden polulla.

Mutta Centriassa me haluamme liittää yrittäjyyden kaikkeen oppimiseen. Haluamme luoda polun, jossa opiskelijalla tietopohjan kautta herää kiinnostus yrittäjyyteen. Kiinnostus johtaa edelleen harkintaan (olisiko tämä minulle?)  ja joissakin tapauksissa aikomukseen ryhtyä yrittäjäksi. Näin menetellen ei tarvitse etsimällä etsiä aikojia, vaan tämä tapahtuu polulla luontaisesti.

Yrittäjyyden edistämisessä yrittäjämäinen toiminta, liiketoimintaosaaminen ja yleinen tietopohja yrittäjyydestä ovat kaikki tärkeitä. On tärkeää ymmärtää yrittäjyys ilmiönä ja siihen liittyvä yleissivistävä tietopohja. Liian usein korkeakouluopetuksessa mennään liiketoimintaosaaminen edellä, mutta syntyykö siitä, että tiedän kirjapidon perusteita ja ymmärrän taseen rakenteen, yrittäjyyttä? Ydinkysymys onkin, millaisella pedagogiikalla pystymme tukemaan oppijan polkua kiinnostuksesta harkintaan ja edelleen aikomukseen?

Kuvion yläosan punaiset pyörylät kuvaavat niitä elementtejä joita yrittäjyysaikomuksen omaava opiskelija voi Centrian tarjonnasta poimia oman ideansa tueksi. Näissä oppiaineissa tai elementeissä opiskelija voisi käyttää omaa yritystä/yritysideaa oppimisen alustana, ja näin substanssi tulee juuri kyseisen oppijan yritystoiminnan kehittämisen tueksi.

Minä yrittäjyyskasvattajana

Tämän lisäksi on tärkeää jokaisen centrialaisen pohtia omassa työssään, miten tarjota opiskelijoille riittävästi kosketuspintaa yrittäjyyteen, sekä pedagogisten ratkaisujen että tietopohjan osalta. Tähän liittyen jokainen voi testata itsensä yrittäjyyskasvattajana Opettajan yrittäjyysmittaristoa käyttäen. https://developmentcentre.lut.fi/muut/yrittajyysmittaristo/

Centria on yhtenä ammattikorkeakouluna mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeessa, jossa edelleen kehitetään juuri ammattikorkeakouluille rakennettua yrittäjyysmittaristoa. Mittaristo on tarkoitettu kaikille ammattikorkeakoulun toimijoille. Tämä itsearvioinnin välineen avulla voit arvioida ja kehittää omaa sekä organisaation yrittäjyysopetusta ja opiskelijoiden yrittäjyystaitoja.

Yrittäjämäisyys voi toteutua kaikessa opetuksessa ja kaikille koulutusaloilla. Kannattaa rohkeasti kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa opetusta ja vahvistaa yrittäjyyttä opiskelijoiden keskuudessa.

Kari Ristimäki
Rehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0310

 

 

 

 

 

Kaija Arhio
Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2570

Facebooktwitterlinkedinmail