Opiskelijat oppivat käytännön työelämää monialaisissa projektitöissä

Marika Hautala
Teija Muuraiskangas
Heidi Hintsala

Kuvituskuvassa opiskelijat paistavat makkaraa

Centriassa toteutettiin toukokuun ja syyskuun alun 2020 välisenä aikana Summer Workshop, jossa osallistujat pääsivät kartuttamaan osaamistaan käytännönläheisten projektien parissa. Toimeksiannot saatiin Centrian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan piiristä sekä Keski-Pohjanmaan alueen yrityksiltä. Sisältö, tehtävät ja työskentelytavat pyrittiin simuloimaan Summer Workshop -opiskelijoille konkreettista työelämää vastaaviksi.

Summer Workshop -osallistujat työskentelivät tiimeissä Centrian eri alojen opiskelijoiden kanssa ja pääsivät projektien kautta tutustumaan tietojenkäsittelyn, kaupan, markkinoinnin, tuotantotekniikan, pelisuunnittelun, kemian ja terveysteknologian aloihin sekä terveydenhoitoalaan. Toteutus tapahtui pääasiallisesti etäyhteyksin Discord-sovelluksen kautta ja konkreettisia tapaamisia pyrittiin järjestämään koronatilanteesta johtuen vain tarvittaessa. Ne opiskelijat, jotka suorittivat Summer Workshopin opintoihinsa kuuluvana ensimmäisenä perusharjoitteluna, tekivät harjoittelutyötä intensiivisesti ohjatummin paikan päällä koko elokuun ajan tätä edeltäneen etätyöjakson lisäksi. Elokuussa oli samanaikaisesti osallistujia sekä etänä että paikan päällä, ja näin Summer Workshopissa kokeiltiin myös hybriditoteutusta.

Osallistujat koostuivat suurimmaksi osaksi kansainvälisistä opiskelijoista, jolloin toteutuskielenä toimi englanti.  Erityisesti useilla kansainvälisillä opiskelijoilla Summer Workshop -harjoitteluosiota edelsi myös huhtikuusta toukokuun alkuun kestänyt Job seeking and Employment in Finland -opintojakso, jossa käsiteltiin työnhakua ja työelämää Suomessa erityisesti Centrian toiminta-alueen työmarkkinoiden näkökulmasta. Kyseinen opintojakso on kehitetty ja toteutettu Opetushallituksen rahoittamassa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeessa.

Opiskelijat katsovat maisemaa kiikareilla
Summer Workshop -osallistujille järjestettiin tiimiytymispäivä Kokkolan Nuorisokeskus Villa Elbassa. Kuva: Hanna Lahnalampi.

Kaikki Summer Workshop -osallistujat saivat valmennusta projektityöskentelystä ja geneerisistä työelämätaidoista. Valmennuksia järjestettiin niin opiskelijoille kuin opiskelijatiimien projektipäälliköille. Jokaisen opiskelijan oli mahdollista toimia vuorollaan oman tiiminsä projektipäällikkönä. Tiimit esittelivät joka viikon alussa toisilleen, mitä edellisellä viikolla saatiin aikaan ja jokaisen viikon lopussa, mitä seuraavalla viikolla tullaan tekemään. Lisäksi opiskelijat pitivät säännöllisesti kokouksia toimeksiantajien kanssa. Jokaista tiimiä valmensivat myös ryhmän omat ohjaajat, joiden tehtävänä oli toimia opiskelijoille valmentajina sekä ohjata heitä ”tiedon äärelle”. Oppia haettiin myös tiimioppimisen malleista, jotka helpottivat valmentajien työtä. Innotiimin perustaja ja tiimityöskentelyn huippuasiantuntija Kari Helinin mukaan tiimien kehittämisessä on kiinnitettävä erityisesti huomiota yhteisten haasteiden kohtaamiseen, rakentavan palautteen ja osallistavan työtavan harjoitteluun, sisäisten prosessien kehittämiseen, sisäisten pelisääntöjen luomiseen, erilaisuuden hyödyntämiseen ja itsearviointien tekemiseen (Kamensky 2015, luku 5.3.3, kappale Tiimien kehittäminen).

Kesän aikana osallistujat tekivät kymmenkunta projektia, jotka liittyivät tietojenkäsittelyn, markkinoinnin, kaupan, kemian, tuotantotekniikan, pelisuunnittelun ja terveysteknologian aloihin. Eri alojen opiskelijoiden työskentely samassa tiimissä mahdollisti kattavan tutustumisen muiden alojen osaajiin.

Summer Workshopin oppimisympäristöt löytyivät pääosin TKI-hankkeista. Opiskelijat tulivat mukaan hyvin erilaisista taustoista; osa opiskelijoista hallitsi jo entuudestaan hyvin laajan osaamisen ja ammattitaidon, toiset taas olivat iältään nuoria ja keskittyneet elämässään lähinnä opiskelemaan. Yhtenä projektin case-esimerkkinä toimii laajan työkokemuksen omaavien opiskelijoiden ryhmä, joille Centrian RoboSote-hankkeen projektipäällikkö Heidi Hintsala tarjosi projektiaihion. Hankkeessa työskentelivät Shaojia (Kathy) Jiang, Jonni Hätönen ja Mirja Uusitalo, kolmihenkinen opiskelijatiimi, joka pääsi toteuttamaan yhteistyöyritysten tarpeista lähtöisin olevia terveysteknologiaan liittyviä osaprojekteja. Tekemistä vauhditti kolmikon laaja-alainen korkeakoulutausta, jonka tietotaitoa he pystyivät hyödyntämään erilaisia kehittämistehtäviä ratkoessaan. Shaojia Jiangillä on Kiinassa suoritettu sairaanhoitajan tutkinto, useita yliopistotason koulutuksia sekä työkokemusta projektijohtamisesta. Hän opiskelee Centriassa suomalaista sairaanhoitajatutkintoa. Jonni Hätönen on puolestaan tietojenkäsittelyn tradenomi, joka täydentää osaamistaan teknologian parissa. Mirja Uusitalo on osaamisen täydennystä hakeva pitkän linjan ohjelmisto-osaaja.

Luokkatilassa käytetään virtuaalilaseja
VR-laseja kuvassa kokeilee Jonni Hätönen ja seuraa Kathy Jiang. VR-laseja voidaan hyödyntää opetuksessa ja kuntoutuksessa. Kuvassa pelattavan ohjelmiston avulla voi opetella ihmisen kehon rakennetta ja toimintaa (anatomiaa ja fysiologiaa). Kuva: Heidi Hintsala.

Projektissa opiskelijat kehittivät erilaisia terveysteknologiaan liittyviä sovelluksia ja ohjeistuksia, kuten esimerkiksi datan keräämisen tapoja nukkumis- ja aktiiviuustietoja varten, uusien liikuntateknisten motivointilaitteiden ja -pelien käyttöönoton ohjeistuksia kuntoutuksen ammattilaisille, potilasdatasovellusta hoivahenkilökunnan avuksi sekä lääkärin etäkonsultaatioteknologian käyttöönottoa. Näkyvä hyöty yhteistyöyrityksille oli myös se, että opiskelijat avustivat yrityksiä sopeutumaan ajankohtaiseen pandemiatilanteeseen. Kevään poikkeusolot edellyttivät PK-yrityksiltä palveluiden digitalisaatiota asiakkaiden tavoittamiseksi. Opiskelijat toteuttivat tämän tukemiseksi yritysten yhteisen verkkokoulutuksen sekä useita yrityskohtaisia tapaamisia. Esimerkkinä tuloksista mainittakoon hyvinvointipalveluja tuottava paikallinen yrittäjä, joka keväällä ensimmäistä kertaa avasi kameransa etätapaamisessa ja loppukesästä jo piti sadan osallistujan hyvinvointiluentoa etänä. Toinen yrittäjä taas sai verkkosovelluksensa ensimmäisen prototyypin valmiiksi ja käytännön kokeilu sote-palvelutuottajan yksikössä aloitettiin. Kolmatta yritystä opiskelijat auttoivat digitaalisen terveydenhoitopalvelun konseptin visualisoinnissa. Opiskelijoiden sujuva tiimityö toi yrityksille terveysteknologian soveltamiseen kaivattavaa monialaista osaamista.

Kaksi naista pelaa jaloillaan liikuntapeliä
Anu Kamau (RoboSoten projektityöntekijä) ja Kathy Jiang kokeilevat Moto Tiles -liikuntalaattoja, joita käytetään motoriseen ja kognitiiviseen kuntoutukseen esimerkiksi ikäihmisillä. Pelillisyyden avulla voidaan motivoida ja sitouttaa osallistujia kuntoutukseen. Etäyhteydellä palaverissa mukana on Minna Laine / Meditas Oy. Kuva: Heidi Hintsala.

Oman ammatillisen osaamisensa vahvistamisen lisäksi projektityön ohessa kansainvälinen opiskelijaryhmä myös oppi toistensa kanssa suomea ja englantia. Kaikki kolme opiskelijaa kokivat oppineensa Summer Workshopin aikana uusia työelämätaitoja tulevaisuutta varten. – Summer Workshop oli uusi mielenkiintoinen kokemus. Opin lisää suomalaisessa kulttuurissa työskentelemisestä, kertoo Jiang. Hätöselle Summer Workshop oli irtiotto aiemman työn arjesta. Hän sai hyödyntää hankkimaansa osaamista uusissa tilanteissa. Harjoittelu opetti projektinhallintaa ja antoi hänelle myös itseluottamusta positiivisen palautteen myötä.

Oikein hyvä kokemus, vaikka projektityöskentely olikin minulle enemmän osaamisen päivittämistä.  Opin kuitenkin lisää terveysteknologiasta ja siitä, miten tutkimusta tehdään, kuvailee Uusitalo osallistumistaan. Uusitalon tavoitteena on löytää töitä ohjelmoinnin ja koodauksen parista Pietarsaaresta tai Vaasasta. – Palaan takaisin entiseen työpaikkaani vartiointiliikkeen toimistotöihin, mutta haaveissa on oman peliyrityksen perustaminen, kertoo Hätönen tulevaisuuden suunnitelmistaan. Jiangin ensisijaisena tavoitteena on löytää Suomesta töitä sairaanhoitajana, eikä hän sulje pois muita työllistymisvaihtoehtoja esimerkiksi asiantuntijan roolissa.

Inspiraatiota Summer Workshoppiin haettiin työllistymistä edistävistä hankkeista:

  • Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin 
  • Ohjaus tulevaisuuden työhön ja
  • DUDE Show Your Digi! 

Valmennusta Summer Workshopissa tarjosivat Centrian asiantuntijat Hanna Lahnalampi, Leena Toivanen, Ali Bitarafan, Teija Muuraiskangas,  Jani Valjus, Jyri Mäkelä ja Diana Pinna Petrova.

Lähteet:

Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti. Strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. Sähköinen kirja. Saatavilla: https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.centria.fi/teos/FAIBCXCTEB#kohta:MENESTYKSEN((20)TIMANTTI((20)/piste:b0 Katsottu 29.9.2020

Marika Hautala
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu

Teija Muuraiskangas
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 185 3817

Heidi Hintsala
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 185 6259

Facebooktwitterlinkedinmail