Opinnäytetyö TKI-hankkeessa – kokemuksia terveysalalta

Hanna-Mari Pesonen
Heidi Hintsala

Centrian tavoitteena on tiivistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja opetuksen integraatiota niin, että TKI ja opetus täydentävät ja hyödyntävät toisiaan tuottaen uutta tietoa ja osaamista (Centria-ammattikorkeakoulun strategia 2021–2024). Tavoitteena on edistää opiskelijoiden tutustumista ja osallistumista hanketoimintaan esimerkiksi opinnäytetöiden, harjoitteluiden ja pienimuotoisten projekteihin kytkeytyvien opintojen sekä hanke-esittelyjen avulla (Centria-ammattikorkeakoulu 2022; Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysstrategia 2021–2024).

Kuvaamme tässä artikkelissa, millaisia opinnäytetöitä terveysalalla on tehty hyvinvointi- ja terveysteknologia-aiheisiin Centria HealthLabin hankkeissa. Pohdimme myös, miten niiden avulla on pystytty edistämään TKI-opetus-integraatiota ja millaisia oppeja näistä kokemuksista olemme saaneet.

Centria HealthLab

Centria HealthLab on Centria-ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteiden innovaatio-, demonstraatio-, kehitys- ja koulutusympäristö (Centria HealthLab). Centria HealthLabin keskeisin tavoite on tuoda yhteen alan eri toimijat, kuten TKI, opetus, teknologiayritykset, sote-palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat. HealthLabin toiminta perustuu avoimeen innovaatioon, käyttäjälähtöiseen yhteiskehittämiseen, kokeilevaan living lab sekä test bed -toimintaan ja monialaiseen asiantuntijuuteen. HealthLabin työntekijöinä on sosiaali-, terveys-, teknisten ja kaupallisen alan asiantuntijoita. Terveysalan opiskelijat ovat osallistuneet HealthLabin toimintaan laitedemonstraatioiden (Pesonen & Hintsala 2022), hanke-esittelyiden, hyvinvointi- ja terveysteknologiateemaisten asiantuntijaluentojen ja opinnäytteiden kautta. Syksyllä 2023 käynnistyneessä RoboPop, HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hankkeessa (2023–2026) toimintaa kehitetään edelleen luomalla paikallinen osaamisekosysteemi sekä tuottamalla monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista kehittävää koulutustarjontaa Keski-Pohjanmaalla. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Opinnäytetyö TKI-hankkeessa

Centrian opinnäytetyöohjeissa opinnäytetyö määritellään seuraavasti:

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. (Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022.)

Opinnäytetyön tekeminen toimeksiantona TKI-hankkeeseen on yksi mahdollisuus TKI-toiminnan ja opetuksen tiiviimmäksi integroimiseksi (Centria-ammattikorkeakoulu 2022), ja se hyödyttää paitsi opiskelijoiden asiantuntijuuteen kasvua, myös TKI-hankkeita ja opetusta. TKI-hankkeisiin tehtävien opinnäytetöiden avulla opiskelijat pystyvät syventämään osaamistaan opinnäytetyön aihepiiristä ja hankkimaan asiantuntijatehtävissä tarpeellista tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Samalla he voivat verkostoitua ja kehittää työelämätaitojaan. TKI-asiantuntijoiden ja opettajien yhteistyö puolestaan lisää kummankin osapuolen tietämystä toistensa toiminnasta ja voi luoda mahdollisuuksia uusille yhteistyön muodoille ja tiiviimmälle TKI-toiminnan ja opetuksen suhteelle. Ammattikorkeakoulun perustehtävän mukaisesti (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, § 4) niin opetus kuin myös työelämä ja alueen elinkeinorakenne voivat hyötyä tästä.

Centria HealthLabin TKI-hankkeisiin toimeksiantona tehdyt opinnäytetyöt ovat käynnistyneet tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojaksolla, jossa opiskelijat laativat tulevan opinnäytetyönsä suunnitelman. Opiskelijoille on esitelty opintojaksolla TKI-hankkeita ja niiden opinnäytetyömahdollisuuksia. Tämä opiskelijoiden rekrytointi on edellyttänyt opettajan ja TKI-koordinaattorin yhteistyötä ja aktiivista yhteydenpitoa. TKI-koordinaattorin roolina on ollut määritellä ja rajata opinnäytetyötoimeksiannot kunkin hankkeen tavoitteiden mukaisiksi. Opettaja on puolestaan huolehtinut, että työ on laajuudeltaan sopiva opinnäytetyöksi, työn aihe soveltuu terveysalalle ja sen tavoitteet edistävät oman alan ammatillista asiantuntijuutta. Opettajan on ollut hyödyllistä tietää, mitä TKI-hankkeita on käynnissä ja mitä mahdollisuuksia niissä tehtäville opinnäytetöille on olemassa. Tätä yhteistyötä on edesauttanut se, että opettaja on itse toiminut TKI-hankkeissa.

Valittuaan opinnäytetyöaiheen opiskelijat laativat opinnäytetyösuunnitelman, jossa esitetään aihetta koskeva keskeinen tietoperusta sekä opinnäytetyön menetelmälliset ratkaisut. Opinnäytetyösuunnitelman hyväksymisen jälkeen työlle nimetään ohjaava opettaja. Prosessin alussa opiskelijoiden kanssa pidetään aloituspalaveri, johon osallistuu myös TKI-koordinaattori työelämäohjaajana, sekä solmitaan salassapito- ja oikeuksiensiirtosopimus.

Opettaja toimii opinnäytetyöprosessissa oman alan sisällöllisenä ja menetelmällisenä ohjaajana huolehtien, että opinnäytetyö saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Ohjaajana hänen tehtävänään on kannustaa ja vastuuttaa opiskelijoita itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Ohjaaja myös luotsaa opiskelijoita opinnäytetyön eri vaiheissa heidän ohjaustarpeidensa mukaisesti. TKI-koordinaattori puolestaan toimii työelämäohjaajan roolissa varmistaen, että opinnäytetyöprojekti etenee toimeksiannon mukaisesti. Työelämäohjaajan myötä opiskelijat myös saavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen sekä kokemusta tutkimus- ja kehittämistyöstä.

Esimerkkejä terveysalalla valmistuneista opinnäytetöistä

Viime vuosien aikana Centrian terveysalan opiskelijat ovat tehneet useita hyvinvointi- ja terveysteknologia-aiheisiin liittyviä ja TKI-hankkeisiin kytkeytyviä tutkimuksellisia ja toiminnallisia opinnäytetöitä. Opinnäytetyöaiheet ovat valikoituneet sen perusteella, millaiselle tiedolle tai materiaalille hankkeessa on nähty olevan tarvetta ja toisaalta opiskelijoiden kiinnostuksen pohjalta.

Sairaanhoitajaopiskelija Sara Piggin (2021) opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata diabeteksen hoitoon tarkoitettujen mobiilisovellusten käyttöä diabeteksen omahoidossa. Diabeteksen hoitotasapainon seurantaan on olemassa erilaisia mobiilisovelluksia, joiden avulla potilas voi seurata verensokeritasoaan. Opinnäytetyössä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla, onko mobiilisovellusten käytöllä vaikutusta diabeteksen hoitotasapainoon, jota voidaan arvioida pitkäaikaisen verensokeritason (HbA1c) mittausarvolla. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin, mitä mobiilisovelluksia käyttävät potilaat ajattelevat sovelluksista ja parantaako mobiilisovellusten käyttö potilaiden diabeteksen hoitoon sitoutumista. Suurimmassa osassa aikaisemmista tutkimuksista ei havaittu merkittäviä eroja diabeteksen hoitotasapainossa ja hoitoon sitoutumisessa mobiilisovellusten käyttäjien ja kontrolliryhmien välillä. Joidenkin tutkimusten tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että mobiilisovellusten käyttö saattaa vaikuttaa myönteisesti diabeteksen hoitoon sitoutumiseen sekä parantaa diabetesta sairastavan itse arvioitua elämänlaatua ja minäpystyvyyden tunnetta. Sovellusten käyttökokemukset olivat aikaisempien tutkimusten mukaan pääasiassa myönteistä, joskin niiden käytössä oli myös teknisiä ongelmia. Diabeteksen hoitotasapainon saavuttamisen kannalta tärkeintä on kuitenkin käytetyn teknologian sijasta diabetesta sairastavan oma hoitoon sitoutuminen. (Pigg 2021.)

Terveydenhoitajaopiskelijat Emilia Hiipakka, Veera Poikkimäki ja Jenna Turunen (2022) selvittivät opinnäytetyössään terveydenhoitajien kokemuksia MiRo-robotin käytettävyydestä osana 4–6-vuotiaiden lasten ikäkausitarkastusta. MiRo-robotti on pientä koiraeläintä muistuttava sosiaalinen robotti, joka reagoi ympäristön ääniin ja kosketukseen sekä ääntelee, kääntää päätään, räpyttää silmiään ja heiluttaa häntää sosiaalisissa tilanteissa. Opinnäytetyön aineisto kerättiin lastenneuvolan terveydenhoitajilta heidän käytettyään MiRo-robottia osana 4–6-vuotiaiden lasten ikäkausitarkastusta. MiRo-robotin käyttötilanteita olivat lapsen pituuden, painon ja päänympäryksen mittaaminen, rokottaminen sekä vastaanottotilanteen alku. Opinnäytetyön tulosten mukaan terveydenhoitajat pitivät MiRoa helppokäyttöisenä ja teknisesti toimivana. Terveydenhoitajien mielestä MiRo oli kohtalaisen helppo ottaa mukaan vastaanottotilanteeseen eikä sen käytössä tunnistettu riskejä. MiRo-robotin ei kuitenkaan nähty tuovan lisäarvoa terveydenhoitajien työhön, vaan sen käyttö koettiin jokseenkin epätarkoituksenmukaisena ja työtä häiritsevänä eikä se edistänyt vuorovaikutusta lapsen kanssa. Teknologiakokeilusta kerätty tieto osoitti, että käyttäjien näkökulma on tärkeää huomioida uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystyössä sekä testauksissa ennen niiden käyttöönottoa. Opiskelijat tekivät opinnäytteen yhteistyössä neuvolapalveluita Keski-Pohjanmaalle tuottavan Soiten kanssa, vahvistaen omaa osaamistaan organisaatiorajat ylittävään TKI-työhön ja julkisten sotepalveluiden kehitystoimintaan. (Hiipakka, Poikkimäki & Turunen 2022.)

Edellä esiteltyjen tutkimuksellisten opinnäytetöiden lisäksi terveysalalla on valmistunut toiminnallisia opinnäytetöitä, joissa on tuotettu opastusvideoita erilaisista hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteista. Sairaanhoitajaopiskelija Shaojia Jiang (2022) tuotti opinnäytetyössään videon etädiagnostiikkaan ja -konsultaatioon sekä hoidon seurantaan soveltuvasta kamerasta (KUVA 1), jolla voidaan linssejä vaihtaen kuvata esim. asiakkaan korvia (otoskooppi), ihoa (dermatoskooppi) tai nielua. Kamera mahdollistaa reaaliaikaisen videoyhteyden ja kuvien tallentamisen konsultointia ja hoidon seurantaa varten.  Kameran soveltuvuuden arviointia varten Shaojia Jiang konsultoi TKI-asiantuntijoiden lisäksi alan asiantuntijalääkäriä, syventäen samalla omaa osaamistaan moniammatillisen TKI-työn osalta. (Jiang 2022.)

Henkilö käyttää etädiagnostiikkaan tarkoitettua kameraa.
KUVA 1. Etädiagnostiikkaan ja -konsultaatioon sekä hoidon seurantaan soveltuva kamera. Kuva: Markus Kunelius.

Sairaanhoitajaopiskelijat Jenna Jutila ja Emma Biskop (2023) tuottivat videon interaktiivisesta CRDL-vuorovaikutuslaitteesta (KUVA 2). CRDL tai suomalaisittain Sointu mahdollistaa ihmisten välisen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen muuttamalla sitä käyttävien henkilöiden kosketuksen erilaisiksi ääniksi. Erilaiset kosketuksen tavat tuottavat erilaisia ääniä. CRDL-laitteen avulla kuulo-, näkö- ja tuntoaistimuksia voidaan yhdistää sanalliseen tai sanattomaan vuorovaikutukseen. (Jutila & Biskop 2023.)

Kaksi henkilöä koskettavat käsillä toisiaan ja puista Sointu-laitetta.
KUVA 2. Interaktiivinen CRDL-vuorovaikutuslaite (”Sointu”). Kuva: Markus Kunelius.

Sairaanhoitajaopiskelija Jenna Porasen (2023) video esittelee Vilo-vuorovaikutuspassia (KUVA 3), sen käyttötarkoitusta ja keskeisimpiä ominaisuuksia. Vilo on verkkopohjainen sovellus, johon voidaan kerätä tietoa asiakkaasta sekä hänen elämästään, mielenkiinnon kohteista ja tuen tarpeista tekstien, kuvien ja videoiden avulla. Sovellus on tarkoitettu eri-ikäisille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea viestintään ja vuorovaikutukseen. (Poranen 2023.) Opiskelija teki opinnäytetyön tiiviissä yhteistyössä TKI-hankkeeseen osallistuneen sovellusta kehittävän yrittäjän kanssa, mikä tarjosi opiskelijalle mahdollisuuden tutustua samalla alan yrittäjyyteen.

KUVA 3. Vilo-vuorovaikutuspassi. Kuva: Markus Kunelius.

Tuotetut videot ovat avoimesti katsottavissa Centria HealthLabin YouTube-kanavalla (https://www.youtube.com/@centriahealthlab), ja niitä voivat hyödyntää terveysalan opettajien ja opiskelijoiden lisäksi myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Videoiden tekstitys on tarjolla englanniksi ja suomeksi. Shaojia Jiangin opinnäytteen video on tekstitetty myös kiinaksi, mikä mahdollistaa laajan katsojakunnan.

Mitä olemme oppineet?

Tähän mennessä saamamme kokemukset ovat olleet innostavia, mutta ne ovat nostaneet esille myös joitakin kehittämiskohtia. Opiskelijoiden mahdollisuudet tehdä opinnäytetyö TKI-hankkeissa kannattaa huomioida jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Parhaimmillaan hankkeeseen tehtävät opinnäytetyöt voivat muodostaa hanketta hyödyttävän kokonaisuuden tai jatkumon yksittäisten irrallisten opinnäytetöiden sijasta. Jatkossa TKI-hankkeisiin kytkeytyviä opinnäytetyöaiheita kannattaa enenevästi tarjota AMK-opiskelijoiden ohella myös YAMK-opiskelijoille. Opiskelijoille voidaan tarjota opinnäytetyöaiheita Centria Jobin kautta, ja tätä mahdollisuutta tulisi hyödyntää nykyistä enemmän.

Opinnäytetyöprosessin aluksi pidettävä aloituspalaveri on tärkeä vaihe sille, että kaikki osapuolet tutustuvat toisiinsa, sitoutuvat yhteiseen prosessiin sekä tietävät opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja tulevat askelmerkit. Tähän opinnäytetyön aloitusvaiheeseen on syytä jatkossa panostaa huolellisesti. Opiskelijoiden kanssa on hyvä myös keskustella, mitkä ovat opettajaohjaajan ja työelämäohjaajan roolit sekä keitä muita henkilöitä ja tahoja hankkeessa on mahdollisesti mukana. Opinnäytetyöprosessin lopussa on tärkeää pyytää opiskelijoiden palautetta opinnäytetyön ansioista ja kehittämiskohteista. Lisäksi voidaan kysyä, miten työskentely on kasvattanut opiskelijan ammatillista osaamista ja, voitaisiinko TKI-toimeksiantoina toteutetuissa opinnäytteissä tehdä jotain toisin tai kehittää.

Hanketyön toimenpiteiden ja opinnäytetyöprosessin etenemisen erilaiset aikataulut on hyvä tiedostaa ja ennakoida ennen opinnäytetyöprosessin käynnistämistä. Jos hanketyön toimenpiteet syystä tai toisesta eivät etene suunnitellusti, voi se hidastaa opinnäytetyön etenemistä. Joskus myös opinnäytetyöprosessi voi edetä suunniteltua hitaammin, mikä saattaa heijastua hankkeen toimenpiteisiin. Oma havaintomme on, että opetuksen ja TKI-hankkeiden yhteistyö on pitkälti käytännönläheistä yhteistyötä, yhteydenpitoa sekä ongelmanratkaisua. Kun tunnistamme kohtia, jotka eivät toimi toivotunlaisesti, teemme jotakin toisin, ja kun jokin toimii, teemme sitä lisää.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki. 14.11.2014/932. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932. Viitattu 4.10.2023.

Centria-ammattikorkeakoulu. 2022. Opiskelijan TKI-polku. Ohjeistus Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osallistumisesta TKI-toimintaan. Centraali, henkilöstön tiedotusportaali. Saatavissa: https://centriafi.sharepoint.com/sites/centraali2/Ohjeet%20opetus/OPISKELIJAN%20TKI-POLKU.2.12.2022pdf.pdf. Viitattu 4.10.2023.

Centria-ammattikorkeakoulun strategia 2021–2024. Saatavissa: https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/06/STRATEGIA_centria_2021-2024.pdf. Viitattu 10.10.2023.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysstrategia 2021–2024. Saatavissa: https://net.centria.fi/wp-content/uploads/2022/06/STRATEGIA_tutkimus-ja-kehitys_2021-2024.pdf. Viitattu 10.10.2023.

Centria HealthLab. Enemmän aikaa läsnäolevaan hoitoon. Saatavissa: https://centriahealthlab.fi/. Viitattu 4.10.2023.

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022. Saatavissa: https://libguides.centria.fi/yhteinenoppariohje. Viitattu 4.10.2023.

Hiipakka, E., Poikkimäki, V. & Turunen, J. 2022. Terveydenhoitajien kokemuksia MiRo-robotin käytettävyydestä osana 4–6-vuotiaiden lasten ikäkausitarkastusta. RoboSote-hankkeen teknologiakokeilu. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120927631. Viitattu 4.10.2023.

Jiang, S. 2022. Production of a video tutorial on a multipurpose medical camera for basic examinations. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022121931069. Viitattu 4.10.2023.

Jutila, J. & Biskop, E. 2023. Ohjevideo CRDL-kommunikaatiolaitteen käyttöön. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060823001. Viitattu 4.10.2023.

Pesonen, H.-M. & Hintsala H. 2022. Hyvinvointi- ja terveysteknologian laitedemonstraatiot TKI-integroidun oppimisen mahdollistajana terveysalalla. Centria Bulletin, Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavissa: https://centriabulletin.fi/hyvinvointi-ja-terveysteknologian-laitedemonstraatiot-tki-integroidun-oppimisen-mahdollistajana-terveysalalla/. https://centriabulletin.fi/hyvinvointi-ja-terveysteknologian-laitedemonstraatiot-tki-integroidun-oppimisen-mahdollistajana-terveysalalla/. Viitattu 25.10.2023.

Pigg, S. 2021. Mobile health applications in diabetes care: The user experience and the impact on HbA1c levels and self-management; a narrative literature review. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121325671. Viitattu 4.10.2023.

Poranen, J. 2023. Esittelyvideo vuorovaikutusta ja tiedonkulkua tukevan digitaalisen sovelluksen käytöstä. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305017038. Viitattu 4.10.2023.

Hanna-Mari Pesonen
Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 681 0588

Heidi Hintsala
TKI-koordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 185 6259

Facebooktwitterlinkedinmail