Urareitti–hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia

Maria Åhman-Nylund

Kolmevuotinen ESR:n rahoittama hanke Urareitti, jonka kohderyhmänä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, on loppumassa. Projektin avulla on pyritty sujuvoittamaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien urareittejä eri tavoin. On kehitetty erilaisia malleja ja suosituksia, joilla edistetään maahanmuuttajien nopeampaa työllistymistä, minimoidaan päällekkäistä kouluttautumista, pyritään hyödyntämään maahanmuuttajien osaamista tehokkaasti ja ohjaamaan heitä sopiviin jatkokoulutuksiin sekä auttamaan heitä sopeutumaan suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Luonnollisesti suomen kielen taidot ovat olennainen osa tätä.

Hankkeeseen on osallistunut 11 eri organisaatiota, ja liiketalouden, tekniikan ja terveyden alat sekä ammatillinen opettajankoulutus ovat olleet edustettuina projektissa. Centria-ammattikorkeakoulu on ollut mukana Urareitti-hankkeen liiketalouden ryhmässä, ja siinä ovat työskennelleet osa-aikaisesti Maria Åhman-Nylund sekä Mathias Nylund Centrian edustajina.

Korkeakouludiplomi ja kielikoulutusmalli

Liiketalouden ryhmän tärkeimpiä tuloksia on korkeakouludiplomimalli korkeasti koulutetuille liiketalouden alan maahanmuuttajille. Kyseessä on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka tavoite on täydentää alan maahanmuuttajien osaamista niin, että integroituminen suomalaiseen työelämään sujuisi paremmin ja mahdollisuudet päästä jatko-opintoihin Suomessa olisivat paremmat. Opinnoista ei saada tutkintoa, vaan ns. Suomalaisen työelämän osaajan korkeakouludiplomin. Tästä diplomista maahanmuuttaja voi hyötyä työnhaussa, tai jatko-opinnoissa hyväksilukemalla jo suoritetut opinnot osaksi tutkintoa.

Liiketalouden ryhmässä on myös tutkittu alan AHOT- (aikaisemmin haetun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen) sekä ohjausprosesseja eri vaiheissa maahanmuuttajan urareitillä. Centrian merkittävin panos hankkeessa on kuitenkin ollut Sedu aikuiskoulutuksen kanssa yhteistyössä kehitetty malli alan maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen.

Centrian ja Sedun kehittämässä kielikoulutusmallissa painopiste on autenttisissa tehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa työelämän toimijoiden kanssa. Työn lähtökohta oli, että haluttiin räätälöidä juuri korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille sopiva kielikoulutusmalli. Mallissa uusien, innovatiivisten menetelmien avulla tarjottaisiin kohderyhmälle mahdollisuus kartuttaa ammattiin liittyvää suomen kielen tasoaan niin, että oman alan työnpaikan saanti tai jatko-opintoihin pääseminen olisi todennäköisempää. Tämä koettiin tärkeäksi, sillä useimmat maahanmuuttajat, jotka ovat käyneet kotoutumiskoulutuksen suomen kielellä, ovat sen jälkeen Yleisten kielitutkintojen tasolla 3. Työelämän asiantuntijatehtävät, samoin kuin liiketalouden alan korkeakouluopinnot, vaativat kuitenkin yleensä, että maahanmuuttajan kielentaidot ovat vähintään YKI 4-tasolla. Kielikoulutuksen tavoite oli auttaa maahanmuuttajia saavuttamaan tämän kielellisen tason.

Roolipelejä ja opintokäyntejä

Centrian ja Sedun kehittämä kielikoulutusmalli perustuu kahden pilottikoulutuksen tuloksiin. Näissä koulutuksissa kokeiltiin innovatiivisia menetelmiä, kuten roolipelejä, sanastopelejä, opintokäyntejä ja yhteydenottoja, maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa. Roolipelipäiviä järjestettiin säännöllisesti, ja niissä opiskelijat saivat mahdollisuuden näyttää, mitä he olivat ko. teemasta oppineet erityyppisten ennakkotehtävien ansiosta. Roolipelipäivät olivat lähipäiviä, ja muuten ohjaus tapahtui pääasiassa sähköisesti, mm. kielikoulutusta varten luodun kotisivun kautta. Syksyllä 2017 toteutetun koulutuksen nettisivustoon voit tutustua tästä: www.uraohjukset.fi

Pilottikoulutusten alussa ja lopussa pidettyjen tasokokeiden perusteella voidaan väittää, että koulutuksiin osallistuneet maahanmuuttajat onnistuivat kartuttamaan suomen kielen taitojaan oleellisesti koulutuksen avulla. Opiskelijoiden antamissa palautteissa kehuttiin erityisesti koulutuksen käytännönläheisyyttä, mahdollisuutta oppia lisää ammattialaan liittyvää kieltä ja tutustua uusiin ihmisiin sekä luoda uusia verkostoja. Myös kouluttajilta saatua palautetta ja tukea pidettiin tärkeänä. Tästä löydät yksityiskohtaisemman kuvauksen kielikoulutusmallista.

Videosta saat esimerkkejä siitä, millaisia teemoja koulutuksessa oli, miten työskenneltiin luokassa roolipelipäivinä, ja millaiset roolipelitilanteet olivat.

Yllä on kuvattu lähinnä niitä Urareitti-hankkeen toimenpiteitä, joissa Centria-ammattikorkeakoulu on ollut mukana. Projektissa, johon on osallistunut monta eri organisaatiota ja eri koulutusalojen edustajia, on kuitenkin ollut paljon muutakin toimintaa. Esimerkiksi kansalaisopistoissa on tutkittu maahanmuuttajien minäpystyvyyden tukemista ja tekniikan alalle on kehitetty digitaalinen itsearviointiväline. On luotu suosituksia maahan muuttaneen ammatillisen opettajan koulutuksesta, ja maahan muuttaneille sairaanhoitajille taas on kehitetty täydennyskoulutusmalli sekä järjestetty työelämän viestintä- ja kielikoulutuksia. Projektissa saavutettuihin tuloksiin voit tutustua tässä:

https://www.hamk.fi/projektit/urareitti/#hankeen-tulokset

Nyt kun Urareitti-hankkeen loppu lähestyy, fokus on jo jatkotoimenpiteissä. Hankkeen aikana on tehty tiiviistä yhteistyötä muiden hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden kanssa ja on luotu uusia verkostoja. Centria on tällä hetkellä mukana suunnittelemassa jatkohanketta viiden muun ammattikorkeakoulun kanssa. Myös tammikuussa 2019 alkavan hankkeen tärkein kohderyhmä olisi korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, ja uudessa hankkeessa erityisesti liiketalouden alalla sekä sosiaalialalla. Centria olisi mahdollisessa jatkohankkeessa päävastuussa kielikoulutuksen työpaketista. Urareitti-hankkeessa annettiin maahan muuttaneille sairaanhoitajille yksilöllisiä tarpeita huomioon ottavaa kielen ohjausta ja koulutusta työpaikalla. Tästä saatiin hyviä tuloksia, ja nyt Centria toivoo saavansa mahdollisuuden järjestää vastaavaa koulutusta myös liiketalouden alan maahanmuuttajille jatkoprojektin puitteissa. Lisäksi halutaan järjestää työpajoja ja muita verkostoitumistapaamisia, joissa korkeasti koulutetut maahanmuuttajat pääsevät tapaamaan oman alansa työnantajia ja yritysten edustajia.

Suomi tarvitsee korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, ja he puolestaan tarvitsevat apua ja tukea urareiteillään uudessa kotimaassaan. Urareitti-hankkeessa on saatu aikaiseksi monta hyvää mallia ja suositusta, mutta paljon on vielä kehitettävissä. Toivottavasti Centria saa mahdollisuuden osallistua tähän tärkeään kehittämistyöhön myös jatkossa.

 

 

 

Maria Åhman-Nylund
lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 7299 969

Facebooktwitterlinkedinmail