Digitalisaation merkitys PK-yrityksille

Niko Töyräskoski

DIGI2B – DIGITALISAATIO BISNESAJURINA -hankeen logo. Euroopan unionin lippulogo. Euroopan aluekehitysrahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Piirroskuva kaupunkimaisemasta ja teknologioista.

Digitalisaatio mahdollistaa PK-yrityksille tehokkaamman toiminnan ja innovatiivisuuden. Se myös mahdollistaa PK-yrityksille edellytykset tasavertaisempaan kilpailuun suurten yritysten kanssa.

“Digitalisaatiolla on todella iso merkitys meidän yrityksessämme. Se on nimenomaan se kantava voima, minkä takia me haluttiin lähteä yritystä perustamaan.” (Haastateltava 3.)

Koronakriisi on entisestään korostanut digitalisaation merkitystä PK-yrityksille, sillä monet yritykset joutuivat muuttamaan toimintamallejaan ja löytämään uusia ratkaisuja. Tämä on kuitenkin kasvattanut kuilua nopeasti digitaalisia toimintamalleja omaksuvien ja hitaammin muutokseen sopeutuvien yritysten välillä. (Suomi ulkomailla.)

Yritysten käyttöön digitalisaatio tuo uusia teknologioita, suuria tietoaineistoja sekä näiden pohjalta kehitettyjä liiketoimintamalleja. Tämä ilmenee kuluttajille ja yritysasiakkaille uusina tuotteina ja palveluina, jotka yhdistävät niin fyysisen kuin virtuaalisen maailman (Työ- ja elinkeinoministeriö).

”Mikä ihmeen Digitube?” DIGI2B-hanke pähkinänkuoressa

DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina -hankkeessa on koottu alueen PK-yrityksiltä onnistumistarinoita niiden digitalisaatioratkaisuista. Näitä digiratkaisuja ovat olleet esimerkiksi verkkokaupan perustaminen, sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään siirtyminen tai yrityksen oman digitaalisen palvelukanavan kehittäminen asiakkailleen.

Näiden tarinoiden pohjalta on luotu käytännön kokemuksen perusteella ”Digitaalisen liiketoimintaedun syntymisen tiekartta”, joka auttaa ymmärtämään, mitä digitalisaatio vaatii käyttäjiltä, yrityksen kulttuurilta, toimintamalleilta ja järjestelmiltä. Tiekartta toimii perustana tuleville projekteille ja sisältää käytännön askeleita digitalisaation läpiviemiseen ja liiketaloudellisen potentiaalin arviointiin. Osana tiekarttaa on kehitetty myös tuottavuuden laskentaan perustuva laskuri, jolla voidaan arvioida digitalisaatioprojektin potentiaalinen tuotto ja resurssien tarve.

Hankkeessa on korostettu viestinnän merkitystä, jotta kohderyhmä saa tietää uudesta osaamisesta, tiedosta ja suosituksista. Suunniteltu tiekartta ja arviointityökalu on testattu sekä alueen yrityksissä että Centria-ammattikorkeakoulun muissa hankkeissa, ja saadun palautteen perusteella niitä on hiottu ja kehitetty vastaamaan alueen yritysten ja hankkeiden tarpeisiin (Centria-ammattikorkeakoulu).

DIGI2B-hankkeessa luotu tiekartta ja tuottavuuden laskuri on julkaistu osoitteessa www.bisnesajuri.fi.

Miten digitalisaatiota hyödynnetään PK-yrityksissä?

Vuonna 2020 Suomen Yrittäjät -järjestö sekä Elisa Oyj tilasivat Prior Konsultointi Oy:ltä tutkimuksen, jolla pyrittiin seuraamaan digitalisaation kehittymistä PK-yrityksissä ja tutkimaan, onko digitalisaatiolla ollut vaikutusta PK-yritysten menestykseen ja millä tavoin se on niitä hyödyttänyt. Tutkimukseen otti osaa 561 yrittäjää, joista 20 % oli yksinyrittäjiä. Suurin osa muista vastaajista edusti 2–50 hengen yrityksiä.

Tutkimuksen tuloksista selviää, että PK-yritykset ovat edistyneet nopeasti digitaalisuuden hyödyntämisessä ja koronapandemia herätti osan aiemmin digitalisaatiota karttaneista yrityksistä. Digitaalisten työkalujen ja palvelujen, kuten verkkokaupan, käyttö PK-yrityksissä on kaksinkertaistunut vuosien 2017–2020 aikana. Noin 40 % PK-yrityksistä haluaa olla edelläkävijöitä digitalisoinnissa, ja digipanostukset ovat suurimmat ICT-aloilla, liike-elämän palveluissa ja voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä.

Puolet PK-yrityksistä arvioi digitalisoinnin vaikuttaneen myönteisesti liiketoimintaansa ja kolmannes yrityksistä on onnistunut digitalisaation avulla parantamaan sekä palveluitaan että asiakaskokemustaan merkittävästi. Yritykset ovat myös onnistuneet tehostamaan toimintaansa digitalisoinnin avulla. Esimerkiksi 80 % PK-yrityksistä hyödyntää nykyisin toiminnassaan sähköistä taloushallintajärjestelmää tai -palvelua.

Ennen koronaa noin viidesosa PK-yrityksistä ei ollut juurikaan digitalisoitunut, ja heikoimmassa tilanteessa olivat majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan yritykset. Pandemia-aikana joka kolmas näistä yrityksistä oli ottanut digiratkaisuja käyttöön yritystoiminnassaan.

Menestyville digitaalisuuden hyödyntäjille investoinnit digiratkaisuun ovat tuottaneet myynnissä ja tuottavuudessa 2–3-kertaisia tuloksia muihin yrityksiin verrattuna. Kyseiset digihyödyntäjät käyttivät apunaan muun muassa dataa ja analytiikkaa selvästi enemmän kuin muut PK-yritykset. (Kauppinen & Kivikoski 2021.)

Tarkemmat tulokset tutkimuksesta löytyvät osoitteesta https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/09/tutkimus_pk_yritysten_digitalisaatiosta_2020-1.pdf

Miten hankkeeseen osallistuneet yritykset kokivat digitalisaation?

Ennen tiekartan suunnittelun aloittamista DIGI2B-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin 11:tä alueen yrittäjää tai yrityksensä edustajaa. Haastateltavia saatiin eri aloilta, kuten esim. terveydenhoito, teollisuus, suunnittelu, sosiaalipalvelut sekä tilitoimistopalvelut.

Yrittäjät ja yritysten edustajat kokivat digitalisaation erittäin tärkeäksi, ja sillä on iso rooli yrityksen toiminnassa. Se tuo yritysten palveluiden tarjontaan monipuolisuutta, helpottaa ja tehostaa toimintaa arjessa sekä säästää aikaa ja rahaa.

Missä digitalisaatiota sitten haluttaisiin hyödyntää? Haastatellut haluaisivat hyödyntää sitä esimerkiksi opetustyössä, asiakasseurannassa, myynnin tehostamisessa sekä nopeampaan ja tehokkaampaan yhteydenottoon asiakkaan kanssa. Digitalisaatiolla tavoitellaan myös esimerkiksi kustannustehokkuutta, automatisoituja ratkaisuja, tiedotuksen selkeyttä ja asiallisuutta ja pyritään lisäämään yrityksen kannattavuutta. Tällaisia työkaluja ovat muun muassa sähköposti, verkkokauppa, taloushallinto-ohjelmat, some, tuotannonohjausjärjestelmä sekä yritykselle itselle kehitetyt sovellukset ja verkkosivut.

Se, mikä yleensä hidastaa digitaalisen ratkaisun käyttöönottoa yrityksessä, on puuttuva tietotaito yrityksen sisällä. Näin ollen ratkaisu joudutaan hankkimaan muualta. Joskus myös työpaikan menettämisen pelko ajaa henkilöstöä vastustamaan digitaalisia ratkaisuja (Forsberg, Kenakkala & Töyräskoski 2022). Henkilöstön tulee myös sitoutua digiratkaisujen kehittämiseen, kuten eräs haastateltava toteaa:

“Kyllä tärkeimpiä asioita ovat olleet koko henkilöstön sitouttaminen ja ottaminen mukaan siihen kehitysprosessiin.” (Haastateltava 8.)

Kaikki haastatellut yrittäjät kokivat, etteivät he tulisi toimeen ilman digitaalisia ratkaisuja. Osalle digiratkaisuihin siirtyminen oli iso kynnys, mutta henkilökunnasta kaikki ovat olleet ratkaisuun tyytyväisiä. Myös asiantuntija-avun hankkimista yrityksen ulkopuolelta korostettiin, jos oikean digiratkaisun löytäminen tuotti vaikeuksia eikä tarvittavaa apua löydy yrityksen sisältä suoraan. Yrittäjät ja yrityksen edustajat myös kokivat, että digiratkaisua voidaan jatkossa myös kehittää vastaamaan paremmin yrityksen ja asiakkaiden tarpeita. (Forsberg, Kenakkala & Töyräskoski 2022.)

“Se on sellainen apu arjessa ja työssä, mutta ei korvaa meitä, onneksi” (Haastateltava 7).

DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina -hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 sekä Keski-Pohjanmaan liitto. Hanke on käynnissä 1.3.2022–31.8.2023.

Lähteet

Centria-ammattikorkeakoulu. Digi2B – Digitalisaatio bisnesajurina. Saatavissa: https://net.centria.fi/hanke/digi2b/. Viitattu: 17.05.2023

Forsberg, L., Kenakkala, H. & Töyräskoski, N. 2022. Digi2B Digitalisaatio Bisnesajurina -hanke. Yritysten haastatteluaineistot ja litteroinnit. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Viitattu: 22.5.2023.

Kauppinen, T. & Kivikoski, J. 2021. Pk-yritysten opit digitalisaatiosta 2020.  Prior Konsultointi Oy Saatavilla: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/09/tutkimus_pk_yritysten_digitalisaatiosta_2020-1.pdf. Viitattu: 22.05.2023

Suomi ulkomailla. Digitalisaatiolla keskeinen rooli pk-yritysten tuottavuuden lisäyksessä. Saatavissa:https://finlandabroad.fi/web/oecd/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/digitalisaatiolla-keskeinen-rooli-pk-yritysten-tuottavuuden-lis-c3-a4yksess-c3-a4/384951. Viitattu: 12.05.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö. Yritysten liiketoiminnan digitalisaatio. Saatavissa: https://tem.fi/yritysten-liiketoiminnan-digitalisaatio. Viitattu: 12.05.2023

Niko Töyräskoski
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 050 346 0462

Facebooktwitterlinkedinmail