Elämän peruskysymysten äärellä palliatiivisella osastolla

Pia Hagqvist

Tässä artikkelissa jaan ajatuksiani kahden viikon työelämäjaksolta Soiten palliatiivisella osastolla ja Syöpätautien ja hematologian poliklinikalla. Tavoitteeni oli päivittää työelämätaitoja ja tietopohjaa palliatiiviseen ja syöpäpotilaan hoitotyöhön liittyen.

Työelämäjaksolle asetin kehittämistavoitteiksi psyko-emotionaalisen tuen potilaalle ja perheelle sairastumisvaiheessa ja hoitojen aikana. Toisena tavoitteenani oli päivittää tietoja potilaan oirehoitoon ja voimakkaan ja keskivaikean kroonisen kivun hoitoon liittyvistä lääkehoidoista. Jakso oli todella rikas ja opettavainen, mutta henkisesti aika raskas ja prosessointia vaativa.

Työskentelin aikaisemmin sairaanhoitajana kotisairaanhoidossa. Työhöni kuului silloin kotisaattohoito, joka mahdollisti potilaan elämän loppuvaiheen hoidon toteuttamisen hänen toivomassaan kotiympäristössä omien läheisten tukemana. Hoitotyön lehtorina Centrialla opetan palliatiivista ja gerontologista hoitotyötä sairaanhoitajaopiskelijoille, ja siksi on tärkeää päivittää omaa työelämäosaamista sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa. Myös palliatiivisen hoitotyön laatusuosituksia, koulutusta ja sisältöä on kehitetty voimakkaasti viime vuosina (Finne-Soveri ym. 2022, Saarto & Finne-Soveri 2019).

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivinen hoito tarkoittaa potilaan parantumattoman, etenevän sairauden aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitamista. Hoidon kesto voi olla lyhyt tai vuosia kestävä, eikä se ole riippuvainen potilaan iästä tai diagnoosista (Finne-Soveri ym. 2022). Sen tavoitteena on vähentää potilaan kokemaa kärsimystä ja kipua ja vaalia toivoa ja elämänlaatua. Oikeus palliatiiviseen hoitoon on jokaisella. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe, ja sen kesto on usein lyhyempi; voidaan puhua elinviikoista ja päivistä. Saattohoitopäätöksen tekee aina lääkäri, joka keskustelee potilaan ja perheen kanssa heidän toiveistaan saattohoitoon liittyen. Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olennaista on kivun ja muiden oireiden lievittäminen sekä potilaan tarpeisiin vastaaminen kokonaisvaltaisesti, myös potilaan hengellinen tai eksistentiaalinen arvomaailma huomioiden.  Palliatiivinen hoito on moniammatillista, ja siinä korostuu ammatillinen vuorovaikutus. (Saarto & Finne-Soveri 2019.)

Työelämäjakson toteutuminen

Työelämäjakson aikana pääsin mukaan lääkärien vastaanottokäynneille ja hoitajien ohjauskäynneille osastolla ja poliklinikalla. Sain osallistua moniammatillisiin hoitoneuvotteluihin potilaan kotona ja vastaanotolla. Kysyin luvan osallistumiselle jokaisella kerralla potilaalta ja perheen jäseniltä, ja minuun suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Sain arvokasta tietoa siitä, miten potilas kohdataan ammatillisesti ja lämpimästi, kun hän saa ensitiedon omasta vakavasta sairaudesta, ja miten potilasta ohjeistetaan hoidoista ja niiden sivuvaikutuksista. Sain olla seuraamassa, miten asiakkaat tulevat poliklinikalle sytostaattihoitoihin ja miten hoitaja ohjeistaa ja hoitaa potilaita syöpähoitojen aikana. Minuun teki erityisen vaikutuksen hoitajien vahva ammattitaito ja osaaminen sekä lämmin ja aito läsnäolo potilaita ja perheen jäseniä kohdatessa.

Palliatiivisen osastoharjoittelun aikana osallistuin potilaan perushoitoon ja pieniin hoitotoimenpiteisiin sairaanhoitajan osaamiseni perusteella. Sain myös kunnian olla mukana yhden potilaan saattohoidossa ja vainajan laittamisessa toisen hoitajan kanssa ja osallistua perheen psyko-emotionaaliseen tukemiseen ja ohjaamiseen surutilanteessa. Kirjoitin jakson loppuvaiheessa seuraavan runon kuvaamaan omia ajatuksiani tältä työelämäjaksolta:

Ajaton hetki
Osaston ovella aika pysähtyy.
Selkäni taakse jäivät kiire ja arkihuolet.
Minä olen tässä ja pidän sinua kädestä.
Kannattelen hetken sinun heikkoa elämän lankaasi,
tämä on tärkein hetki juuri sinulle.
Minulla ole enää kiire, sillä aika pysähtyi juuri hetkeksi.
Ja sitten sinä olet poissa.
Silitän vielä kerran sinun kättäsi ja toivotan hyvää matkaa.
(Hagqvist 2023)

Lähteet

Finne-Soveri, H., Forsius, P., Hökkä, M., Maula, S., Surakka, T. & Hammar, T. 2022. Laatukäsikirja elämän loppuvaiheen hoitoon iäkkäiden ihmisten palveluissa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Saarto, T. & Finne-Soveri, H. 2019. Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa: Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:68. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4126-7. Viitattu 25.4.2023.

Pia Hagqvist
Hoitotyön lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
p. +358 40 162 9032

Facebooktwitterlinkedinmail