Hoitotyön opettajana kehittyminen työelämäjaksoa hyödyntäen

Anne Prest

Hoitotyön opettajana on oltava tietoinen hoitotyössä tapahtuvista muutoksista. Muuttuvat hoitotyön sisällöt vaikuttavat hoitotyön opetukseen nostamalla esille uudenlaisia osaamisen tarpeita ja muutoksia opettajien pedagogisessa ajattelussa. Tässä artikkelissa käyn läpi hoitotyön opettajan osaamisen kehittämisen lähtökohtia, hoitotyön koulutusta, teorian ja käytännön taitojen opettamista ja kokemuksiani työelämäjaksolta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa.

Hoitotyön opettajan osaamisen kehittämisen lähtökohtia

Centria-ammattikorkeakoulussa on mahdollistettu työntekijän osallistuminen työelämän kehittämisjaksolle kolmen vuoden pilottikokeiluna vuosina 2021-2023. Tavoitteena työelämän kehittämisjaksolla on henkilöstön oman osaamisen päivittäminen ja tiedon hankkiminen oman työn ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöllä on mahdollisuus tarkastella teorian ja käytännön kohtaamista ja saada konkreettisia vinkkejä opetukseen. (Centria 2021.) Tässä artikkelissa käytän käsitettä työelämäjakso kuvaamaan työelämän kehittämisjaksoa.

Sairaanhoitajan työn sisältö on muuttunut vuosien aikana. Muutokset pyritään huomioimaan hoitotyön koulutuksessa. Opetus – ja kulttuuriministeriön YleSHarviointi -hankkeessa oli mukana 21 ammattikorkeakoulua, jotka yhteistyössä päivittivät sairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen vaatimukset (Savonia 2020). Näitä osaamisvaatimuksia on huomioitu opetussuunnitelmatyössä. Osaamisvaatimukset edellyttävät myös opettajan tietojen ja taitojen päivittämistä.

OAJ mainitsee opettajien tietojen ja taitojen päivittämisen merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. On tärkeää korkeakoulujen kehittämisessä keskittyä työelämäyhteyksien ja opetuksen laadun vahvistamiseen. (OAJ 2018.) Soite ja Centria-ammattikorkeakoulu toteuttavat tiivistä yhteistyötä esimerkiksi hoitotyön opetuksessa, hanketyössä, opinnäytetöiden ohjauksessa ja harjoittelun ohjauksessa. Lisäksi yhteistyöhön on tullut mukaan hoitotyön opettajien työelämäjaksot. Soiten opiskelijaohjauksen laatukäsikirjassa yhtenä tavoitteena on tukea ja edistää työelämän ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä (Soite 2022a).

Hoitotyön teoriatiedon ja käytännön taitojen opettaminen

Hoitotyön opettajalla on hoitotyön ammatillinen tutkinto ja hänet on rekisteröity Valviran ylläpitämään hoitotyön ammattihenkilörekisteri Terhikkiin (Valvira 2022). Hoitotyön opettajalla on ammatillisen tutkinnon lisäksi hankittu pedagoginen pätevyys ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Suomessa sairaanhoitajan koulutuksen laajuus on 210 op ja säädökset koulutukselle pohjautuvat kansalliseen lainsäädäntöön ja EU-direktiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. 28.12.2013/55/EU).

Yleissairaanhoitajan tehtävien laajuus on 180 op, sisältäen useita osaamisvaatimuksia: Ammatillisuus ja eettisyys, Asiakaslähtöisyys, Kommunikointi ja moniammatillisuus, Terveyden edistäminen, Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, Informaatioteknologia ja kirjaaminen, Ohjaus ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, Kliininen hoitotyö, Näyttöön perustuva toiminta, Tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, Yrittäjyys ja kehittäminen, Laadun varmistus, Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, Potilas- ja asiakasturvallisuus. (Savonia 2020.)

Hoitotyön uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Centria-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022. Tällä hetkellä sairaanhoitajan tutkinto voidaan toteuttaa monimuoto- tai päivätoteutuksena. Koulutusta tarjotaan meillä Centriassa suomen- ja englannin kielellä. Hoitotyön koulutuksen jälkeen sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat toimia Suomessa ja myös ulkomailla kansainvälisissä hoitotyön tehtävissä. Sairaanhoitaja toimii laaja-alaisesti hoitaen, auttaen, tukien ja kuntouttaen eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa toimintaympäristöissä. (Centria 2022.)

Centria-ammattikorkeakoulussa hoitotyön opettajat ovat laajan ja monipuolisen hoitotyön kokemuksen omaavia ammattilaisia. Opiskelijat huomioidaan yksilöinä ja tuetaan heidän yksilöllisiä opintopolkujaan. Opetustilat ovat ajantasaiset ja välineet hoitotyön opettamiseen ovat toimivat ja mahdollistavat aidoissa tilanteissa toimimisen. (Centria 2022.) Opettajana koen, että voimme toteuttaa opiskelijoiden kanssa mahdollisimman aitoja opetustilanteita. Simulaatio-opetus, taitopajatyöskentely ja yhteistyö hoitotyön kenttien kanssa mahdollistaa teorian ja käytännön tietojen yhdistämisen.

Teorian ja käytännön yhdistäminen opetuksessa edellyttää hoitotyön opettajalta käytännön kentän tuntemista ja verkostojen hyödyntämistä.  Mielestäni hoitotyön opettajan työssäoppimisjakso on silta teorian ja käytännön integroimiseen omaan työhön, olemassa olevan verkoston ylläpitämiseen ja uuden verkoston luomiseen. Alla olevaa kuvaa voi ajatella havainnollistamaan yhdessä toimimista hoitotyön kentällä, mutta myös koulutuksessa. Hyvällä yhteistyöllä koulutamme asiantuntevia, osaavia ja innovatiivisia hoitajia.

Työelämäjaksoon valmistautuminen

Syksyllä 2021 ilmoitin esimiehelleni halukkuudestani osallistua työelämäjaksolle jakaen sen kahteen osaan. Ensimmäisen viikon suunnittelin kirurgian poliklinikalle loppuvuoteen 2021. Toisen viikon suunnittelin hieman myöhempään ajankohtaan. Hakemukseni hyväksyttiin, jonka jälkeen kävin henkilökohtaisesti tapaamassa ennen jakson alkamista Soiten hallintoylihoitajaa. Hän hyväksyi suunnitelmani ja viralliset sopimukset allekirjoitettiin.

Sovin hyvissä ajoin kirurgian poliklinikalla käytännön asioista ennen jakson alkamista. Suunnittelin henkilökohtaiset tarkennetut osaamistavoitteet ja esitin ne yhdyshenkilöille Soitessa. Päätavoitteinani oli syventää osaamistani haavanhoidosta, haavapotilaan hoitopolusta ja haavahoitajan toimenkuvasta. Olin avoin kaikille uusille oppimiskokemuksille, enkä halunnut kuitenkaan rajata kovin tarkkaan perehtymiseni sisältöä. Halusin saada sovellettua uusinta käytännön tietoa omaan opetukseeni ja perehtyä muihinkin kirurgisen potilaan hoidon alueisiin poliklinikalla.

Tietoturva on kaikkien työntekijöiden vastuulla jokaisessa työyksikössä. Tietoturva terveydenhuollossa sisältää käytännön toimenpiteitä tiedon saatavuuden, käytettävyyden, luottamuksellisuuden ja eheyden osalta. (THL 2022.) Tietosuoja sisältää lainsäädännön mukaisen henkilötietojen turvallisen käsittelyn vaarantamatta henkilön yksityisyyttä sekä oikeusturvaa (Tietosuoja ja tietoturva. Terveyskylä).

Ennen työelämäjakson alkamista suoritin Soiten edellyttämän Tietosuojan abc julkishallinnon henkilöstölle -verkkokoulun. Olin myös suorittanut Centria-ammattikorkeakoulun tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen verkossa. Hoitotyön dokumentointia ohjaavat lait (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 17.8.1992/785; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. 28.6.1994/559; Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. 27.8.2021/784). Soitessa on ajantasaiset ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille potilasturvalliseen toimintaan potilastietojen käsittelyssä (Soite 2022b).

Hoitotyön dokumentointiin osallistuminen ja asiakirjojen käsittely edellyttää potilaan ja hoitajan välistä hoitosuhdetta. Poliklinikalta potilaat kotiutuvat tai siirtyvät toiseen hoitoyksikköön vastaanoton jälkeen, joten viikon aikana minulla ei ollut omia hoidettavia potilaita. Tämä olisi vaatinut hiukan pidemmän työelämäjakson samassa yksikössä. Dokumentointiin perehdyin mahdollisuuksien mukaan potilaiden hoitotilanteiden jälkeen oman mentorini kanssa.

Lääkehoidon toteuttaminen hoitotyössä edellyttää lääkehoidon osaamisen varmistamista lääkehoitosuunnitelman edellyttämällä tavalla (Valvira 2022; Soite 2021). Potilaan lääkehoitoon osallistuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö suorittaa hoitoyksikössä vaadittavan lääkeluvan. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja luvan myöntäminen on ohjeistettu Soiten lääkehoitosuunnitelmassa. (Soite 2021.) Hoitotyön opettajalla eikä muillakaan ammattihenkilöillä ole lupaa osallistua lääkehoidon toteuttamiseen, ellei hänellä ole voimassa olevaa lääkelupaa. Minulla ei ollut voimassa olevaa Soiten lääkelupaa ja sitä ei ollut mahdollista suorittaa ennen työelämäjakson alkamista.

Oppimiskokemuksiani ja ammatillinen kasvuni työelämäjakson pohjalta

Marttila (2015) on selvittänyt ammattikorkeakoulun opettajien urakertomuksia. Urakertomuksien kautta opettajat kertoivat työuransa tapahtumia ja opettajan työstä kuvaavia sisältöjä. Ammattikorkeakoulun opettajan aikaisempi ammatillinen tausta on yhteydessä opettajan nykyiseen opetustyöhön. Hoitotyötä ei voi oppia lukemalla tietoja kirjasta, vaan työkokemus ja teoriatiedon soveltaminen käytännössä tekee asiantuntijan.

Elinikäinen oppiminen pitää sisällään elämän aikana tapahtunutta oppimista. Tarkoituksena on kehittää henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa, sosiaalisessa elämässä tai työelämässä vaadittavia tietoja, taitoja tai kykyjä. (Tilastokeskus 2019.)

Ammatillisen opettajan ammatti-identiteetti muokkautuu työuran edetessä, eikä ammatti-identiteetti valmistu koskaan. Opettaja voi tuntea ajoittain keskeneräisyyden ja riittämättömyydenkin tunteita. Ammatti-identiteettiä tulee tietoisesti kehittää koko työuran ajan. Opettajan myönteisellä asennoitumisella työhönsä on vaikutusta oppimisympäristöön. (Keski-Heikkinen 2014.)

Työssäoppimisjakso antoi eväitä omaan ammatilliseen kasvuuni. Viikon aikana työyksikön toimintaan syvällisesti perehtyminen ei ollut mahdollista, mutta sain kerättyä päivittäin merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Voin hyödyntää oppimiskokemuksiani esimerkiksi haavanhoidosta ja erilaisten haavanhoitotuotteiden käytöstä. Sain varmuutta palovammapotilaan, amputaatiohaavan, säärihaavan ja painehaavauman hoitoon. Eri kulttuurien tuntemus, yksilöllinen potilasohjaus ja moniammatillinen yhteistyö ovat hoitotyön arkea ja opetuksessa voimme tehdä erilaisia harjoitteita, joiden kautta opiskelijat kehittyvät.

Potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun on potilaslakiin pohjautuva asia. Lain mukaan potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri on huomioitava mahdollisuuksien mukaan. Potilaalla on oikeus käyttää suomen ja ruotsin kieltä ja tulla kuulluksi ja saada toimitusasiakirjansa suomen- tai ruotsinkielellä. sekä oikeus tulkkaukseen. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785). Hoitotyössä on tärkeää kohdata potilas käyttäen yhteistä kieltä. Tarvittaessa tulkkipalvelun hyödyntäminen on suositeltavaa, ellei yhteistä kieltä ole (Valvira 2022c; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785).

Suosittelen työelämäjaksoa kaikille opettajille. Osallistuminen työelämäjaksolle on vaivatonta, ohjeet ovat selkeät ja mielenkiintoinen työyksikkö löytyy varmasti jokaiselle. Omien oppimistavoitteiden pohtiminen ennalta jäsentää omaa oppimista. Myös aloituspalaveri hyvissä ajoin työyksikköön auttaa jakson suunnittelua tavoitteellisempaan suuntaan. Oma mentori työelämäjakson ajalle on lisäksi suositeltava, koska mentori ja opettaja voivat jakaa kokemuksiaan ja suunnitella yhteistyömahdollisuuksia.

Lähteet

Centria. 2021. Ohje. Henkilöstön kehittämisjaksot. Saatavissa: https://centriafi.sharepoint.com/:w:/r/sites/centraali2/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB168C52E-B35F-4FBB-AD41-74366D8F9B88%7D&file=Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n%20kehitt%C3%A4misjaksot%20ohje.docx&action=default&mobileredirect=true Viitattu: 20.5.2022.

Centria. 2022. Sairaanhoitaja amk. Koulutuksen esittely. Saatavissa: https://koulutus.centria.fi/koulutukset/sairaanhoitaja-amk/ Viitattu: 20.5.2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. 28.12.2013/55/Eu. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055 Viitattu: 24.5.2022.

Keski-Heikkinen A.2014. Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti – Ammatilliset opettajat ja opiskelijat ideaalia ammatillista opettajuutta etsimässä. Lapin yliopisto. University of Lapland. Acta electronica  Universitatis Lapponiensis 138. Kasvatustieteiden tiedekunta. Akateeminen väitöskirja. Saatavissa: https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61682/Koski-Heikkinen_ActaE%20138.pdf?sequence=2&isAllowed=y Viitattu: 24.5.2022.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 17.8.1992/785. Saatavissa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Viitattu: 24.5.2022.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. 28.6.1994/559. Saatavissa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559 Viitattu: 24.5.2022.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. 27.8.2021/784 Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210784 Viitattu: 24.5.2022.

Marttila L. 2015. Ura kerronnallisena työnä. Ammattikorkeakoulun opettajat kertojina. Tampere: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 2058. Kasvatustieteiden yksikkö. Väitöstutkimus. Saatavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/97123/978-951-44-9809-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y Viitattu: 24.5.2022.

OAJ.2018. Korkeakouluille vastuuta jatkuvasta koulutuksesta. OAJ muistuttaa opetushenkilöstön työhyvinvoinnista. Lausunto 13.11.2018. Saatavissa: Korkeakouluille vastuuta jatkuvasta koulutuksesta, OAJ muistuttaa opetushenkilöstön työhyvinvoinnista Viitattu: 20.5.2022.

Savonia. 2020. Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt. Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2020/01/15/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/ Viitattu: 20.5.2022.

Soite 2022a. Opiskelijaohjauksen laatukäsikirja 2021-2022. Saatavissa: format-pdf (soite.fi) Viitattu: 20.5.2022.

Soite 2022b. Tietosuoja. Saatavissa: https://www.soite.fi/tietosuoja Viitattu: 24.5.2022

Soite.2021. Lääkehoidon tentit ja osaamisen näytöt. Saatavissa: https://www.soite.fi/media/Laakehoidon_tentit_ja_osaamisen_naytot_syksy_2021.pdf/format-pdf  Viitattu: 24.5.2022.

Tietosuoja -ja tietoturva. Terveyskylä. Päivitetty 18.3.2022. Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/terveyskyl%C3%A4n-palvelut/e-terveyspalveluiden-opas/tietosuoja-ja-tietoturva Viitattu: 24.5.2022.

THL. 2002. Tietoturva. Saatavissa: https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja/tietoturva Viitattu: 24.5.2022.

Tilastokeskus. 2019. Elinikäinen oppiminen. Saatavissa: https://www.stat.fi/meta/kas/elinikai_oppim.html Viitattu: 24.5.2022.

Valvira. 2022a. Sosiaali -ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisterit. Saatavissa: https://www.valvira.fi/valvira/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot Viitattu: 20.5.2022.

Valvira 2022b. Lääkehoidon toteuttaminen. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakehoidon-toteuttaminen Viitattu: 20.5.2022.

Valvira 2022c. Potilaan asema ja oikeudet. Saatavissa: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet Viitattu: 20.5.2022.

Anne Prest
Hoitotyön lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
Puh. 044 808 5141

Facebooktwitterlinkedinmail