Sairaanhoitajakoulutus – ammattipätevyysdirektiivin säätelemä koulutus

Timo Kinnunen

Lakikirja, jonka päällä on silmälasit

Euroopan Unionin asettama ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY), muutos (2013/55/EU), säätelee seitsemän eri ammatin osalta, millaisia minimivaatimuksia koulutukseen tulee sisältyä ja millaista osaamista (tiedot, taidot ja pätevyys) vastavalmistuneen ammattilaisen tulee pystyä osoittamaan. Yksi seitsemästä ammatista on sairaanhoitaja.

Direktiivissä osoitetaan sairaanhoitajan ammatin keskeiset osaamisalueet sekä määritetään koulutuksen minimikesto. Teoriaopetuksen ja käytännöllisen opetuksen sisällöistä ja määristä direktiivissä on linjaukset esillä. Luonnollisesti direktiivi ohjeistaa kattavin säännöksin EU-periaatteiden mukaisesta kansalaisten vapaasta liikkumisesta sekä oikeudesta sairaanhoitajan ammatin harjoittamiseen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä ammattipätevyys on hankittu. Tässä artikkelissa taustoitetaan direktiivin merkitystä suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen ohjenuorana.

Ammattipätevyysdirektiivillä säännellyt ammatit:

  • Lääkäri
  • Sairaanhoitaja
  • Hammaslääkäri
  • Eläinlääkäri
  • Kätilö
  • Proviisori
  • Arkkitehti

Ammattipätevyysdirektiivin sisällön päivitystarve, artiklat 31-33

Ammattipätevyysdirektiivin teksti on pääosin kirjoitettu 1970-luvun alkupuolella. Tämän päivän modernin hoitotyön näkökulmasta sisältö on ollut monin paikoin ongelmallinen ja vanhahtava, sillä terveysala on hyvin erilainen kuin 50 vuotta sitten. Direktiivin käsitteistössä esiintyy edelleen vahva lääke- ja luonnontiedepainotteisuus ja tautikeskeisyys. Tämä lähtökohta ei tunnista hoitotieteen tietoperustasta nousevaa teorianmuodotusta, käsitteistöä eikä myöskään alan tämän hetken trendejä, kuten näyttöön perustuvan hoitotyön tai terveyden edistämisen vaatimuksia.

Direktiivin jakso 3, artiklat 31-33, sisältävät tietoja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksesta sekä ammattitoiminnan harjoittamisesta. Direktiivitekstissä käytetään muotoa yleissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitaja. Toisin kuin lääkäreillä, sairaanhoitajien kohdalla ei avata erikoistumispätevyyksiä eikä käytetä etuliitteitä, kuten erikoissairaanhoitaja. Sairaanhoitajan koulutukseen on kuuluttava yhteensä vähintään kolme vuotta opintoja, joiden määrä voidaan lisäksi ilmoittaa vastaavina ECTS-pisteinä. Koulutukseen on sisällyttävä vähintään 4 600 tuntia teoreettista ja kliinistä opetusta, josta teoreettisen opetuksen osuuden on oltava vähintään kolmasosa ja kliinisen opetuksen osuuden vähintään puolet koulutuksen vähimmäiskestosta.

Suomalaisesta sekä eurooppalaisesta näkökulmasta direktiivin päivitystyöhön on esitetty toistuvia vaatimuksia. Päivitystyö on edennyt hitaasti moniosaisen direktiivin yksi osa-alue kerrallaan. Direktiivin kokonaisuudistusta on käytännössä tehty ammattinimike kerrallaan ja sairaanhoitajia koskeva vuoro tuntuu usein viipyvän. Tärkeä sairaanhoitajia koskeva avaus saatiin vuonna 2013, jolloin astui voimaan direktiivin muutos edellä mainittujen artiklojen osalta. Direktiiviteksti täydentyi selkeämmin hoitotieteen tietoperustasta nousevasta käsitteistöstä ja tiedosta. Erityisesti kahdeksankohtaiset sairaanhoitajan pätevyyttä kuvaavat määritteet otettiin ammattikunnassa hyvin vastaan. Direktiivin mukaan sairaanhoitajalla tulee olla:

a. pätevyys määrittää itsenäisesti tarpeelliset hoitotoimenpiteet ajantasaista teoreettista ja kliinistä tietoa käyttäen sekä suunnitella, organisoida ja toteuttaa hoitotoimenpiteitä potilashoidon yhteydessä

b. pätevyys työskennellä tehokkaasti yhdessä muiden terveysalan toimijoiden kanssa, mukaan lukien osallistuminen hoitohenkilökunnan käytännön koulutukseen

c. pätevyys rohkaista henkilöitä, perheitä ja ryhmiä terveellisiin elintapoihin ja itsensä hoitamiseen

d. pätevyys aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet sekä toteuttaa toimenpiteitä kriisi- ja katastrofitilanteissa

e) pätevyys antaa itsenäisesti neuvoja, tietoja ja tukea hoitoa tarvitseville henkilöille ja heidän läheisilleen

f) pätevyys varmistaa itsenäisesti sairaanhoidon laatu ja arviointi

g) pätevyys toteuttaa kattavaa ammatillista viestintää ja tehdä yhteistyötä muissa terveysalan ammateissa toimivien kanssa

h) pätevyys analysoida hoidon laatua parantaakseen omaa työsuoritustaan yleissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitajana.

Liite V.2. päivitysvuoroon seuraavaksi

Varsinainen kulmakivi ja samalla pulmakivi sairaanhoitajia koskevassa direktiivitekstissä on ollut liite V.2. Liite koostuu kahdesta osasta: A teoreettinen opetus ja B kliininen opetus. Teoreettinen osa sisältää opiskeltavina aiheina sairaanhoidon ja sen periaatteet, ammattietiikan sekä lääketieteen erikoisalakohtaisia oppiaineita. Perustieteet, joita hoitotyössä tarvitaan, ovat selkeästi esillä: anatomia ja fysiologia, patologia, bakteriologia, biofysiikka, ravitsemusoppi, terveydenhoito (sairauksien ehkäisy ja terveyskasvatus) sekä farmakologia. Lisäksi mainitaan yhteiskuntatieteiden, sosiaali- ja terveyslainsäädännön sekä hallinnon tietoperustat.  

Kliininen osa pitää sisällään seuraavat osa-alueet: sairaanhoito, yleislääketiede, yleiskirurgia, lastenhoito ja lastentaudit, äitiyshuolto, mielenterveys ja psykiatria, vanhusten hoito ja geriatria sekä erikseen vielä kotisairaanhoito. Näillä tarkoitetaan kansallisen konsensuksen ja ammattikorkeakouluterminologian mukaan nykymuodossaan ohjattua harjoittelua. Sairaanhoitajaopiskelijan tulee harjoitella koulutuksen aikana hoitotyön perustaitojen osaamista, sisätauteja- ja kirurgisia sairauksia sairastavan potilaan hoitotyötä sekä gerontologista hoitotyötä. Opintojen edetessä harjoittelut kattavat myös mielenterveyden hoitotyön, akuuttihoitotyön sekä lasten ja perheiden hoitotyön harjoittelut. Perinteisesti koulutuksen aikana on voinut suorittaa myös vaihtoehtoista harjoittelua (opiskelijan valinta erikoisaloittain opintojen valmistumisvaiheessa) tai niin sanottua syventävää harjoittelua, jonka on myös voinut kohdistaa tietyn hoitotyön erikoisalan mukaan.

Liitteen V.2. tekstiä on kritisoitu sen lääketiedekeskeisyydestä sekä siitä, että se ei tunnista modernin hoitotieteen ylläpitämiä tutkimussuuntauksia tai teorianmuodostusta. Terminologia ei vastaa myöskään tämän päivän vaatimuksia. Liitteen tekstistä loistavat poissaolollaan muun muassa hoitotieteen keskeiset käsitteet ja tutkimuskohteet, kliinisen hoitotieteen sekä näyttöön perustuvan hoitotieteen ja hoitotyön tietoperustat sekä esimerkiksi teorianmuodostus terveyden edistämisestä, hoitoon sitoutumista tai hoidon didaktiikasta.

Liitteen V.2. tulkintaa on tehty aika ajoin, erityisesti silloin, kun on kansallisesti uudistettu sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmia ja päivitetty alan osaamisvaatimuksia sekä mietitty vähimmäisosaamista tai vähimmäisopintopisteiden osoittamista turvaamaan tiettyjen oppiaineiden näkyminen opetussuunnitelmien kokonaisuudessa. Direktiivin muutostarve on näkynyt selvästi kolmessa viimeisimmässä sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus- ja osaamishankkeissa: Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon (2006), Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen (2015) sekä Osaamisen ja arvioinnin yhtenäistäminen sairaanhoitajakoulutuksessa – yleSHarviointi -hanke (2020). Suomalaiset sairaanhoitajavaikuttajat eivät ole olleet yksin vaatimassa direktiivin sisältöjen muuttamista. Mukana Suomesta ovat olleet sairaanhoitajaliitto sekä ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto. Euroopan tasolla keskeinen toimija on ollut Euroopan sairaanhoitajajärjestöjen liitto EFN. Lobbausta tilanteen korjaamiseksi on tehty jo vuosia. Vaikka EU-tason päätöksentekojärjestelmä on hidas, silti jotakin on jo tapahtunut.

EU-komission pyynnöstä direktiivin artiklan 31 kohdan 6 sairaanhoitajakoulutuksen tietoperusta sekä kohdan 7 sairaanhoitajan pätevyyttä kuvaavat määritteet (vähimmäisvaatimukset) olivat tarkastelussa vuonna 2020. Tarkoitus oli huomioida entistä paremmin tieteen ja teknologioiden yleinen kehitys direktiivitekstissä. EU-komissio velvoitti tutkimuslaitos SPARK:n laatimaan asiasta raportin. Suomesta SPARK:n kyselyyn vastasivat luonnollisesti sairaanhoitajaliiton edustajat sekä terveysalan verkosto koulutusorganisaatioiden edustajana. Raportin mukaan direktiiviteksti osoittaa sairaanhoitajan tietoihin, taitoihin sekä käytännölliseen toimintaan liittyvät vähimmäisvaatimukset sekä sairaanhoitajakoulutuksen monitieteisen lähtökohdan, mutta uusia painotuksia tarvitaan henkilö(potilas)keskeisten hoitoteorioiden, terveysjohtamisen ja terveyshallinnon sekä näyttöön perustuvan toiminnan tiedon ja toiminnan edistämiseksi. Lisäksi direktiivitekstin seuraavassa päivityksessä tulee huomioida digitaalisten terveyspalvelujen (e-Health) sekä hoitotyön menetelmien entistä suurempi painoarvo.  

Uutta on myös se, että EU-komissiolla on oikeus antaa delegoituja säännöksiä ammattipätevyysdirektiivin ajantasaistamiseksi. Yksi tällainen delegoitu säädös on OKM:n komissiolta pyytämä tulkinta siitä, voidaanko korkeakoululla tapahtuva simulaatio-opetus tulkita osaksi ammattipätevyysdirektiivissä mainittua kliinistä harjoittelua. Komission mukaan ammattipätevyysdirektiivi ei sinänsä estä simulaatiopedagogiikan käyttämistä sairaanhoitajien koulutuksessa. Simulaatiot voivat täydentää kliinistä opetusta, mutta ne eivät voi kuitenkaan korvata ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitettua 2300 tunnin ja 90 opintopisteen laajuista kliinistä opetusta, joka on toteutettava kontaktissa oikeisiin potilaisiin. Ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitettu kliininen opetus tulee näin ollen toteuttaa siten, että sairaanhoitajaksi opiskeleva oppii hoitoryhmän jäsenenä ja suorassa yhteydessä terveeseen tai sairaaseen oikeaan henkilöön ja/tai yhteisöön suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asianmukaisia yleissairaanhoidon tehtäviä hankkimiensa tietojen, taitojen ja pätevyyden perusteella (OKM VN/2861/2020).

Päätelmät

Ammattipätevyysdirektiivi on tarpeen, se varmentaa säännellyn ammattikunnan ammattipätevyyttä, oikeuksia ja velvollisuuksia jo koulutuksen aikana. Direktiivi on kuitenkin aikansa tuote ja tällaisenaan, vain osin uudistettuna se aiheuttaa jatkuvasti tulkintaristiriitoja. Suomessakin ajoittain keskustellaan siitä, mitä ammattipätevyysdirektiivi sanoo ja mitä se ei sano, toisin sanoen direktiivistä haetaan perusteita argumenteille. Sairaanhoitajan ammatti osaamisvaatimuksineen on kehittynyt merkittävästi kolmen viime vuosikymmenen aikana, ei ole hyvä asia, että direktiiviteksti laahaa ajasta jäljessä. Terveysalan verkostossa on pyritty vastaamaan niihin aukkoihin, joista direktiivi ei kerro, mutta joista olisi todella tärkeä saada niin kansallinen kuin eurooppalainen yhteisymmärrys.

Lähteet:

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon: Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. 2006. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

EFN and EU Network of Nurse Regulators Proposal for a Delegated Act to Revise Annex 5.2.1 of Directive 2005/36/EC, as amended by Directive 2013/55/EU. 2016. Saatavilla: http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/Proposal-for-Delegated-Act-FINAL-281016-1.pdf. Viitattu 30.9.2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32005L0036. Viitattu 30.9.2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EU ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/55/EU ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32013L0055. Viitattu 30.9.2021

109th General Assembly of the European Federation of Nurses Associations (EFN). 2019. EFN press release. Saatavilla: http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/EFN-Press-Release-109th-EFN-GA-April-2019.pdf-.  Viitattu 30.9.2021

Käyttöopas direktiivi 2005/36/EY. Tärkeimmät tiedot ammattipätevyyden tunnustamisesta. 2020. Saatavilla: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1f9f567-daae-11ea-adf7-01aa75ed71a1.  Viitattu 30.9.2021

Mapping and assessment of developments for one of the sectoral professions under directive 2005/36/EC – Nurse responsible for general care (No 711/PP/GRO/IMA/18/1131/11026). 2020. SPARKS Legal Network. Saatavilla: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af874ea4-a1c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en.  Viitattu 30.9.2021

Osaamisen ja arvioinnin yhtenäistäminen sairaanhoitajakoulutuksessa – yleSHarviointi –hanke. 2020.

Opetus-ja kulttuuriministeriön ohje ammattikorkeakouluille terveysalan tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisestä. 2020. VN/2861/2020. (Komission ohje, simulaatio-opetuksesta).

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen – Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus –hanke. 2015.

Suutarla Anna 2019. Mitä ne kurkun käyryydet meitä koskettavat? Saatavilla: https://sairaanhoitajat.fi/mita-ne-kurkun-kayryydet-meita-koskevat/.  Viitattu 30.9.2021

Timo Kinnunen
Koulutusalapäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0576

Facebooktwitterlinkedinmail