Onnistunut opinto-ohjaus osa 1: Opinto-ohjauksen visio ja tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Annakaisa Marjokorpi
Linda Krokfors

Opinto-ohjauksella on keskeinen tehtävä koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistämisessä (esim. Valtioneuvosto 2020). Se on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen instrumentti, kun tavoitellaan hyvinvointia ja kilpailukykyä. On väliä, miten opinto-ohjausta järjestetään. Sitä voidaan järjestää vaikuttavasti tai vähemmän vaikuttavasti. Onnistunut opinto-ohjaus parantaa koulutuksen tulosta ja laatua.

Resursseilla on roolinsa, mutta erityisen kiinnostavaa ja tarpeellista on tarkastella ohjauksen järjestämisen strategioita ja toimintatapoja sekä niitä käsityksiä, jotka ohjaustoimintaa ohjaavat. Onnistunut opinto-ohjaus -artikkelisarjassa käsittelemme sitä, mitä jokaisen opettajan ja opiskelijoiden kanssa työskentelevän tulisi tietää opinto-ohjauksesta Centria-ammattikorkeakoulussa. Ensimmäinen osa käsittelee ohjauksen visiota ja tavoitteita, toinen osa vaikuttavan opinto-ohjauksen strategiaa ja kolmas osa ohjauksen arviointia ja kehittämisen ajankohtaisia teemoja.

Opinto-ohjauksen järjestämistä ohjaavat dokumentit

Opinto-ohjaus ammattikorkeakoulussa perustuu ammattikorkeakoululakiin (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, § 14). Centria-ammattikorkeakoulussa se perustuu lisäksi koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin, ammattikorkeakoulun strategiaan ja opetuksen strategiseen kehittämissuunnitelmaan.

Koulutuksen yhteydessä tapahtuva opinto-ohjaus on verkostomaista yhteistyötä ja verkostomainen palvelujärjestelmä. Opinto-ohjauksen palvelujärjestelmän ja yhteistyöverkoston hahmottamiseksi tarvitaan dokumentaatiota ja käytänteiden sanoittamista. Nämä asiat ilmaistaan Centria-ammattikorkeakoulun ohjaussuunnitelmassa. Ohjaussuunnitelma kytkee edellä mainittuja asiakirjoja yhteen ja toimii yhtenä strategioiden toteutuksen välineenä.

Ohjaussuunnitelmaa tarvitaan nimenomaan opinto-ohjauksen onnistumisen ja vaikuttavuuden takia. Ohjaussuunnitelma on opinto-ohjauksen tärkein dokumentti korkeakoulussa. Sen avulla viestitään, millainen ohjausnäkemys korkeakoulun ohjaustoimintaa ohjaa ja millaisia ovat ohjauksen tavoitteet ja strategia, sekä konkretisoidaan ohjauksen toimintakäytänteitä ja ohjauksen toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia.

Hyvä ohjaussuunnitelma antaa selkeän ja informatiivisen kokonaiskuvan ohjauksen järjestelyistä korkeakoulussa. Se toimii työvälineenä, jonka avulla ohjauksen käytänteistä viestitään korkeakoulun sisällä ja ulkopuolisten ohjaustoimijoiden kanssa. Sitä voidaan käyttää myös apuvälineenä opintojen ohjauksen kokonaisuuden ja käytänteiden arvioinnissa sekä kehittämiskohteiden paikantamisessa.

Visiona opintojen sujuvuuden, koulutuksen laadun ja tuloksen kehittäminen

Ohjauksen visio Centria-ammattikorkeakoulussa on se, että opintojen ohjaus linkittyy koko organisaation strategisiin tavoitteisiin, opetussuunnitelman uudistamiseen ja oppimista tukeviin pedagogisiin järjestelyihin. Ohjaus linkittyy korkeakoulun tulokseen ja laatuun: Opintojen ohjauksen avulla kehitetään koulutuksen ja oppimisen vaikuttavuutta sekä parannetaan opiskelijakokemusta ja valmistumista tavoiteajassa. Opinto-ohjauksen avulla kehitetään myös koulutuksen työelämäsuhteita ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Onnistuneen ja monipuolisen opinto-ohjauksen tulokset vaikuttavat näin positiivisesti korkeakoulun talouteen.

Ohjauksen visiossa tuodaan selkeästi esille, että ohjaus on toimintakulttuuriin linkittyvä käsite: Ohjaus on kaikkien Centrialla työskentelevien yhteistä työtä. Ohjauksen kehittäminen on toimintakulttuurin kehittämistä. Centrialla kehitetään toimintakulttuuria, joka tukee ohjauksen ja hyvinvointityön järjestämistä. Ohjausta voidaan järjestää monella eri tavalla. Centria on valinnut ohjauksen järjestämisen lähtökohdaksi seuraavat toimintaa ohjaavat periaatteet: ohjaus on opiskelijalähtöistä, ennaltaehkäisevää, jatkuvaa, järjestelmällistä, monipuolista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.   

Toiminnan ohjenuoraksi on myös valittu, että ohjaus on esteetöntä, saavutettavaa, läpinäkyvää ja eettisesti tiedostavaa. Eettisyys toiminnassa näkyy siten, että tiedostamme esimerkiksi Suomen opinto-ohjaajat ry:n eettiset periaatteet (Suomen opinto-ohjaajat – Sopo ry 2022) ja ohjauksen lähtökohtana on opiskelijoiden itsemääräämisoikeuden ja itseohjautuvuuden tukeminen.  

Opinto-ohjauksen tavoitteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Centria-ammattikorkeakoulussa ohjauksen tavoitteet on määritelty ammattikorkeakoululain 14 §:n (tavoite 1) ja holistisen ohjausnäkemyksen ohjaamina (tavoite 2). Ohjauksen tavoitteena on 1) mahdollistaa opiskelijan oppimisen ja opintojen edistyminen tavoiteajassa sekä 2) tukea opiskelijan henkilökohtaista kasvua, hyvinvointia ja kehitystä. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä ohjauksen tavoitteita.

Näihin tavoitteisiin panostaminen lisää oppimisen laatua ja tuloksia, jolloin opiskelijalla on parempi valmius siirtyä työelämään ja suunnitella oman osaamisensa jatkuvaa kehittämistä muuttuvassa yhteiskunnassa. Näiden tavoitteiden edistäminen lisää myös opiskelijoiden tyytyväisyyttä Centriaan koulutuksenjärjestäjänä ja oppimisyhteisönä.  

Artikkelisarjan seuraavassa osassa tarkastelemme seikkaperäisemmin, miten opinto-ohjauksen vaikuttavuutta pyritään lisäämään Centria-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki. 14.11.2014/932.Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932. Viitattu 28.10.2022.

Suomen opinto-ohjaajat – Sopo ry. 2022. Opinto-ohjaajan työn eettiset periaatteet. Saatavissa:  https://www.sopo.fi/yhdistys/eettiset-periaatteet/. Viitattu 28.10.2022.

Valtioneuvosto 2020. Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023: ELO-foorumi. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:34. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162576. Viitattu 28.10.2022.

Annakaisa Marjokorpi KT, YTM
opinto-ohjaaja, oppimispalvelut
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 050 438 9616

Linda Krokfors VTM, AmO
opinto-ohjaaja, oppimispalvelut
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 725 0406

Facebooktwitterlinkedinmail