Centrialla on paikkansa toimialueen yritysten yhteisössä

Heidi Kaartinen
Marika Hautala

Kuva: Janne Heikkilä.

Koulutusorganisaatioiden ja yritysten välisellä yhteistyöllä on korvaamaton merkitys yhteiskunnalle, innovaatiotoiminnalle, alueellisen elinkeinoelämän rakentumiselle sekä tutkintoa suorittavien nuorten ja aikuisten ammatilliselle kehittymiselle. On tutkittu, että yritykset ja organisaatioiden asiantuntijat ovat olleet yhteistyöhön sitä tyytyväisempiä, mitä pitkäjänteisempää yhteinen tutkimus-  ja kehitystyö on ollut.  Erilaisten verkostojen olemassaolo on liiketoiminnalle elintärkeää.

Verkostoitumisen rinnalle ovat tulleet myös käyttäytymisen muutokseen liittyvät ilmiöt, kuten avoimuus ja yhteisöllisyys, sekä kaupallisia muutoksia, esimerkiksi palvelullistaminen, jakamistalous ja alustatalous. Korkeakoulujen tutkimusyhteistyössä pitäisikin osata ottaa elinkeinoelämän muutosten tuomat tarpeet mahdollisimman hyvin huomioon. Alueelliset erityispiirteet ovat merkittäviä ja vaikuttavat siihen, minkälaiseksi ammattikorkeakoulun rooli ja merkitys alueen yritysyhteistyössä muodostuu. Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta (TKI) panostaa toiminnassaan erityisesti alueensa yrityksiä tukevaan tutkimustoimintaan sekä osaamisen kehittämiseen.

Uusinta teknologiaa yrityksille

Centria on hanketoiminnassaan Suomen suurin, kun toiminta suhteutetaan ammattikorkeakoulun kokoon. 81 hanketta kattavan TKI-toiminnan kokonaisvolyymi oli vuonna 2017 8,3 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa koostui palvelutoiminnasta. Ulkopuolista rahoitusta toiminnalle oli yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Toiminta on kasvanut kahden viime vuoden aikana volyymiltään 69 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen kasvun määrä on ollut jopa 120 prosenttia. Centria on siis merkittävä toimija hankekentällä ja mahdollistaa yrityksille toiminnan ja tuotteiden kehittymisen sekä tutustumisen uusiin teknologioihin.

Centrian hankkeissa on mukana yrityksiä monin eri tavoin. Varsinkin tuotantoteknologia- ja digitalisaatiotiimien hankeet demonstroivat usein yrityksille entuudestaan tuntemattomia teknologioita ja laitteita. Usein hankkeissa myös pilotoidaan uusia tuoteideoita, joista yritykset voivat jatkaa hankkeen jälkeen omaa tuotesuunnitteluprosessiaan. Hankkeiden ainoa merkitys yrityksille ei kuitenkaan ole kertaluonteinen raapaisu, vaan niiden puitteissa luodaan paljon myös kestäviä suhteita, jotka elävät uusien ja uusien hankkeiden muodossa, sekä joskus maksullisen palvelutoiminnan tuotannossa. Centria luo yrityksille usein hanketoiminnan myötä myös mahdollisuuden saada kontakteja opiskelijoihin projekti- ja opinnäytetöiden kautta. Näin ollen yritykset pääsevät tutustumaan opiskelijoiden osaamiseen jo opiskeluaikana ja saavat halutessaan yritykseen uusia työntekijöitä, joilla on hankkeissa hankittua uusinta tietoa käytettävissään.

Huhtikuussa päättynyt EU:n Northern periphery and Arctic Programmen rahoittama Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative, TARGET ja toukokuun loppuun jatkuva Interreg Nordin rahoittama Innovations and Industrial Internet, I3 toimivat molemmat hyvin läheisessä kontaktissa osallistuvien yritysten kanssa. Edellä mainitussa hankkeessa mukana oli Centrian yhteistyökumppaneina viisi yritystä Kokkolan ja Ylivieskan seudulta, kun taas jälkimmäisessä mukana on ollut lähes 20 yritystä koko Pohjois-Suomen alueelta. Hankkeille yhteistä on osittain samojen kansainvälisten partnerien lisäksi myös se, että niissä keskiössä on ollut yritystoiminnan tehostaminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen. Näkökulmana erityisesti I3-hankkeessa ovat tuoteinnovaatioiden lisäksi myös innovatiiviset tavat kehittää tuotantoa.

TARGET-hankkeessa luotiin lisäksi kansainvälinen työkalupakki, joka tukee pohjoisen periferian yritysten kehitystä ja digitalisaatiota.  Kyseinen työkalupakki on julkinen ja kaikille avoin ja se löytyy hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeissa mukana olleet yritykset ovat saaneet mahdollisuuden verkostoitua sekä hankkeen partnereiden kanssa hyötyen eri organisaatioiden mukanaan tuomasta osaamisesta, että muiden hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa luoden uusia synergioita ja suhteita. Valtioiden rajat ylittävien yhteisesti tehtävien yritystapausten (case) kautta verkosto on laajennut erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä, mutta myös Irlantiin ja Pohjois-Irlantiin.

Verkostoitumista seminaarein ja työpajoin

Hankkeissa tehtävä toiminta ja opiskelijoiden työnäytteet eivät kuitenkaan ole ainoa tapa, jolla Centria toimii yrityskentällä. Centrian hankkeet järjestävät vuosittain myös suuren määrän yritysosallistujille ilmaisia seminaaritapahtumia, joissa nähdään mielenkiintoisia puhujia, tutustutaan teknologiademonstraatioihin tai tehdään työpajatoimintaa – ja ennen kaikkea

verkostoidutaan muiden yritysten kanssa. Esimerkkejä tällaisista tapahtumista ovat toukokuussa 2017 Ylivieskassa järjestetty Digitalisaatio

2017 – Kilpailuetua tuotannollisille yrityksille -seminaari, jonka ideana oli kutsua alueen yritykset tutustumaan digitalisaation sovellusten tarjoamiin etuihin ja mahdollisuuksiin yritystoiminnan ja tuottavuuden kehittämisessä. Aamupäivällä vierailevat yritykset kertoivat mielenkiintoisia menestystarinoita teknologioiden ja metodien käyttöönotosta. Seminaarin iltapäivä käsitti erilaisia työpajoja, joissa oli mahdollisuus tutustua esimerkiksi Centriassa tehtävään 3D-tulostukseen, robotiikan sovelluksiin, konkreettisten tuotteiden virtuaalimaailmaan sekä palvelumuotoiluun, leaniin ja tietoturva-asioihin. Digiajan tuotantopuisto eli yritysten, korkeakoulujen ja yrityskehittäjien yhteenliittymä esittäytyi myös tapahtumassa ensimmäistä kertaa.

Kuva: Janne Heikkilä.

Maaliskuussa 2018 Teollinen Internet liiketoiminnan tukena, TILT ja Innovations and Industrial Internet, I3 -hankkeet järjestivät teollisen Internetin ja tekoälyn seminaari-iltapäivän Ylivieskan kampuksella, johon osallistui 70 kävijää.  Tilaisuudessa kuultiin aamupäivän aikana mielenkiintoisia puheenvuoroja kaupallinen neuvos Antti Eskolalta työ- ja elinkeinoministeriöstä, F-Securen Senior Manager Marko Komssilta sekä Finch Finlandin maajohtaja Antti Merilehdolta. Luennoitsijoiden aiheita olivat Teollinen Internet, tekoäly, digitaalinen alustatalous sekä tietoturvallisuus. Centrian hankkeisiin pääsi tutustumaan demonstraatioiden ja esittelyiden muodossa kahvitarjoilun aikana. Iltapäivällä oli vuorossa paneelikeskustelu, jossa alueen yritysten edustajat keskustelivat päivän aiheista yhdessä luennoitsijoiden kanssa yleisön esittäessä kysymyksiä.

Yhteisöllisyyttä ja uusia ideoita

Ilman yhteisöllisyyttä ei synny tapahtumia ja seminaareja – eikä ilman asiantuntijoita seminaareja. Seminaari on ikäänkuin pienimuotoinen kurssi, johon yhteisöllisen näkökulman tuo tiedon jakaminen yhteiseen käyttöön. Osaajat kokoontuvat pitämään yleisölle luentoja ja esittelemään osaamistaan konkreettisin tuloksin, mikä taas johtaa yhteiseen oppimiseen. Kun aihetta lähestytään monelta eri suunnalta monin eri tavoin, on tapahtumasta saatu arvo moninkertainen. Mielenkiintoiset luennoitsijoiden puheenvuorot synnyttävät usein kuulijoissa uusia ideoita toimien samalla avaavina keskustelunaiheina, kun uusia mahdollisia yhteistyöverkostoja solmitaan. Ei ole alkuunkaan tavatonta, että kaksi toisilleen ennalta tuntematonta yritysedustajaa löytää yhteisen sävelen ja yhteistyön kohteen samalla kun kahvittelee ajankohtaisten seminaaripuheiden välissä tai tutustuu johonkin uusinta uutta edustavaan laitteeseen.

Verkoston tavoitteena on yhteistoiminta, joka hyödyttää kaikkia verkostossa mukana olevia. Verkostoitumisesta muiden yrittäjien ja organisaatioiden kanssa voi olla paljon hyötyä. Toisten samankaltaisten toimijoiden kanssa on helpompi jakaa ajatuksia ja ratkoa haasteita, joita muiden saattaa olla vaikea ymmärtää. Verkostoituminen tukee sekä liiketoimintaa, että hyvinvointia. Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan yhteiset päämäärät ja projektit ovat tärkeimpiä yhteenkuuluvuuden tunteen synnyttäjiä. Yhteisöllisyys rakentuu yhteenkuuluvuuden tunteesta, ja yhteisöllisten rakenteiden heikentyminen aiheuttaa vastaavasti työuupumusta ja taantumista.

I3-hankkeessa mukana olevan nivalalaisen Champion Doorin markkinointipäällikkö Matti Knuutila antoi noin vuosi sitten Centrian Heidi Kaartiselle haastattelun lehtijuttua varten ja kertoi että hankkeiden tarvekeskeinen lähestymistapa tuottaa lopputuloksen, joka on yrityksen näkökulmasta sekä hyödyllinen että kehittää myös yrityksen innovatiivista imagoa. Kyseinen yritys onkin loistava esimerkki siitä, kuinka Centria on hankkeiden aikana luonut vahvan luottamussuhteen ja voi jatkaa yhteistyötä yrityksen kanssa myös hankkeen jälkeen. Knuutila kertoi olevansa tyytyväinen yhteistyöhön ja valmis suosittelemaan Centriaa myös muille yrityksille. Tämänkaltainen yritysten tarpeisiin perustuva yhteistyö luo ja kantaa Centrian hanketoimintaa myös jatkossa.

Lähteet

Centria-ammattikorkeakoulu, 2018. ”Centria-ammattikorkeakoulun päättyneellä tilikaudella paljon onnistumisia”. Www-julkaisu. Saatavissa: https://web.centria.fi/uutinen/centria-ammattikorkeakoulun-paattyneella-tilikaudella-paljon/2732 Katsottu: 3.5.2018.

Hangros, K., 2017. ”Tulevaisuuden digitaalinen yliopisto”. Teoksessa Lehti, M. ja Rossi, M. (toim.), Digitaalinen Suomi 2017. Vantaa: ERWEKO Oy, 606

TARGET-hanke, 2018. ”Services We Provide – A toolbox of supports for new manufacturing processes and practices”. Www-julkaisu. Saatavissa: http://www.targetproject.eu/ Katsottu: 3.5.2018.

Ahmaniemi, R. Boman, S. Laitinen-Väänänen, S. Lamppu. V-M. Vanhanen-Nuutinen, L., 2012. ”PK- Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus: Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle”. Www-julkaisu. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/amkyhteistyo_pk_yritysten_nakpkulmasta.pdf Katsottu: 14.5.2018.

Airila, A. ja Bergbom, B., 2017. ”Verkostot pienyrittäjän tukena”. Helsinki: Työterveyslaitos. Www-julkaisu. Saatavissa: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyrittäjän-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf Katsottu: 14.5.2018.

Janhonen, M., 2014. ”Verkostoituva työ muuttaa yhteisöllisyyttä”. Helsinki: Työterveyslaitos. Www-julkaisu. Saatavissa: https://www.ttl.fi/blogi/verkostoituva-tyo-muuttaa-yhteisollisyytta/ Katsottu: 14.5.2018.

RFMedia-tutkimusyhteisö, 2016. ”RFMedia-tutkimusyhteisön vuosiraportti”. Oulun yliopisto. Www-julkaisu. Saatavissa: http://www.oulu.fi/sites/default/files/news/RFMedia-tutkimusyhteison%20vuosiraportti%202016.pdf Katsottu: 14.5.2018.

Heidi Kaartinen
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 729 9951

Marika Hautala
TKI-kehittäjä
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 487 5812

Facebooktwitterlinkedinmail