Onneksi on olemassa Celia ja saavutettavat kirjat

Taru Fröjdholm
Hannele Myntti

Nainen kuuntelee onnellisen näköisenä äänikirjaa

Lukemisesteinen on henkilö, joka vamman tai sairauden vuoksi ei kykene lukemaan normaalia tekstiä. Suomessa toimii Celia-kirjasto, joka tuottaa saavutettavia äänikirjoja lukemisesteisille. Celia-kirjaston asiakkaaksi voi kirjautua kirjastoissa. Myös Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat hyödyntäneet Celian aineistoja ja oppineet kuuntelemaan oppikirjoja Celianetin kautta. Saavutettavuus ja saavutettavat kirjat sekä tietokoneiden helppokäyttöisyystoiminnot auttavat monen opiskelijan tai lukijan arkipäivää.

Meillä jokaisella on oma yksilöllinen oppimistyylimme. Oppimistyylillä tarkoitetaan tapaa, jolla tietoa hankitaan, käsitellään ja jäsennellään omassa opiskelussa. Sillä tarkoitetaan myös tapaa, jolla opitaan helpoimmin ja mieluiten. Oppijat voidaan jakaa auditiivisiin eli kuuloaistin avulla oppiviin, visuaalisiin eli näköaistin avulla oppiviin sekä kinesteettisiin eli tuntoaistin avulla oppiviin. Yleensä ihmisellä on yksi hallitseva oppimistapa, jonka rinnalla jokin toinen tapa voi toimia auttavasti. (Uplus 2022.)

Lukemiseste ja saavutettavat kirjat

Opintojensa aikana opiskelija tuskin voi välttää lukemista.  Ihmisillä, joilla on jonkinlainen lukemiseste, lukeminen ei onnistukaan perinteisellä tavalla. Lukemiseste voi olla luki- tai oppimisvaikeus, näkövamma, motorinen sairaus tai muu vastaava, joka estää tai haittaa painettujen kirjojen lukemista.  Jotta oppimisesta tulisi lukemisesteisellekin mielekäs kokemus, hänelle on tarjolla siihen apuvälineitä, kuten saavutettavia kirjoja. (Celia 2022.)

Saavutettava kirja on sellainen kirja, jonka muoto on lukijalle sopiva ja jonka sisältöön lukija pääsee käsiksi. Kirja voi olla selkokielinen lukivaikeuksien kanssa kamppailevalle. Näkövammainen hyötyy taas ääni- tai pistekirjoista. Henkilö, joka ei jaksa keskittyä kirjoitettuun tekstiin, saattaa oppia paremmin äänikirjaa kuuntelemalla. Äänikirja sopii siis monelle. Tietokoneissa on myös helppokäyttöisyystoimintoja, joiden avulla tekstiä voi muuttaa ääneksi. (Celia 2022.)

Celia-kirjasto

Suomessa toimii Celia-kirjasto, jonka tarjoamat saavutettavat äänikirjat ovat monen opiskelijan pelastus. Celia on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen organisaatio, joka tuottaa saavutettavaa kirjallisuutta ja tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.  Celian tuottamia äänikirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden tai jonkun vamman takia vaikeaa. Celialla on oma aineistotietokantansa Celianet ja kirjastot pystyvät antamaan asiakkailleen sinne tunnuksia. Celian kirjat ovat perinteisinä äänikirjoina tai koneäänisinä DaisyTrio-kirjoina, joissa on ääntä, tekstiä ja kuvia. Englanninkielistä äänikirjallisuutta Celia tuottaa vain vähän, koska sitä voidaan tarvittaessa hankkia muista palveluista ulkomailta.

Kirjallisuuden lainaaminen Celiasta on maksutonta. Celianetissä on tällä hetkellä 45 000 äänikirjaa verkossa kuunneltavaksi. Celia valmistaa oppikirjoja joka kouluasteelle, myös korkeakouluille. Celian kokoelmassa on myös kaunokirjallisuutta.  Celia keskittyy tekemään niitä oppi- ja kurssikirjoja, joita on olemassa vain painetussa muodossa tai joista ei ole kuunneltavaa digitaalista kirjaa. Celian tuottamia elektronisia ja saavutettavia kirjoja voi käyttää joko tietokoneella tai mobiililaitteilla. (Celia 2022.)

Centria-kirjasto ja Celia

Digitalisaation ja etäopetuksen myötä yhä useampi Centriankin oppikirja on verkossa. Centria-ammattikorkeakoululla käytössä olevista e-kirjapalveluista saavutettavia ovat esimerkiksi Ellibs, Alma Talent Verkkokirjahylly ja EbookCentral. Niissä helppokäyttöisyystoimintojen avulla kirjoihin saa liitettyä ominaisuuksia, jotka helpottavat niiden käyttöä. Tällaisia voivat olla tekstin suurentaminen, värien muuttaminen tai mahdollisuus kuunnella teksti.

Centrialla opiskelijat hankkivat tunnukset Celiaan pääasiassa lukivaikeuden takia. Opiskelija on huomannut, että ei pysty keskittymään lukemaansa tai lukeminen on hidasta. Painetun kirjan lisänä voi silloin kokeilla äänikirjan kuuntelemista. Pelkkä huono äidinkielen taito ei oikeuta pääsyä Celian asiakkaaksi, vaan henkilöllä täytyy olla joku vamma tai sairaus, joka estää normaalin tekstin lukemisen. Äänikirjan sisällön omaksuminen vaatii muistiinpanojen tekemistä ja tarkkaavaisuutta, joten äänikirjaa käyttävä ei pääse sen helpommalla opiskeluissaan kuin perinteistä kirjaa käyttävä opiskelutoverinsakaan. Opiskelijat kuulevat Celiasta usein erityisopettajaltaan tai ystävältään. Centria-kirjaston kotisivulle on myös laadittu Celia-opas.  Kirjastossamme Celian asiakkaaksi on rekisteröity 93 opiskelijaa tähän mennessä.

Celiaa käyttävät opiskelijamme ovat tyytyväisiä palveluun ja pitävät suurena etuna mahdollisuutta käyttää Celian aineistoja.  Eräs liiketalouden opiskelija kertoi, että äänikirjat antavat hänelle uusia ajatuksia ja äänikirjoista saa helposti ja nopeasti tietoa. Kuunteleminen on miellyttävää vaikkapa kotiaskareiden ohessa tai lenkillä. Tekniikan opiskelija oli myös tyytyväinen äänikirjojen käyttäjä, mutta hän kaipasi lisää tekniikan alan aineistoja Celianettiin. (Fröjdholm & Myntti 2022.)  Celiallehan pystyy antamaan ehdotuksia äänikirjoista, joita haluaisi tuotantoon. Uuden äänikirjan tekeminen kestää yleensä kolme kuukautta.

Saavuta e-kirja -oppimateriaali

Ammattikorkeakoulukirjastot ja Celia ovat tehneet yhdessä materiaalin e-kirjojen saavutettavuudesta nimeltään Saavuta e-kirja. Materiaali löytyy Avointen oppimateriaalien kirjastosta sekä Finnasta. Materiaalia voi käyttää omaan itsenäiseen opiskeluunsa tai opetuksensa tukena. Siinä tutustutaan e-kirjojen lukemista helpottaviin toimintoihin ja mukana ovat yleisimmät amk-kirjastoissa käytössä olevat e-kirjapalvelut. (Celia 2022.)

Nykyisen digitalisaation myötä myös kirjastojen palvelut suuntautuvat entistä enemmän e-aineistoihin. Opiskelija voi valita painetun kirjan, e-kirjan tai jopa äänikirjan oman mieltymyksensä ja oppimistyylinsä mukaisesti. Teknologia tekee e-kirjoistakin saavutettavia ja lukemisesta ja opiskelusta tulee miellyttävää.

Lähteet

Celia. Verkkosivusto. Saatavilla: https://www.celia.fi/. Luettu 2.2.2022.

Fröjdholm, T. & Myntti H. 2022. Yksityiset sähköpostit Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Luettu 3.2.2022. Sähköpostin saajat Taru Fröjdholm ja Hannele Myntti.

Saavuta e-kirja. 2022. Oppimateriaali. Celia ja ammattikorkeakoulukirjastot.
Saatavilla:  https://finna.fi/Record/aoe1898

Uplus. 2013. Oppimistyylit – Onko niitä olemassa? Verkkosivusto. Saatavilla: https://www.uplus.fi/oppimistyylit-onko-niita-olemassa/.   Luettu 2.2.2022.

Taru Fröjdholm
Tietopalvelusihteeri
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 040 808 6618

Hannele Myntti
Informaatikko
Centria-ammattikorkeakoulu
p. 044 449 2611

Facebooktwitterlinkedinmail