Class Notebookin hyödyntäminen ammattikorkeakouluopetuksessa

Paula Santapakka

Centria-ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön Office 365 -ympäristö alkukesästä 2015. Office 365 on Microsoftin omistama pilvipalvelu, joka sisältää muun muassa sähköpostin, tallennustilaa sekä perinteiset Office-ohjelmat. Office 365 toi mukanaan myös uusia sovelluksia työn tekemisen sekä opiskelun ja oppimisen tueksi. Yksi näistä sovelluksista on OneNote Class Notebook, luokan muistikirja. Tässä artikkelissa tarkastellaan miten Class Notebook -sovellusta voi hyödyntää ammattikorkeakouluopetuksessa. Esimerkit kertovat luokan muistikirjan käytöstä yhteisöpedagogikoulutuksessa.

Mikä on Class Notebook?

OneNote Class Notebook on selaimessa toimiva oppimisympäristö. Class Notebook jakautuu kolmeen osaan. Sisältökirjasto toimii opintojakson materiaalipankkina. Sinne opettaja voi lisätä kaiken opintojakson materiaalin kuten tuntisuunnitelmat, PowerPoint-esitykset, Word-tiedostot, videot, kuvat ja kaaviot. Sisältökirjaston muokkausoikeus on pelkästään opettajalla. Opiskelijat pystyvät tarkastelemaan sisältökirjaston materiaalia sekä kopioimaan ja lataamaan sen itselleen.

Muistikirjan toinen osa on yhteistyötila. Se mahdollistaa opiskelijoiden pari- ja ryhmätyöskentelyn ja tila voi toimia yhteisenä, opiskelijoiden tekemien dokumenttien pankkina. Yhteistyötilaa voivat siis muokata opettajan lisäksi myös opiskelijat. Opiskelijat voivat tuoda sinne omia dokumenttejaan tai työstää siellä yhteistä tehtävää joko reaaliaikaisesti yhdessä tai ajasta ja paikasta riippumatta.

Kolmas osa luokan muistikirjasta rakentuu opiskelijan omasta muistikirjasta eli opiskelijan henkilökohtaisesta työtilasta. Tämän muistikirjan muokkausoikeus on sekä opiskelijalla että opettajalla. Opiskelijat eivät näe toistensa muistikirjoja. Omaan muistikirjaansa opiskelija voi muun muassa kirjoittaa opintojakson muistiinpanot, ladata opettajan sisältökirjastoon jakaman materiaalin sekä palauttaa opintojakson tehtävät.

Class Notebook yhteisöpedagogikoulutuksessa

Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksessa Class Notebook -sovellusta on käytetty muutamilla opintojaksoilla tammikuusta 2016 lähtien. Class Notebook on toiminut alustana Viestinnän perusteet-, Sosiaalinen media nuorisotyössä-, Kädentaidot- sekä Lastensuojelu-opintojaksoilla. Sovellusta käyttäneet opiskelijat ovat olleet 1.-2. vuoden opiskelijoita. Opintojaksot ovat olleet päivätoteutuksessa toteutettavia opintojaksoja, jolloin opiskelu on rakentunut lähiopetuksesta sekä opiskelijan itsenäisestä työskentelystä.

Class Notebook on toiminut periaatteiltaan samalla tavoin jokaisella opintojaksolla; opettaja on jakanut materiaalit sisältökirjastoon, yhteistyötilaan on tuotettu yhteisiä dokumentteja (esimerkiksi opetuskeskustelujen muistiinpanoja sekä pari- tai ryhmätöinä tuotettuja postereita, kirjallisia töitä ja audiovisuaalista materiaalia) ja opiskelijat ovat rakentaneet muistiinpanojaan sekä palauttaneet opintojakson tehtävät omaan muistikirjaansa. Class Notebookiin palautetut tuotokset sekä opettajan jakama materiaali voi olla hyvin monessa muodossa kuten tekstitiedostona, kuvina, videoina ja ppt-tiedostoina.

Monipuolisuutta oppimiseen ja opetukseen

Class Notebook:n mukaantulo opetuksen ja oppimisen tueksi on mahdollistanut monipuolisemman ja opiskelijakeskeisemmän arvioinnin. Kun tehtävä on palautettu Class Notebook -muistikirjaan, on se myös nopeampaa ja helpompaa tarkistaa kuin esimerkiksi Optimaan palautettu Word-tiedosto, joka pitää ensin avata ja tallentaa opettajan koneelle. Class Notebook takaa siis tehokkaamman työskentelyn opettajalle. Opettajan käytössä on myös useita työkaluja tehtävän arviointiin; halutessaan opettaja voi antaa kirjallisen palautteen tilalle suullisen palautteen (Tallenna ääni) tai videopalautteen (Tallenna video). Ääntä ja videota voi hyödyntää myös tehtävänannossa.

Class Notebook tekee opiskelijan oppimisen ja kehittymisen näkyvämmäksi ja mahdollistaa opiskelijan oppimisen seuraamisen sekä arvioinnin läpi koko opintojakson. Tämä tukee opiskelijakeskeistä palautteenantoa ja jatkuvaa arviointia. Esimerkiksi Kädentaidot-opintojakson aikana rakennettava työnäyteportfolio valmistuu pala palalta opiskelijan omaan muistikirjaan. Opettajan on helppo seurata oppimisen ja portfolion kehittymistä läpi koko opintojakson, antaa palautetta ja arvioida kehittymistä.

Class Notebook tukee myös kahden tai useamman opettajan yhteistyötä samalla opintojaksolla mahdollistaen opettaja-statuksen useammalle kuin yhdelle. Sosiaalinen media nuorisotyössä -opintojaksolla yhteisopettajuutta hyödynnettiin muun muassa tehtävien arvioinnissa, kun kaksi opettajaa kävi kommentoimassa opiskelijaryhmien esityksiin tulevat työt. Opiskelijat esittivät työnsä muulle ryhmälle vasta kommentoinnin ja sitä seuranneen töiden muokkauksen jälkeen.

Class Notebook tukee siis välitöntä ja opiskelijakeskeistä palautteenantoa. Näin ollen se tukee myös opiskelijan itsearviointia ja oman oppimisen seuraamista läpi opintojakson. Opintojakson aikana kertyneet luentomateriaalit, muistiinpanot, tehtävät ja tehtävistä saatu palaute ovat näkyvillä ja saatavilla yhdessä paikassa. Opiskelijan on helppo seurata oman osaamisensa kehittymistä ja opiskelija pystyy reflektoimaan oppimistaan, kun opiskelijan ja opettajan välinen vuoropuhelu (tehtäväpalaute, kysymysten asettelu ja niihin vastaaminen) tallentuu opiskelijan omaan muistikirjaan. Opettajan palaute syventää opiskelijan oppimista.

Uutta näkökulmaa pedagogiikkaan

Class Notebookin käyttö opintojakson oppimisympäristönä on haastanut miettimään opintojakson rakennetta ja suoritustapaa, opettajan pedagogiikkaa. Pedagogiikan miettiminen ja opintojakson muokkaaminen ovat mahdollistaneet sen, että uudesta sovelluksesta on saanut suuren hyödyn oppimisen tueksi.

Uudelleen rakennetut opintojaksot eivät ole toistaneet vanhojen opintojaksojen kaavaa (laaja kokonaisuus, joka suoritetaan lopputentillä) vaan oppiminen ja opiskelu on pilkottu palasiin. Esimerkiksi Lastensuojelu-opintojakson suoritus on rakentunut pienistä osatehtävistä. Jotkut näistä tehtävistä ovat pari- tai ryhmätehtäviä; tiedonhankintaa ja uuden tiedon rakentamista sekä yhteisen materiaalin tekemistä. Näiden tehtävien tekeminen on ollut ajasta ja paikasta riippumatonta pari- ja ryhmätyöskentelyä. Ryhmätehtävät on palautettu yhteistyötilaan, jossa ne ovat kaikkien opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden nähtävillä, saatavilla ja kommentoitavissa. Opintojaksolla suoritetut tehtävät ovat siis vuorovaikutteisia – vuoropuheluun ovat osallistuneet niin opiskelijat kuin opettaja. Osa tehtävistä on itsenäisiä tehtäviä. Nämä tehtävät opiskelijat ovat palauttaneet pääsääntöisesti omaan muistikirjaansa. Opettaja on antanut välittömän palautteen palautuneista tehtävistä.

Myös Viestinnän perusteet-opintojakso rakentuu pienemmistä kokonaisuuksista. Opintojakson sisältökirjastosta löytyy jokaisen lähiopetuspäivän materiaalit omasta osiostaan. Opintojakson jokaiseen teemaan kuuluu arvioitava tehtävä, joista opintojakson kokonaisarvosana koostuu. Opintojakson aikana opiskelijat ovat esimerkiksi upottaneet muistikirjaansa puhe-esityksen videoita, palauttaneet äänitiedostoja, postereita ja kirjallisia töitä. Yhteistyötilassa opiskelijat ovat muokanneet yhteisiä oppimateriaaleja sekä palauttaneet Power Point -esityksiä ja jakaneet linkkejä.

Käyttö tukee yhteisöllistä oppimista ja työelämätaitojen karttumista

Class Notebookin käyttö yhteisöpedagogikoulutuksessa rakentuu pitkälle yhteiseen tekemiseen, yhteiseen tiedonjäsentämiseen erilaisten tehtävien kautta. Taustalla on siis ajatus yhteisöllisestä oppimisesta. Yhteisöllinen oppiminen on oppimista vuorovaikutuksessa toisten kanssa; oppiminen tapahtuu sosiaalisessa tilanteissa ryhmän rakentaessa yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta. Teknologian kehittyminen on mahdollistanut sosiaalisten, yhteisöllistä oppimista tukevien verkko-oppimisympäristöjen syntymisen ja kehittymisen. (Häkkinen 2017). Verkossa tapahtuva yhteisöllinen oppiminen tukee myös tämän päivän sekä tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä. Class Notebookin ja Office 365:n käyttö opiskelun aikana tukee työelämäintegraatiota myös siitä näkökulmasta, että opiskelija ottaa haltuunsa työelämässä tarvittavia tieto- ja viestintäteknologisia taitoja jo opiskeluaikanaan.

Yhteisölliseen oppimiseen (verkossa) liittyy läheisesti vertaisoppiminen – kun jaamme omaa osaamistamme, opimme samalla itse. Vertaisoppimista voi tapahtua esimerkiksi keskusteluiden ja ryhmätöiden kautta. (Anttonen, Leppisaari & Vuori 2016.) Class Notebookin käyttö on mahdollistanut muun muassa ryhmäkeskusteluissa syntyneiden ideoiden ja ajatusten jakamisen koko opiskelijaryhmän käyttöön kirjoittamalla muistiinpanot tai äänittämällä ryhmäkeskustelun yhteistyötilaan.

Lähteet

Anttonen, T., Leppisaari, I. & Vuori, A. 2016. Avoin ja autenttinen verkko-oppiminen. Saatavissa: https://moodle.amk.fi/course/view.php?id=17&topic=0#section-5. Viitattu: 13.3.2017.

Häkkinen, P. 2017. Yhteisöllisen oppimisen teoriasta perusteita verkko-oppimisen käytäntöön. Saatavissa: http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/luku_7/yhteisollinen_oppiminen.htm. Viitattu: 13.3.2017.

Paula Santapakka
Lehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
paula.santapakka@centria.fi
040 729 9911

@paulasantapakka

 

Facebooktwitterlinkedinmail